Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:17160/2019
CPV Kód:38900000-4
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001094152019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001094152019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ultrahangos vizsgáló berendezés szállítása
Hivatkozási szám: EKR001094152019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezés szállítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Ultrahangos vizsgáló berendezés szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38900000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 darab ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezés a Paksi Atomerőműben üzemelő reaktortartályok és gőzfejlesztők hegesztési varratainak gépesített ultrahangos anyagvizsgálatához, amelynek összekapcsolhatónak kell lennie a jelenleg alkalmazott vizsgálórendszer részegységeivel.
Ultrahangos vizsgáló berendezés minimumkövetelményei:
Alkalmazható vizsgálófejek Hagyományos egy-és kétkristályos, lineáris és mátrix fázisvezérelt
Hagyományos vizsgálófej csatornák 8 PE vagy 4 PC
PA vizsgálófej csatornák 128 vagy több
PA vizsgálófej blendeméret 64 vagy több
Adófeszültség 40-200 V (50Ω)
Frekvenciatartomány 0,5-20 MHz
Elektronikai minimumkövetelmények:
Amplitúdó felbontás min. 12 bit
Enkóder interfész 2 tengely x-y enkóder bemenet
Adatgyűjtő és értékelő szoftver minimumkövetelmények:
Értékelő funkciók A-B-C-D-S szken, TOFD, fejlett értékelő funkciók
Tápellátás és kivitel minimumkövetelmények:
Tápellátás 230V/50Hz
IP védettség IP 54 vagy magasabb
A részletes műszaki specifikációt a Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza, amely a Közbeszerzési dokumentum részét képezi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A berendezésre vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 12 hó) 3
2 Az ajánlattevő által a jótállási időszakon belül, a hibaelhárítás megkezdésére vagy cserekészülék biztosítására vállalt időtartam, órában megadva (legfeljebb 72 óra) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár Ft-ban / Súlyszám: 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek nem szükséges megindokolnia a részajánlattétel lehetőségének kizárását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésekben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Kizáró okok előzetes igazolása:
- Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet)
- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés)
Kizáró okok utólagos igazolása:
Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani a jelen pontban meghatározott igazolásokat.
- Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolni:
• Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja szerinti nyilatkozattal,
• Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattevő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerinti nyilatkozattal.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján bármikor kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha az ajánlat bírálata során alapos kétsége merül fel az ajánlattevő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a(z) (közös) ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bek. szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében - az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontjára és 19. § (2) bekezdésére is.
Az ajánlattevő részéről a saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.
Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat http://e-beszamolo.im.gov.hu honlapján, vagy az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisban megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor ajánlatkérő nem kér külön igazolást a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről, az ajánlatkérő elfogadja az ajánlatban benyújtott, a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha a(z) (közös) ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgyából* származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 30.000.000 HUF értéket.
* A közbeszerzés tárgya alatt ajánlatkérő a következőt érti:
Ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezés szállítása.
Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a(z) (közös) ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bek. szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65.§ (12) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az ajánlattevőtől, közös ajánlattevőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:
M.1 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolás vagy az ajánlattevő, közös ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet/alkalmassági igazolásban részt vevő személy nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban történő legalább 1 darab ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezés szállításáról.
A referencianyilatkozatnak/igazolásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a szerződés tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelést egyértelműen meg lehessen állapítani, (a vizsgált időszakban szállított ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezés),
b) szerződés mennyisége (min. 1 darab)
c) a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap), figyelemmel a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontjára is.
d) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,
e) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége a szerződést kötő másik fél vonatkozásában,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján csatolni kell az ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítványát vagy ezzel egyenértékű irat másolatát, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a), i), pontjai, 21. § (1a) bekezdés b) pontra is. Ajánlattevő a Kbt. 69. (11a) szerint is eljárhat.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): IAlkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban nem szállított legalább 1 darab ultrahangos fázisvezérelt vizsgáló berendezést, továbbá ha ennek a szállításnak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) b) pontjára, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik az ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha a közbeszerzési dokumentum - az EKR elektronikus űrlapjain kívül - nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozattételhez, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek:
- késedelmi kötbér mértéke: minden megkezdett naptári nap után az Ellenszolgáltatás nettó összegének 0,8 %-a. A kötbér a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.
- hibás teljesítés esetén az Ellenszolgáltatás összegének 10%-a,
- nem teljesítés esetén az Ellenszolgáltatás összegének 20%-a.
Jótállás: A berendezés üzembehelyezésétől számított …….* hónap.
*Értékelési szempont, a nyertes ajánlattevő végleges ajánlata alapján kerül véglegesítésre.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A VI.3.4) pont folytatása:
13. Az ajánlat értékelési folyamata:
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlatok vonatkozásában fenn állnak-e a Kbt. 73. § (1) bekezdésében meghatározott érvénytelenségi okok. Az ajánlatkérő még a tárgyalások megkezdése előtt biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és szükség szerint felvilágosítást kér az ajánlattevőktől. Az ajánlatkérő a tárgyalások megkezdése előtt a Kbt. 89. § a) pontja szerint dönt az ajánlatok érvénytelenségéről. Az értékelés részletes szabályait és menetét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
14. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
15. Az eljárás nyertese:
A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.
16. Tekintettel a Kbt. 117. §-a szerinti eljárásra, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban az ajánlatkérő meghatározta az eljárás sajátos, egyedi szabályait a 307/2015. (X.27.) Korm.rend-ben előírtakra tekintettel. Azon pontok tekintetében, ahol az ajánlatkérő külön nem rendelkezik, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el az ajánlatkérő.
17. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, különösen az EKR-rendelet, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek. szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
19. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja:
2019.10.18.
20. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019.10.31.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Czakói-Zakar Bernadett, 01002
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva és a kifizetés is forintban történik.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Szállítónak rendelkezni kell a Szerződés teljesítésének teljes ideje alatt is érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt kiegészítő tájékoztatás keretében válaszol meg minden olyan kérdést, mely az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban merül fel.
Ajánlatkérő Külön-külön tárgyal valamennyi ajánlattevővel. A tárgyaláson ajánlatonként az ajánlattevőt maximum 4 fő képviselheti.
A tárgyalások az ajánlattevőkkel két fordulóban kerülnek lefolytatásra:
– az első tárgyalási fordulóban ajánlatkérő külön tárgyal az ajánlattevőkkel:
• a műszaki-szakmai ajánlatról,
• a szerződéses feltételekről,
• továbbá az ajánlatkérő megteszi az ajánlati árra adott tételes költségvetéssel kapcsolatos észrevételeit is,
– végső ajánlattétel:
• az értékelési szempontok szerinti végleges vállalásokat tartalmazó ajánlat az EKR-en keresztül benyújtására kerül sor.
A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson csak az ajánlatkérő és a Kbt. 89. § a) pont előírásainak megfelelő ajánlatot benyújtó ajánlattevő vehet részt. Erre való tekintettel az ajánlatkérő az érvénytelen ajánlatot tevőket (azon ajánlattevők, akik a kizáró okok hatálya alá esnek, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében sincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére) még a tárgyalások megkezdése előtt, az ajánlatuk érvénytelenné nyilvánításáról annak indokolásával együtt, írásban értesíteni fogja.
Az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása előtt az ajánlatkérő alkalmazza a hiánypótlás intézményét, a Kbt. 71. §-a szerint.
Ajánlattevőt az első tárgyalási fordulóban cégjegyzési joggal rendelkező személy(ek), vagy az általuk adott meghatalmazással rendelkező személy(ek) képviselheti(k), aki(k) jogosult(ak) a cég nevében kötelezettségvállalásra. A meghatalmazott meghatalmazása a szerződés aláírására nem vonatkozhat.
A tárgyalás alapvető szabályait a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A helyszíni tárgyalás napján a belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal korábban, a következő adatokat kell megküldeni az ajánlatkérő részére:
- a személy neve (vezeték- és utónév),
- születési helye, ideje,
- lakcíme,
- anyja neve,
- útlevél, vagy személyazonosító igazolvány száma,
- munkahelyi beosztása,
- munkáltató megnevezése.
Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2019.09.25. 10:00 óra
A tárgyalások befejezésének tervezett időpontja: 2019.09.30.
Hely: 7030 Paks, MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Hrsz.: 8803/17., 357. sz. épület 12. sz. helyiség (tárgyaló).
A IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontban jelzett, az ajánlati kötöttség kezdő dátuma tervezett időpont, a tárgyalások tényleges befejezésének függvényében változhat.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/09/25 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001094152019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Legjobb ár-érték arány: Nettó aj. ár, súlysz:95, fordított arány. 2. A ber.-re váll. jótállás időt. hón. (min. 12 hó), súlysz: 3, hasznossági fv. 3.Az aj.tevő ált. a jót. idősz. belül, a hibael. megkezd. váll.it. óra (max.72)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Rendelkezések melyeket az ajánlattevőknek figyelembe kell venni:
a) az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) alkalmazása,
b) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §
c) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
d) üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR rendelet 11. § (4) bek.
e) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., az ajánlat nem nyújtható be telefax és e-mail útján.
f) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek
g) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.
Ha az ajánlattevő a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
h) Kkvk: Kbt. 66. § (4) bek.
i) Változásbejegyzésről nyilatkozat: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
j) Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek.
k) Közös ajánlattevő: Kbt. 35. §.
A fenti rendelkezések részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2. Közbeszerzési dokumentum
A közbeszerzési műszaki leírást, valamint a szerződéstervezetet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A közbeszerzési dokumentum tartalmazza továbbá az ajánlat elkészítésével kapcsolatban a(z) (közös) ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat keretében benyújtandó iratok jegyzékét, valamint a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az előzetes és az utólagos igazolási kötelezettség részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét.
3. Aláírási címpéldányok:
A(z) közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről benyújtandó nyilatkozatokat az adott gazdasági szereplő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírásra vonatkozó részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentum I. „Általános információk a közbeszerzési eljárás teljes folyamatára” Fejezet 7. pontja tartalmazza.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
Az ajánlatban meg kell jelölni Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat. Nemleges válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatokat.
5. Igazolások:
Ha az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az e törvény által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő jogosult elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is. [Kbt. 47. § (3) bekezdés]
6. Fordítás:
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő által készített felelős fordítását is elfogadja. [Kbt. 47. § (2) bekezdése]
7. Minősített ajánlattevők:
Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében szigorúbban, a gazdasági-pénzügyi alkalmasság körében pedig eltérően határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
8. Műszaki-szakmai ajánlat:
A műszaki-szakmai ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
 Az ajánlattevőnek a műszaki-szakmai ajánlatában minden adatot, információt, olyan mélységben kell benyújtania, melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlott megoldások maradéktalanul teljesítik a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott követelményeket, melyek legalább az alábbiak:
 Alkalmazható vizsgálófejek
 Hagyományos vizsgálófej csatornák
 PA vizsgálófej csatornák
 PA vizsgálófej blendeméret
 Adófeszültség
 Frekvenciatartomány
 Amplitúdó felbontás
 Enkóder interfész
 Értékelő funkciók
 Tápellátás és kivitel minimumkövetelmények
 Tápellátás
 IP védettség.
A műszaki-szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a Közbeszerzési Műszaki Leírásban előírt műszaki paramétereknek való megfelelőséget, azok pontonkénti fellelhetőségének helyét az ajánlatban legalább dokumentáció-azonosító és oldalszám-megjelöléssel, továbbá a megajánlott berendezés gyártmány- és típusmegjelölését.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
10. Az ajánlattevőnek az ajánlatát az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. (Kbt. 66. § (1) bekezdés)
11. Az ajánlattevő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
12. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
Folytatás a III.1.6) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges