Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18439/2019
CPV Kód:64211000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal - 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61445433
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kittka Dalma
Telefon: +36 13271656
E-mail: KittkaD@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001187432019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001187432019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távközlési szolgáltatás nyújtása 2020-2021 évekre
Hivatkozási szám: EKR001187432019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64211000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés, melynek tárgya „Távközlési szolgáltatás nyújtása 2020. január 01-től 2021. december 31-ig”. (EKR rövidített név: "Távközlési szolgáltatás nyújtása 2020-2021 évekre")
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Távközlési szolgáltatás nyújtása 2020-2021 évekre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32250000-0
További tárgyak:64211000-8
64212000-5
72400000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal - 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal vezetékes és vezeték nélküli távbeszélő- és adathálózati szolgáltatási igényeinek kiszolgálására nyújtandó szolgáltatások beszerzése az alábbiak szerint.
A Szerződés hatálya alatt használni kívánt előfizetések és szolgáltatások mennyisége:
a) Adatforgalomhoz nem kapcsolt „Mobil hang” szolgáltatás, 78 db;
b) Prémium „mobil hang” 2 GB-os EU-ban is felhasználható internet csomaggal, 134 db;
c) Prémium „mobil hang” 7 GB-os EU-ban is felhasználható internet csomaggal, 64 db;
d) Prémium „mobil hang” korlátlan belföldi adatmennyiséggel 30 GB EU-ban is felhasználható internet csomaggal, 5db ;
e) Prémium mobil hang korlátlan belföldi adatmennyiséggel 70 GB EU-ban is felhasználható internet csomaggal, 4 db;
f) min. 7 GB adatcélú EU-ban is felhasználható előfizetés, 60 db;
g) min. 30 GB adatcélú EU-ban is felhasználható előfizetés, 5 db;
h) min. 70 GB adatcélú EU-ban is felhasználható előfizetés, 4 db;
i) Mobil Direktbekötés (60 csatorna), 1 db;
j) Díjmentesen biztosított mobil eszköz nyilvántartó rendszer, 1 db;
k) Alközponti Direktbekötés (180 csatorna), 1 db;
l) Hagyományos réz érpáras kapcsolt vonali távbeszélő szolgáltatás, 20 db;
m) Bérelt vonali Internet szolgáltatás, 1 db.
Az a)-h) sorok összmennyisége (csak beszédcélú előfizetés; csak adatcélú előfizetés; beszédcélú és adatcélú előfizetés együttesen típusú előfizetések) 354 darab.
A vezetékes távközlési szolgáltatás esetében a kapacitás 120 darab vezetékes egyidejű beszédcsatorna távbeszélő szolgáltatás.
Az a)-h) és j) sorban megnevezett szolgáltatás esetén a vállalható határidő a teljesítés megkezdésére, a szerződés hatályba lépésétől maximum 6 munkanap, az i), k), l) és m) sorban megnevezett szolgáltatás esetén a vállalható határidő a teljesítés megkezdésére, a szerződés hatályba lépésétől maximum 10 munkanap Az a), b), c), d), e), f), g), h) sor mennyisége + 30%-kal, az m) sor mennyisége 25%-kal is eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az Európai Unión kívüli roaming hívásokra vonatkozó árkedvezmény (%, minimum 10%) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időbeli hatálya – Ajánlatkérő által a Nyertes ajánlattevő a részére kézbesített, egyoldalú írásbeli tájékoztatás alapján, a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett, a tájékoztatásban rögzített határidőig, de legfeljebb 6 hónappal, 2022. június 30-ig – meghosszabbodhat [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont]. Részletek a szerződéstervezet 35. pontjában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés időtartama alatt, az előre nem tervezhető dolgozói létszám változása és egyéb okok miatt az a), b), c), d), e), f), g), h) sor mennyisége + 30%-kal, az m) sor mennyisége 25%-kal is eltérhet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.5. pontban szereplő "Ár kritérium" az alábbiakat jelenti: 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) - súlyszám: 80. 2. Az ajánlati ár megegyezik a részletező ártáblázat nettó ajánlati árral, mely a havidíjak összegének 24 hónapra vetített szorzata. 3. A II.2.7. pontban a szerződés kezdő dátuma tervezett dátum, amennyiben az későbbi időpont, úgy a felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan
gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki: a) a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt igazolási mód: Előzetes igazolási mód (az ajánlatban): - A 321/2015. (X.30.) Kr. (321-es Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT - közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ESPD-t ajánlatkérő űrlapként hozta létre az EKR-ben, melynek kitöltésével kell a kizáró okok fenn nem állását igazolnia GSZ-nek. A 321-es Kr. 15. § (1) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az ESPD-t kell benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2)bek-eiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. - Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ a 321-es Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben említett kizáró okok hiányát [figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek-eire is]. - A 321-es Kr. 15. § (2) bek. értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az AT a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot nyújtja be. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (AK 69. § szerinti külön felhívására): A 321-es Kr. 8. és 10. §-a szerint kell AT-nek igazolnia, illetve AK-nek ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-nek hatálya alá [figyelemmel a 321-es Kr. 14. és 16. §-aira is]. - A 321-es Kr. III. fejezetében meghatározott igazolási módok a 321-es Kr. V. fejezetének megfelelően kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített AT-i jegyzékben való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásában előírt követelményeknek. AT, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. AT-nek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321-es Kr. 13. §].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § rendelkezései alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (AT) - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - a 321/2015. (X.30.) Korm. rend.(továbbiakban: 321-es Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja a figyelmet, hogy a 321-es Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT-k egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyilatkozni az ESPD-ben, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz csak az ESPD IV. részének alfa pontját kell kitöltenie. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-eiben foglaltakra is. M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a 321-es Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és a 22. § (1) és (2) bek.figyelembe vételével csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokra vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által aláírt, vagy kiadott referencia-igazolás(oka)t, vagy nyilatkozat(oka)t, amelyek – referenciánként külön-külön – tartalmazzák legalább az alábbi adatokat: - a szerződést kötő (megrendelő) fél hivatalos megnevezése, címe, valamint a referencia-igazolást kiadó (az információt adó) személy neve és elérhetősége - Szerződés tárgya és mennyisége (oly módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelés megállapítható legyen legyen); - a teljesítés ideje (kezdő- és befejező időpontja, év/hó/nap bontásban); - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK felhívja a figyelmet a 321-es Kr. 21/A. §-ban foglaltakra. AK felhívja a figyelmet a 321-es Kr. 21. § (3a) bekezdésében foglaltakra. Az igazolásnak/nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből megállapítható az előírt alkalmassági minimumkövetelményben meghatározottaknak való megfelelés. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek-re és a 67. § (3) is. A 321-es Kr. meghatározott minősített AT-k esetében az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését AK a 321-es Kr. 24. § (1) bek-re figyelemmel is vizsgálja. AK felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben legalább 1 darab olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek tárgya legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan biztosított,
- vezetékes távközlési szolgáltatás esetében legalább 60 darab vezetékes egyidejű beszédcsatorna távbeszélő szolgáltatás;
- mobil távközlési szolgáltatás esetében legalább 250 darab (az Ajánlati felhívás II. 2. 4. pontjában a)-h) pontoknak megfelelően csak beszédcélú előfizetés; csak adatcélú előfizetés; beszédcélú és adatcélú előfizetés együttesen típusú előfizetések) mobil előfizetés egy flottában.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítés kifizetésének pénzneme: HUF. Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) a szerződés meghatározott szolgáltatásokról havonta állít ki számlát, melynek ellenértékét Ajánlatkérő (Megrendelő) annak kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel köteles átutalással teljesíteni. Ajánlatkérő figyelembe veszi a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bek. rendelkezéseit. SIM-kártyához kötött szolgáltatások esetén a késedelmi kötbér 2.000 forint szorozva a késedelmes szolgáltatással érintett előfizetések darabszámával szorozva a megkezdett késedelmes (naptári) napok számával, legfeljebb azonban 4.248.000,- Ft. Mobil direktbekötéssel kapcsolatos késedelmi kötbér mértéke (naptári) naponként 500.000 Ft, de legfeljebb azonban 3.000.000-, Ft. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire a teljesítéssel kapcsolatban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Kr. 15. § alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára. Üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás lefolytatása az EKR-ben történik, melyre tekintettel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, amely az ajánlattevő (AT) részéről regisztrációhoz kötött. 2. Az alkalmassági követelmények a minősített ajánlatkérők (AK) jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. 3. AK az ajánlattételt a Kbt. 54. § (1) bek. szerint ajánlati biztosíték (AB) fizetéséhez köti, melynek összege 900.000 Ft, amelyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell AK rendelkezésére bocsátani, és az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az AB teljesíthető a Kbt. 54. §-a szerint, átutalás esetén a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15735636 számú számlájára. 4. A közbeszerzési dokumentumok (KD) elérése és ennek tényét igazoló regisztráció megtörténte az eljárásban való részvétel feltétele. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén AK az eljárás során (adott esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud. 5. AT-nek csatolnia kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) szerinti aláírásmintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetén a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - a meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásbeli meghatalmazást. 6. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum fordítását is. 7. AK a Kbt. 41/B § (2) bek. alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf kiterjesztésű formátumot írja elő, ettől eltérni csak abban az esetben lehet ahol AK azt kifejezetten előírta. 8. KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., EKR és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, és a Ptk.szabályai az irányadók. 9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) szerinti tartalommal, űrlap formátumban. 10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell űrlap formátumban a Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozatot. 11. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) és a 66.§ (6) szerint, melyek nemleges válasz esetén is csatolandóak. 12. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 13. AK a Kbt. 75.§ (2) e) pontját nem alkalmazza. 14. AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ha új gazdasági szereplőt vonnak be, akkor újabb hiánypótlás kibocsátásakor AK ezen új gazdasági szereplők vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást. 15. Ajánlatot EKR-ben kitöltött űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentumról készített egyszerű elektronikus másolat formájában kell benyújtani. 16. A közös AK-nak csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a KD figyelembe vételével.17. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Tímea lsz: 00997. 18. értékelési módszerek: 1. szempont: fordított arányosság, 2. szempont: egyenes arányosság. 18. Értékelési szempontok: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) - súlyszám: 80; 2. Az Európai Unión kívüli roaming hívásokra vonatkozó árkedvezmény (%, minimum 10%) - súlyszám: 20. 19. Részszempontonként adható pontszám: 0 – 10 , ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. 20. AK a Kbt. 81. § (11) szerint az ajánlati kötöttség min. időtartama tekintetében 1 hónap alatt 30 napot ért. 21. Ajánlatkérő élve a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakkal a 2. értékelési részszempont kapcsán 100 %-ban rögzíti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 22. AK élve a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakkal a 2. értékelési részszempont kapcsán rögzíti, hogy a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 10%, melynél kedvezőtlenebb vállalás érvényesen nem tehető. Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A VI. 3. pont folytatása. 23. Részajánlat adására tárgyi eljárásban nincs mód, mivel a feladat részekre bontása nem lehetséges, az egy műszaki egységet képez. Az egyes szolgáltatások - mobil, illetve vezetékes - több ponton kapcsolódnak. 24. Az ajánlati biztosíték további befizetési módjai: Az ajánlati biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is teljesíthető. A garancia vagy kötelezvény kedvezményezettjeként Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalát kell megnevezni, tárgyként „Távközlési szolgáltatás nyújtása 2020. január 01-től 2021. december 31-ig” jogcímet kell feltüntetni. A garanciának, vagy a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 30 napig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie, azaz a kötöttség lejárata napján 24.00 óráig.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák