Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16331/2019
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Magyarország, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungaroproject Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61445433
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: KittkaD@Budapest.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Városháza-kapcsolóállomás áthelyezésének tervezése
Hivatkozási szám: EKR000086682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Városháza régi Trafóház (Merlin) épületben lévő ELMŰ 10kV-os kapcsolóállomás áthelyezésének tervezése és engedélyeztetése
tervezési szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7885000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Városháza-kapcsolóállomás áthelyezésének tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71323100-9
További tárgyak:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata:
1. Kapcsolóállomás áthelyezésének tervezése az ELMŰ tájékoztatásában foglalt követelmények szerint.
2. Kapcsolóállomás fogadását szolgáló helyiség telepítésre kerülő kapcsolóberendezéseknek megfelelő átalakításának megtervezése az ELMŰ által meghatározott, és a vonatkozó szabályozási környezetnek megfelelő követelmények szerint.
3. A Kapcsolóállomás helyiség kialakítására vonatkozó műszaki dokumentációk egyeztetése, ELMŰ részére való benyújtása jóváhagyásra, az ELMŰ jóváhagyás megszerzése.
4. Kapcsolóállomás áthelyezésének megtervezése (figyelembe véve az ELMÜ Hálózati Kft. által kiadott HCSO/3307-1/2018 iktatószámú tájékoztatót):
• az új helyiségbe középfeszültségű berendezések elhelyezésének tervezése,
• az új helyiségig középfeszültségű (10 kV-os) kábelnyomvonalak tervezése,
• meglévő kábelnyomvonal bontási tervének elkészítése és ELMÜ jóváhagyás megszerzése,
• Az átépítés időtartamára kialakítandó, az üzemvitel folyamatosságát biztosító ideiglenes megoldások kidolgozása, az ideiglenes állapot megtervezése, a kiváltás technológiai ütemtervének kidolgozása,
• ELMŰ illetékeseivel kapcsolattartás, egyeztetések lefolytatása, már kiadott MGT-k szükség szerinti felülvizsgálata,
• létesítési és vezetékjogi kiviteli tervek elkészítése, áramszolgáltatói jóváhagyások beszerzése,
• az ideiglenes állapotra vonatkozóan: létesítési és organizációs tervek, azok jóváhagyatása,
• vezetékjogi-, használati jogi és bontási engedélyezési eljárás terveinek elkészítése,
• tervezéshez, engedélyezéshez szükséges közműadatok beszerzése, közműegyeztetések elvégzése, földhivatali- és szakhatósági ügyintézés, alaptérkép készítése, változási vázrajzok elkészítése,
• engedélyezési dokumentációk összeállítása, leadása ELMŰ részére, engedélyezési eljárásban való közreműködés,
• a területileg illetékes hatóságokkal, illetve útkezelővel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott forgalomtechnikai terv készítése a kivitelezési munkákhoz.
5. Kapcsolóállomás áthelyezéséhez szükséges és az Ajánlatkérő felelősségi körébe tartozó engedélyek beszerzése.
6. A kapcsolóállomás helyiség átalakítására vonatkozó Örökségvédelmi engedélyezési műszaki dokumentáció készítése, a dokumentáció hatóság részére történő benyújtása, jogerős örökségvédelmi engedély megszerzése.
A létesítendő kábel nyomvonalhossz: 80 méter.
Nyertes ajánlattevő feladata Kivitelezési terv- és Tender műszaki dokumentáció készítése, mely tartalmazza a megvalósításra vonatkozó árazott és árazatlan tételes tervezői költségvetési kiírást, valamint a kivitelezés organizációs peremfeltételeit.
Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában és a szerződés teljes időtartama alatt szerepelnie kell az ELMŰ Hálózati Kft. minősített tervezői listáján, mint az ELMŰ Hálózati Kft. területén elosztóhálózati terv készítésére jogosult tervező. Az érvényes és hatályos nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt ellenőrzi a nyertes Ajánlattevő minősített listán való szereplését és amennyiben tudomására jut, hogy a szerződés megkötését követően nyertes ajánlattevő az ELMÜ minősített tervezői listáján nem szerepel, úgy köteles szerződést azonnali hatállyal felmondani és egyben jogosult a szerződésben meghatározott szankciókat érvényesíteni.

A nyertes ajánlattevőnek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározott szolgáltatásokat kell elvégeznie. A részletes tervezési feladatokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítés időtartama (Kapcsolóállomás áthelyezésére vonatkozó engedélyezési tervek engedélyezésre történő benyújtása az ELMŰ számára) (naptári napok száma, min.90 naptári nap, max. 150 naptári nap) 20
2 Az eljárást megindító felhívás M2. pontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt személy szakmai többlet tapasztalata (0-60 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár-tervezői díj (nettó HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Tímea, lsz.: 00997. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A II.1.5 és a II.2.7) ponthoz: A teljesítési határidő értékelési szempont. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 150 naptári napnál hosszabb teljesítési határidő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Városháza-kapcsolóállomás áthelyezésének tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungaroproject Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44192714
Postai cím: Naphegy U. 38. 4. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: petridisz@hungaroproject.hu
Telefon: +36 14715101
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14715102
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10699883241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7885000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészeti szakági tervezés, III.1.3) M/1., III.1.3) M/2. pontok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hungaroproject Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44192714
Postai cím: Naphegy U. 38. 4. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10699883241

Hivatalos név: Aff Energy Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18816754
Postai cím: Báthori Köz 12
Város: Gyál
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25935349213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges