Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:17340/2019
CPV Kód:22315000-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kormány általános hatáskörű területi állig szerve
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Simon Bettina
Telefon: +36 18962644
E-mail: simon.bettina@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12885223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001160712019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001160712019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kormány általános hatáskörű területi állig szerve
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Űrfelvételek beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR001160712019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22315000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Magyarország területére vonatkozó, közeli infravörös és vörösél-sávot tartalmazó nagyfelbontású űrfelvételek beszerzése kettő időablakban” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Magyarország teljes területére vonatkozó, 2019. 04. 20. - 2019. 06. 20. között (1. időablak) és 2019. 07. 01. - 2019. 08. 15. között (2. időablak) készült, közeli infravörös (Near-Infrared, NIR) és vörösél- (Red Edge) sávot tartalmazó űrfelvételek szállítása. Az űrfelvételek készítésének mindkét időablakban Magyarország teljes területére kell kiterjednie.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Űrfelvételek beszerzése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22315000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Magyarország teljes területére vonatkozó, 2019. 04. 20. - 2019. 06. 20. között (1. időablak) és 2019. 07. 01. - 2019. 08. 15. között (2. időablak) készült, közeli infravörös (Near-Infrared, NIR) és vörösél- (Red Edge) sávot tartalmazó multispektrális űrfelvételek szállítása. Az űrfelvételek készítésének mindkét időablakban Magyarország teljes területére kell kiterjednie.

1. Az űrfelvételek készítési ideje (időablakok):
1.) 2019. 04. 20. - 2019. 06. 20.
2.) 2019. 07. 01. - 2019. 08. 15.
2. Ajánlatkérő mindkét időablak vonatkozásában – az adott időintervallumban készült – archív felvételeket is elfogad, amennyiben azok megfelelnek a műszaki leírásban előírtaknak.
3. Az űrfelvételeknek legalább 5 db, az optikai tartományba eső spektrális sávot, ezen belül 1 db Blue (kék): 0,440-0,510 µm, 1 db Green (zöld): 0,520-0,590 µm, 1 db Red (vörös): 0,630-0,685 µm, 1 db Red Edge (vörösél):0,690-0,730 µm valamint 1 db NIR (near-infrared, közeli infravörös): 0,760-0,850 µm sávot kell tartalmaznia.
4. Az űrfelvételek (mint végtermék) terepi felbontása a nadírpontban valamennyi multispektrális sáv esetében: legalább 6,5 m. Az űrfelvételek eredeti felbontásához képest a végtermék előállításához alkalmazott újramintavételezés mértéke nem haladhatja meg a 25%-ot.
5. A felvételezés pásztázási sávszélessége: legalább 70 km.
6. Kitekintési szög: maximum 30°.
7. Feldolgozottsági szint: A szenzor radiometriai korrekcióit tartalmazó, de geometriai előfeldolgozás nélküli, a végfelhasználó által, az RPC (Rational Polynomial Coefficients) eljárással történő geometriai előfeldolgozást lehetővé tevő Level 1B;
8. Formátum: National Imagery Transmission Format (NITF), multispektrális;
9. Radiometriai felbontás: 12 bit.
10. Szállítás módja: számítógép-hálózaton keresztül, FTP vagy HTTP vagy HTTPS protokoll használatával.
11. A szállítás időpontja: A szállítási szerződés megkötésétől számított legkésőbb 5. munkanap.
12. Az űrfelvételek által lefedett terület meghatározása: Magyarország teljes területe, 93 034 km2.
13. Az egyenkénti felvételek felhőborítása maximum 40%. A szerződés teljesítése, a kifizetendő ellenszolgáltatás számítása szempontjából ennek megfelelően csak a legfeljebb 40%-os felhőborítottságú felvételek számítanak elfogadottnak. A felvételeknek csak az érdemi távérzékelt adatot tartalmazó részét lehet figyelembe venni a felhőborítás számításánál, az adathiányos részeket („NoData”, „Black Fill”) ki kell hagyni a számításból.
14. A legfeljebb 40%-os felhőborítottságú felvételeknek Magyarország területének legalább 95%-át le kell fedni mind a két időablak vonatkozásában, a következők szerint:
1.) A felvételeknek csak az érdemi távérzékelt adatot tartalmazó részét lehet figyelembe venni a lefedett terület számításánál, az adathiányos részeket („NoData”, „Black Fill”) ki kell hagyni a számításból.
2.) Az egyes felvételek által lefedett terület számításánál a konkrét felhőborítottság nem releváns, amennyiben a felvétel egyébként megfelel a 40%-ot meg nem haladó felhőborítottság kritériumának.
3.) A lefedettséget mind a két időablak vonatkozásában geometriailag kell érteni, vagyis az egy időablakon belül több felvétel (országhatáron belüli, érdemi távérzékelt adatot tartalmazó része) által lefedett területek is csak egyszer számítanak.
15. A legfeljebb 20%-os felhőborítottságú felvételeknek Magyarország területének legalább 80%-át le kell fedni mind a két időablak vonatkozásában.
1.) A felvételeknek csak az érdemi távérzékelt adatot tartalmazó részét lehet figyelembe venni a lefedett terület számításánál, az adathiányos részeket („NoData”, „Black Fill”) ki kell hagyni a számításból.
2.) Az egyes felvételek által lefedett terület számításánál a konkrét felhőborítottság nem releváns, amennyiben a felvétel egyébként megfelel a 20%-ot meg nem haladó felhőborítottság kritériumának.
3.) A lefedettséget mind a két időablak vonatkozásában geometriailag kell érteni, vagyis az egy időablakon belül több felvétel (országhatáron belüli, érdemi távérzékelt adatot tartalmazó része) által lefedett területek is csak egyszer számítanak.
Ajánlattevő ajánlata részeként köteles benyújtani szakmai ajánlatát, mely tartalmazza az általános termékleírást, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az általa megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. A leírásnak ezen felül tartalmaznia kell legalább a felvételezéshez használt (használni kívánt) műhold, műholdak vagy műhold-konstelláció nevét, és ha a műhold(ak) több szenzort hordoz(nak), akkor a felvételezéshez használt szenzor(ok) nevét is.
Továbbá Ajánlattevő köteles szakmai ajánlata részeként benyújtani – tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívás megjelenésekor az 1. és 2. időablak teljesen lezáródott - az 1. és 2. időablakban szállítani kívánt felvételek leírását (felvételek típusát, felvételezési dátumát földrajzi helyét és a felhőborítottság arányát), melyből egyértelműen megállapítható, hogy az általa megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlat nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 5
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az eljárást elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) bonyolítja le, a Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: Kr.).
A Kbt. 3. § 5a. pontja alapján az elektronikus közbeszerzési rendszer a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett központi beszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer.
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. § és a Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák.
A közbeszerzési dokumentumok a http://ekr.gov.hu weboldalon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek a gazdasági szereplők részére. Az eljárás EKR azonosítója: EKR001160712019 Valamennyi közbeszerzési dokumentum mindazon gazdasági szereplők részére hozzáférhető, akik – az EKR rendszerben – a megadott határidőig az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
A megadott honlapon az ajánlattevők az eljárást megindító felhívás mellett az egyéb közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérhetik nem szerkeszthető (PDF) formátumban, szerkeszthető (Microsoft Word) formátumban, továbbá meghatározott dokumentumokat elektronikus űrlapként. Amennyiben a szerkeszthető és a nem szerkeszthető formátumok között eltérés tapasztalható, a nem szerkeszthető (PDF) formátum tartalma az irányadó.
Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás iránti az érdeklődését az EKR-ben tudja jelezni.
Az eljárásban való részvétel feltétele a gazdasági szereplők eljárás iránti érdeklődésének jelzése az EKR-ben.
Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást az EKR-ben eljárás iránti érdeklődésüket jelző gazdasági szereplőknek küldi meg. A Kr. 11. § (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.


Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § és a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot elektronikus űrlapként kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 41/A. § (3) bekezdése és a Kr. 11. § (7) bekezdése alapján elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkozik arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevő elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (adott esetben).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: --
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: --
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (űrfelvétel szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja]
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha Ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (űrfelvétel szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a három évben összesen nem éri el a nettó 39.000.000,- HUF összeget.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 65. § (7) bekezdés]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlathoz csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján és a 23. § -a szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovatában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb referenciáinak (űrfelvétel szállítása) ismertetését.
A 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a 23. § szerint az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A referencianyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat:
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (szállított űrfelvételekkel lefedett terület nagysága km2-ben megadva), a felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett, – egy teljesítésen belül akár több időszakban összesen – legalább 120.000 km2-t lefedő űrfelvételek szállítására vonatkozó referenciával.
A 120.000 km2-es terület lefedése egy teljesítésen belül több időablakkal együttesen is teljesíthető; több időablak esetén az egyes időablakokban lefedett területek összeadódnak. A teljesítés során a több különböző időablakban lefedett területek annyiszor számítanak, amennyi időablakban lefedésre kerültek.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65 §. (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 65. § (7) bekezdés]
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. [Ptk. 6:186 § (1) bekezdés].
Késedelmi kötbér:
Feltétele: a Szállító a szerződés szerinti kötelezettségeit nem határidőben teljesíti.
Alapja: a késedelemmel érintett időszakban leszállított Termékekre irányadó nettó szállítói díj.
Mértéke: a kötbéralap 0,5 %-a naptári naponta, legfeljebb a kötbéralap 10%-a.
Ajánlatkérőként szerződő fél a kötbérmaximum elérése esetén jogosult a szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér:
Feltétele: Szállító a szerződés szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha a Szállító késedelme elérte a késedelmi kötbér maximumát és a teljesítés már nem áll a Megrendelő érdekében.
Alapja: a nettó szállítói díj. Mértéke: a kötbéralap 30 %-a.
Jótállás: 12 hónap teljes körű. A jótállás kezdő időpontja a teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírását követő nap. A jótállás kizárólag a feldolgozás során felfedezhető, a teljesítéskor nem észlelhető hibák (pl. lokálisan jelentkező pixelhiba) kijavítására szolgáló szerződéses mellékkötelezettség.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.
A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat.
A kifizetendő ellenszolgáltatás számítása szempontjából a Termékek országos lefedettségénél az elfogadott felvételek által lefedett, a műszaki dokumentációban leírtak szerint számított terület a mérvadó.
Amennyiben a Termékek országos lefedettsége a műszaki dokumentációban meghatározott paramétereknek megfelelve mind a két időablakban 100%-os, akkor a kifizetendő ellenszolgáltatás összege megegyezik a felolvasólapon szerepeltetett ajánlati árral.
Amennyiben a Termékek országos lefedettsége a műszaki dokumentációban meghatározott paramétereknek megfelelve, legalább az egyik időablakban nem 100%-os, akkor a kifizetendő ellenszolgáltatás arányosan csökkentve, az alábbiak szerint kerül kiszámításra.
Az 1. időablak lefedettségi aránya alatt a műszaki dokumentációnak megfelelő, az 1. időablakban készült elfogadott felvételek Magyarországra eső, érdemi távérzékelt adatot tartalmazó része által lefedett területnek és Magyarország teljes területének a hányadosát értjük.
A 2. időablak lefedettségi aránya alatt a műszaki dokumentációnak megfelelő, a 2. időablakban készült elfogadott felvételek Magyarországra eső, érdemi távérzékelt adatot tartalmazó része által lefedett területnek és Magyarország teljes területének a hányadosát értjük.
Ebben az esetben a kifizetendő ellenszolgáltatás úgy kerül kiszámításra, hogy a felolvasólapon megadott maximális szállítói díjat (ajánlati ár) megszorozzuk az 1. időablak lefedettségi arányának és a 2. időablak lefedettségi arányának az átlagával (számtani közép).
Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint. (HUF)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Kbt. 27/A. §- a alapján ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/09/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok felbontására, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. – 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.) Az ajánlatot a www.ekr.gov.hu oldalon kell benyújtani. Ajánlatkérő (AK) által elektronikusan létrehozott űrlapokat, nyilatkozatok a –a Kbt. 41/A.§ (1) és (3) bek. alapján- Ajánlattevő elektronikus űrlap, illetve nyilatkozat formájában köteles benyújtani. Ajánlattevő–a Kr. 11. § (1) bek.e alapján–a felolvasólapot (EKR-ben kitöltött) elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként benyújtani! A további, csatolt dokumentum formájában benyújtandó nyilatkozatokat aláírva, szkennelve csatolja Ajánlattevő az EKR felületen.
Az ajánlat benyújtása során AK kéri figyelembe venni az „Elektronikus Közbeszerzési Rendszer Felhasználói Kézikönyv” dokumentumban foglaltakat.
2.) AK a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
3.) A Kbt.117.§ (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
AK az eljárás során a Kbt.112.§ (1) bek. a) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- 1. AK nem alkalmazza a Kbt. 56. § (2)-(4) bek-t. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása: az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg ajánlatkérő. AK, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása szükséges a megfelelő ajánlattételhez, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52.§ (3) bek-ben foglalt módon él az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
- 2. AK nem alkalmazza a Kbt.72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73.§ (2) bek-t.
- 3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.
- 4. AK az ajánlattételi határidőt köteles meghosszabbítani a Kr. 16.§ (2) bek. alapján a Kr. 16.§ (1) bek. szerinti esetben.
- 5. AK a Kbt. 69.§ (4)-(9) bek-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
-6. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.
4.) A felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidőt az alábbiak szerint kell érteni:Nyertes Ajánlattevő a Termékeket a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül köteles szállítani.
5.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel a beszerzés tárgyának jellegére és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények alapján nem biztosítható, mert az adatkonzisztencia érdekében az összes űrfelvételnek azonos típusú szenzortól kell származnia. Ez garantálja az adatérkeztetés, az adatfeldolgozás egységességét, valamint így biztosítható a konzisztens spektrális tartalom, illetve a vizuális kiértékelés hatékonyságát jelentősen befolyásoló egységes színdinamika.
6.) Nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy miután az Ajánlatkérő megfizette az Ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában foglaltaknak megfelelő Termékek ellenértékét,
• az Ajánlatkérő,
• a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., és
• a Magyar Államkincstár
a Termékek, mint szellemi alkotások nem kizárólagos, határozatlan időre szóló teljes körű felhasználási jogát szerzik meg.
További információk a közbeszerzési dokumentáció 25. pontjában találhatók.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges