Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:16744/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67952751
Postai cím: Városház tér 18-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1195
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Emődi Katalin
Telefon: +36 13474529
E-mail: katalin.emodi@rvi.hu
Fax: +36 13474529
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kispest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kispest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001068762019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001068762019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Kispesten
Hivatkozási szám: EKR001068762019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása vállalkozási szerződés keretén belül Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata közigazgatási területén található nevelési, oktatási és szociális ellátást biztosító intézményei számára.
Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a szolgáltatás folyamatosságát a szerződés időtartama alatt, amelynek keretében feladata az ételek elkészítése, főzőkonyhák üzemeltetése, a szolgáltatás ellátásához szükséges felszerelések és eszközök biztosítása, az ételek kiszállítása. Nyertes ajánlatevő feladata a diétás étkezés biztosítása a mennyiségi adatoknál meghatározott adagszámban a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Kispesten
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzata közigazgatási határain belül található nevelési, oktatási és szociális ellátást biztosító intézményei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása vállalkozási szerződés keretén belül Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata közigazgatási területén található nevelési, oktatási és szociális ellátást biztosító intézményei számára.
Az egyes intézmények adagszámait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák részletesen,a melytől ajánlatkérő +10%-ban eltérhet.
A 2018.évben: 3-szori étkezésben részesült: 233454 fő. Csak ebédben részesült:187668 fő. Összesen:421123 fő.
Nyertes ajánlattevőnek igény szerint külön, a szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő gyermekek számára az állapotuknak megfelelő diétás étrendet kell biztosítania a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet alapján.
Nyertes ajánlattevő köteles különösen az alábbi speciális feladatok ellátására:
- Ételkészítés és étel kiszállítás;
- Minőségbiztosítási és élelmiszerbiztonsági, a HACCP rendszerben foglalt előírások betartása;
- Ételhulladék elszállítása az üzemeltetett főzőkonyhákról;
- Étlapok előkészítése 2 hetes időtartamra, azok megküldése a szerződésben meghatározott személyek részére;
- Szakorvos által előírt diétás étkezés biztosítás a 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet szerint;
- A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat intézményeibe igény szerint cukros és könnyű vegyes étrend biztosítása;
- A diétás ételt címkézett, zárt, egyszer használatos, mikrohullámú sütőben melegíthető, egyadagos kiszerelésben kell kiszállítani.
AT az ajánlatában a Kbt. 114.§(2). bek alapján elegendő, ha arról nyilatkozik, hogy megfelel az AK előírt alkalmassági követelményeknek. AT az alkalmassági követelménynek teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK Kbt. 69.§ szerinti külön felhívására köteles benyújtani.
Többváltozatú ajánlat nem tehető. Rész-ajánlattétel kizárása: Szolgáltatás összetettsége, oszthatatlansága, gazdaságossági és szervezési szempontok. Több szolgáltató eltérő minőségű étkezést jelentene az azonos fenntartású nevelési-oktatási intézményekben és eltérő árakat.
Ajánlatok bontása: 2019. október 21. napján 16:00 órakor.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) részére a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
AK az eljárás eredménytelensége esetében fenntartja a jogot a Kbt. 98.§ (2) bek. a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó vagy alkalm.-ot igazoló szervezet, aki Kbt. 62.§(1)bek.a)-q) és (2)bek.a)-b)pont szerinti és 63.§(1)bek. b)pont szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
AK kizárja az eljárásból az AT, alvállal-ót vagy az alkalm igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
AT-nek ajánlatában Kbt.114.§-ának(2)bek. és 321/2015.(X.30.)Kr.17.§-a szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik Kbt.62.§(1)bek. g)-k), m) és q) pont hatálya alá és a Kr.8.§ i)pont ib)alpont és 10.§g)pont gb)alpont szerint Kbt.62.§(1)bek. k)pont kb)alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt.62.§(1)bek. kb)pontja hatálya alá.
Kr.3.§(3)bek. ha AT az előírt alkalm.köv.nek más szervezet/szem. kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni az érintett szerv./szem képviseletében a formanyomtatványt AT nyújtja be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet. Igazolt teljesítés alapján Nyertes AT havonta kiállított számlája ellenértékét AK a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással fizeti ki a Ptk.6:130.§(1)–(2)bek.és Kbt.135.§(1),(5),(6) bek.szerint. Részletes fizetési feltételeket a szerződésterv. tartalmazza.
Kiegészítés VI.3.pont: AK az eljárásban a részvételt 5millió Ft ajánlati biztosítékhoz köti. A biztosíték Kbt.54.§(2)bek. alapján teljesíthető és az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi határidővel. Az Önkormányzat számlaszáma:11784009-15519009-06530000.Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az ajánlati biztosítékról szóló igazolást az ajánlathoz kell csatolni.Kötbérek: késedelmi kötbér 20%, hibás teljesítési kötbér 5%, a nem megfelelő adagszámra vonatkozó váll. díj.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési sz:legjobb ár-érték arány.1.)Nettó ajánlati ár (HUF)(Ajánlatkérő az egyes étkezések vonatkozásában a dokumentációban található nyilatkozatban megajánlott egységárak alapján kalkulált árat értékeli)(súlyszám:70)2.A szerződés teljesítésében résztvevő élelmezésvezető szakmai (közétkeztetési) tapasztalata években megadva (min. 5 év – max. 10 év)(súlyszám:15) 3.)A szerződés teljesítésében résztvevő szakács szakmai tapasztalata években megadva (min. 3 év – max. 10 év) (súlyszám:15)
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
Az ajánlatban csatolni kell:
1.Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket.
2.EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyil.:
Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólap a 68.§(4)bek. szerinti adatokkal
Ajánlattevői nyil. Kbt.66.§(2)bek.szerint
Nyil. változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról (nemleges tartalom esetén is)
Nyil.kizáró okok fenn nem állásáról,
Nyil.Kbt. 62.§(1)bek.k)pont kb)alpontja alapján,
Nyil.321/2015. Kr.17.§(2)bek. szerint
3.AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai, valamint gazdasági, pénzügyi alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4.Szakmai ajánlat részeként a 37/2014. EMMI rend.megfelelő étlapot kell csatolni a dokumentációban meghatározottak szerint. Ha a szakmai ajánlat nem felel meg a rendelet előírásainak, AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja a Kbt.73.§.(1)bek.e)pont alapján. Az árajánlatokat nyersanyag és rezsi meghatározásban, nettó értékben kérjük megadni.
5.Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, AV, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalm. igazolásához igénybe vesz - az alkalm. igazolásához kapacitást biztosító, cégkiv. szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpl. (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
6.Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá,csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a közbeszerzési dok.-ban.
7.AT-nek csatolni kell nyil.-t Kbt.66.§-a(6)bek.a)-b) pontjai tekintetében. A nyil. nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
8.AT-nek csatolni kell nyil.-t az alkalm. igazolásában részt vevő szervezetekről Kbt.65.§(7)-(9) bek. vonatkozásában. A nyil. nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
9.Ha AT úgy nyilatkozik, hogy az alkalm. min.köv. való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e szervezetet (vagy személyt) és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalm. követelményt , amelynek igazolás érdekében az AT a szervezet vagy személy erőforrására vagy arra is támaszkodik.
10.A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról Kbt.65.§(7)bek.szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - Kbt.65.§(8)bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
11.Közös ajánlattétel esetén Kbt.35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
a.Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.12.Továbbá a közbeszerzési dok. szerinti további nyilatkozatokat.13.Kbt.71.§(6)bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb HP-t.14.Ajánlati kötöttség ideje:30nap.15.AK nem alkalmazza Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.
16.Értékelési módszer: 1.részsz.:fordított arányosítás. 2.és3.pontkiosztás
1z.Felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadó:dr. Emődi Katalin (lajstromsz:00462)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ szerint.Kieg.bírálati szempontokra: 2.és3. esetén: AK a 10évet meghaladó szakmai tapasztalatot is a max.ponttal pontozza.
Pénzügyi, műszaki alkalmas. köv:AK Kbt.69. § szerinti felhívására a felhívott AT csatolnia kell:P1.cégkivonata szerinti összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó és valamennyi pénzforgalmi számlájára von.-ó, a felhívás feladása napjától visszafelé számított 2évre(24 hónapra) von-ó nyilat. (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:bankszámla száma,mióta vezeti az adott számlát,volt-e a felhívás feladását megelőző 2évben(24 hónapban)a pénzügyi számlán 15napot meghaladó sorban állás, ha volt milyen időtartamban.AT-nek az időközben megszűnt, de vizsgált időszakban (felhívás feladását megelőző 24hónapban) fennálló bankszámlái vonatkozásában cégmásolat másolatának csatolása(Kr.19.§(1)bek.a)pont)P2.szakmai felelősségbiztosításának fennállásról szóló igazolás (kötvény+utolsó díjfizetés igazolása), vagy a biztosító által kibocsátott fedezetlevél vagy igazolás másolatát (Kr.19.§(1)bek.d)pont) Irányadó Kbt.65.§(6)-(8) bek.
Műszaki, szakmai alkalm.:M1. Kr.21.§(3)bek.a) pont alapján AT nek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki szakmai alkalmassága igazolható a felhívás feladásától visszafelé számított 3év(36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a Kr. 23.§-a szerinti igazolással, ami tartalmazza: ellenszolgáltatás összegét;a teljesítés idejé (kezdő és befejező időpont, év hónap szerint), a szerződést kötő másik fél nevét,címét; a szállítás részletes tárgyát,mennyiségét, továbbá nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. M2. Kr.21.§(3)bek.b)pont alapján AT-nek alkalmassága igazolható azoknak a szakembereknek-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek -a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó a képzettséget igazoló dokumentum másolata, a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzának és rendelkezésre állási nyilatkozata.AK az önéletrajzban a szakmai gyakorlatot a kezdő és befejező időpont év/hónap pontosságú megjelölésével kéri.AK elfogadja a szakmai gyakorlat év, vagy hónap pontosságú megjelölését is, azonban ez esetben a gyakorlati időt úgy számítja, hogy a kezdő időpont a megjelölt év vagy hónap utolsó napja, illetőleg a záró időpont a megjelölt év vagy hónap első napja. AK a szakmai gyakorlat teljes időtartamának számításakor a töredék hónapokat figyelmen kívül hagyja, továbbá a párhuzamos szakmai gyakorlatot csak egyszer veszi figyelembe.M3. AT-nek csatolni kell a közétkeztetésre, diétás ételek szolgáltatására és kiszállítására vonatkozó ISO 9001, ISO 22000 és HACCP szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását (Kr 21.§(3)bek.c)pont,24.§(4). M4. AT-nek csatolni kell a közétkeztetésre, diétás ételek szolgáltatására és kiszállítására vonatkozó ISO 14001 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását (Kr21.§(3)bek.g) pont és 24.§(4). M5. AT-nek nyilatkozatot kell csatolnia, amiben megnevezi
-a főzőkonyhákat (név,cím) a tevékenység bejelentését igazoló dokumentum sorszámát, és az Élelmiszerbizt. Hiv. által kiállított külön engedély sorszámát (Kr.21.§(3) bek.d)pont,24.§(4)
-Továbbá egy fentiekben részletezett tartalmú nyilatkozatot a havaria esetére biztosított főzőkonyháról.
M6. AT-nek nyilatkozni kell, hogy korábbi szerződéseinek teljesítése során a szolgáltatás ellenőrzését végző hatóság (területileg ill. Élelmiszerbizt.Főoszt.Népeü-i Szakig.Szerv, vagy ezek jogelődje) szabott-e ki valamilyen pénzbírságot.Kbt.65.§(6),(7) bek
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)