Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:1652/2019
CPV Kód:77211500-7
Ajánlatkérő:Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közterületi parkok, fasorok fenntartása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20662563
Postai cím: Dob Utca 90
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Böszörményi Márta
Telefon: +36 13421720
E-mail: boszormenyi.marta@fokert.hu
Fax: +36 13425199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fokert.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030722019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030722019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közterületi parkok, fasorok fenntartása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Faápolási munkák 2019-2021. évre
Hivatkozási szám: EKR000030722019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés Budapest közigazgatási területén belül a FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt közcélú zöldterületek, közparkok és fasorok területén lévő fák koronáinak gallyazási, fa visszavágási, száraz fák kivágási munkái és faültetési munkák, a műszaki leírásban meghatározott követelmények szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés Budapest közigazgatási területén belül a FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt közcélú zöldterületek, közparkok és fasorok területén lévő fák koronáinak gallyazási, fa visszavágási, száraz fák kivágási, tuskókiszedési munkái és faültetési munkák, a műszaki leírásban meghatározott követelmények szerint. Összes faállomány: 96.469 db parkfa, 36.807 db sorfa, 150.000 db főútvonalak, közutak mentén. Ebből: Faápolási munkák (kosaras kocsiról végzett gallyazási, fa visszavágási, száraz fák kivágási, tuskókiszedési munkák) parkokban és fasorokban 14.360 db – 2.500 db opció. Továbbnevelt, földlabdás fák ültetési és utógondozási munkái parkokban és fasorokban 1000 db -200 db opció. A megadott elvégzendő munkák mennyisége becsült mennyiségeket tartalmaz, melyek az ajánlatok összehasonlíthatósága végett tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a ténylegesen elvégzendő mennyiség ettől el fog térni, Ajánlatkérő nem garantálja a tájékoztató mennyiségeket elérő mennyiségű szolgáltatás megrendelését. Ajánlattevők ennek tudatában tegyék meg ajánlatukat!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő köteles az ajánlatában - az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával - előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8-9. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10-11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (7) bekezdése szerint is.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (faápolási munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
P2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak az üzleti tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolatát.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (6)-(8) valamint (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
P1: Az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (faápolási munkák) származó árbevétele nem éri el az évi 100 millió Ft-ot.
P2: Nem rendelkezik érvényes, a közbeszerzés tárgya szerinti kategóriába sorolható tevékenysége során okozott kár megtérítésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek mértéke legalább 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 2. § (5) bekezdése szerint elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát is. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdése szerint is.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M1: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti (faápolási munkák, ahol Ajánlatkérő a faápolási munkák alatt közparkok és fasorok területén lévő fák koronáinak gallyazási, fa visszavágási, száraz fák kivágási munkái és faültetési munkákat ért) szolgáltatásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége és az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség/szakképzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges. A rendelkezésre állási nyilatkozat szerint a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
M3: A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását, azzal a nyilatkozattal együtt, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
M4: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdésének g) pontja alapján az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetvédelmi vezetési rendszer és a beszerzés tárgyához kapcsolódó tevékenységre vonatkozó érvényes ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (4) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű környezetvédelmi követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását; (Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem végzett az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben a közbeszerzés tárgyával (faápolási munkák) egyező, szerződésszerűen teljesített munkát az alábbiak szerint:
a) 1 szerződés keretében, összesen nettó 300 millió forint értékben kiemelt közterületen végzett faápolási (gallyazási, ifjítási, fakivágási, tuskókiszedési, faültetési) munkát.
b) valamint nem rendelkezik legalább 1 darab olyan referenciával, melynek keretében továbbnevelt földlabdás, legalább 14/16 -os méretű fák ültetését és utógondozását végezték min. 700 db-os mennyiségben közterületen,
c) faápolási munkákat kosaras kocsiról min. 2000 db fán közterületen.
d) faápolási munkákat végeztek alpinista technikával min. 200 db fán közterületen.
e) továbbá tuskók kiszedését és/vagy marását végezték min. 400 db-os mennyiségben közterületen.
M2: ha nem rendelkezik az ajánlattevő legalább:
a) 2 fő lakott területi fakitermelő végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal bír.
b) 4 fő fakitermelő végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik
c) 2 fő, kertészmérnök, agrármérnök vagy zöldfelületfenntartó szakmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik
A szakemberek között átfedés nem lehetséges.
M3: amennyiben nem rendelkezik az alábbi kapacitással:
- 1 db darus, polipos csipegető kanállal felszerelt, min. 2 tonna teherbírású tehergépjármű
- 2 db, min. 18 méter munkamagasságú kosaras gépjármű
- 1 db, min. 22 méter munkamagasságú kosaras gépjármű
- 1 db, min. 35 méter munkamagasságú kosaras gépjármű
- 2 db, legalább 20 kW teljesítményű vontatható fasori aprítékoló gép
- 5 db motoros láncfűrész
- 1 db tuskómaró gép, mely alkalmas a kivágott fasori fák tuskójának talajszintig történő eltávolítására, a környező burkolat megbontása nélkül
- 1db 8 csatornás hangfrekvenciás favizsgáló műszer
M4: amennyiben nem rendelkezik ISO 9001 és ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, faápolási tevékenységre vonatkozó érvényes minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerrel vagy azokkal egyenértékű minőségbiztosítási és környezetirányítási intézkedéseinek leírásával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Vállalkozó munkánként külön-külön, minden esetben a tárgyhót követő hónap 8. (nyolcadik) napjáig jogosult és köteles számlát kiállítani, azzal, hogy a Szerződő Felek ebben a körben azt a hónapot tekintik tárgyhónapnak, amely hónapban az egyes számlák alapjául szolgáló Munkák szerződésszerű teljesítését az Ajánlatkérő igazolta. A számla kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:130.§ (1) bekezdés szerint történik. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:48. § irányadó. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton kerülnek benyújtásra és bontásra.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás szabályait a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 15-17.§ tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A részajánlat tételi lehetőséget kizárásának indoka: szolgáltatás jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A faápolási szolgáltatásokat a vegetációs időszakban, időben és területileg is egyszerre kell végezni, a különböző munkafolyamatok összehangolásának szükségszerűsége pedig megköveteli, hogy a szolgáltatást egyetlen vállalkozó lássa el.
2. A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
3. Ajánlatkérő az ajánlattételt 2.000.000,- Ft ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Utalás esetén a 10102093-05222003-00000006 számlaszámra történhet az eljárás tárgyának (Faápolás) megjelölésével.
4. A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5. Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők valamelyike) csatolja az OHSAS 18001 (MSZ 28001), vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer meglétét igazoló a közbeszerzés tárgya szerinti érvényességi területre kiterjedő, érvényben lévő tanúsítványa másolati példányát, illetőleg az ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását.
6. Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozással biztosított.
7. Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
8. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.
9. Az ajánlatot „PDF” formátumban kell benyújtani egy vagy több file-ban. A szakmai ajánlat részeként benyújtandó beárazott költségvetést „.xls” vagy „.xlsx” (Excel-fájlban) szerkeszthető formában is be kell nyújtani.
10. Ajánlattevőnek – arra vonatkozó űrlap kitöltésével - nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
11, Az ajánlatnak – arra vonatkozó űrlap kitöltésével - felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
12. Az eljárásban a gazdasági szereplőknek nem kell a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtani.
13. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
15. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
16. FAKSZ: dr. Fejér Bernát (00144), dr. Kádár Attila (00611)
17. A Kbt.75.§ (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.
18. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseivel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák