Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17414/2019
CPV Kód:22315000-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:A Kormány általános hatáskörű ter-i áll.ig. szerve
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Simon Bettina
Telefon: +36 18962644
E-mail: simon.bettina@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12885223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: A Kormány általános hatáskörű ter-i áll.ig. szerve
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Űrfelvételek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000782692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22315000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Magyarország területére vonatkozó, közeli infravörös és vörösél-sávot tartalmazó nagyfelbontású űrfelvételek beszerzése kettő időablakban” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Magyarország teljes területére vonatkozó, 2019. 04. 20. - 2019. 06. 20. között (1. időablak) és 2019. 07. 01. - 2019. 08. 15. között (2. időablak) készült, közeli infravörös (Near-Infrared, NIR) és vörösél- (Red Edge) sávot tartalmazó űrfelvételek szállítása. Az űrfelvételek készítésének mindkét időablakban Magyarország teljes területére kell kiterjednie.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Űrfelvételek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22315000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Magyarország területére vonatkozó, közeli infravörös és vörösél-sávot tartalmazó nagyfelbontású űrfelvételek beszerzése kettő időablakban” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Magyarország teljes területére vonatkozó, 2019. 04. 20. - 2019. 06. 20. között (1. időablak) és 2019. 07. 01. - 2019. 08. 15. között (2. időablak) készült, közeli infravörös (Near-Infrared, NIR) és vörösél- (Red Edge) sávot tartalmazó multispektrális űrfelvételek szállítása. Az űrfelvételek készítésének mindkét időablakban Magyarország teljes területére kell kiterjednie.

1. Az űrfelvételek készítési ideje (időablakok):
1.) 2019. 04. 20. - 2019. 06. 20.
2.) 2019. 07. 01. - 2019. 08. 15.
2. Ajánlatkérő mindkét időablak vonatkozásában – az adott időintervallumban készült – archív felvételeket is elfogad, amennyiben azok megfelelnek a műszaki leírásban előírtaknak.
3. Az űrfelvételeknek legalább 5 db, az optikai tartományba eső spektrális sávot, ezen belül 1 db Blue (kék): 0,440-0,510 µm, 1 db Green (zöld): 0,520-0,590 µm, 1 db Red (vörös): 0,630-0,685 µm, 1 db Red Edge (vörösél):0,690-0,730 µm valamint 1 db NIR (near-infrared, közeli infravörös): 0,760-0,850 µm sávot kell tartalmaznia.
4. Az űrfelvételek (mint végtermék) terepi felbontása a nadírpontban valamennyi multispektrális sáv esetében: legalább 6,5 m. Az űrfelvételek eredeti felbontásához képest a végtermék előállításához alkalmazott újramintavételezés mértéke nem haladhatja meg a 25%-ot.
5. A felvételezés pásztázási sávszélessége: legalább 70 km.
6. Kitekintési szög: maximum 30°.
7. Feldolgozottsági szint: A szenzor radiometriai korrekcióit tartalmazó, de geometriai előfeldolgozás nélküli, a végfelhasználó által, az RPC (Rational Polynomial Coefficients) eljárással történő geometriai előfeldolgozást lehetővé tevő Level 1B;
8. Formátum: National Imagery Transmission Format (NITF), multispektrális;
9. Radiometriai felbontás: 12 bit.
10. Szállítás módja: számítógép-hálózaton keresztül, FTP vagy HTTP vagy HTTPS protokoll használatával.
11. A szállítás időpontja: A szállítási szerződés megkötésétől, illetve az űrfelvételek rendelkezésre állásától számított legkésőbb 5. munkanap.
12. Az űrfelvételek által lefedett terület meghatározása: Magyarország teljes területe, 93 034 km2.
13. Az egyenkénti felvételek felhőborítása: maximum 20%, a következők szerint.
1.) Amennyiben egy felvétel legfeljebb 20%-ban tartalmaz felhőborítást, a Megrendelő a felvételt elfogadja.
2.) Amennyiben egy felvétel 20%-nál nagyobb arányban, de legfeljebb 40%-ban tartalmaz felhőborítást, akkor a Megrendelő dönt annak elfogadásáról, a mezőgazdasági területek felmérhetősége alapján.
3.) Amennyiben egy felvétel 40%-nál nagyobb arányban tartalmaz felhőborítást, a Megrendelő a felvételt nem fogadja el.
4.) Magyarország határain túli területeket is tartalmazó űrfelvételek esetében az országhatáron belüli területet kell a felhőborítás számításánál figyelembe venni.
5.) A felvételeknek csak az érdemi távérzékelt adatot tartalmazó részét lehet figyelembe venni a felhőborítás számításánál, az adathiányos részeket („NoData”, „Black Fill”) ki kell hagyni a számításból.
14. Az elfogadott felvételeknek Magyarország területének legalább 60%-át le kell fedni mind a két időablak vonatkozásában.
1.) Magyarország határain túli területeket is tartalmazó elfogadott felvételek esetében az országhatáron belüli területet kell a lefedett terület számításánál figyelembe venni.
2.) Az elfogadott felvételeknek csak az érdemi távérzékelt adatot tartalmazó részét lehet figyelembe venni a lefedett terület számításánál, az adathiányos részeket („NoData”, „Black Fill”) ki kell hagyni a számításból.
3.) A lefedett terület számításánál az elfogadott felvételek felhőborítottsága nem releváns.
4.) A lefedettséget mind a két időablak vonatkozásában geometriailag kell érteni, vagyis az egy időablakon belül több felvétel (országhatáron belüli, érdemi távérzékelt adatot tartalmazó része) által lefedett területek is csak egyszer számítanak.
Ajánlattevő ajánlata részeként köteles benyújtani szakmai ajánlatát, mely tartalmazza az általános termékleírást, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy az általa megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. A leírásnak ezen felül tartalmaznia kell legalább a felvételezéshez használt (használni kívánt) műhold, műholdak vagy műhold-konstelláció nevét, és ha a műhold(ak) több szenzort hordoz(nak), akkor a felvételezéshez használt szenzor(ok) nevét is.
Továbbá Ajánlattevő köteles szakmai ajánlata részeként benyújtani – tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívás megjelenésekor az 1. időablak teljesen lezáródott - az 1. időablakban szállítani kívánt felvételek leírását (felvételek típusát, felvételezési dátumát földrajzi helyét és a felhőborítottság arányát), melyből egyértelműen megállapítható, hogy az általa megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlat nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás iránti az érdeklődését az EKR-ben tudja jelezni. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13189 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Űrfelvételek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásban nem érkezett érvényes ajánlat, ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GeoIQ Imaging kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54236354
Postai cím: Kakashegy Utca 56
Város: Pilisszentkereszt
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2098
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26598970213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges