Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14575/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83970850
Postai cím: Tiborc Utca 28/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhászné Neudhardt Andrea
Telefon: +36 72514190
E-mail: neudhardt.andrea@dus.sulinet.hu
Fax: +36 72514194
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvi-pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám: EKR000615172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet intézményei részére gyermek és diák, közétkeztetési feladatok ellátására. Ajánlattevő (AT) köteles a II.2.4. pontban részletezett, Ajánlatkérő (AK) által a 7624 Pécs, Tiborc utca 28/1 helyszínre megrendelt ételeket helyben előállítani, AT által bérleti szerződés keretében működtetett 7624 Pécs, Tiborc utca 28/1 szám alatti főzőkonyhán. AT köteles biztosítani a konyha teljes technológiai berendezéseit. AT köteles az AK által meghatározott két helyszínen (Óvoda: 7626 Pécs, Dugonics A. u. 25.-27. és 7633 Pécs, Szőnyi O. u. 3.) biztosított 2 db tálalókonyháját bérbe venni, üzemeltetni az AT által biztosított melegítő és tálaló berendezésekkel. Feladat, az AK által bérbe adott főzőkonyhában főzött ételeknek a tálalása, valamint a jogszabályokban előírt módon történő kiszállítása és tálalása a melegítő konyhákba. A főzőkonyha és tálalókonyhák személyzetének biztosítása AT feladata.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 11080 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 122 - 299055
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 1 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az odaítélési eljárás fő jellemzői: A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ:
A következő helyett:
Értékelési szempontok: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF/év) / Súlyszám: 7; 2. Főzőkonyhára és a két melegítő konyhára megajánlott bérleti díj összesen (HUF/hó) / Súlyszám: 2; 3. Szolgáltatás tervezett színvonala az étlap (4 x 5 napos, korosztályos) változatossági mutató és a 37/2014. EMMI rendeletnek való megfelelőség alapján / Súlyszám: 1
Helyesen:
Értékelési szempontok: 1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF/év) / Súlyszám: 7; 2. Főzőkonyhára és a két melegítő konyhára megajánlott bérleti díj összesen (HUF/hó) / Súlyszám: 2; 3. Szolgáltatás tervezett színvonala az étlap (4 x 5 napos, korosztályos) változatossági mutató és a 37/2014. EMMI rendeletnek való megfelelőség alapján (arányszám) / Súlyszám: 1
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. AK szigorúbban megh. alk. köv.i: felhívás III.1.3) P/1) M/1), M/2) és M3). 2. Összesített nettó árat a kiadott árazatlan ktg.vetés szerinti részletes ktg.vetéssel kell megadni. Értékelés részletes ktg.vetésben megh. egységárak és az utolsó év létszámadatai alapján kalkulált összesített ár, de az elszámolás a mindenkori tényleges létszámadatok, és az egységárak alapján. 3. AK nem alkalmazza Kbt. 75.§ (2) e)-t. 4. FAKSZ: Mihalovics Gábor (00474) 5. AT legkésőbb a szerződéskötéskor köteles rendelkezni legalább 100MFt/év és legalább 50M Ft/kár limit összegű, közb. tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetés ellátása) elvégzésére vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással. Ha AT nem tesz eleget ezen kötelezettségének AK a szerződéskötéstől elállhat. 6. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 7. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 8. Az ajánlathoz csatolni kell:
- a felolvasólapot;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)-re vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat;
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaira vonatkozóan;
- nyilatkozat az alkalmasság megállapításáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját;
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ha ilyen eljárás nincs folyamatban nemleges tartalmú nyilatkozat kell;
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7)-re;
- árrészletezőt;
- szakmai ajánlatot;
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak, azonban ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. 9. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli. 10. A nem magyar nyelvű dokumentumok mellé a magyar fordítást csatolni kell. 11. Többváltozatú ajánlat nem tehető. Kbt. 114. § (11) nem alkalmazandó. 12. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 13. Értékelési módszerek ismertetése: 1. (ajánlati ár): AK a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;) 1. mell. A.1. pontja ba) a „Fordított arányosítás”. 2. (bérleti díj): AK a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;) 1. mell. A.1. pontja bb) az „Egyenes arányosítás”. 3. (változatossági mutató): AK a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;) 1. mell A.1. pontja bb)„ Egyenes arányosítás”. 14. Részajánlattétel kizárásának indoka: A szerződés műszakilag és gazdaságilag nem bontható, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez Ajánlatkérő 1 db főzőkonyháját kell igénybe venni, mely több vállalkozóval nem megoldható. A teljesítés részekre bontása az adagszámokra tekintettel gazdaságilag sem ésszerű. 15. A Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pontja alapján a bontás időpontja: 2019.08.05. 13:00. A bontás az EKR-ben történik. 16. Ajánlatkérő az eljárásban helyszíni bejárást tart. Időpont: 2019.07.30. 10:00. Találkozási pont: 7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13. (porta)
Helyesen:
1. AK szigorúbban megh. alk. köv.i: felhívás III.1.3) P/1) M/1), M/2) és M3). 2. Összesített nettó árat a kiadott árazatlan ktg.vetés szerinti részletes ktg.vetéssel kell megadni. Értékelés részletes ktg.vetésben megh. egységárak és az utolsó év létszámadatai alapján kalkulált összesített ár, de az elszámolás a mindenkori tényleges létszámadatok, és az egységárak alapján. 3. AK nem alkalmazza Kbt. 75.§ (2) e)-t. 4. FAKSZ: Mihalovics Gábor (00474) 5. AT legkésőbb a szerződéskötéskor köteles rendelkezni legalább 100MFt/év és legalább 50M Ft/kár limit összegű, közb. tárgya szerinti szolgáltatás (közétkeztetés ellátása) elvégzésére vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással. Ha AT nem tesz eleget ezen kötelezettségének AK a szerződéskötéstől elállhat. 6. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 7. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 8. Az ajánlathoz csatolni kell:
- a felolvasólapot;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)-re vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat;
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaira vonatkozóan;
- nyilatkozat az alkalmasság megállapításáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját;
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ha ilyen eljárás nincs folyamatban nemleges tartalmú nyilatkozat kell;
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7)-re;
- árrészletezőt;
- szakmai ajánlatot;
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak, azonban ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. 9. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli. 10. A nem magyar nyelvű dokumentumok mellé a magyar fordítást csatolni kell. 11. Többváltozatú ajánlat nem tehető. Kbt. 114. § (11) nem alkalmazandó. 12. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba. 13. Értékelési módszerek ismertetése: 1. (ajánlati ár): Fordított arányosítás. 2. (bérleti díj): Egyenes arányosítás. 3. (változatossági mutató): Egyenes arányosítás. 14. Részajánlattétel kizárásának indoka: A szerződés műszakilag és gazdaságilag nem bontható, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez Ajánlatkérő 1 db főzőkonyháját kell igénybe venni, mely több vállalkozóval nem megoldható. A teljesítés részekre bontása az adagszámokra tekintettel gazdaságilag sem ésszerű. 15. A Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pontja alapján a bontás időpontja: 2019.08.16. 13:00. A bontás az EKR-ben történik. 16. Ajánlatkérő az eljárásban helyszíni bejárást tart. Időpont: 2019.07.30. 10:00. Találkozási pont: 7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13. (porta)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírást is módosította. A módosított műszaki leírás EKR-ben elérhető.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ