Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17412/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szilvásvárad Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3348 Szilvásvárad Hrsz. 438/1;3348 Szilvásvárad Egri út (2506 j. összekötő út) Fenyves u.- volt vasút (iparvágány) közötti szakasza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság;DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szilvásvárad Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43637652
Postai cím: Miskolci Út 1.
Város: Szilvásvárad
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3348
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szaniszló László
Telefon: +36 36816233
E-mail: info@szaniszlolaszlo.hu
Fax: +36 36816229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szilvasvarad.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.szilvasvarad.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szilvásvárad parkoló, leállósáv és járda építés
Hivatkozási szám: EKR001042072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Parkoló építése
Szilvásvárad Egri út Park utca sarkán lévő 438/1 hrsz-ú ingatlanon közforgalom elől el nem zárt parkolók, belső szerviz út és
járda építése az alábbi főbb műszaki tartalommal:
A 438/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett közforgalom elől el nem zárt parkolók, U-1, U-2 és U-3 belső szerviz utak és járda kiépítése az Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda Kft. által 2019. március 15-én készített 15-2019. tervszámú alapján.
Épül összesen:
- 142,0 m hosszon aszfaltút 6,0 m szélességben 2,5 %-os egyoldali oldaleséssel,
- 42,0 m hosszon térkő burkolatú járda 1,5 m szélességben 1,5 %-os egyoldali oldaleséssel.
- 93 db merőleges beállású parkoló, melyből 91 db parkoló 5,0 m mélységű 2,5 m szélességű, 2 db akadálymentes parkoló pedig 5,0 m mélységű 3,6 m szélességű.
A tervezett burkolatok csapadékvíz elvezetését a burkolatok keresztirányú oldalesése és hosszesése biztosítja. A hosszirányú csapadék víz-elvezetés az területen épülő csatorna bekötéseken keresztül elvezetésre kerülő nyílt árokba történik, melyek az így összegyűlt vizet a szomszédos patakba vezeti.
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala által kiadott HE-02/UT/00273-31/2019 iktatószámú engedély és annak jogerőre emelkedését igazoló dokumentum a műszaki dokumentáció részét képezi.
2. rész: Leállósáv és járda építése
Szilvásváradon, az Egri út Fenyves utca és a volt vasút közötti szakasza páratlan oldalán járda, leállósáv, csapadékcsatorna és buszöböl építése az alábbi főbb műszaki tartalommal:
Járda építés:
Épül összesen: : 168 m aszfalt járda A 27. sz ház elől indul az új járda a volt iparvasúti átjáróig 1,5 m szélességben 4 cm vtg AC-4 aszfaltbeton burkolattal.
Leállósáv építés:
Épül összesen: a 2506 sz közút (Egri út) bal oldalán a 14+460- 14+892 szelvények között 432 m hosszon az a 23. sz.-tól a Fenyves utcáig (1/1. sz.-ig), 2,5 m szélességben 8 cm vtg térkő burkolattal.
A leállósáv 2,50 m széles a süllyesztett szegéllyel együtt.
A leállósáv a meglévő kapubejárók miatt 59 db személygépkocsi parkolását biztosítja.
Csapadékvíz elvezetés:
Épül összesen:
153 m DN 400 KG-PVC csatorna
322 m DN 300 KG-PVC csatorna
158 m DN 200 KG-PVC csatorna
156 m 40 cm széles vasbeton folyóka
Autóbusz öböl építés:
Az Egri út 25/1. sz. előtt lévő autóbusz megálló átépül. Jelenleg az autóbuszok a forgalmi sávban állnak meg. A terv szerint 2,50 m széles autóbusz öböl épül, a meglévő peron elbontásával. 20,0 m hosszú, 2,0 m széles buszperon épül két oldalán gyalogos kapcsolattal.
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala által kiadott HE-02/UT/00303-37/2019 iktatószámú engedély és annak jogerőre emelkedését igazoló dokumentum a műszaki dokumentáció részét képezi.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban egyik rész vonatkozásában sem.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 128832954 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkoló építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3348 Szilvásvárad Hrsz. 438/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Szilvásvárad Egri út Park utca sarkán lévő 438/1 hrsz-ú ingatlanon közforgalom elől el nem zárt parkolók, belső szerviz út és
járda építése az alábbi főbb műszaki tartalommal:
A 438/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett közforgalom elől el nem zárt parkolók, U-1, U-2 és U-3 belső szerviz utak és járda kiépítése az Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda Kft. által 2019. március 15-én készített 15-2019. tervszámú alapján.
Épül összesen:
- 142,0 m hosszon aszfaltút 6,0 m szélességben 2,5 %-os egyoldali oldaleséssel,
- 42,0 m hosszon térkő burkolatú járda 1,5 m szélességben 1,5 %-os egyoldali oldaleséssel.
- 93 db merőleges beállású parkoló, melyből 91 db parkoló 5,0 m mélységű 2,5 m szélességű, 2 db akadálymentes parkoló pedig 5,0 m mélységű 3,6 m szélességű.
A tervezett burkolatok csapadékvíz elvezetését a burkolatok keresztirányú oldalesése és hosszesése biztosítja. A hosszirányú csapadék víz-elvezetés az területen épülő csatorna bekötéseken keresztül elvezetésre kerülő nyílt árokba történik, melyek az így összegyűlt vizet a szomszédos patakba vezeti.
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala által kiadott HE-02/UT/00273-31/2019 iktatószámú engedély és annak jogerőre emelkedését igazoló dokumentum a műszaki dokumentáció részét képezi.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap) 15
2 2. Teljeskörű többletjótállás időtartama az előírt minimum 36 hónapon felül (hónap) (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Az értékelés módszere az 1 - 2. „Minőségi kritérium”: „Két szélső érték közötti arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében „Fordított arányosítás”, pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 10,000 pont.

II.2.1)
Elnevezés: Leállósáv és járda építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112700-2
45213316-1
45232451-8
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3348 Szilvásvárad Egri út (2506 j. összekötő út) Fenyves u.- volt vasút (iparvágány) közötti szakasza
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Szilvásváradon, az Egri út Fenyves utca és a volt vasút közötti szakasza páratlan oldalán járda, leállósáv, csapadékcsatorna és buszöböl építése az alábbi főbb műszaki tartalommal:
Járda építés:
Épül összesen: : 168 m aszfalt járda A 27. sz ház elől indul az új járda a volt iparvasúti átjáróig 1,5 m szélességben 4 cm vtg AC-4 aszfaltbeton burkolattal.
Leállósáv építés:
Épül összesen: a 2506 sz közút (Egri út) bal oldalán a 14+460- 14+892 szelvények között 432 m hosszon az a 23. sz.-tól a Fenyves utcáig (1/1. sz.-ig), 2,5 m szélességben 8 cm vtg térkő burkolattal.
A leállósáv 2,50 m széles a süllyesztett szegéllyel együtt.
A leállósáv a meglévő kapubejárók miatt 59 db személygépkocsi parkolását biztosítja.
Csapadékvíz elvezetés:
Épül összesen:
153 m DN 400 KG-PVC csatorna
322 m DN 300 KG-PVC csatorna
158 m DN 200 KG-PVC csatorna
156 m 40 cm széles vasbeton folyóka
Autóbusz öböl építés:
Az Egri út 25/1. sz. előtt lévő autóbusz megálló átépül. Jelenleg az autóbuszok a forgalmi sávban állnak meg. A terv szerint 2,50 m széles autóbusz öböl épül, a meglévő peron elbontásával. 20,0 m hosszú, 2,0 m széles buszperon épül két oldalán gyalogos kapcsolattal.
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala által kiadott HE-02/UT/00303-37/2019 iktatószámú engedély és annak jogerőre emelkedését igazoló dokumentum a műszaki dokumentáció részét képezi.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban egyik rész vonatkozásában.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap)  15
2 2. Teljeskörű többletjótállás időtartama az előírt minimum 36 hónapon felül (hónap) (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5) ponthoz: Az értékelés módszere az 1 - 2. „Minőségi kritérium”: „Két szélső érték közötti arányosítás”, míg az „Ár kritérium” esetében „Fordított arányosítás”, pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 10,000 pont.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Parkoló építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78753255
Postai cím: Kistályai Utca 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: postmaster@dynamicut.axelero.net
Telefon: +36 36516072
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12943968410
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44283693
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78753255
Postai cím: Kistályai Utca 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12943968410

Hivatalos név: TENGELY-KÖZMŰ Fuvarozási és Közműépitő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86772323
Postai cím: Kőlyuktető 0715/3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062811210

Hivatalos név: VITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29068351
Postai cím: Május 1 Út 81
Város: Bélapátfalva
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3346
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11161013210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Leállósáv és járda építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78753255
Postai cím: Kistályai Utca 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: postmaster@dynamicut.axelero.net
Telefon: +36 36516072
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12943968410
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 84549261
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78753255
Postai cím: Kistályai Utca 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12943968410

Hivatalos név: TENGELY-KÖZMŰ Fuvarozási és Közműépitő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86772323
Postai cím: Kőlyuktető 0715/3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11062811210

Hivatalos név: VITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29068351
Postai cím: Május 1 Út 81
Város: Bélapátfalva
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3346
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11161013210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges