Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17004/2019
CPV Kód:34144400-2
Ajánlatkérő:VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:út-, autópálya építés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57358026
Postai cím: Dózsa György Út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Benke István műszaki és beszerzési igazgató
Telefon: +36 28420773
E-mail: vuszikft@gmail.com
Fax: +36 16321315
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vuszikft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001087752019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001087752019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: út-, autópálya építés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Univerzális eszközhordozó tehergépjármű beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001087752019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144400-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Univerzális eszközhordozó tehergépjármű és annak 2 év vagy max. 1200 üzemóra időtartamú (az előbb teljesülő feltétel bekövetkezéséig) tervezett általános karbantartásának ellátása.
II.1.5)
Becsült érték: 0 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel. A közbeszerzés mennyisége egy darab termék, amely műszaki, gazdasági okok miatt nem osztható részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Univerzális eszközhordozó tehergépjármű beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db használt, univerzális eszközhordozó tehergépjármű, melynek gyártási éve nem lehet 2012 előtti, futásteljesítménye nem haladhatja meg a 40.000 km-t, és az 1.500 üzemórát.
A jármű leszállításakor a nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell ajánlatkérő 4 fő dolgozójának az ajánlatkérő telephelyén történő gyakorlati bemutatóval egybekötött oktatását a gépjármű kezeléséről és karbantartásáról.
Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a tehergépjármű 2 év vagy max.1200 üzemóra időtartamú (az előbb teljesülő feltétel bekövetkezéséig) tervezett általános karbantartásának ellátását.
A járművel szemben támasztott műszaki követelmények
A szállítandó gépjármű olyan használt 4x4 hajtásképletű, platós rakfelülettel rendelkező univerzális eszközhordozó tehergépjármű, mely méreténél fogva alkalmas akár a szűk városi utcákon történő haladásra, könnyű manőverezésre (ld. kanyarodási sugár). Legyen képes az eszközhordozó lapra szerelhető munkaeszközök (pl. tolólap, rézsűkasza, homlokseprő) fogadására, azokkal négy évszakos útkarbantartási feladatok ellátására.
Motor:
Környezetvédelmi besorolás: min.: EURO 5
Hengerűrtartalom: min.: 4.000 cm3
Motorteljesítmény: min.: 120 kW max: 160 kW
Maximális nyomaték: min.: 600 Nm
Méret, és tömeg:
Hosszúság: max.: 5.200 mm
Szélesség: max.: 2.300 mm
Tengelytáv: min.: 3.000 mm, max. 3200 mm
Szabad hasmagasság. min.: 320 mm
Platóméret: min.: 2.200 x 2.000mm
Megengedett össztömeg: min.: 10 000 kg
Kanyarodási sugár: max.: 7,5 m
A további részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűséget a minimális elvárásnak megfelelően az ajánlattevőnek kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt szavatossági időtartam (hónap; minimum 6 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
A gépjármű tekintetében:
A szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap. Előteljesítés csak az ajánlatkérő előzetes írásos hozzájárulásával történhet.
A karbantartási szolgáltatás tekintetében:
A gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított 24 hónap vagy max. 1200 üzemóra időtartamú (az előbb teljesülő feltétel bekövetkezéséig)
Értékelés módszere:
1. szempont - ellenszolgáltatás összege - fordított arányosítás
2. szempont - vállalt szavatossági időtartam - egyenes arányosítás
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő a becsült értéket nem kívánja megadni, a II.1.5. pont az EKR rendszer sajátosságai végett került kitöltésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkező vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Erről az EKR-ben létrehozott űrlap alkalmazásával nyilatkozik a részvételre jelentkező.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Erről az EKR-ben létrehozott űrlap alkalmazásával nyilatkozik a részvételre jelentkező.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha a részvételre jelentkező a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért a részvételre jelentkező felel.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén, a részvételre jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Abban az esetben, amennyiben változásbejegyzés nincs folyamatban, úgy a részvételre jelentkező ezen tényről is köteles nyilatkozatot benyújtani. Erről az EKR-ben létrehozott űrlap alkalmazásával nyilatkozik a részvételre jelentkező.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat, igazolásokat, nyilatkozatokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles(ek) az erre felhívott ajánlattevő(k) benyújtani.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (útkarbantartó gépjármű) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállításainak ismertetése, a teljesített szállítások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban)
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése,
telefonos és elektronikus elérhetősége)
- a szállítás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő
megfelelés megállapítható legyen
- a szállítás mennyisége (rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel, hogy abból az
alkalmassági követelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen (nyertes közös
ajánlattevőként teljesített szállítás esetén a közös ajánlattevő(k) által elvégzett egyenkénti
teljesítés rövid műszaki tartalma is)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a fentiekben részletezett adatokat a szerződés részteljesítése alapján kiállított igazolásban a részteljesítés vonatkozásában kell megadni olyan módon, hogy az részvételre jelentkező tájékoztató jelleggel feltünteti a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is.
M/2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a megajánlott gépjármű típusismeretére vonatkozó igazolás [a megajánlott gépjármű gyártója/magyarországi képviselete (importőr) által igazolt típusismeret. Ajánlatkérő elfogadja a más országban szerzett és igazolt típusismeretet is a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.] Továbbá ismertetni kell a részvételi jelentkezés időpontjában annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása a részvételre jelentkező kötelessége és felelőssége.
M/3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a részvételre jelentkezőnek a 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell a megajánlásban szereplő gépjármű üzemeltetésével járó főbb környezeti és energetikai hatásokról.
Az energetikai és a káros anyagok kibocsátásának megadásánál a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott általános forgalomba helyezési engedélyben (típusbizonyítványban) szereplő adatokat kell megadni. Ennek alátámasztására ajánlattevőnek be kell nyújtania ezen forgalomba helyezési engedély vagy annak másolatának a Hatóság által kiállított határozatát. Külföldi ajánlattevő esetében az Európai Uniós típusbizonyítványt vagy annak másolatát szükséges benyújtani elektronikusan.
Az igazolás során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (12) és 69. § (11a) bekezdésében foglaltak irányadóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha:
M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen nem rendelkezik legalább 1 db, legalább 90 kW teljesítményű, útkarbantartó gépjármű értékesítésére vonatkozó vagy azzal egyenértékű, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában foglaltak szerint igazolt - referenciával.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontjában foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M/2) Nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonható legalább 1 fő autószerelő végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik a megajánlott gépjármű gyártója/magyarországi képviselete (importőr) által igazolt típusismerettel.
M/3) Amennyiben a megajánlott gépjármű nem felel meg az Euro 5 norma követelményeinek.
A szerződést a nyertes ajánlattevő csak olyan gépjárművel teljesítheti, amely a megrendelés időpontjában megfelel legalább az EURO 5 szerinti mérési szabályoknak.
A részvételre jelentkező az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§):
A szerződés szerinti teljes nettó ár 1 %-a / naptári nap. A kötbér maximuma 10 naptári napra jutó összeg, azaz nettó ajánlati ár 10 %-a. A 10 naptári napot meghaladó késedelem esetén az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): A teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. Meghiúsulás a szerződés felmondását megalapozó súlyos szerződésszegés, illetve az ajánlatkérői elállás, amennyiben a meghiúsulásra a teljesítés megkezdését megelőzően kerül sor.
Ajánlattevő kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha felelős a szerződésszegésért. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos jogalapra történő hivatkozással nem követelhető.
Szavatosság:
Ajánlati elem.
Az ajánlattevőt szavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 6:159-167. §-ai és a 6:175-176. §-ai tartalmazzák. Az ajánlattevő szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozóan az adott szakterülethez vonatkozó előírásoknak megfelelő minőségben teljesít.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a számla ellenértékét a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben meghatározott módon és tartalommal való igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1), (5) - (6) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint, átutalással.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum, szerződéstervezet tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt., a Ptk., és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai is.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint (HUF).
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beszerzés tárgyának és műszaki tartalmának ellenértékét.
A különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál a felhívás feladása napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell alkalmazni.
A IV.1.4) ponthoz:
A tárgyalás lefolytatásának menete, és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai.
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egy – szükség esetén több – fordulóban az ajánlattevői képviselők együttes jelenlétében tárgyal az ajánlati árról, a műszaki tartalomról, valamint a szerződéses feltételekről. Ajánlatkérő a tárgyalásokat tervezetten az ajánlattevők együttes részvételével tartja, de fenntartja a jogot, hogy külön-külön is tárgyalhasson az ajánlattevőkkel, mely döntését ajánlatkérőnek indokolnia nem kell.
Ajánlatkérő amennyiben az első tárgyalási forduló alkalmával úgy ítéli meg és az szükséges, újabb tárgyalási forduló(ka)t tart, a további tárgyalások helyét, módját és időpontját az EKR által közli az ajánlattevőkkel.
Az ajánlatkérő minden, a tárgyalásokon részt vevő ajánlattevőt - a végleges ajánlatok vagy a tárgyalások során az ajánlattevőktől kért módosított ajánlatok benyújtását megelőzően - az ajánlatuk módosításához megfelelő időben értesít a műszaki leírás vagy más közbeszerzési dokumentum bármely módosításáról.
A tárgyalások eredményeképpen az ajánlattevők kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek az értékelési szempont tekintetében - azonos műszaki tartalom és szerződési feltétel esetén -, illetve az előző változatot változatlanul lehet hagyni - ebben az esetben is kötelező ajánlatot benyújtani.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására. Az ajánlatkérő a végleges ajánlatok beadásának határidejét is megadja.
Ajánlattevő ajánlatát a tárgyaláson elhangzottak alapján módosíthatja. A tárgyalás lezárását követően megtett ajánlat lesz a végső (végleges), értékelésre kerülő ajánlat.
A végső ajánlatok bírálata és értékelése során az ajánlatkérő a Kbt. 89. § b)-c) pontjaiban foglaltak szerint jár el.
A tárgyalások lezárásával (végleges ajánlat) ajánlati kötöttség jön létre, melynek időtartama 30 nap.
Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdés szerint fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda (a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást), amennyiben az első körben megajánlott érvényes ajánlatok közül a legkedvezőbb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a rendelkezésre álló fedezetnek megfelel, és ajánlattevők nem tesznek kiegészítést a szerződéses feltételekhez. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket, az ajánlattevők ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be.
Az első tárgyalás időpontja az eljárás második szakaszában, az ajánlattételi felhívásában kerül pontosításra, tervezetten:
Ideje: 2019. október 10. 9:00 óra
Hely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. I. emelet Titkárság
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös részvételre jelentkezés esetén utalni kell a közös részvételre jelentkezés szándékára.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2019/10/01 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. szempont - ellenszolgáltatás összege: fordított arányosítás, 2. szempont - vállalt szavatossági időtartam: egyenes arányosítás. Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlati kötöttség a végleges ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik, időtartama a végső ajánlattételi határidő lejártának napját követő első naptól számított 30 nap, amely az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben megjelölésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő esetében az összegezés megküldésének napját követő első naptól számított 30. napig meghosszabbodik. [Kbt. 87. § (4) bekezdés]
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás jelen részvételi szakaszában ajánlatkérő nem kér, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot, ellenkező esetben a részvételi jelentkezés érvénytelen a Kbt. 73. § (3) bekezdés alapján.
3. A részvételi jelentkezést a Kbt. 66. § (1) bekezdése szerint, a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A Kbt. 66.§ (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet a részvételre jelentkező elektronikus űrlap formájában köteles a részvételi jelentkezés részeként kitölteni.
5. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
6. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell az részvételre jelentkező(k) képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban.
7. Amennyiben a részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében a részvételi jelentkezésben - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
8. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást, amelynek tartalmaznia kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezését, és amelyet a közös részvételre jelentkezők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia. A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy jelen eljárásban a Kbt. 113. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.
9. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
10. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapján nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
11. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
12. A közbeszerzési műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
13. A részvételi jelentkezések elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő mindennemű költség a részvételre jelentkezőt terheli.
14. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15. A jelen felhívásban nem rögzített kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/09/20 12:00
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges