Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:14957/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Zalaegerszeg közigazgatási területe;Zalaegerszeg közigazgatási területe;Zalaegerszeg közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.;Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.;Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifterné Kammer Tímea
Telefon: +36 92502100
E-mail: stimi@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://zalaegerszeg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bérlakások felújítása 2019. évben
Hivatkozási szám: EKR000565752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I.rész
„Vállalkozási keretszerződés a megüresedett önkormányzati bérlakások felújítása, korszerűsítése 2019. évben”
Zalaegerszeg közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások igény szerinti (megüresedéstől függően) felújítása. A lakások felújításának mennyisége és műszaki tartalma az év közbeni kiutalásoktól függ. A lakások felújítását előre pontosan nem lehet tervezni (a megüresedés jövőben eshetőlegessége miatt), ezért egy minden munkafolyamatokat felsoroló és súlyszámozott költségvetés ad összehasonlítási alapot.
II.rész:
„Vállalkozási keretszerződés a megüresedett nyugdíjasházi lakások felújítása, korszerűsítése 2019. évben”
Zalaegerszeg közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházi lakások igény szerinti (megüresedéstől függően) felújítása. A lakások felújításának mennyisége és műszaki tartalma az év közbeni megüresedésektől és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete 26. §-a alapján befolyó adományok összegétől függ. A lakások felújítását előre pontosan nem lehet tervezni (a megüresedés jövőben eshetőlegessége, illetve az adományok miatt), ezért egy minden munkafolyamatokat felsoroló és súlyszámozott költségvetés ad összehasonlítási alapot.
III. rész:
„Vállalkozási szerződés Önkormányzati tulajdonban lévő műteremlakás felújítása”
Zalaegerszeg közigazgatási területén a Báthory u. 56. szám alatti 1. számú önkormányzati tulajdonú nettó 72,95 m2-es műteremlakás teljes felújítása. A felújítás magában foglalja a lakásrész meglévő burkolatainak és a nyílászáróinak bontását, a bontási hulladék elszállítását. A lakás külső nyílászáróinak cseréjét (1 db műanyag ajtó és 8 db műanyag ablak) A lakás teljes gépészeti és elektromos felújítását. Villamos hálózat felülvizsgálatát, gázüzemű készülékek felülvizsgálatát és beszabályozását. A konyha és a vizes helyiségek komplett felújítása során az új berendezési tárgyak elhelyezését. A padló és falburkolatok elhelyezését. A lakás teljes belső felületének javítását, festését és mázolását.

II.1.5. ponthoz: Teljesítési határidők részenként:
I rész: 2020. 03.31, II. rész: 2019. 12.31., III rész: 2019. 08. 31.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57899878 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bérlakások felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási keretszerződés a megüresedett önkormányzati bérlakások felújítására, korszerűsítésére 2019. évben”
Zalaegerszeg közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások igény szerinti (megüresedéstől függően) felújítása. A lakások felújításának mennyisége és műszaki tartalma az év közbeni kiutalásoktól függ. A lakások felújítását előre pontosan nem lehet tervezni (a megüresedés jövőben eshetőlegessége miatt), ezért egy minden munkafolyamatokat felsoroló és súlyszámozott költségvetés ad összehasonlítási alapot.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján 3.500.000,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján összesen legfeljebb 40.000.000,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A lakások felújításának teljes és tételes mennyisége az eseti megrendelésekkor kerülnek meghatározásra, melyre tekintettel a munka megkezdése előtt nyertes ajánlattevő köteles előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott költségvetés szerinti egységárai alapján. Abban az esetben, ha a keretszerződés alapján esetileg megrendelt munka jellegére tekintettel a pontos mennyiség nem állapítható meg, úgy a munkák megkezdése előtt nyertes ajánlattevő köteles előzetes felmérést végezni és ez alapján összeállítani a feltételezett mennyiséget és annak alapján előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott költségvetés szerinti egységárai alapján. Az önkormányzati tulajdonú lakásokon végzendő kivitelezési munkafolyamatok pontos ellenértéke utólag kerül megállapításra a nyertes ajánlattevő által elvégzett és ajánlatkérő által igazolt mennyiség alapján a nyertes ajánlattevő ajánlatában vállalt egységáraknak megfelelően.
AK a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A keretszerződés alapját képező árazatlan költségvetés az ajánlattételi dokumentáció részeként kerül átadásra.
Az eseti megrendelések tartalma:
AT által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a vállalkozó köteles elfogadni és betartani.
AT-nek az ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő szerződésszerű minőségben kell elvégeznie.
Az AT köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően megkezdeni, és egyidejűleg a vonatkozó jogszabályok szerinti építési (felmérési) naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.
A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt beépítési technológiát ajánlattevő köteles ajánlatkérő megbízottjával jóváhagyatni, és ehhez az utasítás-tervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni. AK megbízottja jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.
Az építőmesteri feladatok elvégzése során kibontásra kerülő, újbóli beépítésre, vagy hasznosításra alkalmas anyagokat ajánlattevő köteles ajánlatkérő előzetes engedélye alapján ajánlatkérő telephelyére beszállítani. A beszállítást szállítólevéllel kell igazolni, és az építési naplóhoz mellékelni.
A fenti feladatok részletesen, a KD részeként kiadásra kerülő Műszaki leírásban és Árazatlan költségvetésben kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember szakmai tapasztalatának bemutatása (min. 0 – max. 24 hó) (Szakmai ajánlat) 20
2 3. Minimum 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II. 2.7- hez: kezdési dátum tervezett (a szerződés hatálybalépésének pontos időpontja az eljárás lefolytatásához igazodik)

II.2.1)
Elnevezés: Nyugdíjasházi lakások felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási keretszerződés a megüresedett nyugdíjasházi lakások felújítására, korszerűsítésére 2019. évben”
Zalaegerszeg közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházi lakások igény szerinti (megüresedéstől függően) felújítása. A lakások felújításának mennyisége és műszaki tartalma az év közbeni megüresedésektől és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete 26. §-a alapján befolyó adományok összegétől függ. A lakások felújítását előre pontosan nem lehet tervezni (a megüresedés jövőben eshetőlegessége, illetve az adományok miatt), ezért egy minden munkafolyamatokat felsoroló és súlyszámozott költségvetés ad összehasonlítási alapot.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján 550.000,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján összesen legfeljebb 11.811.024, - Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A tárgyi eljárás II. részét ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg, tekintettel arra, hogy az ezt biztosító fedezet a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakások bérletéről valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete 25. §-ba meghatározott pályázatok beérkezését követően áll Ajánlatkérő rendelkezésre (az adományok mértéke alapján).
A lakások felújításának teljes és tételes mennyisége az eseti megrendelésekkor kerülnek meghatározásra, melyre tekintettel a munka megkezdése előtt nyertes ajánlattevő köteles előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott költségvetés szerinti egységárai alapján. Abban az esetben, ha a keretszerződés alapján esetileg megrendelt munka jellegére tekintettel a pontos mennyiség nem állapítható meg, úgy a munkák megkezdése előtt nyertes ajánlattevő köteles előzetes felmérést végezni és ez alapján összeállítani a feltételezett mennyiséget és annak alapján előzetes árajánlatot adni az ajánlatában benyújtott költségvetés szerinti egységárai alapján. Az önkormányzati tulajdonú lakásokon végzendő kivitelezési munkafolyamatok pontos ellenértéke utólag kerül megállapításra a nyertes ajánlattevő által elvégzett és ajánlatkérő által igazolt mennyiség alapján a nyertes ajánlattevő ajánlatában vállalt egységáraknak megfelelően.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A keretszerződés alapját képező árazatlan költségvetés az ajánlattételi dokumentáció részeként kerül átadásra.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a vállalkozó köteles elfogadni és betartani.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő szerződésszerű minőségben kell elvégeznie.
Az ajánlattevő köteles a munkaterületen a kivitelezési munkákat a munkaterület átadás-átvételét követően megkezdeni, és egyidejűleg a vonatkozó jogszabályok szerinti építési (felmérési) naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.
folyt. V.2) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember szakmai tapasztalatának bemutatása (min. 0 – max. 24 hó) (Szakmai ajánlat) 20
2 3. Minimum 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II. 2.7- hez: kezdési dátum tervezett (a szerződés hatálybalépésének pontos időpontja az eljárás lefolytatásához igazodik)

II.2.1)
Elnevezés: Műteremlakás felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés Önkormányzati tulajdonban lévő műteremlakás felújítása”
Zalaegerszeg közigazgatási területén a Báthory u. 56. szám alatti 1. számú önkormányzati tulajdonú nettó 72,95 m2-es műteremlakás teljes felújítása. A felújítás magában foglalja a lakásrész meglévő burkolatainak és a nyílászáróinak bontását, a bontási hulladék elszállítását. A lakás külső nyílászáróinak cseréjét (1 db műanyag ajtó és 8 db műanyag ablak) A lakás teljes gépészeti és elektromos felújítását. Villamos hálózat felülvizsgálatát, gázüzemű készülékek felülvizsgálatát és beszabályozását. A konyha és a vizes helyiségek komplett felújítása során az új berendezési tárgyak elhelyezését. A padló és falburkolatok elhelyezését. A lakás teljes belső felületének javítását, festését és mázolását.

Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A fenti feladatok részletesen, a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő Műszaki leírásban és Árazatlan költségvetésben kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember szakmai tapasztalatának bemutatása (min. 0 – max. 24 hó) (Szakmai ajánlat) 20
2 3. Minimum 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II. 2.7- hez: kezdési dátum tervezett (a szerződés hatálybalépésének pontos időpontja az eljárás lefolytatásához igazodik)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bérlakások felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54717596
Postai cím: Kert Utca 39
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@leszkft.hu
Telefon: +36 92511670
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10711732220
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelés
Festés,mázolás, tapétázás
Nyílászáró szerkezetek gyártása, beépítése
Aljzatkészítés,hideg- és meleg burkolatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46084817
Postai cím: Bíró Márton Utca 26.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11535434220

Hivatalos név: Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54717596
Postai cím: Kert Utca 39
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10711732220

Hivatalos név: "Zala-Ép" Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82334952
Postai cím: Kosztolányi Dezső Út 11
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11347194220

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Nyugdíjasházi lakások felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54717596
Postai cím: Kert Utca 39
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@leszkft.hu
Telefon: +36 92511670
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10711732220
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11811024
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelés
Festés,mázolás, tapétázás
Aljzatkészítés,hideg- és meleg burkolatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54717596
Postai cím: Kert Utca 39
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10711732220

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Műteremlakás felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54717596
Postai cím: Kert Utca 39
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: info@leszkft.hu
Telefon: +36 92511670
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10711732220
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6088854
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelés
Festés,mázolás, tapétázás
Nyílászáró szerkezetek gyártása, beépítése
Aljzatkészítés,hideg- és meleg burkolatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54717596
Postai cím: Kert Utca 39
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10711732220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges