Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:17768/2019
CPV Kód:48321000-4
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügyi igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Unger István
Telefon: +36 12254400
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Fax: +36 12012482
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000863142019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000863142019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügyi igazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: IBM Notes támogatás - 2019.
Hivatkozási szám: EKR000863142019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48321000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: IBM Notes alapú rendszerek beszerzése során a GEOINFO projektben kialakított általános üzemeltetési és védekezési modulokhoz történő támogatás valósul meg:
1. Iratkezelés, KÉR kapcsolat, elektronikus levelezés
2. Csoportmunka (IBM Sametime, Connections)
3. Kárelhárítási modulok
Diszpécser modul; Környezeti káresemények – Vízminőségi káresemények; Helyi vízkárelhárítás készültégi fokozatok; Helyi vízkár napi jelentések; Gázló jelentés; Védekezési erőforrások; VIZIG ügyeletesek
4. L.VAR (VAR-LND)
5. Startlap
6. A VIR és Marathon Terra közötti kapcsolat kialakítása
7. OMIT portál
8. TelVIR - Mobil applikációk
Országos Domino/Notes alapú Vízkárelhárítási Védekezési Információs Rendszer (VIR) támogatása
A szükséges alkalmazási ismeretek oktatása.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: IBM Notes támogatás - 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: IBM Notes alapú rendszerek beszerzése során a GEOINFO projektben kialakított általános üzemeltetési és védekezési modulokhoz történő támogatás valósul meg:
1. Iratkezelés, KÉR kapcsolat, elektronikus levelezés
2. Csoportmunka (IBM Sametime, Connections)
3. Kárelhárítási modulok
Diszpécser modul; Környezeti káresemények – Vízminőségi káresemények; Helyi vízkárelhárítás készültégi fokozatok; Helyi vízkár napi jelentések; Gázló jelentés; Védekezési erőforrások; VIZIG ügyeletesek
4. L.VAR (VAR-LND)
5. Startlap
6. A VIR és Marathon Terra közötti kapcsolat kialakítása
7. OMIT portál
8. TelVIR - Mobil applikációk
Országos Domino/Notes alapú Vízkárelhárítási Védekezési Információs Rendszer (VIR) támogatása
A szükséges alkalmazási ismeretek oktatása.
2240 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M 2.1 szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) ( szakami tapasztalat értékelése során maximum 48 hónap vehető figyelembe) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szakértői nettó óradíj (Ft/óra) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a megrendelés során + 15 %-kal eltérhet.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint saját nyilatkozatot, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyének bemutatásáról. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: nem releváns
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): nem releváns
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolja az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése minden kitétel vonatkozásában egyértelműen megállapítható legyen),
c) az elvégzett munkák mennyiségét,
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező időpont év, hónap, nap megjelöléssel,
e) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése és a 21/A. § szerint kell igazolnia.
M.2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább egy darab közigazgatási területen megvalósított, legalább 9 egybefüggő hónapot magába foglaló vízügyi és/vagy vízvédelmi feladatokhoz kapcsolódó, minimum 1200 felhasználót kiszolgáló referenciával, melynek összértéke meghaladta a nettó 25 MFt-ot és mely az alábbi tevékenységre vonatkozott:
• árvízi, belvízi, környezeti kár, helyi és jégkár elleni védekezési és/vagy kárelhárítási feladatokat támogató informatikai rendszer rendszertámogatása (meglévő árvízi védekezési feladatokat támogató informatikai rendszer reaktív támogatása);
Befejezett: tevékenység vagy annak valamely szakasza amely teljesítésigazolással lezárult.
M.2.1) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező személyekkel:
Legalább 1 fő informatikai területen szerzett egyetemi, vagy főiskolai, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező rendszerszervező szakemberrel, aki legalább 12 hónap közigazgatási területen megvalósított rendszerszervezési tapasztalattal rendelkezik és részt vett legalább 1 db árvízi védekezési vagy vízkárelhárítási feladatokat támogató informatikai rendszer kialakításában és/vagy támogatásában;
M.2.2) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező személyekkel:
Legalább 1 fő informatikai területen szerzett egyetemi, vagy főiskolai, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki alkalmazásfejlesztő szakemberrel, aki legalább 12 hónap közigazgatási területen megvalósított alkalmazásfejlesztői tapasztalattal rendelkezik, és részt vett legalább 1 db közigazgatási területen megvalósított vízügyi vagy vízvédelmi feladatokhoz kapcsolódó informatikai rendszer kialakításában és/vagy támogatásában;
M.2.3) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező személyekkel:
Legalább 1 fő informatikai- vagy villamosipari területen szerzett egyetemi, vagy főiskolai, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező rendszermérnök szakemberrel, aki legalább 12 hónap közigazgatási területen megvalósított rendszermérnöki tapasztalattal rendelkezik, és részt vett legalább 1 db közigazgatási területen megvalósított vízügyi vagy vízvédelmi feladatokhoz kapcsolódó informatikai rendszer kialakításában és/vagy támogatásában.
M.2.4) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező személyekkel:
Legalább 1 fő egyetemi, vagy főiskolai, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező tanácsadó vagy oktató szakemberrel, aki legalább 12 hónap közigazgatási területen megvalósított tanácsadói/oktatói tapasztalattal rendelkezik, és részt vett legalább 1 db közigazgatási területen megvalósított vízügyi vagy vízvédelmi feladatokhoz kapcsolódó informatikai rendszer kialakításában és/vagy támogatásában.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő jelen eljárás kapcsán szerződést megerősítő biztosítékokat – Késedelmi, meghiúsulási kötbér, teljesítési, késedelmi kamat, jótállás a szerződéstervezetben foglaltak szerint ír elő.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes Ajánlattevő havonta egy db számla benyújtására jogosult a szerződéstervezet szerint. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Magyar Forint (HUF). A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé sem közös, sem önálló ajánlattevők esetén gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban EKR Rendelet) 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az egyes bírálati szempont esetében egyenes arányosítás, a második bírálati szempont esetében fordított arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérő fizetési számlaszáma 10032000-00319841-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és amelynek a szerződés kötés
idejére kell érvényesnek lennie.
A befizetés igazolásának módja: - átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat); - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén azgarancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti; - biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.
VI.3.4 )
További információk: 1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
2. Az EKRr 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott Felolvasólapot kell Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában az ajánlat részeként kitölteni.
3. Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
4. Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólap
5. AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
6. amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállalóaláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolatipéldánya
7. AT-nek a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
8. nyil. a Kbt.65.§(7)bek. alapján, (nemleges tartalommal is)
9. közös ajánlattevői megállapodást amely tartalma a közbeszerzési dokumentációban foglaltak alapján szükséges elkészíteni.
10. Kbt. 67.§ (4) bek.nyil.
11. nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
12. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
13. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg.
14. Ajánlatkérő külön felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában, az EKRr 11. § (4), és a 12. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 138-139. §-aiban foglaltakra.
15. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
- Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
- Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez feltétlenül szükséges.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
16. FAKSZ: Dr. Unger István 00296
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges