Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16860/2019
CPV Kód:34144510-6
Ajánlatkérő:STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:9400 Sopron, 0466/31. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:hulladékgazdálkodási közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45648432
Postai cím: Harkai Domb 0466/31
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Eszter
Telefon: +36 99505790
E-mail: stkh@stkh.hu
Fax: +36 99505799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.stkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.stkh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001136212019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001136212019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: hulladékgazdálkodási közszolgáltató
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: STKH gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001136212019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. részére gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: STKH gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144510-6
További tárgyak:34144511-3
34144512-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, 0466/31. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. részére N3 kategóriájú tehergépjárművek (gyűjtő-, és szállító járművek) beszerzése az alábbiak szerint:
tétel (fajta) sorszáma; tétel (fajta) megnevezése; mennyiség (db)
1. Kéttengelyes hulladékgyűjtő és szállító gépjármű települési hulladékok gyűjtésére és ürítésére, tolólapos hulladéktömörítő rendszerrel 1db;
2. Háromtengelyes hulladékgyűjtő és szállító gépjármű települési hulladékok gyűjtésére és ürítésére, tolólapos hulladéktömörítő rendszerrel 1db.
Ajánlatkérő új (azaz nem felújított, korábban üzembe nem helyezett) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. A beszerzés tárgyát képező gyűjtőjárművek tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű tehergépjárművek, melyeknek kommunális szilárd hulladék gyűjtésére alkalmasnak kell lennie.
Nyertes AT a járműveket forgalomba helyezve, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva, műszaki vizsgával, forgalomban való részvételre alkalmasan felszerelve, érvényes forgalmi engedéllyel - abban figyelmeztető jelzés használatára jogosító bejegyzéssel és „hulladékszállító jármű” megnevezéssel - köteles átadni AKnek.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a szerződésszerű teljesítés esetére megállapított valamennyi feladat ellenértékét, beleértve a szállítással és üzembe helyezéssel kapcsolatos költségeket, adókat, járulékokat, szakszerviz feladatokat (azok anyag-, és munkadíját is), azzal, hogy az ajánlati áron kívül értelmezendő: a járművek forgalomba helyezéséhez, engedélyezéséhez, forgalmi rendszámmal való ellátásához szükséges költségek - forgalmi engedély, rendszámtábla, törzskönyv díja -, illetve a biztosítás díja, melyek a vételáron túlmenően kerülnek megfizetésre Vevő (AK) által.
Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típus tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésre és használatra vonatkozó betanítás biztosítása, maximum 4 órás időtartamban. A betanítás helyszíne: tervezetten 9400 Sopron, 0466/31. hrsz. azzal, hogy amennyiben az eszközök (leszállított áru) rendelkezésre állási helye illetve a létszám azt indokolja, Eladó (nyertes AT-ként szerződő fél) és Vevő (AK-ként szerződő fél) egyeztetése szerinti más - az AK működési területe szerinti - helyszín.
Nyertes AT köteles szakszervizt biztosítani a jótállási időszak kezdetétől a jótállási időszak végéig. A jótállás körébe tartozó hibaelhárítás vonatkozásában nyertes AT a jótállási időszak alatt – amennyiben jogszabály szigorúbb feltételeket nem állapít meg - a hiba (meghibásodás) e-mailben történő írásos bejelentésétől számított 24 órán belül - azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum munkanapok figyelembe vételével értelmezendő - köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A jótállási időn belüli kötelező szervizek tekintetében, melyre vonatkozóan AK minimum 2 munkanappal előbb írásban köteles jelezni az igényét, nyertes AT biztosítani köteles, hogy az igénybejelentésben megadott kezdési időpontban, legkorábban a bejelentéstől számított 2 munkanapon belül a szervizelést megkezdi. A kötelező szakszervízt a jármű átvételétől számított (szervizelés megkezdésétől) 3 munkanapon belül el kell végezni.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele). Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes AT feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció, műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások az alábbi alszempontok szerint  20
2 2.1. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 4
3 2.2. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 4
4 2.3. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (g/kWh) 4
5 2.4. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (g/kWh) 4
6 2.5. alszempont: A megajánlott 1-2. tétel szerinti gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás (g/kWh) 4
7 3. Előteljesítés vállalása (min.: 0 nap, legkedvezőbb: 90 nap) (naptári nap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. AK a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek. alapján ATnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetére, valamint ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, AK kiemelten is felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (5) bek., a Kr. 3. §-a, a Kr. 15. § (1) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bek. továbbá a Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésére. Irányadó a Kbt. 69. § (11a) bek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia ajánlattevőnek (AT), hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását az EEKD IV. részében. AK felhívja a figyelmet a Kr. 3.§-ának rendelkezéseire.
A Kbt.69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
• a pénzforgalmi számla (számlák) száma;
• a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
• a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hó-napban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (AK a sorban állás vagy ezzel igazoltan azonos tartalommal bíró szóhasználatot is elfogadja).
AK felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is. AT továbbá nyilatkozzon az AD.I. kötet I. fejezet 12.11) szerint.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a Kr. 19. § (5) bek. alapján AT csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ha az AT a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcs.ban előírt alkalm.i követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek., továbbá a Kr. 19. § (3) és (7) bek. is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben
P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint, a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 80.000.000,- HUF összeget.
A P.1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg. A P.2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia ajánlattevőnek (AT), hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalm.i követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását az EEKD IV. részében. AK felhívja a figyelmet a Kr. 3.§-ának rendelkezéseire.
A Kbt.69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt.65.§ (4) bek. és Kr.21.§ (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetését a Kr.22.§ (1)–(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat tartalmazza legalább:
• a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét,
• a szállítás tárgyát
• a szállítás mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal)
• a teljesítés kezdő és befejező idejét (év/hónap/nap pontossággal),
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a referencia munkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalm.i követelménynek való megfelelés és vizsgálata során. Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítést az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bek. figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Amennyiben AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetve szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelménynek.
AK a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti.
Irányadó a Kbt.65.§ (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. továbbá a Kr. 24. § (1) bek. is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, legalább 1 db N3 kategóriájú felépítményezett hulladékgyűjtő jármű szállítással.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja erre az időszakra esik (Kr. 22. § (4) bekezdés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel (sikeres átadás-átvétel) érintett egyes tételek (járművek) nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1% a kötbéralapra vetítetten.
- Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes járművek szerinti nettó vételár 30%-a.
- Jótállás: A leszállított eszközökre 12 hónap az adott jármű sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától.
AK nem biztosítja előleg igénybevételének a lehetőségét.
Részszámlázás: járművenként max. 1 db részszámla.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetés során vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.
A szerződés finanszírozását AK saját forrásból biztosítja.
Szerződést biztosító mellékköt.-ek és fizetés részletes szabályai a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, a Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a közbesz. elj.t elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ára, az EKRr. 11. § (9) bek.-re. A fájl formátum, melyet használva kell az ajánlatot benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf.
2) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár), a 2. r. sz 2.1. és 2.2. alsz. esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális pontszámot adja, a többi ajánlatra pedig a pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki (KH útmutató (KÉ2019.évi106.szám) VI.1.sz.mell.A.1.aa) pont). AK a 2. r.sz. 2.3-2.5. alsz. és a 3. r.sz. (előtelj.) esetében a legjobb (legmagasabb, valamint 3. r.sz. esetében a legkedvezőbb 90 nap v. azt meghaladó mértékű megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális pontszámot adja, a többi ajánlatra pedig a pontszámot az egyenes arányosítás módszerével osztja ki (KH útm. VI.1.sz.mell.A.1.ab) pont). Adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0,000 legrosszabb 100,000 legjobb érték. Részl: ADI.
3) AT köteles szakmai ajánlatot benyújtani a közbeszerzési dokumentumok ADI.,I/13. pontja szerint. A műszaki leírásban kiadott táblázat benyújtása szükséges kitöltve (Részl. AD.V. kötet) olyan tartalommal melyből megállapítható, hogy a megajánlott termékek megfelelnek az előírt műszaki paramétereknek. Amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel AK-nek, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti (gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást).
4) Benyújtani szükséges a 2. ért.rsz.ra tett megajánlások alátámasztásaként a gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások ismertetését (részletező táblázat benyújtása, valamint a független akkreditált laboratórium által végzett mérések jegyzőkönyvének másolata motortípusonként mérési jkv. mért adatokat tartalmazó releváns részének benyújtásával. Részl:AD.I. és II. kötet). Kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról (Rész.:ADI.). AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.
5) AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
6) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont tekintetében (nemleges tartalommal is). Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bek. szerint, a 424/2017. (XII. 19.) Kr. (EKRr.) 11.§ (1) bek.-nek is megfelelően. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
7) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bek.ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. Részl.:AD I.,I/10.
8) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot kell érteni!
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10) AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
11) Kbt.35.§ (8) bek. alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
12) Az alkalm.i feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
13) Az alkalm.i köv.eknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása a Kbt. 69. § (11a) bek. alapján is történhet.
14) FAKSZ: dr. Geéb Klaudia, lajstromszám: 00414.
Folytatás: a lenti VI.4.3.) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
További információk folytatása:
15) A műszaki leírás körében általános jelleggel és általános követelményként meghatározásra kerül, hogy az EURO VI előírásoknak megfelelő megajánlás az, ami elfogadható. Az ennek meg nem felelő megajánlások az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az adott ajánlat e szerinti vizsgálata körében, azaz a típus megajánlás EURO VI előírásoknak való megfelelése körében az egyes megajánlásokat a WHSC és WHTC mérési eredményeket alapul véve a DF-el kalkulált teszt eredmény (DF tényezővel korrigált végső teszt eredmény) figyelembe vételével vizsgálja, az EURO VI norma adatok, mint vetítési (az összehasonlítás alapján képező) adatok is ekként – DF tényezővel kalkulálva - kerülnek figyelembe vételre. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a fentiek szerinti vizsgálatot értelemszerűen az EURO VI követelmények tekintetében vizsgált paraméterekre végzi el, így a 2.3., 2.4. és 2.5. értékelési alszempontok esetében.
16) AK a jelen eljárásban a meghatározott N3 kategória alatt az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés f) pontja szerinti járműkategóriát érti.
17) Jelen eljárásban szakszerviz: azon feljogosított szerviz, amely jogosult egyrészről azon javítások elvégzésére melyek kizárólagosan a gyártómű hozzájárulása és támogatása mellett valósíthatóak meg (értve ez alatt többek között pl. indításgátló kulcsillesztés), másrészről jótállás keretében történő javítások elvégzésére, illetve ezek gyártómű felé történő elszámolására. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakszerviz rendelkezni köteles a fentiek szerinti javítások elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel - különös figyelemmel is a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet rendelkezéseire.
18) Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen meghatározott gyártmányú, típusú, vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja, a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. is figyelemmel.
19) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok elérését követően AK kéri, hogy az érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa ajánlatkérőt az EKR rendszerben. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén ajánlatkérő az eljárás során – az adott esetben - nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud.
20) A II.1.6) ponthoz: Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét a tárgyi eljárásban nem biztosítja figyelemmel különösen arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos fajtájú áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. Ajánlatkérő a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. Ajánlatkérő a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák