Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18004/2019
CPV Kód:55510000-8
Ajánlatkérő:Üröm Község Önkormányzata
Teljesítés helye:József Nádor Általános Iskola és Művészeti Iskola Üröm, Iskola u. 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Üröm Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93565141
Postai cím: Iskola U. 10.
Város: Üröm
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kisfalvi István közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 202248736
E-mail: prezentarones@gmail.com
Fax: +36 202248736
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.urom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: közétkeztetési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001071072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Vállalkozó a nyertes ajánlata, és a szerződéstervezet feltételei alapján vállalja a KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS teljesítését. A vállalkozói díj a tartalmazza az élelmiszer előállítás és kiszállítás valamennyi költségét (élelmiszer-, és egyéb nyersanyagok, eszközök, munkadíjak, járulékos költségek). A tálalókonyhát a Megrendelő üzemelteti.
Minőségi követelmények: A közétkeztetési szolgáltatás étkezési normáit, szakmai követelményeit „a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról” szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet tartalmazza, amely előírásoknak a szolgáltatás során maradéktalanul meg kell felelni.
Étlap: Megrendelő a Vállalkozó által ajánlott "A" és "B" menüből állítja össze a heti étlapot. A menü étlapokat Vállalkozó a teljesítést megelőző 1 hónappal megküldi Megrendelő részére.
A Vállalkozó kötelessége az „A” és „B” menüt úgy összeállítani, hogy mindkettő megfeleljen a követelményeknek. Megrendelő legfeljebb olyan módosításokat jogosult igényelni, amellyel nem veszélyezteti a hivatkozott követelmények betartását. Ettől eltérő utasítás esetén minden felelősség a Megrendelőt terheli.
A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 6. § (1)-(6) bekezdése alapján:
A Vállalkozó minden, általa biztosított étkezéshez étlapot készít, és a József Nádor Általános Iskola és Művészeti Iskola (a továbbiakban: Intézmény) az étkezők és a szülők - által is jól látható helyen kifüggeszti, és elektronikus formában is elérhetővé teszi, ha az ehhez szükséges feltételek az Intézménynél rendelkezésre állnak.
A Vállalkozó az étlapon feltünteti minden étkezés:
a) számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát,
b) számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket.
Ha az étlapban változás következik be, arról a Vállalkozó a változást követően azonnal, de legkésőbb a kiszállítás előtt 3 órával tájékoztatja az Intézményt. A Vállalkozó a diétás étrendet a nem diétás étrendtől elkülönítetten tünteti fel az étlapon. A Vállalkozó 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 4. melléklet szerinti adagolási útmutatót készít, amelyet az Intézmény rendelkezésére bocsát. A Vállalkozó az adagolási útmutatót az ételkészítés helyén, az Intézmény a tálalás helyén a tálaló személyzet által jól látható helyen kifüggeszti.
Az adagolási útmutatóban foglalt adagot minden fő számára biztosítani szükséges azokban a tálalási formákban is, ahol nem közvetlenül egy személynek kiszolgált adagban kapja meg az étkeztetett személy az ételt.

Diétás ételek: Szolgáltató igény szerint diétás ételeket is készít a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet 15. § és 16. § (5) (6) bekezdés előírásainak megfelelően (tej-, tojás-, liszt-érzékeny, cukros). A diétás ételek étlapját szakképzett dietetikus állítja össze.
Rendelés: A Megrendelő a rendelést 1 hétre előre, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adja le, a tárgyhetet megelőző héten, szerdán 15 óráig. Pótrendelés és lemondás a tárgynapot megelőző nap 10.00 óráig lehetséges.
A Vállalkozó a Megrendelő rendelése alapján szállítja az ételeket naponta: a tízórait és uzsonnát 08:00 óráig, az ebédet 12:00 óráig megbeszélés szerint.

Szállítólevél: A Vállalkozó az ételeket szállítólevéllel együtt adja át a Megrendelő megbízottjának, amelyen a darabszám és egy adag mennyisége mindig fel van tüntetve. Vállalkozó "repetaként" naponta 2 plusz adagot szállít.
A Megrendelő a szállítólevél szerinti mennyiséget, az aláírásával és bélyegzőjével ismeri el. A Vállalkozó olyan I. osztályú élelmiszert köteles átadni, melynek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyvben, és a vonatkozó szabványokban leírtaknak valamint a közétkeztetésre az adott korcsoportban irányadó jogszabályokban foglalt feltételeknek. Vállalkozó köteles a kiszállított valamennyi ételből mintát venni, és azt mintavételtől számított 48 óráig – vagy ha jogszabály vagy egyéb előírás ettől hosszabb időtartamot ír elő a számára – megőrizni.
A Vállalkozó konyhái a HACCP élelmiszer biztonsági rendszert alkalmazzák. A szállítás a Vállalkozó által biztosított gépkocsikkal történik.
Vállalkozó az általa elvégzett munkáért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében különösen felel mindazon kárért, amely nem megfelelő feladatvégzésére, vagy nem megfelelő élelmiszer felhasználására vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben, amely Vállalkozó vagy alvállalkozói tevékenységére vezethető vissza.
A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás sem menti fel a Vállalkozót a felelőssége alól.
A Vállalkozó köteles bármilyen kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.
A Vállalkozó felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben bármelyik alvállalkozójának, vagy alkalmazottainak tetteiért, mulasztásaiért és hanyagságukért, éppen olyan mértékben mintha ezen tetteket, mulasztásokat vagy hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el.
A Vállalkozó felelősséggel tartozik, és kártalanítania kell a Megrendelőt minden veszteségért, kiadásért és panaszért, a fizikai tulajdonban keletkező veszteségekért és károkért, valamint a személyi sérülésekért és halálesetekért, amelyek Vállalkozó magatartására visszavezethetőek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 92551800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: közétkeztetési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: József Nádor Általános Iskola és Művészeti Iskola Üröm, Iskola u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ÁLTALÁNOS ISKOLA (11-14 év) Évente 185 szolgáltatási (tanítási) nap. Szolgáltatási naponként tízórai 120 db, ebéd 280 db, uzsonna 120 db. Diétás ebéd (11-14 év) 5 db. Felnőtt ebéd (19-69 év) 15 db. **** Az eltérés mértéke legfeljebb + 10 % lehet. A szolgáltatási napok a tanév rendjéhez igazodnak (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet), és azt külön, írásban közli a Vállalkozóval az Ajánlatkérő (Megrendelő). A közbeszerzési ajánlatot a mellékelt tételes költségvetési kiírás (tételes árajánlat) hiánytalan kitöltésével kell benyújtani, amely SZAKMAI AJÁNLATNAK minősül! A tételes költségvetés hiánypótlása a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján nem lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 késedelmi kötbér (nettó Ft/nap-ban, de minimum 50 000 Ft/nap. A nettó 100 000 Ft/nap, vagy annál nagyobb összeg a maximális pontot kapja) 10
2 hibás teljesítési kötbér (nettó Ft/nap-ban , de minimum 50 000 Ft/nap. A nettó 100 000 Ft/nap, vagy annál nagyobb összeg a maximális pontot kapja) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft-ban) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15793 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: közétkeztetési szolgáltatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92470460
Postai cím: Róbert Károly Körút 76-78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: moritz.piroska@junior-zrt.hu
Telefon: +36 309594133
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14768583
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10929764241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92551800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TS Gastro Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16566426
Postai cím: Pesti Út 65
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14893560213

Hivatalos név: Familiar Foods Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78264995
Postai cím: Molnár Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13195175241

Hivatalos név: Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92470460
Postai cím: Róbert Károly Körút 76-78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10929764241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges