Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14908/2019
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110,HU2;HU110,HU33;HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Brigitta
Telefon: +36 302380685
E-mail: sandor.brigitta@mav.hu
Fax: +36 15118666
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000826642019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000826642019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000826642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Épületek, épületrészek, építmények és külső területek takarítása, valamint hó- és síkosság mentesítése, szennyfogó szőnyegek bérlése, valamint cseréje, mobil wc berendezések bérlése, valamint karbantartása, rovar és rágcsálóirtás.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítás - Budapest Nyugat és Dunántúl Nagyrégió
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90922000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU2 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Nyugat és Dunántúl Nagyrégió
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítás, valamint hó- és síkosságmentesítési feladatok
Általános elvárás, hogy az utasforgalmi területek az utasforgalom előtt megnyitott teljes időszakban megfeleljenek az elvárt tisztaságnak, melynek általános jellemzője a 2014-2023. évi Vasúti közszolgáltatási szerződés és mellékletei 8. számú mellékletében foglaltak értelmében a deklarált szempontok és paraméterek figyelembevételével a folyamatos tisztaság biztosítása.
Az állomások és megállóhelyek takarítási szolgáltatását az utasforgalmi területek vonatkozásában folyamatosan, az üzemi területek vonatkozásában előre meghatározott rendszerességgel kell végezni, kifogástalan minőségben, annak érdekében, hogy az egyes épületszerkezeti elemek, építmények, területek esetében teljesüljenek az elvárt tisztaságra meghatározott feltételek. A szükséges erőforrások biztosítása, valamint a takarítási gyakoriságok meghatározása és az elvárt tisztasági szint teljesülésének garantálása az Ajánlattevő feladata és felelőssége.
• napi rendszerességű épület/építménytakarítási tevékenységgel érintett terület nagysága:
• A takarítandó terület nagysága összesen: 1.297.460,86 m2
• A napi rendszerességgel érintett takarítandó terület nagysága - feltételezve, hogy a KÖSZ által elvárt tisztaság teljesítéséhez az utasforgalmi területeken napi szinten takarítanak: 1.142.749,25 m2
• hó-és síkosságmentesítési szolgáltatással érintett terület nagysága: 659.670,80 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 945 db
• érintett települések száma: 289 település
Szennyfogó szőnyegek kihelyezése, tisztítása, cseréje:
A szennyfogó szőnyegek biztosításának és cseréjének általános jellemzője, hogy a feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan ciklusidőnkénti gyakoriság kerül meghatározásra. A szolgáltatásnak magában kell foglalnia az elvárt technikai teljesítményt maradéktalanul teljesítő termék biztosítását, illetve Ajánlatkérő által megadott ciklusidőnként történő cseréjét, mely magában foglalja a szállítást, begyűjtést, kihelyezést, tisztítást, javítást, valamint pótlást. A szolgáltatásnak ki kell terjednie a szőnyeg teljes cseréjére is, amennyiben az elhasználódás foka azt megkívánja. Ezen költséget Ajánlattevő a bérleti díjon felül nem érvényesítheti. Általános elvárás, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek megfeleljenek az elvárt szolgáltatási szint alapelveinek, követelményeinek, azaz a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződésektől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt, ragadó foltokat. Ajánlatkérő elvárja, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek a meghatározott rendszerességgel történő csere biztosításával legyenek tisztán tartva.
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 17
• érintett települések száma: 6 település
Mobil WC biztosítása:
Mobil WC kihelyezés kapcsán Ajánlattevő feladata a berendezések használhatóságát lehetővé tévő egészségügyi, tisztasági anyagok biztosítása, melyek a WC és mosdó helyiségek higiénikus használatát biztosítják, továbbá a kihelyezéshez kapcsolódóan a kihelyezési pontokra telepített mobil WC-k ürítése, tisztítása, feltöltése valamint karbantartása Ajánlatkérő által meghatározott, megrendelt rendszeresség alapján.
• érintett települések száma: 81 település
Rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatás:
Rovar- és rágcsálóirtási tevékenység során a teljesítendő irtási tevékenység kapcsán elvárás a feladatok meghatározott ütemterv szerinti, az eseti megrendelések határidőre történő teljesítése, valamint az alkalmazott eljárás elvárt hatékonyságának teljesülése.
• ütemezett irtási tevékenységgel érintett terület nagysága: 218.725,41 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 446 db
• érintett települések száma: 212 település
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, azok a szerződés időtartama alatt pozitív és negatív irányban is módosulhatnak.
A szerződés keretösszege a 36+12 hónapos időszakra vonatkozóan: 7 373 696 000 HUF
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási terv értékelése  25
2 A felhívás III.1.3) M/2. pontban rögzített követelményeknek megfelelő szakemberek többlet létszáma  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal meghosszabbítható. Megrendelő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Keretmegállapodás 36 hónapos határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy nem kívánja korlátozni a gazdasági szereplők számát. A II.2.9.) pont kitöltése technikai okokból történt annak érdekében, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED Kiadóhivatal részére.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Takarítás - Budapest Kelet és Dél Alföld Nagyrégió
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90922000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Kelet és Dél Alföld Nagyrégió
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítás, valamint hó- és síkosságmentesítési feladatok
Általános elvárás, hogy az utasforgalmi területek az utasforgalom előtt megnyitott teljes időszakban megfeleljenek az elvárt tisztaságnak, melynek általános jellemzője a 2014-2023. évi Vasúti közszolgáltatási szerződés és mellékletei 8. számú mellékletében foglaltak értelmében a deklarált szempontok és paraméterek figyelembevételével a folyamatos tisztaság biztosítása.
Az állomások és megállóhelyek takarítási szolgáltatását az utasforgalmi területek vonatkozásában folyamatosan, az üzemi területek vonatkozásában előre meghatározott rendszerességgel kell végezni, kifogástalan minőségben, annak érdekében, hogy az egyes épületszerkezeti elemek, építmények, területek esetében teljesüljenek az elvárt tisztaságra meghatározott feltételek. A szükséges erőforrások biztosítása, valamint a takarítási gyakoriságok meghatározása és az elvárt tisztasági szint teljesülésének garantálása az Ajánlattevő feladata és felelőssége.
• napi rendszerességű épület/építménytakarítási tevékenységgel érintett terület nagysága:
• A takarítandó terület nagysága összesen: 1.444.714,93 m2
• A napi rendszerességgel érintett takarítandó terület nagysága - feltételezve, hogy a KÖSZ által elvárt tisztaság teljesítéséhez az utasforgalmi területeken napi szinten takarítanak: 1.240.959,56 m2
• hó-és síkosságmentesítési szolgáltatással érintett terület nagysága: 1.025.950,90 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 865 db
• érintett települések száma: 194 település
Szennyfogó szőnyegek kihelyezése, tisztítása, cseréje:
A szennyfogó szőnyegek biztosításának és cseréjének általános jellemzője, hogy a feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan ciklusidőnkénti gyakoriság kerül meghatározásra. A szolgáltatásnak magában kell foglalnia az elvárt technikai teljesítményt maradéktalanul teljesítő termék biztosítását, illetve Ajánlatkérő által megadott ciklusidőnként történő cseréjét, mely magában foglalja a szállítást, begyűjtést, kihelyezést, tisztítást, javítást, valamint pótlást. A szolgáltatásnak ki kell terjednie a szőnyeg teljes cseréjére is, amennyiben az elhasználódás foka azt megkívánja. Ezen költséget Ajánlattevő a bérleti díjon felül nem érvényesítheti. Általános elvárás, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek megfeleljenek az elvárt szolgáltatási szint alapelveinek, követelményeinek, azaz a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződésektől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt, ragadó foltokat. Ajánlatkérő elvárja, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek a meghatározott rendszerességgel történő csere biztosításával legyenek tisztán tartva.
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 17
• érintett települések száma: 2 település
Mobil WC biztosítása:
Mobil WC kihelyezés kapcsán Ajánlattevő feladata a berendezések használhatóságát lehetővé tévő egészségügyi, tisztasági anyagok biztosítása, melyek a WC és mosdó helyiségek higiénikus használatát biztosítják, továbbá a kihelyezéshez kapcsolódóan a kihelyezési pontokra telepített mobil WC-k ürítése, tisztítása, feltöltése, valamint karbantartása Ajánlatkérő által meghatározott, megrendelt rendszeresség alapján.
• érintett települések száma: 49 település
Rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatás:
Rovar- és rágcsálóirtási tevékenység során a teljesítendő irtási tevékenység kapcsán elvárás a feladatok meghatározott ütemterv szerinti, az eseti megrendelések határidőre történő teljesítése, valamint az alkalmazott eljárás elvárt hatékonyságának teljesülése.
• ütemezett irtási tevékenységgel érintett terület nagysága: 578.703,35 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 431 db
• érintett települések száma: 128 település

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, azok a szerződés időtartama alatt pozitív és negatív irányban is módosulhatnak.
A szerződés keretösszege a 36+12 hónapos időszakra vonatkozóan: nettó 7 005 996 000 HUF
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási terv értékelése  25
2 A felhívás III.1.3) M/2. pontban rögzített követelményeknek megfelelő szakemberek többlet létszáma  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal meghosszabbítható. Megrendelő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Keretmegállapodás 36 hónapos határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy nem kívánja korlátozni a gazdasági szereplők számát. A II.2.9.) pont kitöltése technikai okokból történt annak érdekében, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED Kiadóhivatal részére.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Takarítás - Észak Alföld Nagyrégió
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90922000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: Észak Alföld Nagyrégió
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítás, valamint hó- és síkosságmentesítési feladatok
Általános elvárás, hogy az utasforgalmi területek az utasforgalom előtt megnyitott teljes időszakban megfeleljenek az elvárt tisztaságnak, melynek általános jellemzője a 2014-2023. évi Vasúti közszolgáltatási szerződés és mellékletei 8. számú mellékletében foglaltak értelmében a deklarált szempontok és paraméterek figyelembevételével a folyamatos tisztaság biztosítása.
Az állomások és megállóhelyek takarítási szolgáltatását az utasforgalmi területek vonatkozásában folyamatosan, az üzemi területek vonatkozásában előre meghatározott rendszerességgel kell végezni, kifogástalan minőségben, annak érdekében, hogy az egyes épületszerkezeti elemek, építmények, területek esetében teljesüljenek az elvárt tisztaságra meghatározott feltételek. A szükséges erőforrások biztosítása, valamint a takarítási gyakoriságok meghatározása és az elvárt tisztasági szint teljesülésének garantálása az Ajánlattevő feladata és felelőssége.
• napi rendszerességű épület/építménytakarítási tevékenységgel érintett terület nagysága:
• A takarítandó terület nagysága összesen: 1.025.204,61 m2
• A napi rendszerességgel érintett takarítandó terület nagysága - feltételezve, hogy a KÖSZ által elvárt tisztaság teljesítéséhez az utasforgalmi területeken napi szinten takarítanak: 685.627,02 m2
• hó-és síkosságmentesítési szolgáltatással érintett terület nagysága: 473.480,49 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 716 db
• érintett települések száma: 182 település
Szennyfogó szőnyegek kihelyezése, tisztítása, cseréje:
A szennyfogó szőnyegek biztosításának és cseréjének általános jellemzője, hogy a feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan ciklusidőnkénti gyakoriság kerül meghatározásra. A szolgáltatásnak magában kell foglalnia az elvárt technikai teljesítményt maradéktalanul teljesítő termék biztosítását, illetve Ajánlatkérő által megadott ciklusidőnként történő cseréjét, mely magában foglalja a szállítást, begyűjtést, kihelyezést, tisztítást, javítást, valamint pótlást. A szolgáltatásnak ki kell terjednie a szőnyeg teljes cseréjére is, amennyiben az elhasználódás foka azt megkívánja. Ezen költséget Ajánlattevő a bérleti díjon felül nem érvényesítheti. Általános elvárás, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek megfeleljenek az elvárt szolgáltatási szint alapelveinek, követelményeinek, azaz a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződésektől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt, ragadó foltokat. Ajánlatkérő elvárja, hogy a kihelyezési pontokon elhelyezett szennyfogó szőnyegek a meghatározott rendszerességgel történő csere biztosításával legyenek tisztán tartva.
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 8
• érintett települések száma: 5 település
Mobil WC biztosítása:
Mobil WC kihelyezés kapcsán Ajánlattevő feladata a berendezések használhatóságát lehetővé tévő egészségügyi, tisztasági anyagok biztosítása, melyek a WC és mosdó helyiségek higiénikus használatát biztosítják, továbbá a kihelyezéshez kapcsolódóan a kihelyezési pontokra telepített mobil WC-k ürítése, tisztítása, feltöltése valamint karbantartása Ajánlatkérő által meghatározott, megrendelt rendszeresség alapján.
• érintett települések száma: 39 település
Rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatás:
Rovar- és rágcsálóirtási tevékenység során a teljesítendő irtási tevékenység kapcsán elvárás a feladatok meghatározott ütemterv szerinti, az eseti megrendelések határidőre történő teljesítése, valamint az alkalmazott eljárás elvárt hatékonyságának teljesülése.
• ütemezett irtási tevékenységgel érintett terület nagysága: 237.751,72 m2
• önálló postai címmel rendelkező épületek/építmények száma: 482 db
• érintett települések száma: 133 település
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, azok a szerződés időtartama alatt pozitív és negatív irányban is módosulhatnak.
A szerződés keretösszege a 36+12 hónapos időszakra vonatkozóan: 5 029 148 000 HUF
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási terv értékelése  25
2 . A felhívás III.1.3) M/2. pontban rögzített követelményeknek megfelelő szakemberek többlet létszáma  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama 12 hónappal meghosszabbítható. Megrendelő a meghosszabbítás iránti nyilatkozattal legkésőbb a Keretmegállapodás 36 hónapos határozott időtartamának lejárta előtti 60. napig élhet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy nem kívánja korlátozni a gazdasági szereplők számát. A II.2.9.) pont kitöltése technikai okokból történt annak érdekében, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED Kiadóhivatal részére.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
Részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók tekintetében.
A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban részvételre jelentkező tekintetében, a jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben a részvételre jelentkező tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás abban az esetben erről szóló nyilatkozat csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani a részvételi jelentkezésben. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 69. § szerint az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P/1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolatának csatolásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható eredménykimutatás csatolása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és részvételre jelentkező alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja a részvételre jelentkező adózott eredményéről szóló nyilatkozatát is.
P/2. Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell a részvételi felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes, valamint a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (6) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az részvételre jelentkezők, bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező valamennyi rész tekintetében, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év közül több, mint egy üzleti évben negatív volt.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltak fennállnak, alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületek, épületrészek, építmények és külső területek takarítása, és/vagy hó- és síkosságmentesítése és/vagy szennyfogó szőnyegek bérlése, valamint cseréje és/vagy mobil wc berendezések bérlése, valamint karbantartása és/vagy rovar és rágcsálóirtás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a nettó 2.800.000.000 HUF értéket
P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, valamennyi rész tekintetében, amennyiben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a részvételi felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan összességében nem érte el a nettó 3.750.000.000 HUF értéket,
továbbá, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (épületek, épületrészek, építmények és külső területek takarítása, és/vagy hó- és síkosságmentesítése és/vagy szennyfogó szőnyegek bérlése, valamint cseréje és/vagy mobil wc berendezések bérlése, valamint karbantartása és/vagy rovar és rágcsálóirtás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele részvételi felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem érte el a nettó 2.800.000.000 HUF értéket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös részvételre jelentkezés esetén a P/1. alkalmassági követelmények esetében elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül egy megfelel, a P/2 alkalmassági követelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani a részvételi jelentkezésben. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 69. § szerint az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
— a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpont (év, hó, nap)],
— a szerződést kötő másik fél neve, a szolgáltatás tárgya, az elvégzett munkarészek bemutatása, a szolgáltatás mennyisége,
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése részvételre jelentkező nyilatkozatával akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni szükséges továbbá:
- a bevonni kívánt szakember képzettségét/végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát,
- szakember által aláírt önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen (legalább év/hó részletességgel),
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Egy pozícióra csak egy szakember jelölhető.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései megfelelően irányadók. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező valamennyi rész tekintetében, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített olyan referenciával, amely összesen legalább 500.000 m2 területre vonatkozó - amelyből legalább 380.000 m2 közhasználatú építmény - napi rendszerességű, legalább 1 éven át teljesített épület/építménytakarítási és legalább 250.000 m2 hó-és síkosságmentesítési szolgáltatások szerződésszerű teljesítésére vonatkozik azzal, hogy az előbbiek legalább 350 darab önálló postai címmel rendelkező épület/építmény takarítására vonatkoznak, legalább 130 településen,
Napi rendszerességű épület/építménytakarításnak az ajánlatkérő a legalább 250 nap/év rendszerességet elérő mértéket tekinti, a bemutatott időszakra számítva. Közhasználatú építmény alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott építményt kell érteni.
Ezen alkalmassági kritérium(ok) teljesülhet(nek) egy szerződésen belül, illetve több szerződés bemutatásával is, azonban utóbbi esetben ajánlatkérő elvárása, hogy a referenciák körében bemutatott valamennyi referenciára teljesüljön, hogy a napi rendszerességű épület/építménytakarítási tevékenységgel érintett terület elérje egyenként a 10.000 m2 értéket.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, valamennyi rész tekintetében, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. legalább 3 fő OKJ 3181401 takarító szakképesítéssel és legalább 3 éves takarítási területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
M/2.2. legalább 2 fő OKJ 3185307 tisztítástechnológiai szolgálatvezető szakképesítéssel és legalább 3 éves tisztítástechnológiai szolgálatvezető területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Az előírt alkalmassági követelmények több részre történő ajánlattétel esetén sem adódnak össze.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a teljesítést a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdése szerint, a vállalkozó igazolt számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással fizeti meg.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
Az ajánlattétel és kifizetés pénzneme: Forint (HUF).
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó ajánlattételi dokumentáció, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
x Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/10/01 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Mértéke ajánlattétellel érintetett részenként 20 millió HUF.
2 Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
3. Több részvételre jelentkező közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. Ebben az esetben a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely kijelöli azon részvételre jelentkezőt, aki a Közös részvételre jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a Közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők, részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
5. A jelentkezésbe csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
- Kbt. 65.§ (7) bek.;
- Kbt 67.§ (4) bek. szerint;
- Kbt. 66.§ (5) bek. szerint a 68.§ (5) szerinti tartalommal
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
6. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, és műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a 321/2015. (X.30.) Kr. 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
8. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban lévő 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

9. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont,
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot:
Az „Ár” részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának ba) pontja szerinti arányosítás.
A 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. sz.melléklet B.1. pont szerinti pontozás és az A.1.b) pontjának bb) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazása, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint.
A 3. részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának bb) pontja egyenes arányosítás, a dokumentációban meghatározott eltérésekkel.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 3. értékelési részszempont vonatkozásában 32 fő értékben határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. A képletbe „A legjobb” érték helyére minden esetben a 32 fő maximum kerül behelyettesítésére. (Abban az esetben is ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb, vagy ha a legmagasabb megajánlás a 32 főt nem éri el.)
A legkedvezőbb mérték az alábbiak szerint állhat össze:
27 fő a felhívás M.2.1. pontja szerinti OKJ 3181401 takarító szakképesítéssel és legalább 3 éves takarítási területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező többlet szakember,
valamint 5 fő a felhívás M.2.2. pontja szerinti OKJ 3185307 tisztítástechnológiai szolgálatvezető szakképesítéssel és legalább 3 éves tisztítástechnológiai szolgálatvezető területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező többlet szakember megajánlása.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/09/09 13:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
A felhívás VI.3) További információk pontjának folytatása:
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Panácz István, Lajstromszám: 00037
11. A hirdetmény terjedelmi korlátai miatt az ajánlattal kapcsolatos további követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12. A Kbt. 98. § (3) bek. alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen eljárással beszerzésre kerülő szolgáltatással beruházással összefüggésben ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat további, új szolgáltatások beszerzése érdekében, melynek tárgya megegyezik a felhívás II.2.4) pontjában foglalt feladatokkal, feltételei továbbá megegyeznek a keretmegállapodásban foglaltakkal.
13. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya szerinti (épülettakarítási szolgáltatások), a részvételi határidő időpontjában érvényes olyan szakmai felelősségbiztosítással, amelynek fedezeti értéke
az 1. rész eredményeképpen megkötendő szerződés esetén minimálisan 100.000.000,- Ft/káresemény és minimálisan 200.000.000,- Ft/év,
a 2. rész eredményeképpen megkötendő szerződés esetén minimálisan 100.000.000,- Ft/káresemény és minimálisan 200.000.000,- Ft/év
a 3. rész eredményeképpen megkötendő szerződés esetén minimálisan 100.000.000,- Ft/káresemény és minimálisan 200.000.000,- Ft/év.
14. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az általa végzett épülettakarítási tevékenységre vonatkozó érvényes környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal (ISO 14001 vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal), vagy a környezetvédelmi- és irányítási intézkedések bizonyítékaival.
15. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 50001 energiairányítási rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések egyéb bizonyítékaival.
16. A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelések útján kerül sor, a Kbt. 105. § (1) a) pontjában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák