Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15151/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:8921 Zalaszentiván, Hunyadi János u.1. helyrajzi szám: 5/1;8800 Nagykanizsa, Kazanlak körút 14/D 4/15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bükiné Jánoki Evelin
Telefon: +36 92500785
E-mail: janoki.evelin@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000866202019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000866202019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi hivatal
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyarszerdahely építés 3. (1128)
Hivatkozási szám: EKR000866202019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
1db kb. 200m2 alapterületű,hagyományos épületszerkezetű,földszintes,akadálymentesített,magastetős lakóépület (lakóotthon) építése.
Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület földszintes,alápincézetlen,beépítetlen padlásterű épület,melyben 6db kétágyas lakószoba,nappali tér,konyha,kamra,étkező,háztartási helyiség,vizesblokkok,kazánhelyiség kerül kialakításra tervezési program alapján.
2. rész:
1db lakás létrehozása belső átalakítással,felújítással,a pályázati kiíráshoz igazodva;a lakás 4fő elhelyezését biztosító támogatott lakhatást szolgáló lakásként fog megvalósulni.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Lakóotthon építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45421151-7
45421153-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8921 Zalaszentiván, Hunyadi János u.1. helyrajzi szám: 5/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész:
1 db kb. 200 m2 alapterületű, hagyományos épületszerkezetű, földszintes, akadálymentesített, magastetős lakóépület (lakóotthon) építése.
A tervezési feladat földszintes, lakó épület megtervezése, 6 db szobaegységgel.
• A lakószobákban minimum 6m2/fő -vel kell kalkulálni és maximálisan 2 fő helyezhető el egy
szobában.
• Legalább minden 2 db szobához (max. Ő főre) 1 db vizesblokk (WC, mosdó, zuhanyozó) kiépítése
kötelező.
• Az új építésű lakóépületeknél a felépítmények alapterülete a nettó 200 m2-t nem haladhatja meg.
• Minden más helyiség feleljen meg az OTÉK előírásának és a vonatkozó szociális törvénynek.
A projekt kertében teljes akadálymentesítést kell megoldani az egész építményben és a környékén.
Helyiség igények:
• közlekedők
• mosdó, WC, zuhanyzó 2 db
• akm.mosdó 2 db
• kazánház
• szoba-2 fő 6 db
• élettér
• konyha (kamra)
Összesen nettó 180 m2 alapterülettel
Az ingatlanra elhelyezni kívánt lakóépület földszintes, alápincézetlen, beépítetlen padlásterű épület, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha, kamra, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra tervezési program alapján.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
VI.3 pont folytatása:
Valamennyi részben:
Nincs a jelen közbeszerzésnek olyan része, amely eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a többi részre vonatkozó szerződés megkötése.
Karakterkorlátozás miatt a jelölt részek a KDben. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
ajánlat a nyertes ajánlat.1. ért. szempont fordított, 2. és 3. ért. szempont egyenes arányosítás. Ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100.
Nyertes AT 1. részben:legalább 20.000.000 Ft/káreseményt és 50.000.000 Ft/év értékű, 2. részben:legalább 2.000.000 Ft/káreseményt és 10.000.000 Ft/év értékű kárösszeget fedező felelősségbiztosítást kell kössön, vagy a meglévőt ki kell terjessze legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozóan.
Helyszíni bejárás 1. részben: 2019. augusztus 28. (szerda) 10:30 órakor, a találkozó helyszíne: Zalaszentiván, Kossuth L. u. 1., hrsz. 5/1, a 2. részben: 2019. augusztus 28. (szerda) 9:00 órakor, a találkozó helyszíne: Nagykanizsa, Kazanlak körút 14/D 4/15.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.a) pont tekintetében alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.c) pont tekintetében alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma:A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból,az EFOP-2.2.2-17-2017-00029 azonosítószámú „Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen”című projekt terhére történik.A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás.Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont: Árkritérium: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)
Tárgyi kivitelezés vonatkozásában a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 150 munkanap határozott időtartam, azzal, hogy a készre jelentésnek és a sikeres műszaki átadás-átvételnek ezen időtartamon belül meg kell valósulnia. Részletek a szerződéstervezetben, ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: Lakás átalakítása, felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45210000-2
45220000-5
45223300-9
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45421151-7
45421153-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Kazanlak körút 14/D 4/15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész:
1 db lakás létrehozása belső átalakítással, felújítással, a pályázati kiíráshoz igazodva; a lakás 4 fő elhelyezését biztosító támogatott lakhatást szolgáló lakás.
felújítás:
szobákban, konyhában gipszkarton előtét fal készül, amelyek esetében glettelni és festeni kell
vizes blokkok komplett felújítása, fürdőhelységben zuhanyzó kialakítása
beltéri ajtók és bejárati ajtó cseréje
meleg burkolatokat fel kell szedni és újra rakni,
konyha komplett felújítása
radiátorok cseréje, termo fejes szeleppel
villamos hálózat újra vezetékelése, szerelvények cseréje
Szoba: 18 m2; szoba: 13 m2; szoba: 12 m2; folyosó: 1,5 m2; WC: 2 m2; fürdő: 3,1 m2; konyha: 7,1 m2; erkély: 5,3 m2.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
VI.3 pont folytatása:
Az eljárás (mindkét részben) a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés:
amennyiben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot megtestesítő ajánlat vonatkozásában a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, úgy AK legkésőbb az összegezés kiküldését követően támogatási igényt nyújt be a szükséges többletfedezet biztosítására.
AK a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki a nyertes ajánlathoz szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó támogatási igény jóváhagyását.
Ez esetben a szerződés hatályba lépésének napja a többletforrás biztosításáról szóló döntést követő 3. munkanap, a munkaterület átadására legkésőbb a hatálybalépést követő 5 munkanapon belül sor kerül. A döntés(ek) írásban történő kézhezvételéről AK nyertes ATt haladéktalanul értesíti.
Ha a többletfedezet vonatkozásában a támogatási igényt nem hagyják jóvá, vagy azt kisebb mértékben hagyják jóvá, vagy annak biztosításáról nem születik döntés, a vállalkozói szerződés külön jogcselekmény nélkül megszűnik a döntés írásbeli kézhezvételének napján, de legkésőbb az összegezés kiküldését követő 120 naptári napon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.b) pont tekintetében alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.d) pont tekintetében alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma:A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból,az EFOP-2.2.2-17-2017-00029 azonosítószámú,„Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen”című projekt terhére történik.A támogatás intenzitása 100%,a finanszírozási mód utófinanszírozás.Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont Ár kritérium: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)
Tárgyi kivitelezés vonatkozásában a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 150 munkanap határozott időtartam, azzal, hogy a készre jelentésnek és a sikeres műszaki átadás-átvételnek ezen időtartamon belül meg kell valósulnia. Részletek a szerződéstervezetben, ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
I.Valamennyi rész tekintetében az eljárásban nem lehet AT, közös AT, av, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd.sz., aki vonatkozásában a Kbt. 62.§ (1)-(2)bek. foglalt kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74.§ (1)bek. alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT, av vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2)bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik,vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 64.§ (1)bek. alapján a Kbt. 62.§ (1)bek. b) és f)pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő,részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§ (4)bek. szerinti véglegessé vált határozata,vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5)bek. szerinti jogerős határozata kimondta,hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig,ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós.Az ajánlatkérő–ellenkező bizonyításig–az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
II. SZ/1.:Valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd.sz.,amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
SZ/1. Kbt. 65.§ (1)c) pontja és a 322/2015.(X.30.) Kr.26.§ (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd.sz. vonatkozásában az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Az SZ/1. esetében alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazd.sz. aki/amely nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK VALAMENNYI RÉSZ TEKINTETÉBEN:
Az ATaz ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X. 30.)Korm.rendeletben (a továbbiakban:Korm.rendelet) 2-4.§, 6-7.§-nak és az AK által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba (a továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát.Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) tartalmazza.
A Korm. rendelet 3.§ (2)bek.-ben foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek az EEKD-t külön kötelesek benyújtani.A Korm. rendelet 3.§ (3a)bek. alapján a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az AT-nek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2)bek.-nek hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69.§ (4)bek. szerinti esetben a Korm.rendelet 8.§, 10.§, 12.§-16.§-aiban meghatározott módon kell igazolni.A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm. rendelet 1-4.§, 6-8.§, 10.§, és 12.§ - 16. §-aiban foglaltak az irányadóak.
Az előírt kizáró okok részletes igazolási módja KD 3.4. pontjában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK VALAMENNYI RÉSZBEN:
AT az ajánlatával együtt köteles benyújtani a Korm.rendelet 5–7.§-nak és az AK által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.
AK a Korm.rendelet 2.§ (5)bek. alapján,az alk. köv. előzetes igazolására elfogadja a gazd. sz.k egyszerű nyilatkozatát,nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót KD tartalmazza.
A Korm. rendelet 1.§ (1)bek. alapján ATk az ajánlatában ajánlatukk benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alk. köv.-nek.
M.1. valamennyi részben, valamennyi szakember esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja igazolására ATnek csatolnia kell nyilatkozatát az 1. rész tekintetében az M.1.a) és c) pont, a 2. rész tekintetében az M.1.b) és d) pont szerinti alk. köv. vonatkozásában azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Tartalmazni kell:
szakember neve,
a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
AT nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog vagy adott esetben azzal már rendelkezik, valamint azzal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik -:
szakember esetében a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, valamint
szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap, nap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alk. minimumköv. szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik -:
szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkal-min.köv. szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ha AK a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nem jogosult, úgy a regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában AK felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra. Nem magyarországi letelepedésű szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell az illetékes kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AT, közös ATalkalmatlan, ha:
M.1.a) az 1.rész vonatkozásában a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (2)bek.s b)pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm.rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.1.b) a 2.rész vonatkozásában a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (2)bek. b)pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm.rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.1.c) az 1.rész vonatkozásában a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (2)bek. b)pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm.rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.1.d) a 2.rész vonatkozásában a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (2)bek. b)pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm.rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
AK felhívja a figyelmet,hogy egy szakember mindkét részben,több pozícióra is jelölhető,egy szakemberrel,több alkalmassági feltétel is teljesíthető.
M.2.a) az 1.rész vonatkozásában a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (2)bek. a)pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult),összesen legalább 150 m² alapterületű magasépítési tevékenység tárgyú ref.val.
M.2.b) a 2.rész vonatkozásában a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (2)bekezdés a)pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárult), összesen legalább 25 m² alapterületű magasépítési tevékenység tárgyú ref.val.
Valamennyi rész tekintetében a ref. több szerződés bemutatásával is igazolható.
Ugyanazon ref. több részre történő ajánlattétel esetén valamennyi rész vonatkozásában bemutatható.
IG.FOLYT:
M.2. valamennyi rész tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 (öt) év (60 hónap) legjelentősebb közbesz. tárgyára vonatkozó referenciáinak=ref igazolását (A ref. a Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerinti igazolás csatolásával kell igazolni.).
Tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerinti bontásban) és helye, a szerződést kötő másik fél, az építési beruházás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben AT a ref.t konzorciumban teljesítette, úgy a ref.igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a ref. mely részeit teljesítette.
AK öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
AK a teljesítésigazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a ref. követelményben szereplő részteljesítés volt. Részletesen a KDban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben:
AK szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb ATként szerződő fél
teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Az
ellenszolgáltatás teljesítésére valamennyi számla vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–
(6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül sor. AjK, illetve a kifizetésre köteles szervezet a
vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti. AKként szerződő fél, valamint –
EUs támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha ATként szerződő fél a teljesítéshez avt vesz igénybe,
a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.től eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rend 32/A. § (1) és (3) bek.-ben, valamint a 32/B. § irányadó.A
részletes feltételek a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: -
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK az eljárásban való részvételt figyelemmel a Kbt. 54.§ (1)bekezdésére,ajánlati biztosíték nyújtásához köti,melynek mértéke az 1részben: 950.000 HUF, azaz kielencszázötvenezer forint,a 2.részben: 100.000, azaz százezer Ft.
Valamennyi részben:
AT az ajánlati biztosítékot az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek, a Kbt. 54.§ (4)bek. foglalt felt. biztosítására, érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia.Nyertes ATnek a szerződés megkötéséig kell fenntartania a biztosítékot.
A Kbt. 54.§ (2)bekezdésében előírtakra tekintettel az ajánlati biztosíték AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek AK fizetési számlájára történő befizetésével,pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított–készfizető kezességvállalást tartalmazó–kötelezvénnyel.
A befizetés igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a banki készpénzbefizetési bizonylat,banki átutalás esetén a terhelési igazolás ajánlatba csatolása.Ajánlati biztosíték bankgarancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén ajánlatkérő előírja,hogy a bankgarancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. tv. 325.§ (1)bekezdés f) és g)pontjai alapján: „Teljes bizonyító erejű a magánokirat.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-nek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös AT részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. (Kbt. 35.§ (5)bekezdés)
Amennyiben az AT az ajánlati biztosítékot az AK által előírt határidőre nem,vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, az AT ajánlata érvénytelen.
Az AK bankszámlája és számlavezető intézet megnevezése,melyre az ajánlati biztosíték utalás esetén teljesíthető: Magyar Államkincstár által kezelt 1032000-00329905-31005867 számú számla.
AK közös AT-k ajánlatát is elfogadja.AK a nyertes ATtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös AT esetén a közös ATnek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ATk egymás közötti és az AKval való kapcsolatát. A megállapodásnak tartalmaznia kell a KDben foglaltakat.Folyt KD,
AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes ATtől sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Nem rendel el AK újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szt von be az eljárásba, és e gazd. szre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja AK.
Üzleti titok kapcsán a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdése alapján kell eljárni.
Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, KDban előírt nyilatkozat és dokumentum.
Az ajánlatba cégszerűen aláírva (valamint az elektronikus példányhoz szerkeszthető excel formátumban is) csatolni kell a KD mellékleteként kiadott árazatlan költségvetéseket árazva, melyek a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja szerinti részletes árajánlatok.
Ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát és felolvasólapot.
FAKSZ: Dr. Őszy Tamás (lajtsromszám: 00092)
AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák