Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17335/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Országos Mentőszolgálat
Teljesítés helye:6722 Szeged, Kossuth L. sugárút 15. szám, 3015/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
Telefon: +36 13503737
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mentok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mentok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001107452019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001107452019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügy
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szegedi mentőállomás tervezés
Hivatkozási szám: EKR001107452019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Tervezési szerződés Szeged meglévő mentőállomásának átalakítására, felújítására, bővítésére a vonatkozó építési engedélyezési tervek és örökségvédelmi dokumentáció elkészítésére, az engedélyeztetés lebonyolítására (építéshatósági és örökségvédelmi), a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és tervezői művezetésre.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szegedi mentőállomás tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333
A teljesítés helye: 6722 Szeged, Kossuth L. sugárút 15. szám, 3015/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szeged meglévő mentőállomásának átalakítására, felújítására, bővítésére vonatkozó építési engedélyezési tervek és örökségvédelmi dokumentáció elkészítése, az engedélyeztetés lebonyolítása (építéshatósági és örökségvédelmi), a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és tervezői művezetés.Bruttó építményszint-terület össz. 3869 m2 Tervezési területek alaptérképét a közb. dok. részét képező műszaki dok. tartalmazza. Ahol a meglévő tartószerkezeten károsodás következett be, vagy tartószerkezetet érintő változás van, vagy új építés történik, talajmechanikai vizsgálat lefolytatását kéri AK. A tervezési anyag építészeti anyagrésze 3D formában PLA és DWG formátumban kell elkészülnie, BIM helységgazdálkodásra
alkalmas szakmai részletezettséggel,minimum LOD 300-as részletezettségi szinttel kérjük, valamint PDF/A formátumban is kerüljön átadásra.Tervező felelőssége a közműegyeztetés lefolytatása már az engedélyezési terv elkészítése előtt, annak
alapján a tervek elkészítése optimális és költséghatékony műszaki tartalommal, és AK tájékoztatása, valamint a dokumentációhoz csatolandó az erről készült egyeztetési jgykv. Építési engedélyezési terveket tartalmilag és formailag az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) K.r. 8. mell. foglaltak szerint kell elkészíteni. Bírálati terv a kivitelezési tervdokumentáció tartalmi
követelményeivel mindenben megegyező az AK részére előzetes jóváhagyásra benyújtott kivitelezési dokumentáció. A műszaki szakmai tartalom a szakmai koncepciót egyértelműen tartalmazza minden szükséges tervlapon, készüljön hozzá tartalomjegyzék. A kivitelezés dok. részletes tartalmi és formai követelményeit kamarai szabályzatok rögzítik, részletek a műszaki
leírásban. A jelen közb. tárgyát képező feladatok részletes leírását a közb.dok. részét képező általános és helyszín specifikus műszaki követelmények tartalmazzák. A tervezés ütemezése azon belül, tervezési részhatáridők, teljesítendő feladatok részletes leírása a közb. dok. részét képező szerződéstervezetben. A Tervező az Étv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak mellett felelős az általa készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. Tervező az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX.15.) K. r. előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő kidolgozottsággal köteles elkészíteni a különböző fázisok tervdokumentációit, úgy hogy a tervdokumentáció az Étv. 31. § (2) bek. meghatározott követelmények kielégítését bizonyító,az
építmény megvalósításához a szükséges és elégséges minden közvetlen információt tartalmazzon, felel továbbá az általa készített dokumentáció műszaki-szakmai tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért, a dokumentáció készítésében részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező további alvállalkozó kiválasztásáért, az általa készített dokumentáció műszaki megvalósíthatóságáért, építésjogi, műszaki megfelelőségéért. Feladata, hogy amennyiben a teljesítési időtartama alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki előírások bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat valamennyi tervben átvezesse, további részletek
szerződésben. Tervezői művezetés: a 191/2009. (IX. 15.) K. r. 15. §-a, valamint az Étv. 33. § (4) bek. szerint nyertes AT köteles a komplett tervdokumentáció leszállítását követően a kivitelezés ideje alatt szakáganként kötelezően 3 alk. összesen 12 alk., továbbá ezen felül az AK egyoldalú jognyilatkozatával, eseti megrendelő útján (opciós feladatrészként) szakáganként további 1 alk. összesen 4 alk. helyszíni tervezői művezetést szolgáltatni, és a kivitelezés során felmerült tervezéssel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni, szükség szerint kiegészítő részletterveket készíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A felhívás III.1.3) M/2. a) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 20
2 2. A felhívás III.1.3) M/2. b) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 10
3 3. A felhívás III.1.3) M/2. c) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap) 10
4 4. A felhívás III.1.3) M/2. d) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat, max.: 36 hónap) (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Nyertes ajánlattevő köteles a komplett tervdokumentáció leszállítását követően a kivitelezés ideje alatt Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, eseti megrendelő útján – opciós feladatrészként – szakáganként 1 alkalommal összesen 4 alkalommal helyszíni tervezői művezetést szolgáltatni, és a kivitelezés során felmerült tervezéssel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni, szükség szerint kiegészítő részletterveket készíteni. Az opció ajánlatkérőnek a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető eseti megrendelő útján. Ajánlatkérő jogosult az alkalom-mennyiséget egyoldalúan meghatározni a fent megadott keretmennyiség (max. 4 alkalom) erejéig, az opció lehívására, a maximális szám kimerítésére nem köteles. Ajánlatkérő a szerződés alapján tervezett és kivitelezett épületre adott használatbavételi engedély jogerőssé válásig, de legfeljebb a szerződés hatályba lépését követő 60 hónapig jogosult eseti megrendelő útján a művezetés megrendelésére. Az opciós tervezői művezetés alkalomban kerül elszámolásra, a le nem hívott mennyiség ellenértékének kifizetésére AK nem köteles. Egy alkalomnak tekintendő: tervezői művezetésre történő felkészülés, helyszínre utazás, helyszíni rendelkezésre állás, e-napló bejegyzés, tervezői művezetés utáni dokumentumok elkészítése és megrendelő rendelkezésére bocsájtása.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ II.2.5) folytatás:értékelési részszempont: Ajánlati ár–összsúlyszám: 50, 1.1. értékelési alszempont: Tervezési díj (nettó Ft) súlyszám:47, 1.2. értékelési alszempont: Tervezői művezetés díja (nettó Ft/alkalom)–súlyszám:3. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő a Kbt. 117. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően alkalmazza a Kbt. 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat. Ajánlatkérő a részajánlat tételt nem biztosítja az alábbi indokok miatt: A beszerzés tárgya Szeged mentőállomás építési engedélyezési tervének elkészítése, az engedélyeztetés lebonyolítása, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és tervezői művezetés. Mivel a szolgáltatás teljesítése során az egyes tervezési fázisok egymásra épülnek, Ajánlatkérő érdekeit az szolgálja leginkább, ha a tervek elkészítésével, tervezői művezetésével járó felelősség is egy gazdasági szereplőnél összpontosul.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetén külön-külön) ajánlatában egyszerű nyilatkozatot (elektronikus űrlap kitöltésével) kell
benyújtania, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (elektronikus űrlap kitöltésével). Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 321/2015. Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak alapján. AK. felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okokra vonatkozó, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat elektronikus űrlap kitöltése útján kell benyújtani az ajánlatban, oly módon, hogy a nyilatkozatokban fel kell tüntetni az eljárásban előírt kizáró okokat ( Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Kbt. 65. §(1) bek. c) pontja, ill. a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § (1) bekezdése alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo(HU) letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére amennyiben a 1996. évi LVIII. tv. 1. § (5) bek. előírt kamarai nyilvántartással nem rendelkezik, illetve a nem Mo (HU) letelepedett GSZ nem tudja igazolni a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. AK a Kbt. 69. §. (11) bek. alapján az alk. követelménynek való megfelelést a Magyar Építész Kamara honlapján elérhető nyilvántartás (www.mek.hu) alapján ellenőrzi. Az ÖNÁLLÓAN KIALAKÍTOTT ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRA figyelemmel ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdését NEM alkalmazza az ajánlatok bírálatát EGY szakaszban végzi el, a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, nyilvántartást vezetőszerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával ajánlattevőnek már az AJÁNLATÁBAN szükséges igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést. Nem Mo(HU) letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum egyszerű másolatának csatolása szükséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9), (11) bek. A közös ajánlattevőknek a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint kell megfelelniük.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Korm. r. 21. § (3)a) pontjában foglaltakra, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb tervezési tevékenységre vonatkozó szolgáltatásait az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hónap/ nap); a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, az információt nyújtó személy neve, elérhetősége (tel.és/vagy e-mail); a szolgáltatás tárgya, olyan részletességgel,hogy abból az alkalmassági min.követelmény egyértelműen megállapítható legyen;a szolgáltatás mennyisége (alapterület);nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 23. §-a alapján az alkalmassági követelményt az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.Az önállóan kialakított eljárási szabályokra figyelemmel ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdését nem alkalmazza az ajánlatok bírálatát egy szakaszban végzi el, ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az alkalmassági követelménynek való megfelelést,
következésképpen a referencia igazolás vagy nyilatkozat már az ajánlat részeként benyújtandó! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9), (11) bek. A közös ajánlattevőknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint kell megfelelniük. Amennyiben a referenciát közös ajánlattevőként teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 22. § (5) bek. foglaltak az irányadóak.Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21/A. §-ában foglaltakra, valamint a Korm. r. 24. § (1) bekezdésére.
M.2. 321/2015.(X.30) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.Az önállóan kialakított eljárási szabályokra figyelemmel ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdését nem alkalmazza az ajánlatok bírálatát egy szakaszban végzi el, ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az alkalmassági követelménynek való megfelelést, a szakember bemutatása során már az ajánlat részeként csatolni kell : a szakember – szakmai tapasztalatát ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza; végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dok. egyszerű másolata; a szakember által aláírt rendelkezésre állási
nyilatkozat; AT nyilatkozata arról, hogy nyertesség esetén gondoskodik a szakember kamarai regisztrációjáról. AT továbbá nyilatkozni köteles, tudomással bír arról, hogy a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint az AK a második legkedvezőbb AT-vel köti meg a szerződést. AK felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember tapasztalati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor. AK az elvárt szakmai tapasztalat és végzettség meglétét az önéletrajz és a végzettséget igazoló dok. alapján ellenőrzi. A szakmai gyakorlati követelmények abban az
esetben kerülnek megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns a szakember által ellátott feladat/munka/szolgáltatás időtartamai (a kezdő és végdátum legalább év/hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) bek. foglaltakra. A közös AT-nek az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bek. szerint kell megfelelniük. AK hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (1) bek. A 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 30. §(4) bekezdése alapján ajánlatkérő a 28.§ (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az M.1., M.2. pontokban előírt alkalmassági követelményeket és azok igazolásait.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt magasépítési létesítmény kivitelezéséhez (új építés vagy átépítés) kapcsolódó tervezési szolgáltatásra vonatkozó legalább 1 db műemléki referenciával, mely referenciában foglalt és a szolgáltatással érintett építmény(ek) műemlék(ek) és alapterülete elérte vagy meghaladta a 2900 m2-t. AK. a „műszaki átadás-átvétellel lezárt” alatt a tervezés alapján megvalósult kivitelezés műszaki átadás-átvétellel való lezárását és annak időpontját érti. Az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítése több referenciával is igazolható azzal, hogy több referencia összesítésével is el lehet érni a magasépítési létesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési szolgáltatásra vonatkozóan előírt m2 alapterület szerinti mennyiséget. AK rögzíti, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint tekintettel arra, hogy három év teljesítésének igazolását írta elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M.2. alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik:
a) szolgáltatás teljesítéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel, illetve azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel rendelkező legalább 1 fő felsőfokú építészmérnök végzettségű vezető tervező szakemberrel, aki építészeti tervezési szakterületen minimum 2 éves (24 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik.
b) szolgáltatás teljesítéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel, illetve azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel rendelkező legalább 1 fő felsőfokú gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettségű tervező szakemberrel, aki építmények gépészeti tervezési szakterületen minimum 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik.
c) szolgáltatás teljesítéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel, illetve azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel
rendelkező legalább 1 fő felsőfokú villamosmérnök végzettségű tervező szakemberrel, aki építményvillamossági tervezési szakterületen minimum 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik.
d) szolgáltatás teljesítéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel, illetve azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel rendelkező legalább 1 fő felsőfokú szerkezet-építőmérnök végzettségű tervező szakemberrel, aki tartószerkezeti tervezési
szakterületen minimum 5 éves (60 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik. Egy szakember egy pozícióba jelölhető azaz átfedés nem megengedett a szakemberek között.
Ajánlatkérő ismételten felhívja a figyelmet, a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdését nem alkalmazza az ajánlatok bírálatát egy szakaszban végzi el, ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az M.1., M.2. pontokban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelést!
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi -, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződésben részletezettek szerint.Jótállás: a Tervező jótállási kötelezettsége – a Szerződés alapján teljesített valamennyi szolgáltatás vonatkozásában – a tervezéssel érintett adott kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárásától számított 36. hónap utolsó napjáig tart (Ptk. 6:171. §).További részletek szerződésben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Tervező számla/részszámla benyújtására helyszínenként jogosult a szerződésben meghatározott módon. A díj megfizetése helyszínenként az általa aláírt teljesítésigazolás alapján átutalással, számla ellenében,a Kbt. 135. §-ának (1), (5)-(6) bek., a Ptk.
6:130. § (1) és (2) bek. szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.Ajánlattétel, szerződés, elszámolás pénzneme:(HUF). AK előleget nem biztosít. AK késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bek. foglaltak az irányadóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
VI.3.4. pont FOLYTATÁSA: 14) a felhívás III.1.3) M.2. pontjában előírt szakemberek tekintetében a megajánlott szakembernek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig az alábbi jogosultsággal kell rendelkeznie:
a) legalább 1 fő, a 266/2013 (VII.11.) Korm. r. 1. mell. I.2. rész 2. pontban meghatározott É (vagy azzal egyenértékű) érvényes építészeti tervezési szakterületen tervezői jogosultsággal; b) legalább 1 fő, a 266/2013 (VII.11.) Korm. r. 1. melléklet. I.2.rész 28.
pontban meghatározott G (vagy azzal egyenértékű) érvényes építmények gépészeti tervezési szakterületen tervezői jogosultsággal; c) legalább 1 fő, a 266/2013 (VII.11.) Korm. r. 1. melléklet. I.2. rész 29. pontjában meghatározott V (vagy azzal egyenértékű) érvényes építményvillamossági tervezési szakterületen tervezői jogosultsággal; d) legalább 1 fő, a 266/2013 (VII.11.) Korm. r. 1.melléklet. I.2.rész 26. pontjában meghatározott T (vagy azzal egyenértékű) érvényes tartószerkezeti tervezési
szakterületen tervezői jogosultsággal.Amennyiben a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r-ben meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, nyilatkozzon a kamarai nyilvántartási számáról, a névjegyzékben szereplést AK
ellenőrzi a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében. Más tagállamban szerzett jogosultságesetén a küldő vagy származási ország által kiállított igazolás/nyilatkozat csatolása szükséges. Ha a szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. megh. jogosultsággal, külön
csatolandó a végzettséget igazoló okiratok másolata, a szakember sajátkezűleg aláírt önéletrajza olyan formában és tartalommal, hogy abból az előírt alk. követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen.Minden esetben csatolandó továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. r.,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § -a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlati ár (nettó Ft)ezen belül ( Tervezési díj (nettó Ft);Tervezői művezetés díja (nettó Ft/alkalom) fordított arányosítás, Minőségi szempont egyenes arányosítás [(K.É. 106. szám, 2019/06/04)]
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1)Az AK és a GK között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kommunikáció a Kbt. 40. §-a alapján az EKR-ben történik. 2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a
27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. gazdasági társaság végzi (http://nekszt.hu). 3) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: regisztrációt követően a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon. AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatosan tájékoztatást nem ad.4) AK a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 117. §-ában foglaltak alapulvételével nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint, ennek megfelelően az ÖNÁLLÓAN KIALAKÍTOTT
ELJÁRÁSI SZABÁLYOKAT az alábbiakban rögzíti:az eljárás hirdetmény közzétételével indul; a Kbt. 113.§ (1)-(5) bek. nem kerül alkalmazásra; a Kbt. 113.§ (6) bek. foglaltak a jelen felhívás módosítására, valamint visszavonására is alkalmazandó; AK a kieg. tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2 munkanappal adja meg, ha a kieg. táj. iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző két munkanappal benyújtásra került. AK az ajánlattételi határidőt hirdetmény feladásával meghosszabbítja, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a kieg. tájékoztatást a fenti határidőig nem tudja megadni, a módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg tájékoztatja valamennyi érdeklődő gazd. szereplőt. Amennyiben csak a közb. dok. módosulnak AK nem tesz közzé hirdetményt, a módosításról és a módosított közb. dok. rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatja az érdeklődő gazd. szereplőket. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek. NEM alkalmazza, az ajánlatok bírálatát egy szakaszban végzi el, ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolni kell az M1., M.2. pontokban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelést;AK az ajánlatok értékelését elvégzi, ezt követően csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlatok bírálatát, illetve szükség szerint alkalmazza a Kbt. 71-72. §- ban foglaltakat. 5) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított azzal, hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha arra a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség. 6) Kbt.44.§ szerinti üzleti titok kezelése elkülönítetten, az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával és arról szóló nyilatkozat indoklással. 7) Az EKR rendszerben integrált, valamint az AK által generált elektronikus űrlap kitöltése útján az ajánlat részeként benyújtandó űrlapok: Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlattevői nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bek.szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról, 321/2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dokumentumok, Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpont tekintetében. 8) További az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok, igazolások:referencia igazolás vagy nyilatkozat;a szakember – szakmai tapasztalatát ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza; végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dok. egyszerű másolata; a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; AT nyilatkozata a szakember kamarai regisztrációjáról; szakember többlettapasztalatának alátámasztására szakmai önéletrajz az értékelési részszemp. tett vállalás igazolására; AT cégszerűen aláírt nyilatkozata a megjelölt szakemberről;Kbt. 66.§(6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalom esetén is; Kbt. 65.§(7) alapján nyilatkozni kell a kapacitást biztosító szervezetek tekintetében (adott esetben);Nyilatkozat a a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján; közös ajánlattétel esetén megállapodás a Kbt. 35. §-a valamint a közb. dok. leírtak szerint; ajánlattevő (közös ajánlattevők) – és bevonásuk esetén az ajánlatban nyilatkozatot tevő az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatot aláíró, az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi
V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája egyszerű másolatban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazást. 9) AK tervezési és tervezői művezetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás megkötését írja elő a szerződésben (min. 7.500.000.-Ft / kár és 11.200.000.-Ft/év),illetve felhívja a figyelmet a 322/2015. Kr. 11.§-ra. 10) Minőségi érték. részszemp. összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban AK. 36 hónapban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb szakmai többlettapasztalat megajánlásra egyaránt 10 pontot ad, a 0 hónap szakmai többlettapasztalat megajánlásra 0 pontot ad. 11)Feltöltött, aláírt dokumentumok, nyilatkozatok esetében az AK által előírt alkalmazandó fájlformátum: PDF.12)AK felhívja a figyelmet a EKR r. 11. §-ában foglaltakra. 13) IV.2.5.) pont: ajánlatkérő a 2 hónapon 60 napot ért,figyelemmel a Kbt.81.§(11)bek. -folyamatba épített ellenőrzés. FAKSZ: György Teréz (00360) FOLYTATÁS a III.1.8) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges