Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16729/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, Füredi utca 69-71.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi rendelők felújítása II.
Hivatkozási szám: EKR000923262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett beruházás keretein belül történő feladatok:
- fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés, melynek során a bejárat megközelítését biztosító rámpák kialakítása készül el és az alaprajzi elrendezés részleges módosításával kialakításra kerül az akadálymentes vizesblokk;
- meglévő vizesblokkok felújítása II., átalakítása;
- burkolatok cseréje, festés, mázolás;
- homlokzati és belső nyílászárók cseréje
- fűtési vezetékhálózat felülvizsgálata, részleges átalakítása, szerelvények cseréje
- vízvezeték hálózat, vízellátási berendezési tárgyainak teljes cseréje;
- szennyvízvezeték hálózat teljes cseréje;
- villamos hálózat átépítése, gyengeáramú vezetékek és szerelvények cseréje;
- padló rétegrend felújítása II., előtető készítése a bejárati ajtók fölé;
- Kapcsolódó mellékmunkák elvégzése
- Keletkezett törmelék elszállítása
Az építési munka meghatározó paraméterei:
Belső térben:
- Munkaszoba 17,75 m2
- Váró 13,17 m2
- Előtér 1,80 m2
- WC 1,62 m2
- Akadálymentes mosdó 4,41 m2
- Tanácsadó 17,75 m2
- Gyermek rendelő 17,75 m2
- Előtér 2,48 m2
- Mosdó-WC 4,24 m2
- Öltöző 10,57 m2
- Váró 17,75 m2
- Közlekedő 3,84 m2
- Mosdó-WC 2,39 m2
- Mosdó-WC 2,09 m2
- Akadálymentes WC 6,33 m2
- Takarítószer tároló 2,20 m2
- Váró 17,75 m2
- Gyermek rendelő 21,80 m2
- Öltöző 8,28 m2
- Raktár 3,40 m2
- WC 1,58 m2
Összesen: 178,95 m2
Külső térben:
Bejáratok feletti előtető kialakítása: 2db
Bejárat előtti akadálymentes útvonal kialakítása: 2db
Kétoldali acél korlát építése: 2db
Ajánlattevő feladata továbbá, hogy:
- egyeztetést szükséges kezdeményeznie és folyamatos kapcsolatot kell tartania munkájának megvalósítása során a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnoksággal az igénybe vett elektromos energia elszámolásában,
- gondoskodik a keletkezett törmelék azonnali elszállításáról,
- a munkaterület átvételével egy időben gondoskodik a munkaterület biztonságáról és védelméről,
- a felújítási, átalakítási munkák során gondoskodik az érintett helyiségek védelméről és takarításáról, károkozás esetén az azonnali helyreállításról,
- figyelembe veszi munkája során a Füredi utca 69-71. Társasházban élők mindennapi tevékenységét, éppen ezért munkájával kapcsolatosan a munkavégzés idejéről annak ütemezéséről a lakóközösséget tájékoztatja.
A kivitelezés során a tervtől eltérni csak a tervező, beruházó és műszaki ellenőr beleegyezésével, a Főépítészi Iroda jóváhagyásával, amennyiben építési engedély köteles változtatásokra kerülne sor eltérni csak az I. fokú építési hatóság írásos engedélyével lehet. Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi rendelők felújítása II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45262700-8
45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Füredi utca 69-71.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett beruházás keretein belül történő feladatok:
- fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés, melynek során a bejárat megközelítését biztosító rámpák kialakítása készül el és az alaprajzi elrendezés részleges módosításával kialakításra kerül az akadálymentes vizesblokk;
- meglévő vizesblokkok felújítása II., átalakítása;
- burkolatok cseréje, festés, mázolás;
- homlokzati és belső nyílászárók cseréje
- fűtési vezetékhálózat felülvizsgálata, részleges átalakítása, szerelvények cseréje
- vízvezeték hálózat, vízellátási berendezési tárgyainak teljes cseréje;
- szennyvízvezeték hálózat teljes cseréje;
- villamos hálózat átépítése, gyengeáramú vezetékek és szerelvények cseréje;
- padló rétegrend felújítása II., előtető készítése a bejárati ajtók fölé;
- Kapcsolódó mellékmunkák elvégzése
- Keletkezett törmelék elszállítása
Az építési munka meghatározó paraméterei:
Belső térben:
- Munkaszoba 17,75 m2
- Váró 13,17 m2
- Előtér 1,80 m2
- WC 1,62 m2
- Akadálymentes mosdó 4,41 m2
- Tanácsadó 17,75 m2
- Gyermek rendelő 17,75 m2
- Előtér 2,48 m2
- Mosdó-WC 4,24 m2
- Öltöző 10,57 m2
- Váró 17,75 m2
- Közlekedő 3,84 m2
- Mosdó-WC 2,39 m2
- Mosdó-WC 2,09 m2
- Akadálymentes WC 6,33 m2
- Takarítószer tároló 2,20 m2
- Váró 17,75 m2
- Gyermek rendelő 21,80 m2
- Öltöző 8,28 m2
- Raktár 3,40 m2
- WC 1,58 m2
Összesen: 178,95 m2
Külső térben:
Bejáratok feletti előtető kialakítása: 2db
Bejárat előtti akadálymentes útvonal kialakítása: 2db
Kétoldali acél korlát építése: 2db
Ajánlattevő feladata továbbá, hogy:
- egyeztetést szükséges kezdeményeznie és folyamatos kapcsolatot kell tartania munkájának megvalósítása során a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnoksággal az igénybe vett elektromos energia elszámolásában,
- gondoskodik a keletkezett törmelék azonnali elszállításáról,
- a munkaterület átvételével egy időben gondoskodik a munkaterület biztonságáról és védelméről,
- a felújítási, átalakítási munkák során gondoskodik az érintett helyiségek védelméről és takarításáról, károkozás esetén az azonnali helyreállításról,
- figyelembe veszi munkája során a Füredi utca 69-71. Társasházban élők mindennapi tevékenységét, éppen ezért munkájával kapcsolatosan a munkavégzés idejéről annak ütemezéséről a lakóközösséget tájékoztatja.
A kivitelezés során a tervtől eltérni csak a tervező, beruházó és műszaki ellenőr beleegyezésével, a Főépítészi Iroda jóváhagyásával, amennyiben építési engedély köteles változtatásokra kerülne sor eltérni csak az I. fokú építési hatóság írásos engedélyével lehet. Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Többlet jótállás (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Orvosi rendelők felújítása II.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy a tárgy közbeszerzési eljárás vonatkozásában a legjobb ár – érték arányú ajánlatot benyújtó "SZILÁGYI ÉS TÁRSA" Ingatlanforgalmazó, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 6.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen, valamint tárgyi eljárás vonatkozásában benyújtott további ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet és pótfedezet elrendelésére nincs lehetőség, így tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29229363
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pillér Invest Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77225922
Postai cím: Kócsag Utca 25
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13592730214

Hivatalos név: "SZILÁGYI ÉS TÁRSA" Ingatlanforgalmazó, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18297140
Postai cím: Szent Imre Utca 6.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12690419214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges