Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:146/2019
CPV Kód:45232120-9
Ajánlatkérő:URBÁN és URBÁN Mg. Kft.
Teljesítés helye:Tiszaszentimre, 0179/10 hrsz., 0186/2-6 hrsz., 0186/9-14 hrsz, 0186/23 hrsz., 0187 hrsz., 0188/12. hrsz., 0188/14-20. hrsz., 0189/2. hrsz., 0198/37 hrsz., 0196/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: URBÁN és URBÁN Mg. Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25641
Postai cím: Örsi út 1/a.
Város: Nagyiván
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5363
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Zsolt
Telefon: +3659516035
E-mail: urbanzsolt@urbanmajor.hu
Fax: +3659516035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Urbán és Urbán Mg. Kft. új öntözőtelep létesítése Tiszaszentimrén - VP2-4-1-4-16
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232120-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Urbán és Urbán Mg. Kft. új öntözőtelep létesítése Tiszaszentimrén - VP2-4-1-4-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232121-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tiszaszentimre, 0179/10 hrsz., 0186/2-6 hrsz., 0186/9-14 hrsz, 0186/23 hrsz., 0187 hrsz., 0188/12. hrsz., 0188/14-20. hrsz., 0189/2. hrsz., 0198/37 hrsz., 0196/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
CPV kód:
Fő tárgy: 45232120-9- Öntözőrendszerek építése
45232121-6 - Öntözővezeték építése
Tiszaszentimre külterületén új, center pivot rendszerű öntözőtelep kialakítása 130,9 ha területen, amelynek célja szántóföldi növények, zöldségfélék, csemegekukorica és vetőmag termesztéséhez szükséges öntözővíz biztosítása.

A beruházás részletes specifikálását, a szükséges jogerős vízjogi létesítési engedélyt és terveket a közbeszerzési dokumentumok III. számú fejezete, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre/szolgáltatásra is tehető megajánlás.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a beruházás keretében beépítésre kerülő eszközöknek a kezelő személyzet számára a rendeltetésszerű használathoz szükséges betanításra is ki kell terjednie. A betanítandó személyzet száma eszköz típusonként: 3 fő, a betanítás elvárt mennyisége: 2 nap személyenként.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a próbaüzem megkezdéséhez szükséges áramellátás az ajánlattételi felhívás megküldésekor még nem biztosított a teljesítés helyszínén. Az áramszolgáltatótól az áramellátás biztosításának igénylése Ajánlatkérő részéről az eljárás megindítását megelőzően megtörtént.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a jelen ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett bizonyítási eszközök. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal lehet igazolni.

Az adott ajánlati elemmel kapcsolatban az Ajánlatkérő oldaláról felmerült minden kétséget a megfelelő igazolás rendelkezésre bocsátásával az Ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait teljes körűen alátámasztja. Az igazolásnak egyértelműen és minden kétséget kizáró módon meg kell győznie Ajánlatkérőt arról, hogy a megajánlott termék elfogadása nem jelent kockázatot Ajánlatkérő számára. Ha az igazolás nem tartalmaz kellő információt, nem ad meg minden adatot, tényt az Ajánlatkérő megalapozott döntéséhez, nem vagy nem ellenőrizhető módon indokolja meg az egyenértékűséget, az Ajánlatkérő az indoklást nem fogadja el, és az ajánlatot érvénytelennek minősíti. Helyettesítő termék megajánlása esetén a kompatibilitás megteremtése és többletköltségek vállalására az Ajánlattevő külön nyilatkozatban is köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése Projektszám: 1830234371

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9638 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Urbán és Urbán Mg. Kft. új öntözőtelep létesítése Tiszaszentimrén - VP2-4-1-4-16
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem József u. 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54480203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 240936802
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232120-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232121-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tiszaszentimre, 0179/10 hrsz., 0186/2-6 hrsz., 0186/9-14 hrsz, 0186/23 hrsz., 0187 hrsz., 0188/12. hrsz., 0188/14-20. hrsz., 0189/2. hrsz., 0198/37 hrsz., 0196/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
CPV kód:
Fő tárgy: 45232120-9- Öntözőrendszerek építése
45232121-6 - Öntözővezeték építése
Tiszaszentimre külterületén új, center pivot rendszerű öntözőtelep kialakítása 130,9 ha területen, amelynek célja szántóföldi növények, zöldségfélék, csemegekukorica és vetőmag termesztéséhez szükséges öntözővíz biztosítása.

A beruházás részletes specifikálását, a szükséges jogerős vízjogi létesítési engedélyt és terveket a közbeszerzési dokumentumok III. számú fejezete, a Műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban/specifikációban meghatározott követelmények, feltételek az Ajánlatkérő minimális előírásait tartalmazzák. Az ajánlatban ennél kedvezőbb jellemzőkkel bíró termékekre/szolgáltatásra is tehető megajánlás.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a beruházás keretében beépítésre kerülő eszközöknek a kezelő személyzet számára a rendeltetésszerű használathoz szükséges betanításra is ki kell terjednie. A betanítandó személyzet száma eszköz típusonként: 3 fő, a betanítás elvárt mennyisége: 2 nap személyenként.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a próbaüzem megkezdéséhez szükséges áramellátás az ajánlattételi felhívás megküldésekor még nem biztosított a teljesítés helyszínén. Az áramszolgáltatótól az áramellátás biztosításának igénylése Ajánlatkérő részéről az eljárás megindítását megelőzően megtörtént.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a jelen ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett bizonyítási eszközök. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal lehet igazolni.

Az adott ajánlati elemmel kapcsolatban az Ajánlatkérő oldaláról felmerült minden kétséget a megfelelő igazolás rendelkezésre bocsátásával az Ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait teljes körűen alátámasztja. Az igazolásnak egyértelműen és minden kétséget kizáró módon meg kell győznie Ajánlatkérőt arról, hogy a megajánlott termék elfogadása nem jelent kockázatot Ajánlatkérő számára. Ha az igazolás nem tartalmaz kellő információt, nem ad meg minden adatot, tényt az Ajánlatkérő megalapozott döntéséhez, nem vagy nem ellenőrizhető módon indokolja meg az egyenértékűséget, az Ajánlatkérő az indoklást nem fogadja el, és az ajánlatot érvénytelennek minősíti. Helyettesítő termék megajánlása esetén a kompatibilitás megteremtése és többletköltségek vállalására az Ajánlattevő külön nyilatkozatban is köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 240936802
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem József u. 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54480203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezési munka során az öntözőtelep a Tisza-tó vízkészletéből a Cserőközi-Holt-Tisza vízkivételi szivornyáján, a holtágon és az érintett belvízcsatornákon keresztül fog öntözővizet kapni. Az illetékes Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: hatóság) határozata alapján elrendelte a Tisza-tó vízszintjének téli üzemi vízszünetre való csökkentését. Tekintettel a víztározó vízszintcsökkentésére - a vízszint visszatöltéséig - nincs lehetőség az öntözőtelep vízellátását biztosító szivornya üzemeltetésére, azaz a szerződés szerinti műszaki átadás-átvételhez szükséges a szerződés 3.3. pontja szerinti két napos próbaüzeme nem végezhető el.
A hatóság 2018. december 11. napján KK-021-094/2018 ikt. számon kelt tájékoztatása szerint a víztározó nyári üzemi vízszintre történő feltöltése várhatóan 2019. április 30-ig fog megvalósulni.
A leírt körülményekre tekintettel a Felek rögzítik, hogy kivitelező a szerződésszerű teljesítésben a Ptk. 6:186. § (1) bek. szerint a víztározó vízszintjének szükséges szintre történő emeléséig akadályoztatva van.
Rögzítik továbbá a Felek, hogy az öntözőtelep műszaki készültsége jelen szerződésmódosítás aláírásának napján eléri a 90 %-os műszaki készültségi fokot.
Fentebb ismertetett körülményekre tekintettel - a vállalkozói díj módosítása nélkül - a Felek módosítani kívánják a szerződés teljesítési időre, valamint a fizetési ütemezésre vonatkozó rendelkezéseit.
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 240936802 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 240936802 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben