Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:15486/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Veszprémi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:8417 Csetény, Rákóczi utca 22.;8175 Balatonfűzfő, lrinyi János u. 2. 1495/17 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprémi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98865671
Postai cím: SZABADSÁG TÉR 15.
Város: VESZPRÉM
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerschner Éva
Telefon: +36 88550235
E-mail: eva.kerschner@kk.gov.hu
Fax: +36 88504015
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/veszprem
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000610672019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000610672019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolafejlesztés Csetényben és Balatonfűzfőn
Hivatkozási szám: EKR000610672019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Iskolafejlesztés Csetényben és Balatonfűzfőn:
1. rész: Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
A tantermi szárnyban belső átépítés valósul meg a mosdó helyiségcsoport áthelyezésével, folyosó nyitásával, a tantermek megtartásával. A mosdó helyiségcsoport áthelyezésével lehetőség nyílik a földszinten könyvtár kialakítására, az emeleten az aula bővítésére. A belső térben ezen túl felújítási munkák tervezettek. A meglévő nyeregtető pala fedése helyett cserépfedés készül.
A tantermi szárny tömegének meghosszabbításával a tantermi szárny a földszinten és az emeleten szak-tantermekkel és szertárakkal bővül.
A bejárati szárny pinceszintjén a széntüzelés felszámolásával lehetőség nyílik gépészeti helyiség és általános raktár kialakítására. A földszinten megmarad a bejárati előtér, a tornatermi öltözők helyén torna szertár alakul ki. A bejárati szárnyon emeletráépítéssel a tantermi szárny aulájából nyíló igazgatói, titkári, helyettesi és tanári szoba helyiségcsoport épül.
A bejárati szárny mögött a földszinti aula helyiségből nyíló tornatermi folyosó, öltözők és mosdók alakulnak ki földszintes, lapos tetős épületrész építésével. A tornatermi folyosóról egy rámpán közelíthető meg a kültéri sportpálya.
A meglévő tornaterem helyén új tornaterem épül, utcára merőleges nyeregtetős tömeggel.
A pályázati programnak része az épület projektarányos akadálymentesítése.
Energetikai felújítás keretében a még meglévő fa homlokzati nyílászárók hőszigetelő műanyag nyílászárókra való cseréje, homlokzati hőszigetelés, a tantermi szárny födémjének hőszigetelése valósul meg. Fűtéskorszerűsítés valósul meg, a széntüzelésű kazán helyett gázkazán kerül a pinceszinti gépészeti helyiségbe. Megújuló energia termeléshez az új tornaterem észak-keleti tetősíkjára napelemeket helyeznek el.
2. rész: Balatonfűzfői lrinyi János Általános Iskola és AMI infrastrukturális fejlesztése:
A meglévő tornatermi szárny elbontása után új lapostetős tornaterem létesül, valamint az előcsarnok és a tantermi szárny földszintje és emelete homlokzati hőszigetelő rendszert és új homlokzati nyílászárókat kap. A főbejárat akadálymentesen megközelíthető lesz. A konyha épületrész és a tantermi szárny tetőtere változatlan. Az előcsarnokból a fél épületszinttel lejjeb tervezett új tornaterem és a tantermi szárny udvari szintje a tervezett korlátlifteken közelíthető meg akadálymentesen. A korlátliftek 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességűek, kisebb, mint 3 m emelőmagasságúak és személyszállításra szolgálnak ezért azok a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján nem hatósági engedély-kötelesek.
A fentieken megvalósul a tantermi szárny délkeleti irányú bővítése. Ez szintenként 4-4 db fejlesztőszobát és lépcsőházat tartalmazó, kétszintes, lapostetős épületrész.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Csetényi Vámbéry Á. Általános Iskola fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8417 Csetény, Rákóczi utca 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő épület
Az iskola tervei 1969-ben készültek, az épület 1974-ben valósult meg. Az iskola 8 tantermes általános iskola, tagolt tömeggel. A tantermi szárny földszint + emelet szintszámú utcára merőleges tömegű nye-regtetős épületrész. A bejárati szárny alápincézett, földszintes lapos tetős épületszárny. A tornaterem utcával párhuzamos tömegű lapos tetős épületrész. Az épület hagyományos technológiával épült, kismé-retű tégla falakkal, ÉTI gerendás födémekkel. Az épületben jelentős felújítás nem történt. A tönkrement homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra cserélték, a mosdó helyiségeket felújították, ezen túl csak karbantartási munkákat végeztek.
A tervezett átépítés, bővítés, korszerűsítés
A tantermi szárnyban belső átépítés valósul meg a mosdó helyiségcsoport áthelyezésével, folyosó nyitá-sával, a tantermek megtartásával. A mosdó helyiségcsoport áthelyezésével lehetőség nyílik a földszinten könyvtár kialakítására, az emeleten az aula bővítésére. A belső térben ezen túl felújítási munkák tervezet-tek. A meglévő nyeregtető pala fedése helyett cserépfedés készül.
A tantermi szárny tömegének meghosszabbításával a tantermi szárny a földszinten és az emeleten szak-tantermekkel és szertárakkal bővül.
A bejárati szárny pinceszintjén a széntüzelés felszámolásával lehetőség nyílik gépészeti helyiség és általá-nos raktár kialakítására. A földszinten megmarad a bejárati előtér, a tornatermi öltözők helyén torna szertár alakul ki. A bejárati szárnyon emeletráépítéssel a tantermi szárny aulájából nyíló igazgatói, titkári, helyettesi és tanári szoba helyiségcsoport épül.
A bejárati szárny mögött a földszinti aula helyiségből nyíló tornatermi folyosó, öltözők és mosdók ala-kulnak ki földszintes, lapos tetős épületrész építésével. A tornatermi folyosóról egy rámpán közelíthető meg a kültéri sportpálya.
A meglévő tornaterem helyén új tornaterem épül, utcára merőleges nyeregtetős tömeggel.
A pályázati programnak része az épület projektarányos akadálymentesítése.
Energetikai felújítás keretében a még meglévő fa homlokzati nyílászárók hőszigetelő műanyag nyílászá-rókra való cseréje, homlokzati hőszigetelés, a tantermi szárny födémjének hőszigetelése valósul meg. Fűtéskorszerűsítés valósul meg, a széntüzelésű kazán helyett gázkazán kerül a pinceszinti gépészeti helyi-ségbe. Megújuló energia termeléshez az új tornaterem észak-keleti tetősíkjára napelemeket helyeznek el.
Beépítési adatok:
• beépítési mód szabadonálló
• előkert meglévő, kialakult, 4 m
• oldalkert 9,86 m, 32,97 m
• hátsókert 10,9 m
• telek területe 5887 m2
• telek szélessége 83,97 m
• telek mélysége 67,01 m
• telek zöldfelülete 3209 m2, 55 %
• burkolt felület 1267,5 m2, 21%
• beépített alapterület 1410,5 m2
• beépítettség 24%
• építménymagasság 7,44 m
Főbb mennyiségek:
• tornatermi rész bontás alapterület: bruttó 250,27 m2; nettó 216,52
• szaktanterem (új építés) alapterület: nettó 208,7 m2
• tornaterem, a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel (új építés) alapterület: nettó 642,65 m2
• felújítás (meglevő, megmaradó épületrész) alapterület: 1014,35 m2
• meglevő szerkezetben új helyiségek kialakítás alapterület: nettó 87,45 m2
• meglevő épületrész homlokzati hőszigetelés: 617 m2
• meglevő tető felújítás: 670 m2
• meglevő részen homlokzati nyílászáró csere: 40 db műanyag 3 db alu
A tervezett beruházás építési engedéllyel rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása, a többlet időtartam megjelölésével (0-24 hó) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (0-36 hónap) 10
3 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata az M.3. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (0-36 hónap) 5
4 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata az M.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (0-36 hó) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00059
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Balatonfűzfői Irinyi Általános Iskola fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8175 Balatonfűzfő, lrinyi János u. 2. 1495/17 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő épület
Az ingatlanon található általános iskola ~60x50 m befoglaló alaprajzi méretű, összetett alaprajzú épület. Részei: előcsarnok, konyha, tantermi szárny, tornaterem (öltözőkkel és kazánházzal).
Az iskola főbejárata az északnyugati homlokzaton, az előcsarnok épületrészen található. Ez egyszintes, acél vázszerkezetű, lapostetős épületrész. A homlokzatképzés jellemző anyaga a faburkolatú szakipari falszerkezet. A nyílászárók faszerkezetűek.
Az előcsarnokhoz az északkeleti oldalon csatlakozik a konyha épületrész. Itt található a melegítőkonyha és az étkező. Ez szintén egyszintes, lapostetős. Teherhordó szerkezet egy. vasbeton. A homlokzatképzés anyaga jellemzően egy. vb. falpanel, fa nyílászárókkal.
Az előcsarnoktól délnyugatra található a tantermi épületszárny. Itt találjuk az oktatási helyiségeket. Ez az épületrész magastetős, háromszintes: földszint, emelet, tetőtér. Az épületszárny egy részének padlóvona-lai az előcsarnokhoz képest fél szinttel eltoltan létesültek. A teherhordó szerkezet anyaga előregyártott vasbeton, a meglévő fedélszerkezet acél anyagú. A homlokzatképzés anyaga egy. vb. falpanel, a héjazat fémlemezfedés, a nyílászárók faszerkezetűek. A tetőtérben a homlokzatburkolat anyaga építőlemez.
A tornatermi szárny szintén az előcsarnokból közelíthető meg. Padlóvonala az előcsarnok padlóvonalá-hoz képest fél szinttel lejjebb van. Az épületrészben a tornaterem és kiszolgáló helyiségei, valamint a kazánház található. Tartószerkezete egy. vasbeton, lapostetővel, egy. vasbeton homlokzati panelekkel és fa-, valamint fémszerkezetű nyílászárókkal. Az épületrész délnyugati homlokzatához 2 db fém kémény kapcsolódik.
A tervezett átépítés, bővítés, korszerűsítés:
A tornatermi szárny megvalósításához az alábbi szerkezetek elbontása szükséges:
• a tornatermi épületrész és a hozzá kapcsolódó 2 db acél kémény bontása teljes egészében az előcsarnokhoz kapcsolódó végfal kivételével
• az előcsarnok homlokzati szakipari falai, homlokzati nyílászárói (a kapcsolódó bádogosszerke-zetekkel együtt)
• az északnyugati homlokzathoz kapcsolódó előlépcső, térbukolatok, beton járda és az előtető
• az előcsarnok szélfogójának belső ajtajai (az akadálymentes közlekedés biztosítása miatt)
• az előcsarnok belső lapburkolatai és a kapcsolódó szegélyek (a lépcső kivételével)
• a tantermi épületszárny homlokzati nyílászárói és szakipari falai a földszinten és az emeleten (a kapcsolódó bádogosszerkezetekkel együtt) - a tetőtér és a konyha épületrész homlokzati nyílás-zárói változatlanok
• a térbukolat és a hozzá kapcsolódó szegély bontása a helyszínrajzon tervezett parkosítások he-lyén (a minimális zöldfelület biztosítása miatt).
Az elbontott tornaterem helyén, önálló tűzszkaszként, az előcsarnok padlóvonalához képest fél épület-szinttel lejjebb - valósul meg az új tornatermi épületrész. Ez két eltérő magasságú egységből áll és az előcsarnokból közelíthető meg. Az akadálymentes megközelítést korlátlift biztosítja. Az előcsarnok lép-csőteréhez kapcsolódik az új tornatermi szárny nyaktagja. A nyaktaghoz kapcsolódó közlekedőkből nyílik a tanári szoba (önálló fűrdővel), az akadálymentes mosdó/öltöző, tak. szer tároló, a két öltöző-blokk (belátást gátló előtérrel, mosdóval, zuhanyzóval és wc-kel), az orvosi szoba (orvosi fürdővel), a férfi mosdó és wc, a női mosdó és wc, a küzdőtéri mosdó és wc, valamint a tornaterem. A tornaterem 16,00x30,30 m belméretű, belmagassága 8 m. A tornateremhez szertár kapcsolódik. Az épületrész északkeleti homlokzatáról, külső bejárattal létesül a kazánház és a tároló. Az épületrész részben előregyár-tott vasbeton vázszerkezetű, részben falazott falszerkezetű, lapostetős épületrész. A tornaterem felett magashullámú acél trapézlemezzel készülő egyhéjú melegtető, az egyéb helyiségek felett egy. vb. födém-pallón kialakított lapostető létesül. A homlokzatképzés anyaga jellemzően nemesvakolat és acélfegyverze-tű szendvicspanel. A nyílászárók műanyagszerkezetűek. A csapadékvíz elvezetés részben vákuumos rendszerű, részben ereszcsatornával és lefolyócsővel tervezett.
Az előcsarnok is felújításra kerül. Az elbontott faszerkezetű szakipari homlokzati falak helyett új szerelt falszerkezetek készülnek a meglévő acélszerkezethez rögzített acélszelvényekre elhelyezett ck. lapra készí-tett homlokzati hőszigetelő rendszerrel, belső oldalán gk. burkolattal. A nyílászárók is megújulnak. Az új nyílászárók hőszigetelt műanyaszerkezetek. A főbejárat ajtajai az akadálymentes követelményeknek meg-felelőek. A főbejárathoz új előlépcsőt és rámpát terveztünk. Az előcsarnok belső padlóburkolata kerá-mialap lesz, az akadálymentes követelményeknek megfelelő taktilis és kontrszatos vezetősávokkal.
A tantermi épületrész felújítás során, az épületrész földszintjén és emeletén az elbontott nyílászárók he-lyett korszerű műanyagszerkezetek készülnek. A szakipari falak helyén acél vázszerkezetű szerelt szerkeze-tek készülnek ck. lapra rögzített homlokzati hőszigetelő rendszerrel, belső oldalán tűzgátló gk. "aknafal-lal". A meglévő homlokzati falszerkezet homlokzati hőszigetelőrendszerrel lesz ellátva, eps és a tűzvé-delmi követelményeknek megfelelően kőzetgyapot hőszigeteléssel és homlokzati nemesvakolat fedőré-teggel. A tantermi szárny földszintjén - a két félszinteltolással létesült földszint között - korlátlift biztosít-ja az akadálymentes közlekedést.
A tűzivíz biztosítására a telken - közműpótló műtárgyként- egy RCY1300 típusú flexibilis tűzivíz tározó kerül elhelyezésre. A tározó föld feletti kialakítású, zárt, szöveterősítéses pvc anyagú.
További információt a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 hónapon felüli többlet jótállási idő vállalása, a többlet időtartam megjelölésével (0-24 hó) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (0-36 hó) 10
3 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata az M.3. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (0-36 hó) 5
4 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata az M.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (0-36 hó) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: A nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00097
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetében egységesen: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi rendelkezései szerint.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése:
„A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) be-kezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.”
Rendelet 17. §:
„(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.”
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is be-nyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (321/2015. Korm. r. 1. § (7) bekezdés)
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, amelynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e.
A nyilatkozatot az alábbi tartalommal kell benyújtani:
- azon hivatkozást, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat jelen eljárásra vonatko-zik,
- mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját/számláit,
- a pénzforgalmi számlaszámok megjelölése,
- az eljárást megindító felhívás feladásának dátumszerű napjától visszafelé számított 2 évben - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás bármelyik vezetett számláján.
Ajánlatkérő a „sorba állítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében az Ajánlatkérő nem vizsgálja az ajánlattevők megszűnt pénzforgalmi számláit.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Mindkét rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
A fenti követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike – teljes mértékben – megfelel.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §-a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §-a.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114. § (2) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkal-massági követelményeknek való megfelelés tekintetében az Ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilat-koznia kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági köve-telmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köte-les benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is). Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, valamint 114. § (2) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkal-massági követelményeknek való megfelelés tekintetében az Ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilat-koznia kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági köve-telmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köte-les benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.
M.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi részre vonatkozó előírások:
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített, a felhívás jelen pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházá-sairól szóló referencia igazolásait.
A cégszerű nyilatkozatnak és az igazolás(ok)nak (referencia igazolás) tartalmaznia kell legalább:
- A szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely, nyilatkozattételre és/vagy a referenciáról információt adó személy jogosult képviselőjének neve, beosztása és telefonszáma),
- Az építési beruházás tárgyát [részletesen kitérve az alkalmassági szempontnál megjelölt részfelada-tokra,
- Az építési beruházás mennyiségét (… m2 hasznos alapterületű épület építése és/vagy bővítése és/vagy felújítása tárgyú kivitelezése),
- A teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja – év, hónap és nap – megjelölésével),
- A teljesítés helyét, és
- Nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- A referencia igazolásban az igazolás kiadójának az egyetemleges felelősségvállalásra és a teljesítés százalékban kifejezett arányára ki kell térni.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként (nyertes közös ajánlatte-vőként) végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülöníté-sével, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állít-ható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként /alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttár-saság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bekezdés]
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §-a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § és 24. § vonatkozó bekezdései.
M.2-M.4. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi részre vonatkozó előírások:
Az ajánlatban Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alap-ján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megál-lapítható legyen;
- a végzettséget, vagy képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljá-rásba történő bevonásáról tudomással bír.
Amennyiben az M.2-M.4. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2-M.4. pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ugyanazon szakember több részben és több pozíció-ban is bemutatható.
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M. 1. A műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelménye részenként:
1. rész: Csetényi Vámbéry Ármin
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendel-kezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 1000 m2 hasznos alapterületű több szerződésből szerződésszerűen teljesí-tett épület építési és/vagy bővítési és/vagy felújítási munkáira vonatkozó referenciával.
2. rész: Balatonfűzfői lrinyi János
Általános Iskola és AMI infrastruktu-rális
fejlesztése M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendel-kezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 800 m2 hasznos alapterületű több szerződésből szerződésszerűen teljesített épület építési és/vagy bővítési és/vagy felújítási munkáira vonatkozó refe-renciával.

A referencia részenként több szerződés bemutatásával is teljesíthető. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb követelménynek történő megfelelést bemutatni, ugyanazon referencia bemutatható több rész tekintetében is.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, abban az esetben ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő, vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A referencia munka akkor tekinthető az Ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 5 éven belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési be-ruházásokat veszi figyelembe.
Az egyenértékűség szempontjából Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bekezdé-sét alapul véve jár el.
M.2. A műszaki és szakmai alkalmasság minimum követelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:

- legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. sor (jelölés MV-É) D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzett-séggel, valamint az E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyen-értékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakor-lati idővel rendelkezik.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szak-képzettség: okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök.
Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel egyenértékű végzettsé-get/képzettséget is elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy kizárólag annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlettapasztalata értékelési szempontként értékelésre kerül.
M.3. A műszaki és szakmai alkalmasság minimum követelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
- legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 3. sor (jelölés MV-ÉG) D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzett-séggel, valamint az E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyen-értékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakor-lati idővel rendelkezik.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szak-képzettség: okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépé-szeti szakirány, gépészmérnök épületgépész szakirány.
Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel egyenértékű végzettsé-get/képzettséget is elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy kizárólag annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlettapasztalata értékelési szempontként értékelésre kerül.
M.4. A műszaki és szakmai alkalmasság minimum követelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
- legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogo-sultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. sor (jelölés MV-ÉV) D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint az E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.
Ajánlatkérő a szerződés biztosítékai körében az alábbiakat írja elő valamennyi rész esetében egységesen:
a.) Teljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összegének 2,5 %-a. A biztosítékot a szerződés aláírásakor kell rendelkezésre bocsátani a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontjáig.
Az előírt biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.
b.) Jólteljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összegének 2,5 %-a. A biztosítékot a teljesítés, azaz a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a jótállási időtartam lejártának időpontjáig.
Az előírt biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.
A jótállás tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik valamennyi rész tekintetében egységesen:
Ajánlattevő az általa elvégzett munkákra az Ajánlatkérő által előírt 12 hónap időtartam jótállási időn felül a felolvasólapon hónapban megadott időtartamú jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva. Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az Ajánlatkérő a jótállásra vonatkozó jogosultságát a jótállásra vonatkozó dokumentumokkal az Ajánlattevő közreműködése nélkül is tudja érvényesíteni a gyártóval és/vagy a forgalmazóval szemben.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik valamennyi rész tekintetében egységesen:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza valamennyi rész esetében egységesen, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel.
1. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozót a késedelem minden napja után naponta az adott rész teljes nettó ellenszolgáltatásának 0,5 %-a mértékű kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli. Ez a rendelkezés nem zárja ki a Ptk. késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását.
Amennyiben a fizetendő késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja az adott rész teljes nettó ellenszolgáltatásának 15 %-át, a Megrendelő elállhat a Szerződéstől vagy azonnali hatállyal felmond-hatja a Szerződést.
Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába – kizárólag a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelése mértékében – beszámítani. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amenynyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.
2.Meghiúsulási kötbér:
A szerződés teljesítésének Vállalkozó hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén a Vállalkozó meg-hiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az adott rész teljes nettó ellenszolgáltatásának 30 %-a. A teljesítés akkor minősül meghiúsultnak, ha a vállalt teljesítésére nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 nap elteltével az előírt feladatokat a Vállalkozó nem végzi el, vagy a szerződést a Megrendelő által elfogadható indok nélkül mondja fel.
A Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
Megrendelő a kötbér összegét jogosult az Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani.
Részletes információk a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást elnyert európai uniós támogatásból és egyéb központi forrásból finanszírozza.
Az európai uniós támogatásból való finanszírozás valamennyi rész esetében szállítóifinanszírozás keretében történik, 100,000000 %-os mértékű támogatási intenzitás mellett.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a beszerzés szállítói finanszírozás útján valósul meg a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján részenként 30 %, előleget biztosít.
A szállítói előleg az ajánlatkérő és a nyerte ajánlattevő közötti szerződésben foglalt összegre igényelhető.
A szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet az előleget a nyertes ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
A nyertes ajánlattevő - választása szerint - a) biztosítékot nyújt a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) be-kezdése vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint, vagy b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
A vállalkozói díj öt részletben esedékes. Négy alkalommal részszámla és egy alkalommal végszámla nyújtható be.
Az első részszámla a munkálatok 20 %-os készültségekor állítható ki, a teljes összeg 20 %-áról. A második részszámla a munkálatok 40 %-os készültségekor állítható ki, a teljes összeg további 20 %-áról. A harmadik részszámla a munkálatok 60 %-os készültségekor állítható ki, a teljes összeg további 20 %-áról. A negyedik részszámla a munkálatok 80 %-os készültségekor állítható ki, a teljes összeg további 20 %-áról. A végszámla a fennmaradó 20 %-ról a szerződés tárgyát képező munkák teljesítését követően állítható ki, amennyiben a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körűen, hiánytalanul elvégzésre és készre jelentésre, továbbá átadás-átvételre kerültek, valamint Megrendelő erről kiállította a teljesítésigazolást, amelyet a számlához mellékelni kell (100 %-os készültségi fok).
Az igényelt előleg a Vállalkozó által a számlákban arányosan kerül elszámolásra.
A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/A.-32/B. §-aiban foglaltakra
Ajánlatkérő nem alkalmaz tartalékkeretet.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Részletes információk a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlattétel esetén nem követelmény, és nem megengedett a Kbt. 35. § alapján projekttársaság létrehozása. Projekttársaság létrehozása mind a közös ajánlattevők, mind az önálló ajánlattevők esetében kizárt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (Ld. Kbt. 68.§-a, valamint 424/2017. (XII.19.) Korm.rend.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Amennyiben a beérkező ajánlatokban megadott ajánlati ár meghaladja a jelenleg rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, akkor Ajánlatkérő költségnövekmény iránti igényt fog előterjeszteni, amelynek megítélése a középirányító szerv hatáskörébe tartozik.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ld. Felhívás VI.3.12) További információk c. pontja, valamint a Közbeszerzési Dokumentációban leírtak.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Amennyiben minden érvényes ajánlat összege meghaladja a bontáskor ismertetett rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. Figyelemmel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
Mindkét rész feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a mindkét rész fedezetét az EFOP-4.1.2-17 számú, „„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című pályázati felhívás keretében elnyert támogatásból biztosítja. Azonban a támogatás összege jelenleg nem fedezi az árazott költségvetés által meghatározott becsült érték összegét. Amennyiben a beérkező ajánlatokban megadott ajánlati ár is meghaladná a jelenleg rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, akkor Ajánlatkérő költségnövekmény iránti igényt fog előterjeszteni, amelynek megítélése a középirányító szerv hatáskörébe tartozik, így az ajánlatkérő a költségnövekmény iránti igény elutasítását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő megadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. (Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés). Ajánlatkérő alkalmazza továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakat.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)- (6) bekezdése az irányadó. Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban, elektronikus úton fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez. Kérjük ajánlattevőt, hogy kérdéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén elektronikus úton (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető
formátumban is) megküldeni szíveskedjen. Ajánlatkérő ésszerű határidőnek tekinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napot.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Ajánlatkérő konzultációt nem tart. A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban, elektronikus úton, az EKR felületén keresztül történik. A gazdasági szereplő által
feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok
részét képezik.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: A helyszíni bejárás ideje: 2019.08.21.
Találkozás: 1. rész. Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola (8417 Csetény, Rákóczi utca 22.) 10:00 óra
2. rész: Balatonfűzfői lrinyi János Általános Iskola (8175 Balatonfűzfő, lrinyi János u.) 13:00 óra.
Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen (mindkét rész tekintetében)a kivitelezés teljes időtartamára legalább 50.000.000,- Ft összegű káreseményenkénti és 200.000.000,- Ft összegű kárévenkénti kártérítési limitű, összkockázatú építés- és szerelésbiztosítással (C.A.R..), amelynek fedezeti hatálya kiterjed a megkötésre kerülő szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt. A nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − a fent előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra vonatkozó szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
Az értékelés során alkalmazott módszer (módszerek), amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a következők: - Az 1. részszempont esetében: A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás. - A 2. - 5. részszempontok esetében: A Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2-M.4. pont szerinti szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.
További információ ld. mellékelt közbeszerzési dokumentáció.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mester Ákos (Lajstromszám: 01081)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges