Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:15291/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Medgyesbodzás Község Önkormányzat
Teljesítés helye:5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 41. hrsz.: 432.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Medgyesbodzás Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98822784
Postai cím: Széchenyi Utca 38
Város: Medgyesbodzás
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5663
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pál Andrea
Telefon: +36 68425000
E-mail: kovite@kovite.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.medgyesbodzas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Medgyesbodzás meglévő óvoda épület felújítása
Hivatkozási szám: EKR000546902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Medgyesbodzás, Széchenyi u. 41. szám alatti óvoda épületének felújítási és kis mértékű bővítési feladatainak ellátása, akadálymentesítése.
A meglévő épület óvodai részének külső utólagos hőszigetelése, födém hőszigetelése, nyílászáró cseréje, akadálymentesítése és fűtés korszerűsítése.
A meglévő épület akadálymentes megközelítése az új épületbővítéssel kialakított épületen keresztül kerül biztosításra.
Az új épületrészben akadálymentes WC, mosdók és fejlesztő szoba kialakítása, valamint akadálymentes rámpa építése.
Meglévő nyílászárók cseréje hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárókra.
Külső hőszigetelés elvégzése dryvit rendszer technológiával.
Padlás hőszigetelése. 24 kW-os új kondenzációs gázkazán beszerelése.
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a beérkezett ajánlatok közül az értékelési szempontok szerinti (legjobb ár-érték arány) legelőnyösebb ajánlat meghaladja a projektben elszámolható rendelkezésre álló kivitelezési költségre jutó költségkeretet, Ajánlatkérő a Projekten belüli költségvetési átcsoportosítás érdekében, valamint a költségnövekményre eső többlettámogatás igénybevételére támogatási szerződés módosítást kíván benyújtani. Ennek megfelelően Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján a támogatásra, támogatási szerződés módosítására irányuló igény el nem fogadását, vagy az átcsoportosítás tekintetében az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Medgyesbodzás meglévő óvoda épület felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45214100-1
45260000-7
45300000-0
45315000-8
45321000-3
45331100-7
45331110-0
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 41. hrsz.: 432.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Medgyesbodzás, Széchenyi u. 41. szám alatti óvoda épületének felújítási és kis mértékű bővítési feladatainak ellátása,
akadálymentesítése. A meglévő épület óvodai részének külső utólagos hőszigetelése, födém hőszigetelése, nyílászáró cseréje,
akadálymentesítése és fűtés korszerűsítése. A meglévő épület akadálymentes megközelítése az új épületbővítéssel kialakított épületen keresztül kerül biztosításra. Az új épületrészben akadálymentes WC, mosdók és fejlesztő szoba kialakítása, valamint akadálymentes rámpa építése. Meglévő nyílászárók cseréje hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárókra. Külső hőszigetelés elvégzése dryvit rendszer technológiával. Padlás hőszigetelése. 24 kW-os új kondenzációs gázkazán beszerelése.
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, kivitelezési tervdokumentáció, építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a beérkezett ajánlatok közül az értékelési szempontok szerinti (legjobb ár-érték arány) legelőnyösebb ajánlat meghaladja a projektben elszámolható rendelkezésre álló kivitelezési költségre jutó költségkeretet, Ajánlatkérő a Projekten belüli költségvetési átcsoportosítás érdekében, valamint a költségnövekményre eső többlettámogatás igénybevételére támogatási szerződés módosítást kíván benyújtani. Ennek megfelelően Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján a támogatásra, támogatási szerződés módosítására irányuló igény el nem fogadását, vagy az átcsoportosítás tekintetében az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági minimumkövetelmények M1. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
2 A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00016
II.2.9) További információ:
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételes közbesz. eljárás. A Kbt. 135. § (12) bekezdése szerint azon feltétel, amelytől a közbeszerzés eredményességét Ajánlatkérő függővé tette részletesen a II.1.4) és a II.2.4) pontokban került ismertetésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Medgyesbodzás meglévő óvoda épület felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakkal élve az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntését, tekintettel arra, hogy a végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint eredménytelen, tekintettel arra, hogy a 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. A rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 35.433.071.- Forint, melyet ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően rögzített.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tezola Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32233096
Postai cím: Attila U. 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24927332243

Hivatalos név: Kopp Export-Import Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95364047
Postai cím: Dobozi Út 7
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11041939204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Ajánlattevő neve: Kopp Export-Import Kft. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 7., adószáma: 11041939-2-04
Nettó ajánlati ár (Ft): 42.104.663.- Forint
Az alkalmassági minimumkövetelmények M1. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 36 hónap
A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 0 hónap
2. Ajánlattevő neve: Tezola Trade Kft. Székhelye: 1201 Budapest, Attila u. 38., adószáma: 24927332-2-43
Nettó ajánlati ár (Ft): 38.961.234.- Forint
Az alkalmassági minimumkövetelmények M1. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 36 hónap
A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap): 0 hónap
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges