Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17442/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Biatorbágy Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Biatorbágyi Egészségház 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. (hrsz.:1510)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:System Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Biatorbágy Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61120417
Postai cím: Baross Gábor Utca 2/A
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Anita
Telefon: +36 23310174
E-mail: lengyel.anita@biatorbagy.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.biatorbagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.biatorbagy.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Röntgendiagnosztikai helyiség építése
Hivatkozási szám: EKR000991652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Biatorbágyi Egészségházban kialakítandó röntgendiagnosztika helyéül szolgáló helyiség építése.
A beruházás célja az Egészségház földszintjén röntgen vizsgáló berendezés telepítése, a kivitelezési feladat az ehhez szükséges építési feladatok elvégzése az elkészített kivitelezési tervdokumentáció alapján. Sugárvédelmi engedélyezési tervet csak a telepítendő gép típusának és felszerelésének ismeretében lehet készíteni, amelyhez képest majd jelen kivitelezési tervet felülvizsgálni szükséges.
A röntgen helyiségre vonatkozó tervek a teljes Egészségház átalakításának, korszerüsítésének következő részét képezik.
A tervezett röntgen vizsgáló helyén jelenleg a reumatológia és a sebészet rendelői helyezkednek, el (kettő a három helyiségből), a sebészet számára átmenetileg helyet kell biztosítani az 1. emeleten a Családsegítő szolgálat helyiségeinek átrendezésével, amely munkák a feladat részét képezik.
Az épület állapota jó, szerkezeti és szakipari elemei koruknak megfelelő állapotban vannak.
Tervezett állapot - röntgen vizsgáló
Az új röntgen vizsgáló helyiség két meglévő rendelő átalakításával hozható létre. Részei: a röntgen sugár ellen árnyékolt vizsgáló, a leválasztott kapcsolófülke és két vetkőző, amelyből az egyik tolószékkel, vagy fekvőkocsival is használható.
Műszaki feladatok
1. Az átalakítások során vissza kell bontani a válaszfalak egy részét, a burkolatokat és a szerelvények elavult hányadát. Tartószerkezetet érintő bontást nem tervezünk. Az épületen belül a meglévő szerkezetek közül elsősorban tégla válaszfalak, nyílászárók, vezetékek és burkolatok kerülnek bontásra. A röntgen helyiségben az aljzatot is fel kell bontani a padlócsatornák elhelyezéséhez.
Minden bontási munkát csak az intézmény vezetőségével egyeztetett időpontban lehet végezni, olyan technológiával, ami a megmaradó épületszerkezeti elemek épségét nem veszélyezteti, valamint az intézmény működését nem akadályozza.
2. A födém teherbirásának igazolására jegyzőkönyvvel igazolt próbaterhelést kell végezni.
3. Az új válaszfalakat szerelt szerkezetből tervezzük a kedvezőbb súlyuk és száraz technológiájuk miatt. A külső falakra 1 mm ólomlemezzel kasírozott szárazvakolatot kell észíteni.
4. A gyógyászati helyiségekbe hézagmentes, nagy kopásállóságú, könnyen takarítható és esztétikus PVC padlót tervezünk. A röntgen vizsgáló padlója antisztatikus kivitelű lesz.
5. A falak belső felülete mosható, súrolható latex festést kap.
6. Az új ajtók CPL borítású, tömör lapokkal és mázolt előre beépíthető acéltokkal készülnek - a sugárvédelemnek megfelelő árnyékolással. A külső ablakra belül 1 mm ólomegyenértékű védőszerkezet készül.
7. Álmennyezet a gépészeti berendezések takarására és a világítótestek fogadására készül.
8. Mivel a funkció megköveteli, így a komplex átalakításkor betervezzük a külső motoros árnyékolást, amelyet fokozatosan is ki lehet építeni.
9. A röntgen vizsgáló helyiségeinek szellőztetését az vetkőző helyiség álmennyezetébe telepített légkezelő berendezéssel oldjuk meg. A röntgen helyiségben frisslevegő befúvást és elszívást biztosítunk. A szellőzőgép V=510m3/h befúvó és elszívó légmennyiség szállítására méretezett. A kifúvást a tető fölé kell vezetni, emiatt két kisebb födémáttörést is végre kell hajtani.
10. Az új orvosi kézmosók a meglévő hálózatra csatlakoznak.
11. A többlet villamos energiaigény - röntgen berendezés ~34,6kVA - gépészeti berendezések ~1,0kW
A kiépítendő becsatlakozás értéke a meglévő kapacitás hozzáadásával: 3x400A
A csatlakozási pont egy típus csatlakozó-fogyasztásmérő szekrényben valósul meg. Az elszámolási fogyasztásmérés is itt történik. Az energiaellátás feszültségrendszere a betápláláson 3N∼50Hz 400/230V lesz.
A világítás energiatakarékos, szabályozható fényerejű LED lámpatestekkel készül
12. Az új informatikai végpontok a meglévő hálózat RACK szekrényébe csatlakoznak.
Tűzjelző hálózat előkészítését kell elvégezni a meglévő állapothoz kapcsolódóan.
Nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban kerülnek ismertetésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46102849 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Röntgendiagnosztikai helyiség építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262520-2
További tárgyak:45315100-9
45420000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Biatorbágyi Egészségház 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. (hrsz.:1510)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tájékoztató II.1.4.) pontja tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési részszempont tekintetében a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában, 2019. június 4. napján megjelent útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás;
P = (Alegjobb/Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa 10
Pmin: a pontskála alsó határa 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
A "2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap)" értékelési részszempont tekintetében az Útmutató 1. számú melléklet A. 1. a) pont ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.
P = (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati elem
Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem
A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont) esetében a maximum további 24 hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 24 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 24 hónapként kerülnek figyelembe vételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak.
A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez esetben a megajánlás „0” pontszámot kap. A figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat kezdő és végső hónapját is.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. értékelési részszempontra tett ajánlatot alátámasztó, szakembert bemutató Ajánlattevői nyilatkozatot minimálisan az alábbi tartalommal:
- szakember neve
- az ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése
ÉS
- Az értékelési részszempontban bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz [amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan részletességgel, hogy a megajánlott többlet szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen (legalább év/hó részletességgel], rendelkezésre állási nyilatkozat, és a végzettséget igazoló okiratok másolatait.
Az ajánlatkérő a 24 hónapban határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Röntgendiagnosztikai helyiség építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: System Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71668747
Postai cím: Nádorliget Utca 5/A/603
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: systembautrade@gmail.com
Telefon: +36 307119747
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23135969243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36414847
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46102849
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: System Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71668747
Postai cím: Nádorliget Utca 5/A/603
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23135969243

Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69860016
Postai cím: Gyömrői út 76-80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13240567242

Hivatalos név: Novemberi Hajnal 2001 Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33377245
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 20
Város: Adony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23427822207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Alvállalkozók igénybevétele nem ismert, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem kérte a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat benyújtását.
Valamennyi ajánlattevő KKV.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges