Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15606/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pálosvörösmart Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3261 Pálosvörösmart, HRSZ: 2, 17, 050, 051,068, 305, 312, 313, 411, 412, 412/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LAK-ÉP-KER 1998 Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:helyi önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36374797
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 116.
Város: Pálosvörösmart
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3261
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bene-Sinkó Beáta
Telefon: +36 37560072
E-mail: hivatal@palosvorosmart.t-online.hu
Fax: +36 37560071
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://palosvorosmart.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://palosvorosmart.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: helyi önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00004 azonosítószámú „Pálosok útján tematikus tanösvény fejlesztése Pálosvörösmarton” elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak megvalósítására
Hivatkozási szám: EKR001169782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pálos fogadó, borozó és befejezőkonyha szabadonálló, pince+ földszint, a telek területe 407 m2, beépített alapterület: 154,42 m2. Tetőforma: nyeregtető.
Az épület szélessége: 14,32 m. Az épület hossza: 10,80 m. Épületmagasság: 2,8 m, Alapozás: 39,28m3 beton. Betonacél: 4113 kg Tetőszerkezet tetőfelülete: 66,5 m2.
Parkoló beton díszkő térburkolat: 240m2.
A kerékpár út: 1210m hosszú, 3m széles, 3630m2 felület.
Tanösvény
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza. A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége (Kbt. 50. § (2) bek. c) pontra is figyelemmel): https://ekr.gov.hu, EKR001169782018.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 161493309 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pálosok útján tematikus tanösvény fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112700-2
45200000-9
45210000-2
45212000-6
45221250-9
45222000-9
45223300-9
45233160-8
45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3261 Pálosvörösmart, HRSZ: 2, 17, 050, 051,068, 305, 312, 313, 411, 412, 412/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Pálosok útján tematikus tanösvény fejlesztése Pálosvörösmarton” elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak megvalósítása az alábbi főbb feladatok szerint:
Két útvonal kerül kialakításra, az egyik az újonnan megépülő Bene-patak menti gyalogos- és bicikliút mellett halad végig, a másik pedig a település nevezetes természeti kincse, a Hollókő szikla lábához vezető erdei ösvény mellett. Mindkét ösvény kiindulópontja a HRSZ.: 17 alatt található Fogadó épület. Tematikus útvonal a bicikliút és patakpart mentén: Az építendő bicikliút mentén 6 fatábla kerül kihelyezésre, melyek kialakítása megegyezik a településen megtalálható hirdetőtáblákéval. A táblák információs felületei külön grafikai tervdokumentáció tartalmazza. A kerékpár út: 1210m hosszú, 3m széles, 3630m2 felület. Tematikus útvonal Hollókőhöz: meditációs pontok elhelyezése tervezett, melyek egy-egy idézetet tartalmaznak a pálos rend szabályzatából, Szent Ágoston regulájából. A táblák pontos megjelenését külön grafikai terv tartalmazza.
Pihenőpark: A patakparton a 457-es helyrajzi számú telek mögötti kiöblösödésben pihenőpark kerül kialakításra. Jelen beruházás keretén belül mezítlábas ösvény nyomvonala és az ösvények kerülnek kialakításra, illetve 3 db pad, és egy asztal-pad együttes kerül lehelyezésre.
Pálos fogadó, borozó és befejezőkonyha kialakítása: szabadonálló, pince+ földszint, a telek területe 407 m2, beépített alapterület: 154,42 m2. Tetőforma: nyeregtető.Az épület szélessége: 14,32 m. Az épület hossza: 10,80 m. Épületmagasság: 2,8 m, Alapozás: 39,28m3 beton. Betonacél: 4113 kg Tetőszerkezet tetőfelülete: 66,5 m2. Parkoló beton díszkő térburkolat: 240m2.
A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek. alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3. M.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap; min:0 hó, legkedvezőbb: 36 hó) 20
2 3. Jótállás (24 hónap érvényességi küszöbnek minősülő megajánláson felüli mérték; hónap; min:0 hó, legkedvezőbb: 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Kbt. 115.§ szerint, a teljes beruházás becsült értéke a tervező által készített költségvetés alapján nem éri el a 300mill.forintot, továbbá a beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2019/07/É/05063-1 Rész száma: Elnevezés: Pálosok útján tematikus tanösvény fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAK-ÉP-KER 1998 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73483362
Postai cím: Varsányi Út 4/a 672/8
Város: Szécsény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3170
Ország: Magyarország
E-mail: lakepker@lakepker.hu
Telefon: +36 32511795
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 32511796
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11212920212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 134801049
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 161493309
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamos, gépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mátra Intergép Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58033511
Postai cím: Cserkész Utca 4
Város: Szücsi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26529655210

Hivatalos név: LAK-ÉP-KER 1998 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73483362
Postai cím: Varsányi Út 4/a 672/8
Város: Szécsény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3170
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11212920212

Hivatalos név: M-R Készház Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87937936
Postai cím: Arany János Utca 8
Város: Domoszló
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3263
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13466833210

Hivatalos név: BEMOLUX Villamossági Nagy- és Kiskereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21071263
Postai cím: Gyár Utca 1.
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12693371210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges