Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17104/2019
CPV Kód:22200000-2
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Teljesítés helye:1051 Budapest, Arany János utca 1.;1111 Budapest, Kende utca 13-17.;1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81308963
Postai cím: Arany János Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ágnes
Telefon: +36 14116372
E-mail: nagy.agnes@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtak.hu
 
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30537497
Postai cím: Magyar tudósok Körútja 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Siegl Zoltán
Telefon: +36 304979445
E-mail: siegl.zoltan@ttk.mta.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ttk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ttk.mta.hu

Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47296332
Postai cím: Kende Utca 13-17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Eszter
Telefon: +36 12796162
E-mail: eszter.nagy@sztaki.mta.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sztaki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sztaki.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001127852019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001127852019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Külföldi folyóiratok beszerzése az MTA részére
Hivatkozási szám: EKR001127852019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Külföldi folyóiratok beszerzése adásvételi szerződés keretében a 2020-2021-es évre.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Külföldi folyóiratok beszerzése az MTA-KIK részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1051 Budapest, Arany János utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Külföldi folyóiratok beszerzése adásvételi szerződés keretében a 2020-2021-es évre a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ részére
Ajánlatkérő összesen 218 db különböző külföldi folyóiratot kíván beszerezni, melyből 168 db print, 47 db print és online, 3 db online folyóirat.
A részletes feladat leírást a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek a szervezete működésére vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási és minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírása) kell rendelkeznie a szerződéskötésre.
Ajánlattevőnek az alábbi műszaki-technikai felszereltséggel kell rendelkeznie a szerződéskötésre:
Folyóirat előfizetést kezelő internetes rendszerrel (web felület/adatbázis) legalább az alábbi paraméterekkel:
- a folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer tartalmazza a jelen beszerzés tárgyát képező kiadványok címét, ISSN számát, megjelenési formátumát, kiadójának megnevezését, kötetadatait, listaárát, és a rendelési számot,
- a folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer alkalmas arra, hogy a jelen beszerzés tárgyát képező kiadványok visszakereshetők legyenek a kiadványok címe, ISSN száma, kiadójának megnevezése alapján,
- a folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer információkat tartalmaz arról, hogy van-e online változata is a nyomtatott folyóiratnak,
- folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer információkat tartalmaz arról, hogy mi a megjelenés várható ideje,
- folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer információkat tartalmaz arról, hogy Vevőnek van-e lehetősége az Eladó Kiadó felé történő reklamációjának nyomon követésére,
- folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer a vevőnek online reklamációs lehetőséget biztosít.
Fenti leírásban ajánlatkérő részletes leírást adott meg, mivel azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében szükségesnek tartotta.
Ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormány rendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási gyakoriság a periodikus kiadványok esetén (hetekben megadva) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5. pont szereplő Ár értékelési szempont alatt a „Nettó ajánlati összár (nettó EUR)” értékelési szempontot érti.

II.2.1)
Elnevezés: Külföldi folyóiratok beszerzése MTA-SZTAKI részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Kende utca 13-17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Külföldi folyóiratok beszerzése adásvételi szerződés keretében a 2020-2021-es évre az MTA SZTAKI részére.
Ajánlatkérő összesen 5 db különböző külföldi folyóiratot kíván beszerezni, melyből 2 db print, 3 db print és online folyóirat.
A részletes feladat leírást a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek a szervezete működésére vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási és minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírása) kell rendelkeznie a szerződéskötésre.
Ajánlattevőnek az alábbi műszaki-technikai felszereltséggel kell rendelkeznie a szerződéskötésre:
Folyóirat előfizetést kezelő internetes rendszerrel (web felület/adatbázis) legalább az alábbi paraméterekkel:
- a folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer tartalmazza a jelen beszerzés tárgyát képező kiadványok címét, ISSN számát, megjelenési formátumát, kiadójának megnevezését, kötetadatait, listaárát, és a rendelési számot,
- a folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer alkalmas arra, hogy a jelen beszerzés tárgyát képező kiadványok visszakereshetők legyenek a kiadványok címe, ISSN száma, kiadójának megnevezése alapján,
- a folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer információkat tartalmaz arról, hogy van-e online változata is a nyomtatott folyóiratnak,
- folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer információkat tartalmaz arról, hogy mi a megjelenés várható ideje,
- folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer információkat tartalmaz arról, hogy Vevőnek van-e lehetősége az Eladó Kiadó felé történő reklamációjának nyomon követésére,
- folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer a vevőnek online reklamációs lehetőséget biztosít.
Fenti leírásban ajánlatkérő részletes leírást adott meg, mivel azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében szükségesnek tartotta.
Ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási gyakoriság a periodikus kiadványok esetén (hetekben megadva)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5. pont szereplő Ár értékelési szempont alatt a „Nettó ajánlati összár (nettó EUR)” értékelési szempontot érti.

II.2.1)
Elnevezés: Külföldi folyóiratok beszerzése az MTA-TTK részére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Külföldi folyóiratok beszerzése adásvételi szerződés keretében a 2020-2021-es évre az MTA Természettudományi Kutatóközpont részére
Ajánlatkérő összesen 4 db különböző, print külföldi folyóiratot kíván beszerezni.
A részletes feladat leírást a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek a szervezete működésére vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási és minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírása) kell rendelkeznie a szerződéskötésre.
Ajánlattevőnek az alábbi műszaki-technikai felszereltséggel kell rendelkeznie a szerződéskötésre:
Folyóirat előfizetést kezelő internetes rendszerrel (web felület/adatbázis) legalább az alábbi paraméterekkel:
- a folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer tartalmazza a jelen beszerzés tárgyát képező kiadványok címét, ISSN számát, megjelenési formátumát, kiadójának megnevezését, kötetadatait, listaárát, és a rendelési számot,
- a folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer alkalmas arra, hogy a jelen beszerzés tárgyát képező kiadványok visszakereshetők legyenek a kiadványok címe, ISSN száma, kiadójának megnevezése alapján,
- a folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer információkat tartalmaz arról, hogy van-e online változata is a nyomtatott folyóiratnak,
- folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer információkat tartalmaz arról, hogy mi a megjelenés várható ideje,
- folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer információkat tartalmaz arról, hogy Vevőnek van-e lehetősége az Eladó Kiadó felé történő reklamációjának nyomon követésére,
- folyóirat-előfizetéseket kezelő rendszer a vevőnek online reklamációs lehetőséget biztosít.
Fentiek alapján ajánlatkérő részletes leírást adott meg, mivel azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében szükségesnek tartotta.
Ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szállítási gyakoriság a periodikus kiadványok esetén (hetekben megadva)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5. pont szereplő Ár értékelési szempont alatt a „Nettó ajánlati összár (nettó EUR)” értékelési szempontot érti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlatkérő felhívására kell benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtani.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás), valamint a Kr. 1-16. §-aiban foglalt rendelkezésekre.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek (AT) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (AK) felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, AT nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.
Közös AT esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1.
ATnek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgyára vonatkozó referencianyilatkozatát/igazolását, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye/lakcíme, valamint a kapcsolattartó személy neve és telefonszáma és/vagy e-mail címe.
- szállítás tárgyának ismertetése (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen)
- szállítás mennyisége (db)
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év, hónap, nap pontossággal)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
AK az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az alkalmassági követelményeknek közös AT-k a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint is megfelelhetnek. Utóbbi esetben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a teljesítéshez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, valamint tartalmaznia kell az AT meghatalmazását arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében eljárhat.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) összesen nem rendelkezik folyóiratok értékesítése tárgyában:
- az 1. rész esetében legalább 1 db, legalább 160 db különböző folyóirat értékesítését tartalmazó referenciával.
- a 2. rész esetében legalább 1 db, legalább 3 db különböző folyóirat értékesítését tartalmazó referenciával.
- a 3. rész esetében legalább 1 db, legalább 3 db különböző folyóirat értékesítését tartalmazó referenciával.
A referenciának az alkalmassági követelményben előírt valamennyi feltételeknek önállóan meg kell felelnie. Amennyiben ajánlattevő egyszerre több közbeszerzési részre is kíván ajánlatot tenni, úgy alkalmas az ajánlattevő, ha a megpályázni kívánt részek közül a legmagasabb mennyiségi követelményeket tartalmazó előírásoknak megfelel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész: A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme: EUR. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek a szerződéstervezet szerint. A számla fizetési határideje a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerinti 30 naptári nap. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155.§ (1) bek. az irányadó. Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt.135.§(1),(5),(6) és (11) bek., valamint a Ptk. 6:130 § szerint, átutalással történik. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Késedelem esetére kikötött kötbér: a késedelemmel érintett kiadványok nettó listaárának 5%-a, maximuma a késedelemmel érintett kiadványok listaárának 30%-a. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a késedelemmel/meghiúsulással érintett kiadványok (füzetek) listaárának 30 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §-a alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő (AK) a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat részletesen a közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg.
2) Jelen közbeszerzés az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.
3) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel az Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglaltakra.
4) AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással ajánlattevő (AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
5) AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.
6) AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
7)Ajánlatok értékelése során kiosztható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere a Nettó ajánlati összár (nettó EUR) esetén fordított arányosítás, 1. minőségi ért. szempont: pontkiosztás (legkedvezőbb 2 hét, legkedvezőtlenebb 6 hét. 6 hétnél kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen).
8) AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
9) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
10) AK jelen eljárásban nem írja elő a Kbt.66.§ (6) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
11) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
12) AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerint jár el.
13) FAKSZ: dr. Miklós Csaba, lajstromszám: 00872
14) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eljárást megindító felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a Kbt., valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek kötelezően előírnak.
15) AK a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé projekttársaság alapítását.
16) AK a közbeszerzési eljárás 1-2. része tekintetében felhívja a figyelmet a szerződéstervezet 3.2. és a 7.9. pontjára.
17) A nem magyar vagy angol nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását be kell nyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásnak a szerződésnek és az ajánlatnak a kizárólagos nyelve a magyar.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák