Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16742/2019
CPV Kód:37400000-2
Ajánlatkérő:Eszterházy Károly Egyetem
Teljesítés helye:3300 Eger, Leányka út 6.;3300 Eger, Leányka út 6.;3300 Eger, Leányka út 6.;3300 Eger, Leányka út 6.;3300 Eger, Leányka út 6.;3300 Eger, Leányka út 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80527831
Postai cím: Eszterházy Tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Morvai Anasztázia
Telefon: +36 305547324
E-mail: morvai.anasztazia@uni-eszterhazy.hu
Fax: +36 15772069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-eszterhazy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000487742019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000487742019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: egyetem
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sporteszközök beszerzése 6 részben
Hivatkozási szám: EKR000487742019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sporteszközök beszerzése az Eszterházy Károly Egyetem részére Európai Uniós források felhasználásával 6 részben
Ajánlatkérő mind a hat rész tekintetében adásvételi szerződést kíván kötni.
Részek:
1. rész: Tornaeszközök 6 fajta eszköz 27 db
2. rész: Általános sporteszköz 117 fajta 811 db
3. rész: Vízi sporteszköz 11 fajta 52 db
4. rész: Futópad 1 db
5. rész: Tájfutórendszer 5 fajta 100 db
6. rész: Kondipark eszközei, telepítéssel, beüzemeléssel 1 db
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Tornaeszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Leányka út 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség:Tornaeszközök 6 fajta eszköz 27 db.
Az eszközök pontos megnevezését, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Műszaki leírás” elnevezésű táblázat tartalmazza.
Az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben a kereskedelmi ajánlat és szakmai ajánlat táblázatokat.
Szakmai ajánlat: Az ajánlatban szakmai ajánlatot szükséges benyújtania az ajánlattal érintett közbeszerzési részenként, a részhez rendelkezésre bocsátott szakmai ajánlat táblázat formában, kitöltve excel és .pdf formátumban.
A szakmai ajánlat kötelezően tartalmazza:
-Ajánlattevő által megajánlott eszköz gyártmányát, gyártóját, típusát, származását, a megajánlott eszköz paramétereit, bemutatását és leírását olyan részletességgel, hogy abból a műszaki leírásban foglalt elvárásoknak való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető és eldönthető legyen. A leírást kérjük az adott részhez rendelkezésre bocsátott táblázatban elkészíteni.
-A .pdf formátumnak tartalmaznia kell a képviseletre jogosult előírásoknak megfelelő aláírását;
- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott eszköz megfelel a kiírásban foglalt minimum követelményeknek.
Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat részeként benyújtott Szakmai ajánlat nem hiánypótoltatható.
Kereskedelmi ajánlat: Az ajánlattevő kereskedelmi ajánlatként köteles a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező, „Kereskedelmi ajánlat elnevezésű táblázatban szereplő eszközök ellenértékét megadni akként, hogy megadja az adott eszköz megajánlott nettó egységárát és megadja a „mennyiség” megjelölésű oszlopban szereplő mértékekkel felszorzott – ÁFA nélküli – ellenértékét is a „Megajánlott nettó ajánlati ár a (nettó egységár x mennyiség) (HUF)” oszlopban.
Az ajánlattevő által megajánlott egységáraknak fix díjnak kell lennie.
Ajánlattevő köteles a táblázatban meghatározott minden eszközt beárazni, azzal, hogy nulla forint nem adható.
Az 1, 2 ,3, 5, 6 részben ajánlatkérő ajánlati árként a részenként, valamennyi eszköz tekintetében megadott, a mennyiség x megajánlott nettó egységár, megajánlott nettó ajánlati árak összegét, a nettó ajánlati ár összesen értékeli.
A részenként megadott nettó ajánlati árnak magába kell foglalnia valamennyi költséget, mely az adott rész eredményeként megkötendő szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Az eszköz ellenértéke az 1. részben az EFOP-4.2.1-16-2017-00012 számú projekt keretében kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00012
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy az ajánlatkérő amiatt választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszközök felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
Mind a 6 rész tekintetében: mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba és a szerződésszerű teljesítés időtartamáig tart.
A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap, de legkésőbb 2020. március 31.

II.2.1) Elnevezés: Általános sporteszköz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Leányka út 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:Általános sporteszköz 117 fajta 811 db
Az eszközök pontos megnevezését, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Műszaki leírás” elnevezésű táblázat tartalmazza.
Az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben a kereskedelmi ajánlat és szakmai ajánlat táblázatokat.
Szakmai ajánlat: Az ajánlatban szakmai ajánlatot szükséges benyújtania az ajánlattal érintett közbeszerzési részenként, a részhez rendelkezésre bocsátott szakmai ajánlat táblázat formában, kitöltve excel és .pdf formátumban.
A szakmai ajánlat kötelezően tartalmazza:
-Ajánlattevő által megajánlott eszköz gyártmányát, gyártóját, típusát, származását, a megajánlott eszköz paramétereit, bemutatását és leírását olyan részletességgel, hogy abból a műszaki leírásban foglalt elvárásoknak való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető és eldönthető legyen. A leírást kérjük az adott részhez rendelkezésre bocsátott táblázatban elkészíteni.
-A .pdf formátumnak tartalmaznia kell a képviseletre jogosult előírásoknak megfelelő aláírását;
- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott eszköz megfelel a kiírásban foglalt minimum követelményeknek.
Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat részeként benyújtott Szakmai ajánlat nem hiánypótoltatható.
Kereskedelmi ajánlat: Az ajánlattevő kereskedelmi ajánlatként köteles a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező, „Kereskedelmi ajánlat elnevezésű táblázatban szereplő eszközök ellenértékét megadni akként, hogy megadja az adott eszköz megajánlott nettó egységárát és megadja a „mennyiség” megjelölésű oszlopban szereplő mértékekkel felszorzott – ÁFA nélküli – ellenértékét is a „Megajánlott nettó ajánlati ár a (nettó egységár x mennyiség) (HUF)” oszlopban.
Az ajánlattevő által megajánlott egységáraknak fix díjnak kell lennie.
Ajánlattevő köteles a táblázatban meghatározott minden eszközt beárazni, azzal, hogy nulla forint nem adható.
Az 1, 2 ,3, 5, 6 részben ajánlatkérő ajánlati árként a részenként, valamennyi eszköz tekintetében megadott, a mennyiség x megajánlott nettó egységár, megajánlott nettó ajánlati árak összegét, a nettó ajánlati ár összesen értékeli.
A részenként megadott nettó ajánlati árnak magába kell foglalnia valamennyi költséget, mely az adott rész eredményeként megkötendő szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Az eszköz ellenértéke az 2. részben az EFOP-4.2.1-16-2017-00012 számú projekt keretében kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00012
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy az ajánlatkérő amiatt választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszközök felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
Mind a 6 rész tekintetében: mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba és a szerződésszerű teljesítés időtartamáig tart.
A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap, de legkésőbb 2020. március 31.

II.2.1) Elnevezés: Vízi sporteszköz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Leányka út 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség:Vízi sporteszköz 11 fajta 52 db.
Az eszközök pontos megnevezését, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Műszaki leírás” elnevezésű táblázat tartalmazza.
Az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben a kereskedelmi ajánlat és szakmai ajánlat táblázatokat.
Szakmai ajánlat: Az ajánlatban szakmai ajánlatot szükséges benyújtania az ajánlattal érintett közbeszerzési részenként, a részhez rendelkezésre bocsátott szakmai ajánlat táblázat formában, kitöltve excel és .pdf formátumban.
A szakmai ajánlat kötelezően tartalmazza:
-Ajánlattevő által megajánlott eszköz gyártmányát, gyártóját, típusát, származását, a megajánlott eszköz paramétereit, bemutatását és leírását olyan részletességgel, hogy abból a műszaki leírásban foglalt elvárásoknak való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető és eldönthető legyen. A leírást kérjük az adott részhez rendelkezésre bocsátott táblázatban elkészíteni.
-A .pdf formátumnak tartalmaznia kell a képviseletre jogosult előírásoknak megfelelő aláírását;
- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott eszköz megfelel a kiírásban foglalt minimum követelményeknek.
Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat részeként benyújtott Szakmai ajánlat nem hiánypótoltatható.
Kereskedelmi ajánlat: Az ajánlattevő kereskedelmi ajánlatként köteles a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező, „Kereskedelmi ajánlat elnevezésű táblázatban szereplő eszközök ellenértékét megadni akként, hogy megadja az adott eszköz megajánlott nettó egységárát és megadja a „mennyiség” megjelölésű oszlopban szereplő mértékekkel felszorzott – ÁFA nélküli – ellenértékét is a „Megajánlott nettó ajánlati ár a (nettó egységár x mennyiség) (HUF)” oszlopban.
Az ajánlattevő által megajánlott egységáraknak fix díjnak kell lennie.
Ajánlattevő köteles a táblázatban meghatározott minden eszközt beárazni, azzal, hogy nulla forint nem adható.
Az 1, 2 ,3, 5, 6 részben ajánlatkérő ajánlati árként a részenként, valamennyi eszköz tekintetében megadott, a mennyiség x megajánlott nettó egységár, megajánlott nettó ajánlati árak összegét, a nettó ajánlati ár összesen értékeli.
A részenként megadott nettó ajánlati árnak magába kell foglalnia valamennyi költséget, mely az adott rész eredményeként megkötendő szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Az eszköz ellenértéke az 3. részben az EFOP-4.2.1-16-2017-00012 számú projekt keretében kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00012
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy az ajánlatkérő amiatt választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszközök felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
Mind a 6 rész tekintetében: mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba és a szerződésszerű teljesítés időtartamáig tart.
A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap, de legkésőbb 2020. március 31.

II.2.1) Elnevezés: Futópad
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Leányka út 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db futópad beszerzése.
Az eszköz műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Műszaki leírás” elnevezésű táblázat tartalmazza.
Az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben a kereskedelmi ajánlat és szakmai ajánlat táblázatokat.
Szakmai ajánlat: Az ajánlatban szakmai ajánlatot szükséges benyújtania az ajánlattal érintett közbeszerzési részenként, a részhez rendelkezésre bocsátott szakmai ajánlat táblázat formában, kitöltve excel és .pdf formátumban.
A szakmai ajánlat kötelezően tartalmazza:
-Ajánlattevő által megajánlott eszköz gyártmányát, gyártóját, típusát, származását, a megajánlott eszköz paramétereit, bemutatását és leírását olyan részletességgel, hogy abból a műszaki leírásban foglalt elvárásoknak való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető és eldönthető legyen. A leírást kérjük az adott részhez rendelkezésre bocsátott táblázatban elkészíteni.
-A .pdf formátumnak tartalmaznia kell a képviseletre jogosult előírásoknak megfelelő aláírását;
-a közbeszerzés 4. része esetében a megajánlott eszközre vonatkozó gyártói adatlap egyszerű másolatát, tájékoztatás akkreditált szervízhálózatról; a megajánlott eszköz képillusztrációja.
- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott eszköz megfelel a kiírásban foglalt minimum követelményeknek.
Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat részeként benyújtott Szakmai ajánlat nem hiánypótoltatható.
Kereskedelmi ajánlat:
Az ajánlattevő kereskedelmi ajánlatként köteles a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező, „Kereskedelmi ajánlat elnevezésű táblázatban szereplő eszközök ellenértékét megadni akként, hogy megadja az adott eszköz megajánlott nettó egységárát és megadja a „mennyiség” megjelölésű oszlopban szereplő mértékekkel felszorzott – ÁFA nélküli – ellenértékét is a „Megajánlott nettó ajánlati ár a (nettó egységár x mennyiség) (HUF)” oszlopban.
Az ajánlattevő által megajánlott egységáraknak fix díjnak kell lennie.
Ajánlattevő köteles a táblázatban meghatározott minden eszközt beárazni, azzal, hogy nulla forint nem adható.
Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, tervezetten -legalább 2 fő részére 2-4 órában.
Az üzembe helyezés magában foglalja:
- a szerződés tárgyának leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával;
- az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását;
- az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését;
- a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét;
- megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét.
Az eszköz ellenértéke az 4. részben az EFOP-4.2.1-16-2017-00012 számú projekt keretében kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által előírt minimum 24 hónapon felüli vállalt többletjótállás ideje hónapban  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00012
II.2.13) További információ
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
Mind a 6 rész tekintetében: mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba és a szerződésszerű teljesítés időtartamáig tart.
A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap, de legkésőbb 2020. március 31.

II.2.1) Elnevezés: Tájfutórendszer
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Leányka út 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség:Tájfutórendszer 5 fajta 100 db
Az eszközök pontos megnevezését, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Műszaki leírás” elnevezésű táblázat tartalmazza.
Az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben a kereskedelmi ajánlat és szakmai ajánlat táblázatokat.
Szakmai ajánlat: Az ajánlatban szakmai ajánlatot szükséges benyújtania az ajánlattal érintett közbeszerzési részenként, a részhez rendelkezésre bocsátott szakmai ajánlat táblázat formában, kitöltve excel és .pdf formátumban.
A szakmai ajánlat kötelezően tartalmazza:
-Ajánlattevő által megajánlott eszköz gyártmányát, gyártóját, típusát, származását, a megajánlott eszköz paramétereit, bemutatását és leírását olyan részletességgel, hogy abból a műszaki leírásban foglalt elvárásoknak való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető és eldönthető legyen. A leírást kérjük az adott részhez rendelkezésre bocsátott táblázatban elkészíteni.
-A pdf formátumnak tartalmaznia kell a képviseletre jogosult előírásoknak megfelelő aláírását;
- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott eszköz megfelel a kiírásban foglalt minimum követelményeknek.
Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat részeként benyújtott Szakmai ajánlat nem hiánypótoltatható.
Kereskedelmi ajánlat: Az ajánlattevő kereskedelmi ajánlatként köteles a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező, „Kereskedelmi ajánlat elnevezésű táblázatban szereplő eszközök ellenértékét megadni akként, hogy megadja az adott eszköz megajánlott nettó egységárát és megadja a „mennyiség” megjelölésű oszlopban szereplő mértékekkel felszorzott – ÁFA nélküli – ellenértékét is a „Megajánlott nettó ajánlati ár a (nettó egységár x mennyiség) (HUF)” oszlopban.
Az ajánlattevő által megajánlott egységáraknak fix díjnak kell lennie.
Ajánlattevő köteles a táblázatban meghatározott minden eszközt beárazni, azzal, hogy nulla forint nem adható.
Az 1, 2 ,3, 5, 6 részben ajánlatkérő ajánlati árként a részenként, valamennyi eszköz tekintetében megadott, a mennyiség x megajánlott nettó egységár, megajánlott nettó ajánlati árak összegét, a nettó ajánlati ár összesen értékeli.
A részenként megadott nettó ajánlati árnak magába kell foglalnia valamennyi költséget, mely az adott rész eredményeként megkötendő szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Az eszköz ellenértéke az 5. részben az EFOP-3.4.3-16-2016-00010 számú projekt keretében kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00010
II.2.13) További információ
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy az ajánlatkérő amiatt választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszközök felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
Mind a 6 rész tekintetében: mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba és a szerződésszerű teljesítés időtartamáig tart.
A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap, de legkésőbb 2020. március 31.

II.2.1) Elnevezés: Kondipark eszközei, telepítéssel, beüzemeléssel
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Leányka út 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kondipark eszközei, telepítéssel, beüzemeléssel 1 db.
Az eszköz műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Műszaki leírás” elnevezésű táblázat tartalmazza.
Az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához az ajánlat tárgyát képező részben/részekben a kereskedelmi ajánlat és szakmai ajánlat táblázatokat.
Szakmai ajánlat: Az ajánlatban szakmai ajánlatot szükséges benyújtania az ajánlattal érintett közbeszerzési részenként, a részhez rendelkezésre bocsátott szakmai ajánlat táblázat formában, kitöltve excel és .pdf formátumban.
A szakmai ajánlat kötelezően tartalmazza:
-Ajánlattevő által megajánlott eszköz gyártmányát, gyártóját, típusát, származását, a megajánlott eszköz paramétereit, bemutatását és leírását olyan részletességgel, hogy abból a műszaki leírásban foglalt elvárásoknak való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető és eldönthető legyen. A leírást kérjük az adott részhez rendelkezésre bocsátott táblázatban elkészíteni.
-A pdf formátumnak tartalmaznia kell a képviseletre jogosult előírásoknak megfelelő aláírását;
- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott eszköz megfelel a kiírásban foglalt minimum követelményeknek.
Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat részeként benyújtott Szakmai ajánlat nem hiánypótoltatható.
Kereskedelmi ajánlat: Az ajánlattevő kereskedelmi ajánlatként köteles a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező, „Kereskedelmi ajánlat elnevezésű táblázatban szereplő eszközök ellenértékét megadni akként, hogy megadja az adott eszköz megajánlott nettó egységárát és megadja a „mennyiség” megjelölésű oszlopban szereplő mértékekkel felszorzott – ÁFA nélküli – ellenértékét is a „Megajánlott nettó ajánlati ár a (nettó egységár x mennyiség) (HUF)” oszlopban.
Az 1, 2 ,3, 5, 6 részben ajánlatkérő ajánlati árként a részenként, valamennyi eszköz tekintetében megadott, a mennyiség x megajánlott nettó egységár, megajánlott nettó ajánlati árak összegét, a nettó ajánlati ár összesen értékeli.
Az ajánlattevő által megajánlott egységáraknak fix díjnak kell lennie.
Ajánlattevő köteles a táblázatban meghatározott minden eszközt beárazni, azzal, hogy nulla forint nem adható.
Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, amely magában foglalja az eszköz beüzemelését, használatának betanítását, tervezetten 1-3 fő részére.
Az üzembe helyezés magában foglalja:
- a szerződés tárgyának leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával;
-az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását;
-az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és
-hatósági engedélyek beszerzését;
-a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét;
-megfelelőséget igazoló mérési jegyzőkönyv felvételét.
Az eszköz ellenértéke az 6. részben az EFOP-4.2.1-16-2017-00012 számú projektek keretében kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által előírt minimum 12 hónapon felüli vállalt többletjótállás ideje hónapban - (min. 0 – max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00012
II.2.13) További információ
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
Mind a 6 rész tekintetében: mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba és a szerződésszerű teljesítés időtartamáig tart.
A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap, de legkésőbb 2020. március 31.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) és (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) szerinti kizáró okok hiányáról az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, az alvállalkozóra vonatkozóan (10.számú iratminta)
 A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására - az EKR rendszerben - az alábbiak szerint kell eljárni, azaz:
• a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;
• ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 38. pontja szerint a tényleges tulajdonos fogalma a következő:
38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (10. számú iratminta) szerint.
 A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
 A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az eljárás mind a 6 részében:
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának vizsgálata során:
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítését veszi figyelembe.,
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint a bemutatott referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési időpont - év/hónap/nap - megjelölésével),
• a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
• az információt szolgáltató személy nevét, elérhetőségét,
• a szállítás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő-e,
• a szállítás mennyiségét, 4 részben a nettó összegét,
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
• saját teljesítés arányát.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának vizsgálata során:
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítését veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21/A pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, és (1a) bekezdés a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az eljárás 4. részében:
M/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott eszköz tekintetében az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, és bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány(oka)t.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyártói megfelelőségi nyilatkozatnak és a CE tanúsítványnak a konkrétan megajánlott eszközre kell vonatkoznia. Amennyiben az ajánlattevő egyedi gyártású (azaz a sorozatgyártástól akár csak egyetlen paraméterben is eltérő) eszközt ajánl meg, abban az esetben be kell nyújtania a CE engedély módosításához benyújtott igazolásokat is, és egyértelműen igazolnia kell, hogy a gyártói megfelelőségi nyilatkozat és a CE tanúsítvány a sorozatgyártástól eltérő, a konkrétan megajánlott egyedi gyártású eszközre vonatkozik.
A Kbt. 114. § (2) rendelkezései szerint Ajánlattevő ajánlatába csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban az alkalmassági követelményekre vonatkozóan előírt saját nyilatkozatait elegendő Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (6) (7) (9) bekezdések szerint kell eljárni (nyilatkozat és előszerződés).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek) az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az alábbi referenciákkal
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának vizsgálata során:
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítését veszi figyelembe.:
1. ajánlati rész: minimum 10 db a műszaki leírás 1. részében meghatározott bármely (versenygumiasztal, tornaszekrény, tornaszőnyeg, Tatami 5cm, Trampolin kicsi, ugródomb 400x200x40 cm, levegővel felfújható speciális tornaszőnyeg, hozzátartozó fúvókával, elektromos pumpával és légnyomásmérővel), illetve azzal egyenértékű sporteszköz szállítása;
2. ajánlati rész: minimum 50 darab / a műszaki leírás 2. részében meghatározott bármely, illetve azzal egyenértékű sporteszköz szállítása;
3. ajánlati rész: minimum 7 db túrakajak szállítása;
4. ajánlati rész: minimum 1.500.000, - Ft értékben orvosi spiroergometriás vizsgálatra alkalmas futópad szállítása;
5. ajánlati rész: minimum 7 db időmérő egységet tartalmazó tájékozódási futó pontérintő és időmérő rendszer szállítása;
6. ajánlati rész: minimum 10 különböző kondipark eszköz üzembehelyezésével létrehozott kondipark teljes körű telepítése.
Ajánlatkérő a 4. rész esetén a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3a) pontját alkalmazza figyelemmel arra, hogy a beszerzési igényre a mennyiségi meghatározás nem alkalmazható.
Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a fenti alkalmassági követelményeknek történő megfelelését részenként maximum 3 db szerződés teljesítésével igazolja az ajánlattevő.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
Ajánlatkérő szállítás alatt az adott eszközök szállítását, eladását, forgalmazását, értékesítését is érti külön-külön, illetve együttesen.
Az eljárás 4. rész
M/2. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben a megajánlott eszköz tekintetében nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes gyártói megfelelősségi nyilatkozattal, illetve bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Teljesítési biztosíték:
Valamennyi rész esetében a nettó összeg 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és teljesítési biztosítékra vonatkozó egyéb előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattevő köteles ajánlata részeként benyújtani a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett eszköz nettó ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 3% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a késedelemmel érintett eszköz nettó ellenértékének 30%-a.
Meghiúsulási kötbér
A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett eszköz nettó vételárának 30%-a. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos jogalapra történő hivatkozással nem követelhető.
Jótállás:
Ajánlatkérő teljeskörű jótállás időtartamát az 1, 2, 3. és 5. rész az eszközeinek vonatkozásában 12 hónapban írja elő.
A 4. rész tekintetében a sikeres üzembe helyezést követő jegyzőkönyvi átadás-átvétel dátumától számítottan a jótállás minimum 24 hónap, illetve az Ajánlattevő által megajánlott többlet hónap összesen jótállási időtartam.
A 6. rész a sikeres üzembehelyezést követő jegyzőkönyvi átadás-átvétel dátumától számítottan a jótállás minimum 12 hónap, illetve az Ajánlattevő által megajánlott többlet hónap összesen jótállási időtartam. Ajánlattevőnek a jótállás időszakában a hibák elhárításhoz szükséges valamennyi tartalék alkatrészt biztosítania szükséges.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A beszerzés –az 1., 2., 3., 4. és 6. rész az EFOP-4.2.1-16-2017-00012 – Az Eszterházy Károly Egyetem infrastrukturális fejlesztése, az 5. rész az EFOP-3.4.3-16-2016-00010- Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében elnevezésű pályázati forrásokból valósul meg.
A finanszírozás módja utófinanszírozás. A támogatási intenzitás 100,0000 %.

Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
A számlák ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint, átutalással.
A kifizetésre irányadó a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet előírásai. A számla fizetési határideje 30 nap. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt., a Ptk., és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai is
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit teljes részletességgel a szerződéstervezet tartalmazza
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme valamennyi rész esetén magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt.35.§ (8) – (9) bekezdése alapján a nyertesnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 4. rész: 1. értékelési részszempont - nettó ajánlati ár - egyenes arányosítás 2. értékelési részszempont - Ajánlatkérő által előírt minimum 24 hónapon felüli vállalt többletjótállás ideje hónapban – egyenes arányosítás 6. részt lásd a VI.3.12. pontban
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlathoz csat. kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyz. jog. szem. írja alá, az ajánlathoz csat. kell a cégjegyz. jogos. az ajánlat aláírására feljog.meghat.
2. Folyamatban lévő változásbejegyz-i eljárás esetében az Ajánlattevő (AT), az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csat. kell a cégbírósághoz benyújt. vált.bejegyz. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküld igazolást. Amennyiben vált.bejegyz-i eljárás nincs foly., úgy az arra vonatk. nyilat. csat. szükséges.
3. Csatolni kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek alapján az EKR rendszerben.
4. Csatolni kell felolvasólapot a Kbt. 66.§ (5) bek alapján az EKR rendszerben, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti információkat.
5. Csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot.
6. Csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) b) szerinti nyilatkozatot.
7. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást.
8. Ha az AT az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
9. Az AK csak az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. AK a Kbt.35.§ (8) – (9) bek alapján a nyertesnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
11. AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
12. A Kbt.40.§-ára tekintettel a közbesz-i elj. a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.
14. AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.
15. EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C §. tartalmazza.
16. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas
17. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Az elj. megind. felhív. nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.3.9. folyt.: 6. rész: 1. értékelési részszempont - nettó ajánlati ár - egyenes arányosítás, 2. értékelési részszempont - Ajánlatkérő által előírt minimum 12 hónapon felüli vállalt többletjótállás ideje hónapban - egyenes arányosítás.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges