Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:17592/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Piricse Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, 4375 Piricse, Arany János u. 4. hrsz: 336/5 Mesevár Óvoda épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SÁMSON-GALFOR Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Piricse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18259
Postai cím: Petőfi út 11
Város: Piricse
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4375
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harcsa Éva
Telefon: + 42/280 461
E-mail: piricse.hivatal@freemail.hu
Fax: + 42/280 300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.piricse.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.piricse.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde kialakítása Piricsén” TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00043
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés „Bölcsőde kialakítása Piricsén” TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00043 projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45231100-6
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331100-7
45330000-9
45331000-6
45310000-3
45312310-3
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4375 Piricse, Arany János u. 4. hrsz: 336/5 Mesevár Óvoda épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a létesítmény, továbbiakban: Létesítmény.
Funkció: két csoportszobás bölcsőde létrehozása, meglévő óvoda épület bővítésével.
- 2 db foglalkoztató szoba kialakítása 12 gyerek részére;
- Tervezett bölcsőde hasznos alapterülete:372,62 m2;
- foglalkoztató szobákhoz tartozó Szociális blokk+ mosdó+öltöző+takarítószer raktár kialakítása;
- Igazgatási-gazdasági rész és (Melegítő ) Konyha - tejkonyha átalakítása;
-3 állásos parkoló építése, amiből 1 db. akadálymentes;
- Tervezett bővítés bruttó alapterülete: 437,82 m2
- Tervezett összes beépítés: 1400,49 m2
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, jogerős építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó engedély, jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell, a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Bölcsőde kialakítása Piricsén” TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00043

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15842 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Bölcsőde kialakítása Piricsén” TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00043 projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SÁMSON-GALFOR Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Virágos u. 14.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 80.916.520
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45231100-6
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331100-7
45330000-9
45331000-6
45310000-3
45312310-3
45430000-0
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4375 Piricse, Arany János u. 4. hrsz: 336/5 Mesevár Óvoda épület
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a létesítmény, továbbiakban: Létesítmény.
Funkció: két csoportszobás bölcsőde létrehozása, meglévő óvoda épület bővítésével.
- 2 db foglalkoztató szoba kialakítása 12 gyerek részére;
- Tervezett bölcsőde hasznos alapterülete:372,62 m2;
- foglalkoztató szobákhoz tartozó Szociális blokk+ mosdó+öltöző+takarítószer raktár kialakítása;
- Igazgatási-gazdasági rész és (Melegítő ) Konyha - tejkonyha átalakítása;
-3 állásos parkoló építése, amiből 1 db. akadálymentes;
- Tervezett bővítés bruttó alapterülete: 437,82 m2
- Tervezett összes beépítés: 1400,49 m2
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, jogerős építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó engedély, jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell, a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 83.744.566
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SÁMSON-GALFOR Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Virágos u. 14.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés 3.1. pontja, 4.1. pontja a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján az alábbi tartalomra módosult:
Eredeti feltétel:
3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Vállalkozói díj (Egyösszegű nettó ajánlati ár): 080.916.52 HUF + 27%ÁFA (21.847.460 HUF ÁFA), azaz bruttó: 102.763.980 forint.
Módosult feltétel:
3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Vállalkozói díj (Egyösszegű nettó ajánlati ár): 83.744.566 HUF + 27%ÁFA (22.611.032 HUF ÁFA), azaz bruttó: 106.355.598 forint.
Eredeti feltétel:
4.1. A tárgyi projekt szerződés szerinti teljesítésének véghatárideje: 2018. 09. 30, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.
Felek rögzítik, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napján hatályos támogatási szerződés szerint (3. számú melléklet - 5. mérföldkő) az építési kivitelezési tevékenység befejezési határideje 2018. 09. 30. Megrendelő a támogatási szerződés 3. számú mellékletének 5. mérföldkövének teljesítési határidejét illetően támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet fog benyújtani, melyben kérelmezni fogja az építési kivitelezési tevékenység befejezési határidejének módosítását. Amennyiben a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásra és ennek alapján a támogatási szerződés módosítása megkötésre kerül, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési határidő új közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik az építési kivitelezési tevékenység támogatási szerződés módosításában meghatározott módosított befejezési határidejére. megrendelő a támogatási szerződés módosításának megkötéséről 3 napon belül tájékoztatja a Vállalkozót.
Módosult feltétel:
4.1. A tárgyi projekt szerződés szerinti teljesítésének véghatárideje: 2019. május 31., mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.
Felek rögzítik, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napján hatályos támogatási szerződés szerint (3. számú melléklet - 5. mérföldkő) az építési kivitelezési tevékenység befejezési határideje 2018. 09. 30. Megrendelő a támogatási szerződés 3. számú mellékletének 5. mérföldkövének teljesítési határidejét illetően támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet fog benyújtani, melyben kérelmezni fogja az építési kivitelezési tevékenység befejezési határidejének módosítását. Amennyiben a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem jóváhagyásra és ennek alapján a támogatási szerződés módosítása megkötésre kerül, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési határidő új közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik az építési kivitelezési tevékenység támogatási szerződés módosításában meghatározott módosított befejezési határidejére. megrendelő a támogatási szerződés módosításának megkötéséről 3 napon belül tájékoztatja a Vállalkozót.
Továbbá módosult a vállalkozási szerződés műszaki tartalma és a vállalkozási szerződés költségvetése.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés vállalkozói díjának változása (3.1. pont): a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján
A vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítása (4.1. pont): a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontja alapján
A vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítása:
a) Egyenértékű termékek: a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján
b) Pótmunkák: a Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján
A vállalkozási szerződés költségvetésének módosítása: a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 80.916.520 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 83.744.566 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződő feleknek lehetőségük van a Ptk. szerint mindaddig módosítani a szerződést, ameddig a szerződés teljesítése nem történt meg hiánytalanul mindkét fél részéről.
A vállalkozási szerződés jelen módosítására a vállalkozási szerződés időbeli hatálya alatt került sor, tekintettel arra, hogy a Vállalkozó az eredeti teljesítési határidő lejártát megelőzően az akadályoztatását bejelentette Megrendelő felé, és a teljesítési határidő erre tekintettel felfüggesztésre került.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben