Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16977/2019
CPV Kód:79311000-7
Ajánlatkérő:Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Teljesítés helye:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Energia- és üzemanyag-ellátás igazgatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32737493
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Apró Zsolt
Telefon: +36 14597516
E-mail: aprozs@mekh.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mekh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energia- és üzemanyag-ellátás igazgatása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felhasználói elégedettségi felmérés
Hivatkozási szám: EKR000091262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési szerződéssel a földgáz- és villamos energia egyetemes szolgáltatói, valamint nagyobb számú lakossági felhasználót/háztartást elérő elosztói engedélyesek (a továbbiakban: Engedélyesek) közreműködésével, illetve által elvégzendő felhasználói elégedettségi felmérések tekintetében az alábbi feladatok elvégzéséről kíván gondoskodni:
a) a kivitelezési módszertan kidolgozása (ennek részeként a mintavételi, adatfelvételi ellenőrzési standardok kimunkálása, a kérdőívek, kérdéssorok összeállítása, a kérdezési módszerek és azok alkalmazási körének a meghatározása, az alapfelmérés elkészítésébe bevonásra kerülő közvélemény-kutató szervezetek tekintetében minimálisan alkalmazandó alkalmassági követelményekre, kizáró okokra vonatkozó javaslattétel, a felmérések végrehajtási folyamatának, részletes ütemtervének a meghatározása, a szolgáltatandó adatokkal kapcsolatos elvárások, valamint az elvárható kimeneti eredmények (jelentések, adatbázisok minimális adattartalmára, felhasználhatóságára, minőségére, formátumára vonatkozó jellemzők) meghatározása;
b) a felhasználói elégedettségi felmérési szabályzat (a továbbiakban: FEF Szabályzat) elkészítése,
c) a FEF Szabályzat szerinti koordinátori – különösen összehangoló, irányítási, ellenőrzési, elemzési, értékelési és adatkezelési – feladatok ellátása, az előírt felhasználói elégedettségi felmérés elvégzése, illetve elvégeztetése,
d) a meghatározott adatbázisok (az ellenőrzött, tisztított alapadatokból származtatott adattáblák, azokat vizuálisan megjelenítő ábrák, diagramok) összeállítása, jelentések elkészítése (az a)-c) pont szerinti feladatok együttesen a továbbiakban: Szolgáltatás).
A Szolgáltatás részét képező felmérések mindegyike három részből áll:
a) alapfelmérés: a felhasználók reprezentatív mintájának személyes megkérdezésén alapuló kutatás, a kutatási adatokat az Engedélyesek által megbízott közvéleménykutató szervezetek - a FEF Szabályzatban rögzített módszertan szerint - helyszíni kiszállással személyes adatfelvétellel gyűjtik, amely adatokat a nyertes ajánlattevő ellenőrzi és értékeli ki (adatbázisok összeállítása, rövid összefoglaló jelentés és részletes jelentés elkészítése);
b) kiegészítő felmérés: a különféle ügyfélszolgálati csatornákat igénybe vevő felhasználók körében végzett kutatás eseményközeli, telefonos megkérdezésen alapuló adatfelvétellel; a kutatási adatokat az engedélyesek által rendelkezésre bocsátott ügyfélelérhetőségek felhasználásával (név, telefonszám, e-mail cím, ügytípus) a nyertes ajánlattevő veszi fel, azokat ellenőrzi és értékeli ki (adatbázisok összeállítása, rövid összefoglaló jelentés és részletes jelentés elkészítése);
c) azonnali felmérés: a különféle ügyfélszolgálati csatornákat igénybe vevő felhasználók körében végzett kutatás; az adatokat az engedélyesek gyűjtik a személyes, telefonos, internetes és e-mailes ügyfélkapcsolat befejező fázisaként (az ügyfélnek időszakosan váltakozó egy darab kérdés - automatizált vagy manuális rendszer útján történő - megválaszolásával); az adatokat a nyertes ajánlattevő ellenőrzi és értékeli ki (adatbázisok összeállítása, rövid összefoglaló jelentés és részletes jelentés elkészítése).
A földgáz ágazat FEF Szabályzatát a 2019-ben, a villamos energia ágazat FEF Szabályzatát 2020. első félévében kell elkészíteni.
A földgáz ágazat tekintetében az adatfelvételre a 2020., a villamos energia ágazat tekintetében a 2021. évben (a naptári év elejétől a végéig) kerül sor. Az adatbázisok összeállítását, a kutatási adatok kiértékelését a FEF Szabályzatban meghatározott határidőkre kell elvégezni.
Amennyiben az ajánlatkérő él az opcióval, a szerződés hatálya kiterjed a földgáz ágazat 2022. évi és a villamos energia ágazat 2023. évi felhasználói elégedettségi felméréseinek elkészítésére és kiértékelésére is.
A közbeszerzés alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 1 db földgáz ágazatra vonatkozó FEF Szabályzatot, 1 db villamos energia ágazatra vonatkozó szabályzatot, továbbá 2 db [1 földgáz ágazatra (2020. évi) és 1 villamos energia ágazatra vonatkozó(2021. évi)] felhasználói elégedettségi felmérés tekintetében köteles a fent ismertetett feladatokat ellátni. Amennyiben az ajánlatkérő él az opcióval, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél további 2 db [1 földgáz ágazatra (2022. évi) és 1 villamos energia ágazatra vonatkozó (2023. évi)] felhasználói elégedettségi felmérés tekintetében köteles a fent ismertetett feladatokat ellátni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Felhasználói elégedettségi felmérés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési szerződéssel a földgáz- és villamos energia egyetemes szolgáltatói, valamint nagyobb számú lakossági felhasználót/háztartást elérő elosztói engedélyesek (a továbbiakban: Engedélyesek) közreműködésével, illetve által elvégzendő felhasználói elégedettségi felmérések tekintetében az alábbi feladatok elvégzéséről kíván gondoskodni:
a) a kivitelezési módszertan kidolgozása (ennek részeként a mintavételi, adatfelvételi ellenőrzési standardok kimunkálása, a kérdőívek, kérdéssorok összeállítása, a kérdezési módszerek és azok alkalmazási körének a meghatározása, az alapfelmérés elkészítésébe bevonásra kerülő közvélemény-kutató szervezetek tekintetében minimálisan alkalmazandó alkalmassági követelményekre, kizáró okokra vonatkozó javaslattétel, a felmérések végrehajtási folyamatának, részletes ütemtervének a meghatározása, a szolgáltatandó adatokkal kapcsolatos elvárások, valamint az elvárható kimeneti eredmények (jelentések, adatbázisok minimális adattartalmára, felhasználhatóságára, minőségére, formátumára vonatkozó jellemzők) meghatározása;
b) a felhasználói elégedettségi felmérési szabályzat (a továbbiakban: FEF Szabályzat) elkészítése,
c) a FEF Szabályzat szerinti koordinátori – különösen összehangoló, irányítási, ellenőrzési, elemzési, értékelési és adatkezelési – feladatok ellátása, az előírt felhasználói elégedettségi felmérés elvégzése, illetve elvégeztetése,
d) a meghatározott adatbázisok (az ellenőrzött, tisztított alapadatokból származtatott adattáblák, azokat vizuálisan megjelenítő ábrák, diagramok) összeállítása, jelentések elkészítése (az a)-c) pont szerinti feladatok együttesen a továbbiakban: Szolgáltatás).
A Szolgáltatás részét képező felmérések mindegyike három részből áll:
a) alapfelmérés: a felhasználók reprezentatív mintájának személyes megkérdezésén alapuló kutatás, a kutatási adatokat az Engedélyesek által megbízott közvéleménykutató szervezetek - a FEF Szabályzatban rögzített módszertan szerint - helyszíni kiszállással személyes adatfelvétellel gyűjtik, amely adatokat a nyertes ajánlattevő ellenőrzi és értékeli ki (adatbázisok összeállítása, rövid összefoglaló jelentés és részletes jelentés elkészítése);
b) kiegészítő felmérés: a különféle ügyfélszolgálati csatornákat igénybe vevő felhasználók körében végzett kutatás eseményközeli, telefonos megkérdezésen alapuló adatfelvétellel; a kutatási adatokat az engedélyesek által rendelkezésre bocsátott ügyfélelérhetőségek felhasználásával (név, telefonszám, e-mail cím, ügytípus) a nyertes ajánlattevő veszi fel, azokat ellenőrzi és értékeli ki (adatbázisok összeállítása, rövid összefoglaló jelentés és részletes jelentés elkészítése);
c) azonnali felmérés: a különféle ügyfélszolgálati csatornákat igénybe vevő felhasználók körében végzett kutatás; az adatokat az engedélyesek gyűjtik a személyes, telefonos, internetes és e-mailes ügyfélkapcsolat befejező fázisaként (az ügyfélnek időszakosan váltakozó egy darab kérdés - automatizált vagy manuális rendszer útján történő - megválaszolásával); az adatokat a nyertes ajánlattevő ellenőrzi és értékeli ki (adatbázisok összeállítása, rövid összefoglaló jelentés és részletes jelentés elkészítése).
A földgáz ágazat FEF Szabályzatát a 2019. év első félévében, a villamos energia ágazat FEF Szabályzatát 2020. első félévében kell elkészíteni.
A földgáz ágazat tekintetében az adatfelvételre a 2020., a villamos energia ágazat tekintetében a 2021. évben (a naptári év elejétől a végéig) kerül sor. Az adatbázisok összeállítását, a kutatási adatok kiértékelését a FEF Szabályzatban meghatározott határidőkre kell elvégezni.
Amennyiben az ajánlatkérő él az opcióval, a szerződés hatálya kiterjed a földgáz ágazat 2022. évi és a villamos energia ágazat 2023. évi felhasználói elégedettségi felméréseinek elkészítésére és kiértékelésére is.
A közbeszerzés alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 1 db földgáz ágazatra vonatkozó FEF Szabályzatot, 1 db villamos energia ágazatra vonatkozó szabályzatot, továbbá 2 db [1 földgáz ágazatra (2020. évi) és 1 villamos energia ágazatra vonatkozó(2021. évi)] felhasználói elégedettségi felmérés tekintetében köteles a fent ismertetett feladatokat ellátni. Amennyiben az ajánlatkérő él az opcióval, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél további 2 db [1 földgáz ágazatra (2022. évi) és 1 villamos energia ágazatra vonatkozó (2023. évi)] felhasználói elégedettségi felmérés tekintetében köteles a fent ismertetett feladatokat ellátni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előzetes ütemterv szakmai megfelelősége 10
2 Előzetes megvalósítási koncepció minősége 10
3 Szakmai jártasság 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő a közbeszerzési szerződés hatályát 1 (azaz egy) alkalommal további 24 (azaz huszonnégy) hónappal egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal meghosszabbíthatja. Amennyiben az ajánlatkérő él az opcióval, a szerződés hatálya kiterjed a földgáz ágazat 2022. évi és a villamos energia ágazat 2023. évi felhasználói elégedettségi felméréseinek elkészítésére és kiértékelésére is.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felhasználói elégedettségi felmérés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90489266
Postai cím: Alkotmány Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tarsadalomkutato.hu
Telefon: +36 202512566
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23912407241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. projekt-koordináció, piackutatási feladatok vezetése, koordinálása, kiértékelése; 2. elemzés, tanulmányírás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092305
Postai cím: Párkány Utca 17. II/6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: polonyi.gabor@upcmail.hu
Telefon: +36 302302706
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12141111241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 63600000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092305
Postai cím: Párkány Utca 17. II/6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12141111241

Hivatalos név: ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65389980
Postai cím: Ráday utca 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12669789243

Hivatalos név: Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72816426
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14868032241

Hivatalos név: Teleszkóp Üzleti Tanácsadó és Piackutató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91438092
Postai cím: Szanatórium Köz 6
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12696958213

Hivatalos név: Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90489266
Postai cím: Alkotmány Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23912407241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges