Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16741/2019
CPV Kód:55321000-6
Ajánlatkérő:Esztergom Város Önkormányzat
Teljesítés helye:HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungast Esztergom Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75822437
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Viktória
Telefon: +36 33542076
E-mail: hegyes.viktoria@esztergom.hu
Fax: +36 33413808
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.esztergom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.esztergom.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Intézményi gyermekétkeztetés biztosítás
Hivatkozási szám: EKR000593652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében Esztergom Város közigazgatási területén lévő nevelési (óvodák) és alap- valamint középfokú oktatási intézmények (általános. és középiskolák, valamint kollégium) részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az ellátásához szükséges gépek, berendezések és eszközök részleges, valamint a szükséges humán erőforrás teljes körű biztosításával.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1276045768 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Intézményi gyermekétkeztetés biztosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
További tárgyak:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Esztergom:
(1) Kőrösy L.Középiskolai Kollégium,
(2) 10 db óvodai tálalókonyha,
(3) 4 db általános iskolai Tálalókonyha,
(4) Dobó Gimnázium,
(5) Montágh EGYMI (óvoda, általános iskola és középisk).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Esztergom Város közigazgatási területén lévő nevelési (óvodák) és alap- valamint középfokú oktatási intézmények (általános. és középiskolák, valamint kollégiumok) részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása.
Az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 21. § (2) bek. szerinti eljárásrendet alkalmazza és figyelemmel van a Kbt. 113. § (5) bek b) pontjára.
AK az ajánlati dokumentáció (AD) 5. sz. melléklete szerinti, az ellátásához szükséges gépeket, berendezéseket és eszközöket bocsátja a nyertes ajánlattevő (AT) rendelkezésére. A jelen felhívás II.2.3) pont szerinti (1) helyszínen főző- és tálalókonyhát, a (2), (3) é s(4) helyszínen tálalókonyhát biztosít. Az AT-nek a 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 20. § (2) bek-ben foglaltakkal összhangban rendelkeznie kell Esztergom közigazgatási határától légvonalban számított 40 Km-es távolságon belül legalább egy napi 600 adag előállítására alkalmas "Havaria konyhával". A "Havaria konyha" helyét az ajánlatkérő az VM rendelettel összhangban olyan élelmiszer-biztonsági megfontolások alapján határozta meg, ami biztosítja az ételek megfelelő minőségben a 18 db szolgáltatási helyszínekre történő juttatását.
Az AT köteles az AK által átadott főző- és tálalókonyhákat eredeti funkciójuk szerint üzemeltetni.
A közbeszerzés mennyisége, összevont adagszámok, a szerződés első évében (egy éves alapmennyiség):
Általános iskola alsó tagozat: Tízórai (T) 46414, ebéd (E): 78367, Uzsonna (U): 7134, Diétás menü (D): 1660,
Általános iskola felső tagozat: T: 30105, E: 56681, U: 10267, D: 1521,
Középiskola és kollégium: Reggeli (R): 3509, E: 28179, Vacsora (V): 5176, D: 575,
Óvodák: T: 170895, E: 170895, U: 170895, D: 5339, Felnőtt menük (óvodák, iskolák és kollégium összesen): 14943.
A fenti mennyiségek tájékoztatóak, részletes leírás a dokumentációban.
Tájékoztatjuk az AT-ket, hogy a szerződés időtartama alatt az AK az alapmennyiségtől pozitív és negatív irányban is 15-15-%-os eltérést prognosztizál. Az eljárás becsült értékének meghatározásakor az AK az alapmennyiség 85 %-ának 30 %-ával növelt mennyiséggel, mint opcionális mennyiséggel számolva, állapította meg az eljárás becsült értékét, azzal, hogy évente indexált a 2018. évre a KSH által megállapított általános infláció mértékével.
AT köteles gondoskodni arról, hogy a kiszállított étel hőmérséklete meleg étel kiszállításakor legalább 63 ˚C-os legyen. AT feladata az ételek elkészítése, kiszállítása és a meghatározott tálalókonyhák az alap - és középfokú oktatási intézményekben az étkeztetéseket teljesíteni. Az AK köteles dietetikus, élelmezés vezető szakembert a teljesítésbe bevonni. AT köteles a tevékenységéből származó hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani.
Az AT a részére kizárólagos hasznosításba átadott helyiségeket az AD-ben meghatározott módon köteles felújítani, fenntartani nettó 30 MFt/év, azaz a szerződés időtartam alatt összesen nettó 150 MFt összeg erejéig a szükséges beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.
A szolgáltatás jogszabályoknak és a szerződés rendelkezéseinek maradéktalanul megfelelő ellátása a nyertes AT feladata és felelőssége, ezért az eszközszükséglettel kapcsolatban általános követelmény mindazon – rendelkezésre nem álló - eszközök biztosítása, melyek a jogszabály- és szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
A II.1.5) és a II.2.6) pontok a hirdetmény továbbíthatósága miatt kitöltöttek, az eljárás Kbt. 16. § és 17. § (3) bek. b) pontja szerint meghatározott, tényleges becsült értéke eltérő.
A felhívás III.1.4) pontjában a „Gazd. alk.” és a „Műsz. alk. esetében a jogszabályi hivatkozás: P/1: 321/2015 (X.30.) Kr., (a továbbiakban Kr.) 19. § (1) bek. c); P/2: Kr. 19. § (1) bek. b); M/1: Kr. 21. § (3) bek. a); M/2: Kr. 21. § (3) bek. b); M/3: Kr. 21. § (2) bek a), M/4:Kr. 21. § (3) bek. i); M/5,M/6: Kr. 21. § (3) bek. c) pont.
Részletes feltételeket az AD és annak mellékletei részletesen tartalmazzák.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/ (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
AT-k érvényes ajánlatai a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint kerülnek értékelésre. Az értékelésekor adható pontszám
minden értékelési rész szempont (ÉRSZ) esetében: 0-10. Az értékelési módszer részletes leírását az AD tartalmazza. ÉRSZ-ek: 1. Nettó egységár összesen (Ft/év) súly: 80 2. Diétás menük felára az alapmenü összesen %-ban, súly 10, 3. Élelmezés vezető többletszakmai tapasztalata (hó), súly 5 4. Dietetikus többletszakmai tapasztalata (hó), súly 5., Többváltozatú ajánlat nem tehető.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 115 - 283430
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/26 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungast Esztergom Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98796933
Postai cím: Fehérvári Út 85.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@hungast.hu
Telefon: +36 18027330
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18027331
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1180110210
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1276045768
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közétkeztetési szolgáltatás, beruházásban való részvétel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. Nyertes ajánlattevő:Hungast Esztergom Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Adószáma: 25375941-2-43
székhelye:1119 Budapest, Fehérvári Út 85. KKV;
2. Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő: TS Gastro Kft., Adószáma: 14893560-2-13, székhelye: 2730 Albertirsa, Pesti Út 65. KKV;
3. Az ajánlatkáérő a Kbt. 81. § (5) bek. szerint eljárva csak a legkedvezőbb érvényes ajánlat bírálatát végezte el. A Junior Vendéglátó Zrt.(adószáma: 10929764-2-41, székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly Körút 76-78. KKV) ajánlattevők ajánlatát az ajánlatkérő nem bírálta el, tekintetetl arra, hogy a Junior Vendéglátó Zrt. az értékelés alapján a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be.
Az eljárás során az ajánlatkérő környezetvédelmi vagy szociális szempontokat nem alkalmazott.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)