Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0164/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kunszentmárton Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító terem 5440 KUNSZENTMARTON, KOSSUTH UT 16., HRSZ:205
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GYÉMÁNT-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kunszentmárton Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22667515
Postai cím: Köztársaság Tér 1
Város: Kunszentmárton
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wenner-Várkonyi Attila Polgármester
Telefon: +36 56560524
E-mail: polgarmester@kunszph.hu
Fax: +36 56461158
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunszentmarton.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kunszentmarton.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kunszentmárton-közhasznú épületek korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000337182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sz.Gy. Infrastrukturális EFOP-4.1.7-16-2017-00154
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45111200-0
45210000-2
45260000-7
45261210-9
45262100-2
45262500-6
45262700-8
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító terem
5440 KUNSZENTMARTON, KOSSUTH UT 16., HRSZ:205
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a létesítmény, továbbiakban: Létesítmény.
Tájékoztató mennyiségek:
- legalább 15 fő befogadására alkalmas képzési, oktatási helyiség kialakítása;
- kisebb terek kialakítása különböző funkciókra;
- szociális helységek kialakítása
- fa, lambéria burkolat 11m2, festés-mázolási munkák;
- padlóburkolatok felújítása, laminált padló fektetés 59m2;
- központi fűtés kialakítása, új kondenzációs gázkazán beépítésével;
- nyílászáró csere 24m2;
- akadálymentesítés
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A korszerűsítés működő, üzemelő intézményben történik. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az általa, az AF. II.2.5) pont Értékelési szp. 2. minőségi rész-szempontja vonatkozásában megajánlott, magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakemberrel, akinek/akiknek a szerződés teljesítésében való részvételét a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell. A kötelezettség megszegése, a Nyertes ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és a Kbt. 131. § (4) alapján Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP -4.1.7-16-2017-00154

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16598 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Sz.Gy. Infrastrukturális EFOP-4.1.7-16-2017-00154
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GYÉMÁNT-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97506342
Postai cím: Ajtósi Dürer Sor 25/A fszt.1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: hajbane62@gmail.com
Telefon: +36 209386996
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11684615
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45111200-0
45210000-2
45260000-7
45261210-9
45262100-2
45262500-6
45262700-8
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállító terem
5440 KUNSZENTMARTON, KOSSUTH UT 16., HRSZ:205
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a létesítmény, továbbiakban: Létesítmény.
Tájékoztató mennyiségek:
- legalább 15 fő befogadására alkalmas képzési, oktatási helyiség kialakítása;
- kisebb terek kialakítása különböző funkciókra;
- szociális helységek kialakítása
- fa, lambéria burkolat 11m2, festés-mázolási munkák;
- padlóburkolatok felújítása, laminált padló fektetés 59m2;
- központi fűtés kialakítása, új kondenzációs gázkazán beépítésével;
- nyílászáró csere 24m2;
- akadálymentesítés
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A korszerűsítés működő, üzemelő intézményben történik. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az általa, az AF. II.2.5) pont Értékelési szp. 2. minőségi rész-szempontja vonatkozásában megajánlott, magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakemberrel, akinek/akiknek a szerződés teljesítésében való részvételét a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell. A kötelezettség megszegése, a Nyertes ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és a Kbt. 131. § (4) alapján Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11684615
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GYÉMÁNT-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97506342
Postai cím: Ajtósi Dürer Sor 25/A fszt.1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: hajbane62@gmail.com
Telefon: +36 209386996
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„Ajánlatkérő fenntartásában lévő közhasznú épületek korszerűsítése EFOP és TOP programok keretében.” elnevezésű közbeszerzési eljárás 1. részében („Vállalkozási szerződés Kunszentmárton, Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése (EFOP -4.1.7-16-2017-00154) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan”) létrejött vállalkozási szerződést
a) 4.1. pontját a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra - az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
Eredeti:
4.1. A tárgyi projekt szerződés szerinti teljesítésének véghatárideje: 2018. 10. 10, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.
Módosított:
4.1. A tárgyi projekt szerződés szerinti teljesítésének véghatárideje: 2019. 01. 31., mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.
b) műszaki tartalmának módosítással érintett részeit a szerződésmódosítás melléklete szerinti műszaki tartalomra (egyenértékűségi nyilatkozat) módosítják a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra,
c) költségvetésének módosítással érintett részeit a szerződésmódosítás melléklete szerinti költségvetésre (költségkimutatás) módosítják a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítési határidő, műszaki tartalom, valamint a költségvetés módosítása:
a) az Ajánlatkérő nem láthatta előre mindazon körülményeket, amelyek a szerződés módosítás jogalapját jelentik, azok csak a kivitelezési munkálatok megkezdését követően, a részletes feltárások után derültek ki,
b) a módosítás egyáltalán nem érintette a szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a szerződés célja egy meghatározott épülettel összefüggő építési kivitelezési tevékenységek elvégzése),
c) a vállalkozói díj összege (ellenértéke) nem került módosításra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 11684615 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 11684615 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben