Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:18318/2019
CPV Kód:03144000-2
Ajánlatkérő:MagraL Limousin Korlátolt Felelősség Társaság
Teljesítés helye:Zalabér 03226/1 hrsz (3. sz. istálló)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MagraL Limousin Korlátolt Felelősség Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44894207
Postai cím: Belterület Út 298/1 hrsz.
Város: Pakod
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8799
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Litvai Gábor
Telefon: +36 309788494
E-mail: litvai@magral.eu
Fax: +36 22309277
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001142132019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001142132019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyakrögzítők beszerzése -árubeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001142132019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03144000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő 75 db biztonsági nyakfogó és kapcsolódó szerelési anyagok beszerzésére kér ajánlatot.
II.1.5)
Becsült érték: 3500000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: 75 db biztonsági nyakfogó beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03144000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223
A teljesítés helye: Zalabér 03226/1 hrsz (3. sz. istálló)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 75 db biztonsági nyakrögzítő beszerzése (6/4"-75), 2 db keresztzár (6/4"), 15 db egyedi záregység (103), 30 db szerelési anyag két oszlopra történő felfogatáshoz, 32 db félbilincs (6/4") és 64 db M 10x50 nemesacél állványcsavar rendelkezésre bocsátásával, a leszállított termékek helyszíni beszerelésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt jótállási időt meghaladó jótállás vállalása (hónapban, min. 0 max 12) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft-ban) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1801269517 azonosító számú projekt
II.2.13) További információ A Vidékfejlesztési Program „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című, VP2-4.1.1.3-16 kódszámú felhívás. Projekt azonosítója: 1801269517
Ajánlatkérő MVH regisztrációs száma (ügyfélazonosító): 1009755965

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §].Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozatot tenni szükséges ajánlatban.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a következőkre:
- a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában;
- a Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján: amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni;
- a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglaltakra;
- a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapok alkalmazása kötelező.
Irányadóak a Kbt. 64.§ (1) és (2) bek. (öntisztázás lehetősége), valamint a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 33. szám; 2019. február 15.).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem előírás.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem előírás.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra. Ajánlatkérő a Kbt. 65. §. (2) bekezdése alapján azzal indokolja a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény mellőzését, mert olyan eszközök beszerzésére kerül sor, amelyek esetében a teljesítés megfelelősége szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges, a beszerezni kívánt termékek mérete, anyaga, mint a beszerzés egyedi jellemzői biztosítják a beszerzéssel elérni kívánt minőséget.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Nem kerül előírásra.Ajánlatkérő a Kbt. 65. §. (2) bekezdése alapján azzal indokolja a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény mellőzését, mert olyan eszközök beszerzésére kerül sor, amelyek esetében a teljesítés megfelelősége szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges, a beszerezni kívánt termékek mérete, anyaga, mint a beszerzés egyedi jellemzői biztosítják a beszerzéssel elérni kívánt minőséget.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmesen szállított termék nettó ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a késedelmesen szállított termék nettó ellenértékének 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben Nyertes ajánlattevő nem teljesít vagy a késedelmi kötbér elérte a maximális mértéket, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett termék nettó ellenértéke, mértéke 20% a kötbéralapra vetítetten.
Nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül (Ajánlatkérő döntése alapján). Ezen esetben Ajánlatkérő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető). A rendkívüli felmondás esetén a Nyertes ajánlattevő köteles a meghiúsulási kötbéren túlmenően az ajánlatkérő igazolt - kötbérrel nem fedezett – kárainak megtérítésére is.
Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.
Teljes körű jótállás a leszállított termékekre: 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét utólag, a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései és a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése szerint. A szerződés finanszírozása pályázati forrásból történik (ld. II.12. pont) a támogatás intenzitása 50,000000 %).
Irányadó a Kbt. 27/A. §.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem lehetséges és nem követelmény a nyertes ajánlattevő(k) általi gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása a szerződés teljesítése érdekében.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/10/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban EKR r.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §, illetve a Kbt. 68. § (1); (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az eljárás a Kbt. 3.§ 5a. pont szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kerül lefolytatásra az EKR r. szerint. Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani (olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumban), irányadó a Kbt. 41.§ (1) és az EKR r. 11.§ (9) bek.
2. Az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
3. Az ajánlat összeállítása során irányadó a Kbt. 41/A.§. Az EKR-ben biztosított űrlapok alkalmazása kötelező a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján.
4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) és 41/A.§ (4) bek. alapján vizsgálja.
5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia [Kbt. 66.§ (5) bek.] az EKR r. 11.§ (1) bek. alapján.
6. A Kbt. 35.§ szerinti közös ajánlattétel esetén a közös AT-k közötti megállapodást csatolni kell.
7. Irányadó a Kbt. 47.§ (2) bek. A Kbt. 41/A.§ (2) bek. alapján előírás, hogy az olyan nyilatkozat, mely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek. alapján.
9. Csatolandó a jelen felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozat, igazolás és dokumentum is, melyeket a Kbt. kötelezően előír. Csatolandóak a KD-ban meghatározott nyilatkozatok.
10. A Kbt. 117.§ (2) bek. alapján ÖNÁLLÓAN KIALAKÍTOTT ELJÁRÁSI SZABÁLYOK:
AK a Kbt. 112.§ (1) bek. b) pontja szerint jár el – nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint – az alábbi eltérésekkel:
11.1. A Kbt. 113.§ (1)-(5) bek. nem kerül alkalmazásra; a Kbt. 113.§ (6) bek. a jelen felhívás visszavonására is alkalmazandó.
11.2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen felhíváson kívüli KD módosul és az ajánlattételhez még min. 3 munkanap rendelkezésre áll, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, a módosításról hirdetmény nem kerül feladásra, a módosított KD közvetlenül az EKR-ben kerül közzétételre. A KD módosításáról AK az EKR útján értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
11.3. Az ajánlattételi határidő a felhívás feladásától számított 10 nap.
11.4. AK a Kbt. 69.§ (4)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata 1 lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandó minden dokumentum.
11.5. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és adott esetben (AK döntése alapján) az azt követő 1 vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
12. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Hiánypótlásra lehetőség nincsen, ha a hiánypótlással az AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
13. FAKSZ: dr. Vágner Elza (00667) evagner@t-online.hu .
14. A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont NEM KERÜL alkalmazásra.
15.Részajánlattétel kizárásának indoka: a beszerzés tárgyát képező eszközök azonosságára, valamint az ahhoz kapcsolódó egységes szerződéses feltételekre, a beszerzés – bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. A beszerezni kívánt eszközök felhasználási célja azonos (műszaki-funkcionális egységet képeznek) a megajánlott eszközök típusán belüli eltérés nem megengedett, vagyis csak azonos típusú és azonos műszaki paraméterekkel rendelkező eszközöket lehet megajánlani.
16. AK az az 1-es részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Pontszámok: 0-10, 1. részszempont esetén: P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min, 2. részszempont esetén: Pvizsgált = (Avizsgált –Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin az alkalmazott képlet a dokumentációban részletezettek szerint.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges