Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17122/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:2344 Dömsöd, Szabadság utca 48. (713 hrsz);2344 Dömsöd, Szabadság utca 48. (713 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46513667
Postai cím: Petőfi Tér 6.
Város: Dömsöd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2344
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bencze Zoltán
Telefon: +36 203696412
E-mail: jegyzo@domsod.hu
Fax: +36 24435363
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://domsod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://domsod.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dömsöd Eü.-i Közp. – bontás,tervezés-kivit. (1137)
Hivatkozási szám: EKR000729022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás során egészségügyi központ épül, amelyben kialakításra kerül két felnőtt háziorvosi, és egy fogorvosi rendelő, valamint elhelyezésre kerül a védőnői szolgálat és gyermekorvosi praxis.
A beruházásra helyszíne a településen „Hajós kastély”-ként ismert épület, mely a Szabadság utca 48. számon (713 hrsz) található. A tulajdonviszonyok rendezettek, az épület és a terület az Ajánlatkérő tulajdonában van.
Az egészségügyi központ megvalósítására vonatkozó eredeti elképzelések szerint a meglévő épület felújítására került volna sor, a tető és födémszerkezet részleges cseréjével, a gépészeti és elektromos rendszer teljes felújításával együtt. Az engedélyes tervek alapján pályázati forrást is nyert Ajánlatkérő a beruházás megvalósítására. A támogatásról szóló döntést követően megkezdődött a kiviteli tervek elkészítése, melyhez az építész tervező mellett további szakági tervezők kerültek bevonásra (gépész, elektromos, faanyagvédelmi mérnök és statikus). A szakági tervezés során több olyan körülmény derült ki, melyek jelentősen megnehezítik a projekt eredeti formában történő megvalósítását.
Az eddigi tervezési folyamat során elkészült az engedélyezési terv, faanyagvédelmi szakértői vélemény, tartószerkezeti szakértői vélemény, talajvizsgálati jelentés, amelyek a közbeszerzési dokumentumok részeként elérhetőek ajánlattevők számára. Az eredeti beruházás felülvizsgálata miatt a nyertes ajánlattevőnek a meglévő engedélyes tervtől eltérve kell a kiviteli tervet elkészítenie. A módosítással összhangban az Ajánlatkérővel együttműködve az építési engedély módosításában közre kell működnie. Vállalkozó feladata továbbá a projekt átadása után a megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása Megrendelő felé.
A nyertes ajánlattevő feladatai közé nem tartozik az épület körüli környezetrendezés, parkoló és megközelítést biztosító utak és közútcsatlakozás megtervezése.
A statikai vélemény alapján eldöntött bontási tevékenység a során a nettó 474 m2 alapterületű épület jó állapotú tégla anyagú tartófalait kivéve a többi épületszerkezet lebontása valósul meg. A bontandó falfelület nagysága 1.364 m2. Elvégzendő munkák: Cserépfedés bontása, tetőszerkezet, födém eltávolítása. Nyílászárók bontása, válaszfalak és főfalak, meglévő aljzat bontása. Gépészeti vezetékek és elektromos vezetékek bontása. Valamennyi bontott anyag lerakóhelyre szállítása. Az elektromos rendszer leválasztása az épületről és ideiglenes helyszíni vételezés kialakítása. A bontás nem engedélyköteles.
Az engedélyezési tervtől eltérően a kiviteli terv készítése során az épület déli oldalára tervezett bővítmény (multifunkcionális helyiség) elhagyásra kerül. Az újra tervezés során a meglévő alapterületen belül maradva a meglévő alapozásra építve kell az új épületet, annak elrendezését megtervezni. A tervezés során kialakítandó helyiségekhez kapcsolódó szempontok:
• 1 fogorvosi praxis (cc: 108 m2),
• 2 felnőtt háziorvosi praxis (cc: 160 m2),
• 1 gyermekorvosi praxis (cc: 150 m2),
• 1 védőnői szolgálat (cc: 110 m2).
A praxisokhoz biztosítani kell a szükséges várókat, szociális helyiségeket, az akadálymentes megközelítést. A dolgozók számára külön pihenő és szociális helyiségcsoport kerüljön megtervezésre.
A pályázat megvalósítási határidejének való megfelelés miatt szükséges felgyorsítani az újratervezési, bontási és építési feladatokat, melyek érdekében jelen közbeszerzés két részre tagolódik:
I. Tervezés és kivitelezés. (támogatott projekttartalom)
II. Korábbi épület elbontása a meglévő alapozás síkjáig. (nem támogatott projekttartalom).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 204971570 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: EÜ Kp. kiviteli tervének elkészítése, kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45220000-5
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45421153-1
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2344 Dömsöd, Szabadság utca 48. (713 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Dömsödön új Egészségügyi Központ építése – tervezés, és kivitelezés
A közbeszerzés eredményeképpen megkötendő szerződés alapján az AK által megvalósítandó Egészségügyi Központ építési engedély módosításában való közreműködés, valamint a bontási és kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés megvalósítása a feladat az alábbiak szerint:
I/a. Tervezési feladatok: A kiviteli tervek készítése - figyelembe véve az épületre készült tartószerkezeti szakértői véleményt, faanyagvédelmi szakértői véleményt, továbbá az elkészült talajvizsgálati jelentést. A terv készítése során akadálymentes tervfejezet készítésének is meg kell valósulnia, melyben rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása szükséges. A tervezőnek szükséges lefolytatnia a szükséges közműegyeztetési feladatokat. A tervezési feladatok között bontási tervet kell készíteni a meglévő épület bontásához. A kiviteli terv elkészülte után az önkormányzattal együttműködésben az építési engedély módosítását kell kezdeményezni.
A tervezés során alkalmazandó szempontok: A jelenlegi épület jellegét megtartva, annak alapterületén belül egy új épület tervezése, figyelembe véve, hogy a pinceszint építménye megmarad. A meglévő épület a jó állapotú tégla tartófalak kivételével az alapozási síkig visszabontásra kerül. A tervezés során az alapmegerősítést tervezni kell az elkészült talajmechanikai vizsgálat alapján. Az épületben két háziorvosi praxis, egy fogorvosi praxis, a védőnői szolgálat és egy gyermekorvosi praxis elhelyezését kell biztosítani. A szolgálatok elhelyezésére a következő méretkorlátok betartását kérjük:
• 1 fogorvosi praxis (cc: 108 m2),
• 2 felnőtt háziorvosi praxis (cc: 160 m2),
• 1 gyermekorvosi praxis (cc: 150 m2),
• 1 védőnői szolgálat (cc: 110 m2).
A praxisokhoz biztosítani kell a szükséges várókat, szociális helyiségeket, az akadálymentes megközelítést. A dolgozók számára külön pihenő és szociális helyiségcsoport kerüljön megtervezésre.
Az összesen kialakítandó bruttó alapterülete legalább: 474,9 m2 legyen. Az előírt méretkorlátok betartására a PM_EUALAPELLATAS_2017 pályázatban foglaltak betartása miatt van szükség.
Az új épület a meglévő alapra É/D tájolásban kerüljön megtervezésre. Az épület fő homlokzata a NY-i homlokzat legyen, a bejáratok innen nyíljanak. Az épületben a személyzet és betegek szociális blokkjai elkülönüljenek egymástól, továbbá a vélelmezhető fertőző betegek külön elkülönítő helyiséget kapjanak.
A tervezés során betartandók: az OTÉK vonatkozó előírásai, valamint a már említett PM_EUALAPELLATAS_2017 „építési segédlet”-ben foglaltak.
I/b. Kivitelezési feladatok:
A kivitelezést az I/a. pontban rögzített módon elkészült kiviteli terv alapján kezdheti meg kivitelező. A kivitelezés egy tervezetten legalább 474,9 m2 nettó alapterületű új építmény építésére irányul, az alábbiak szerint: Az épület alapozása nem változik. A meglévő padlóburkolat bontásra kerül, az aljzatra szükséges a bitumenes vízszigetelést és az EPS hőszigetelést elhelyezni. A falazat vázkerámia falazóblokk, melyre vasbeton zárókoszorú épül. A magastető vasbeton koszorún fekvő szeglemezes fedélszék, melyre hagyományos tetőhéjazat kerül. A fedélszék alsó héjazatához szerelt álmennyezet készül, mely külön szerkezeten rögzített hőszigetelést is kap. A válaszfalak szerelt gipszkarton válaszfalak, 75-ös profilvázzal és 2x2 réteg gipszkarton burkolattal. A nyílászárók hőhídmentes műanyag ablakok és ajtók, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, titán-cink, vagy fehér színű PVC párkánnyal és belső könyöklővel. A belső nyílászárók MDF burkolatú fa szerkezetűek.
Az épület hőszigetelése padlószerkezeten EPS lépésálló lemez. A lábazaton XPS hőszigetelés készül legalább 50 cm magasságig. A falszerkezet további részén EPS hőszigetelés készül ragasztva és dűbelezve, mely a nyílászárók közelében ráfordul a szerkezetek szélén elhelyezett toldókra a hőhídmentes kialakítás miatt. A falon Weber, vagy azzal egyenértékű hőszigetelő vakolatrendszer készül üvegszövet hálóval, alapozóval, fedővakolattal.
A beltér színe fehér, mely diszperziós falfestékkel kerül kialakításra. A falburkolat mázas kerámia lap, kötésben, vagy hálósan rakva terv szerint. A padlóburkolat nagy kopásállóságú mázas kerámialap hálóban vagy diagonálban rakva.
A tervezett hőtermelő berendezés kondenzációs falikazán lesz.
Az épületgépészet, villamosság (erős és gyengeáram), villámvédelem részletes kialakítását a kiviteli tervkészítés során szükséges meghatározni.
A fent megadott mennyiségek tervezett mennyiségek, amelyek a jóváhagyott kivitelezési tervdokumentáció szerint változhatnak.
A kivitelezési költségek meghatározásánál az Építőipari költségbecslési segédlet c. dokumentum normáinak felhasználásával szükséges eljárni.
Az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott műszaki paraméterekre való hivatkozás az elvárt paraméterek egyértelmű meghatározása érdekében történt, és oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés! A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott műszaki paraméter ajánlatkérő által meghatározott paraméterekkel egyenértékű.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet, valamint a PM_EUALAPELLATAS_2017 pályázati felhívás mellékletét képező „Építési segédlet”.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerz. telj.ben részt vevő, 1 fő szakember többlet szakmai tap. az M.1. a) tekintetében bemutatott FMV pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hó, max. 24 hó) 10
2 3. A szerz. telj.ben részt vevő,1 fő szakember többlet szakmai tap. az M.1. b) tek. bemutatott építész tervező pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hó, max. 24 hó) 10
3 4. Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 5
4 5. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a helyszínen dolgozó munkagépek hidraulikacsöveinek esetleges kenőanyag szivárgását hetente ellenőrzi? (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A teljesítés időtartama: A szerződés hatályba lépésétől számított 10 hónap, de legkésőbb 2020.04.01. napja, az alábbi részhatáridőkkel:
- a kiviteli tervek elkészítésének legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári napon belül meg kell történnie.
- az új épület építési kivitelezési munkálatai vonatkozásában a készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2020.03.14. a műszaki átadás-átvétel legkésőbbi időpontja: 2020.04.01. napja. Az új épület kivitelezési munkálatai vonatkozásában a teljesítés kezdő időpontja: az Ajánlatkérő által jóváhagyott kiviteli tervek rendelkezésre állását, és a bontási munkálatok befejezését (eltérő időpont esetén a későbbi időpontot) követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1)
Elnevezés: Meglévő „dömsödi Hajós kastély” épületének bontása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45110000-1
45310000-3
45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2344 Dömsöd, Szabadság utca 48. (713 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A központi orvosi rendelő építési munkálatait megelőzően szükséges a meglévő épület (un.: „Hajós kastély”) bontása is.
A munkálatok a bontási terv Ajánlatkérő általi elfogadását és a munkaterület átadását követően kezdhetők meg. A tárgyi épület bontása nem engedélyköteles.
A bontás során összesen nettó 474 m2 alapterületű épület lebontását kell elvégezni. A bontandó falfelület nagysága 1.364 m2. Elvégzendő munkák: Cserépfedés bontása, tetőszerkezet, födém eltávolítása. Nyílászárók bontása, válaszfalak és főfalak, meglévő aljzat bontása. Gépészeti vezetékek és elektromos vezetékek bontása. Valamennyi bontott anyag lerakóhelyre szállítása. Az elektromos rendszer leválasztása az épületről és ideiglenes helyszíni vételezés kialakítása.
A bontási tevékenység során az épület részben alápincézett részét meg kell óvni a beszakadástól és sérüléstől.
Az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott műszaki paraméterekre való hivatkozás az elvárt paraméterek egyértelmű meghatározása érdekében történt, és oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés! A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott műszaki paraméter ajánlatkérő által meghatározott paraméterekkel egyenértékű.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerz. telj.ben részt vevő, 1 fő szakember többlet szakmai tap. az M.1. c) tekintetében bemutatott FMV pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hó, max. 24 hó) 10
2 3. Ajánlattevő vállalja-e, hogy az érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítását biztosítja? (igen/nem) 5
3 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a helyszínen dolgozó munkagépek hidraulikacsöveinek esetleges kenőanyag szivárgását hetente ellenőrzi? (igen/nem) 5
4 5. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) 5
5 6. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységeket 8-12 és 13-18 között végzi? (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A teljesítés időtartama: A munkaterület átadásától számított 45 naptári napon belül.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A munkaterület átadására a bontási terv Ajánlatkérő általi elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül sor kerül.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: EÜ Kp. kiviteli tervének elkészítése, kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36 302500554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12651232243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 180000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 179980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M.1.b) alkalmassági követelményként előírt É kategóriájú építész tervezői feladatok ellátása; nyílászárók beépítése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12651232243

Hivatalos név: KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kerekedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42428501
Postai cím: Toldi Miklós Utca 45
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13045726213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Meglévő „dömsödi Hajós kastély” épületének bontása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36 302500554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12651232243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25005000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24991570
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12651232243

Hivatalos név: KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kerekedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42428501
Postai cím: Toldi Miklós Utca 45
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13045726213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges