Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16323/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megyeri tér fejlesztése III
Hivatkozási szám: EKR000114642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” program keretében, a pécsi Megyeri tér és a környezetében lévő területek fejlesztése II: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása” című kiírásra, amelynek keretén belül az egykori „Magasház” helyét kívánja fejleszteni. A pályázat keretében a zöldfelületi fejlesztéseken kívül új büfé épül meg a terület déli részén, továbbá fejlesztésre kerülnek a parkolók és új játszótér kerül kialakításra. Feltételes elj.: AK jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében további támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbesz. elj. eredményeként megkötendő szerz. hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 126362994 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Megyeri tér fejlesztése III
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03451300-9
További tárgyak:31321000-2
34928500-3
34928510-6
35120000-1
37535200-9
45000000-7
45233200-1
45233250-6
45262500-6
45310000-3
45316100-6
45350000-5
45430000-0
77314100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7623 Pécs, Megyeri tér hrsz. 1/14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A pályázat keretében a zöldfelületi fejlesztéseken kívül új büfé épül meg a terület déli részén, továbbá fejlesztésre kerülnek a parkolók és új játszótér kerül kialakításra. Az alábbi főbb munkák elvégzése szükséges: -Új közpark kialakítása, amely csatlakozik a Hungária utca és a Megyeri tér meglévő zöldfelületeihez -Játszótér építése a Magasház helyén -Büfé épület kialakítása nyilvános illemhellyel a terület déli részén (69,05 m2) -Növénytelepítés -Térfigyelő rendszer kialakítása -Parkolók kialakítása, járda építés, útépítés (120m2 térköves parkoló építése, 415m2 aszfaltos járdaépítés, 745m2 térburkolatú járda) -Elektromos gépjárműtöltő telepítése -Köztéri világítás kialakítása Hasznos alapterület: Össz: 69,05 m2 Építési engedélyek: Büfé – BA-04/E/00162-26/2017. Parkoló és a járda – ÚT/274/23/2017. A nyertes AT feladata továbbá: — köteles a munkavégzést úgy összehangolni,hogy az,az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen, — a munka végzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009.(IX. 15.)Korm. rend.ben foglaltakra is, — a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni,melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, — a munkaterület szükséges őrzése, — valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése;a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes At-t terheli, — a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, — üzempróbák lefolytatása, — minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja, — az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása, — minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges. — az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni, — átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban. — valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményekben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő
ártalmatlanítása,és vagy újrahasznosítása, — a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek
kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása. — a környezetben,környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása. — A nyertes AT feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az AKnek, valamint díjak befizetése,amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges, — rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során. Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek szerint. Az árazatlan költségvetés GSZk önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A GSZ a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az AK képviselőjének. A feladatok részletes leírását a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3. pont M.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke hónapban(min.0,max 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.3.2-15-PC1-2016-00005
II.2.14) További információ:
MK 2. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
szakmai önéletrajza vagy a SZE megnevezés a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1.: arányosítás(legkedv.lenebb szint 36 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap). MK 2.: egyenes arányosítás(legkedvezőbb szint 36 hónap)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Megyeri tér fejlesztése III
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56996036
Postai cím: Viola Utca 21
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: info@rpsc.hu
Telefon: +36 706355896
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 126362994
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 7761 Kozármisleny, Viola u. 21., 24719458-2-02, mikrovállalkozásnak minősül.
További Ajánlattevő: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság 7632 Pécs Faiskola Utca 3. 12491296-2-02
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
x Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
x nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának indoka, hogy 2018. október hó 16. napján a TED 2018/S 199-449890 iktatószámon közzétett „TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” program keretében, a pécsi Megyeri tér és a környezetében lévő területek fejlesztése II” tárgyú, Kbt. Második Rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenül zárult.
Ajánlatkérő 2019. május hó 10. napján az eljárást – figyelemmel arra, hogy az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű nettó ajánlati ár az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álló fedezet összegét nettó 35.243.660,- HUF összeggel meghaladta, és a különbözet sem pályázati, sem saját forrásból nem volt biztosítható – a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyilvánította eredménytelennek.
Az ajánlattételi határidő lejártáig – 2018. november hó 19. napja 10:00 óra – az eljárásban 2 (kettő) darab ajánlat érkezett be, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők az alábbiak voltak:
1.) Ajánlattevő: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság (7632 Pécs Faiskola Utca 3.)
2.) Ajánlattevő: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7761 Kozármisleny Viola Utca 21.)
Az eredményről szóló írásbeli tájékoztatás megküldését követően iratbetekintésre, előzetes vitarendezésre és jogorvoslati eljárásra nem került sor.
Ajánlatkérő 2019. május hó 10. napján a Közbeszerzési Értesítőben KÉ. 8627/2019. számon feladta az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt.
Ezt követően Ajánlatkérő megvizsgálta a Kbt. 98.§ (2) bekezdésének a) pontjában írt feltételek fennállását és arra a megállapításra jutott, hogy a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) alapján eredménytelenné nyilvánított nyílt eljárást követően az eljárásban az ajánlattételi határidőig ajánlatot benyújtott Ajánlattevők hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében meghívhatóak, figyelemmel arra, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban foglalt feltételek időközben lényegesen nem változtak meg.