Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:15613/2019
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:2400 Dunaújváros közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13286491
Postai cím: Kenyérgyári Út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: +36 25551410
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvgzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dvgzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: D.újváros Nagyvenyimi út felújítása
Hivatkozási szám: EKR000998352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
62819 jelű Dunaújváros Nagyvenyimi út felújítása 0+000 - 1+030 km szelvények között
Megnevezés Egység Mennyiség
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
Megvalósulási terv elkészítése fő- és mellékút km 1,000
Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút) km 1,000
Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése db 1,00
Hazai projektekhez projekttábla elhelyezése és bontása db 1,00
ÚTÉPÍTÉS
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Terület előkészítés
Egyes fák kiszedése
Egyes fák kiszedése81 cm átmérő fölött db 3,00
Korábban kivágott fák tuskóinak kiszedése
Korábban kivágott fák tuskóinak kiszedése >80 cm törzsátmérővel db 4,00
Bontási munkák (szállítás 10 km-ig)
Építmények bontása
Betonszegély bontása m 38,40
Aszfalt útburkolatok marása
Aszfaltburkolat marása 4 cm felett m3 260,00
Egyéb burkolatok bontása
Járdaburkolatok bontása m2 21,60
FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)
Egyéb földmunkák
Padka nyesése 10 cm vastagságig, elszállítással m3 199,20
Védőrétegek készítése
Védőréteg készítése homokos kavicsból m3 3,20
ÚTALAPOK (szállítás 10 km-ig)
Zúzottkő útalapok
Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése m3 3,20
Aszfalt útalapok
AC-16 alap m3 24
Útalap mart aszfaltból m3 8,2
Kisfelületű aszfaltmunkák kézi bedolgozással
AC-11 kopó m3 2,5
ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)
Kötőrétegek
AC-11 kötő m3 263,30
Kopórétegek
AC-8 kopó m3 0,65
AC-11 kopó (F) m3 263,60
Modifikált bitumenes tömítőszalag beépítése m 1009,00
EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK
Kiemelt szegély készítése m 38,40
BEFEJEZŐ MUNKÁK (szállítás 10 km-ig)
Padka készítés M 22 -ből m3 99,60
Padka készítése mart aszfaltból m3 199,20
TÖBBLET SZÁLLÍTÁSI MUNKÁK
Építési törmelék m3km
Töltésanyag, szemcsés anyag m3km
Aszfalt m3km
Beton m3km
VÍZÉPÍTÉS
Átereszek bontása
Csőáteresz bontása NA 40 cm m 8
ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK
Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító keresztmetszet 0,2-0,3m2 fm 182,00
Földárok építése m3 42,00
Meglévő földárok tisztítás és profilrendezés m 925,00
Surrantó jókarba helyezése db 2
ÁTERESZEK
Csőáteresz építése NA 40-60 cm vasbetonból m 18
Átereszek tisztítása m 8,00
EGYÉB VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK
Mederburkolat felújítása m2 40,00
HÍDÉPÍTÉS
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Bontások
Vizsgálólépcső bontása m3 1,80
Surrantó bontása m3 1,50
Rézsűburkolat bontása m2 2,90
Padka burkolat bontása m3 3,60
Aszfalt burkolat marása hídon m3 1,40
Acél vezetőkorlát bontása hídon kg 228,00
Építési segédszerkezetek
Védőpalánk, védőkerítés munkaterület elhatároláshoz m 4,00
Állványzatok
Könnyű munkaállvány építés/bontás lgm3 38,00
ALÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉS
Földmunkák
Föld kitermelés száraz munkagödörből m3 4,50
FELSZERKEZETEK ÉPÍTÉSE
Monolit felszerkezetek
Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka m3 3,50
HÍDTARTOZÉKOK
Vízelvezetés
Előregyártott surrantó m 6,00
Korlátok
Hagyományos egysoros acél vezetőkorlát (szükség szerinti magasítással, kiegészítő csőtaggal) m 4,00
Beton és kő burkolatok
Rézsűburkolatok, rézsűkúpok burkolata előregyártott elemekből m2 8,00
Egyéb hídtartozékok
Előregyártott vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal) m 10,00
Szigetelés védelem
Hídon kötőréteg építése m3 1,00
Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése m3 1,00
Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel m3 1,50
Hézagok
Rugalmas hézagkiöntés készítése szegély és pótszegély csatlakozásánál m 10,00
Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel m 32,00
Betonfelület védelmi rendszerek
Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4) m2 42,00
Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5), teljes vastagsággal töltött rendszer m2 21,00
HÍDJAVÍTÁSI MUNKÁK
Beton és vasbeton szerkezetek javítása
Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal m2 24,80
Felmenő szerkezet felület tisztítása m2 13,00
Felmenő és felszerkezet felület tisztítása szemcseszórással/nagynyomású vízsugárral m2 50,00
Acélszerkezetek javítása
Hídkorlátok mázolása m2 12,00
FORGALOMTECHNIKA
BONTÁSOK
KRESZ táblák bontása db 4,00
KRESZ tábla oszlop bontása db 2,00
Vezetőkorlát bontása m 16
Vezetőkorlát lefuttatás bontása (jo-on, híd előtt) db 1
ÚTTARTOZÉKOK - VISSZATARTÓ RENDSZEREK
Egyoldali vezetőkorlát 2 m-es oszlopközzel m 8,00
Egyoldali vezetőkorlát 4 m-es oszlopközzel m 16
Meglévő közúti szalagkorlát visszaszerelése, tartó oszlopok hüvelyben elhelyezve m 24
Vezetőkorlát végelem db 1
Közúti acélszalagkorlát szintbehelyezése m 16
VÍZSZINTES JELZÉSEK
Burkolati jelek gépi festéssel (tartós jelek) m2 133,40
Burkolati jelek kézi festéssel (tartós jelek) m2 15,00
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról, berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 0 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: D.újváros Nagyvenyimi út felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221119-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
62819 jelű Dunaújváros Nagyvenyimi út felújítása 0+000 - 1+030 km szelvények között
Megnevezés Egység Mennyiség
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
Megvalósulási terv elkészítése fő- és mellékút km 1,000
Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás (fő és mellékút) km 1,000
Ideiglenes forgalomterelési terv elkészítése db 1,00
Hazai projektekhez projekttábla elhelyezése és bontása db 1,00
ÚTÉPÍTÉS
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Terület előkészítés
Egyes fák kiszedése
Egyes fák kiszedése81 cm átmérő fölött db 3,00
Korábban kivágott fák tuskóinak kiszedése
Korábban kivágott fák tuskóinak kiszedése >80 cm törzsátmérővel db 4,00
Bontási munkák (szállítás 10 km-ig)
Építmények bontása
Betonszegély bontása m 38,40
Aszfalt útburkolatok marása
Aszfaltburkolat marása 4 cm felett m3 260,00
Egyéb burkolatok bontása
Járdaburkolatok bontása m2 21,60
FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)
Egyéb földmunkák
Padka nyesése 10 cm vastagságig, elszállítással m3 199,20
Védőrétegek készítése
Védőréteg készítése homokos kavicsból m3 3,20
ÚTALAPOK (szállítás 10 km-ig)
Zúzottkő útalapok
Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése m3 3,20
Aszfalt útalapok
AC-16 alap m3 24
Útalap mart aszfaltból m3 8,2
Kisfelületű aszfaltmunkák kézi bedolgozással
AC-11 kopó m3 2,5
ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)
Kötőrétegek
AC-11 kötő m3 263,30
Kopórétegek
AC-8 kopó m3 0,65
AC-11 kopó (F) m3 263,60
Modifikált bitumenes tömítőszalag beépítése m 1009,00
EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK
Kiemelt szegély készítése m 38,40
BEFEJEZŐ MUNKÁK (szállítás 10 km-ig)
Padka készítés M 22 -ből m3 99,60
Padka készítése mart aszfaltból m3 199,20
TÖBBLET SZÁLLÍTÁSI MUNKÁK
Építési törmelék m3km
Töltésanyag, szemcsés anyag m3km
Aszfalt m3km
Beton m3km
VÍZÉPÍTÉS
Átereszek bontása
Csőáteresz bontása NA 40 cm m 8
ÁRKOK ÉS FOLYÓKÁK
Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító keresztmetszet 0,2-0,3m2 fm 182,00
Földárok építése m3 42,00
Meglévő földárok tisztítás és profilrendezés m 925,00
Surrantó jókarba helyezése db 2
ÁTERESZEK
Csőáteresz építése NA 40-60 cm vasbetonból m 18
Átereszek tisztítása m 8,00
EGYÉB VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK
Mederburkolat felújítása m2 40,00
HÍDÉPÍTÉS
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Bontások
Vizsgálólépcső bontása m3 1,80
Surrantó bontása m3 1,50
Rézsűburkolat bontása m2 2,90
Padka burkolat bontása m3 3,60
Aszfalt burkolat marása hídon m3 1,40
Acél vezetőkorlát bontása hídon kg 228,00
Építési segédszerkezetek
Védőpalánk, védőkerítés munkaterület elhatároláshoz m 4,00
Állványzatok
Könnyű munkaállvány építés/bontás lgm3 38,00
ALÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉS
Földmunkák
Föld kitermelés száraz munkagödörből m3 4,50
FELSZERKEZETEK ÉPÍTÉSE
Monolit felszerkezetek
Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka m3 3,50
HÍDTARTOZÉKOK
Vízelvezetés
Előregyártott surrantó m 6,00
Korlátok
Hagyományos egysoros acél vezetőkorlát (szükség szerinti magasítással, kiegészítő csőtaggal) m 4,00
Beton és kő burkolatok
Rézsűburkolatok, rézsűkúpok burkolata előregyártott elemekből m2 8,00
Egyéb hídtartozékok
Előregyártott vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal) m 10,00
Szigetelés védelem
Hídon kötőréteg építése m3 1,00
Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése m3 1,00
Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel m3 1,50
Hézagok
Rugalmas hézagkiöntés készítése szegély és pótszegély csatlakozásánál m 10,00
Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel m 32,00
Betonfelület védelmi rendszerek
Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4) m2 42,00
Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5), teljes vastagsággal töltött rendszer m2 21,00
HÍDJAVÍTÁSI MUNKÁK
Beton és vasbeton szerkezetek javítása
Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal m2 24,80
Felmenő szerkezet felület tisztítása m2 13,00
Felmenő és felszerkezet felület tisztítása szemcseszórással/nagynyomású vízsugárral m2 50,00
Acélszerkezetek javítása
Hídkorlátok mázolása m2 12,00
FORGALOMTECHNIKA
BONTÁSOK
KRESZ táblák bontása db 4,00
KRESZ tábla oszlop bontása db 2,00
Vezetőkorlát bontása m 16
Vezetőkorlát lefuttatás bontása (jo-on, híd előtt) db 1
ÚTTARTOZÉKOK - VISSZATARTÓ RENDSZEREK
Egyoldali vezetőkorlát 2 m-es oszlopközzel m 8,00
Egyoldali vezetőkorlát 4 m-es oszlopközzel m 16
Meglévő közúti szalagkorlát visszaszerelése, tartó oszlopok hüvelyben elhelyezve m 24
Vezetőkorlát végelem db 1
Közúti acélszalagkorlát szintbehelyezése m 16
VÍZSZINTES JELZÉSEK
Burkolati jelek gépi festéssel (tartós jelek) m2 133,40
Burkolati jelek kézi festéssel (tartós jelek) m2 15,00
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdés. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia oly módon, hogy az egyenértékű termékről, építési anyagról, berendezésről olyan tartalmú dokumentumot csatol ( pl: független minőségbiztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány, műszaki leírás, gyártói nyilatkozat…stb) melyből az egyenértékűség egyértelműen megállapítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás többlet időtartama (a kötelezően előírt, 36 hónap felett, minimum 0 hónap – maximum 12 hónap))  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés eljárás vonatkozásában Támogatási Szerződés módosítási igényt nyújtott be a Közreműködő Szervezethez. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződés módosítására irányuló igény részlegesen történő, vagy el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lehetőségét (Feltételes közbeszerzés).
A Szerződés az AK által megkötendő Támogatási Szerződés módosításának hatályba lépésének napján lép hatályba.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
A munkaterület átadásának tervezett napja:
Szerződéskötést követő 5 munkanapon belül
A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása): Szerződéskötést követő 90 nap.
Ajánlatkérő a teljesítési határidő alatt napot ért.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: D.újváros Nagyvenyimi út felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: -a közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján ( b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel);
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RING-BNP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32036662
Postai cím: Takarodó út 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14494556207

Hivatalos név: C és R Közlekedésépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95099224
Postai cím: Mártírok útja 38
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11456917207

Hivatalos név: Viatech 2000 Parképítő, Építő és Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30930663
Postai cím: Jáhn Ferenc Utca 94
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1196
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13885137243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges