Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18701/2019
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolainé Papp Klára
Telefon: +36 205152342
E-mail: szokolaine@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000982812019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000982812019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személy és vagyonőr - Paks II - Bp. ABC irodaház
Hivatkozási szám: EKR000982812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapesti helyszínű (ABC irodaház) fióktelep személy- és vagyonőri szolgáltatásának ellátása.
(A személy és vagyonőri szolgáltatásának ellátása irodai környezetben történik Ajánlatkérő Bp. ABC irodaház fióktelepén, amely teljesítési környezetre figyelemmel határozta meg a műszaki - szakmai alkalmassági feltételeket és a 2. sz. értékelési szempontot. Így a 2005. évi CXXXIII. tv. 1. § (2) bekezdésnek b) pontja szerinti, személy- és vagyonvédelmi tevékenység ellátásának helyszínén főként az irodai környezetre jellemző adminisztratív, információ feldolgozó, tároló és továbbító, tevékenységet végeznek az ott dolgozók. Ajánlatkérő az M1 pontban előírt referencia igazolást is ennek megfelelő tartalmú, tehát irodai környezetben végzett személy és/vagy vagyonőri szolgáltatás ellátásából származó referenciából fogadja el)
321/2011Kr.30.§(4):Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a műszaki/szakmai/pénzügyi alkalmasság feltételeit/igazolását.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Személy és vagyonőr - Paks II - Bp. ABC irodaház
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3. Akadémia Business Center irodaház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapesti helyszínű (ABC irodaház) fióktelep személy- és vagyonőri szolgáltatásának folyamatos ellátása az alábbi feltételek szerint:
A biztonsági szolgálat felállítási helye: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3. földszinti recepciós pult.
Mozgási körzete: A fióktelep teljes területe.
A szolgálat ellátása a 2005.évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Vagyonvédelmi törvény) alapján történik.
A szolgálat váltási ideje és rendje:
-szolgálati idő: Az év minden napján 2 fő személy- és vagyonőr 24 órában.
-szolgálatra történő jelentkezés a hivatalos váltási idő előtt 15 perccel,
-a szolgálatvezető, vagy a szolgálatot átadó kötelessége ellenőrizni a szolgálatot átvevő(k):
•szolgálatra való alkalmasságát,
•személy- és vagyonőri igazolványának, személyi igazolványának (személyi igazolvány hiányában egyéb azonosításra alkalmas okmány, gépjármű vezetői engedély, útlevél) meglétét és érvényességét,
•formaruhájának állapotát, tisztaságát még a szolgálat felvétele előtt,
•rendszeresített szolgálati eszközök meglétét, állapotát, és működőképességét.
A tárgyi szolgáltatás teljesítésének ideje tervezetten: 2020.02.08-től 2023.02.08-ig.
A közbeszerzés becsült mennyisége a szerződés időtartama alatt 52.608 munkaóra.
VI.3 További információk (karakter korlát miatt itt kerül feltüntetésre):
1.Értékelési szempont: 1. Ajánlati ár – súlyszám 90. 2. A felhívás M.2. b) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek 3 év szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min:0 hó max: 12 hó/fő, azaz 4 x 12 hónap, összesen maximum 48 hónap vehető figyelembe a négy fő szakemberre vonatkoztatva) súlyszám 10. 1. értékelési szempont – fordított arányosítás 2. értékelési szempont – a két szélső érték közti arányosítás. Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa mindkét esetben: 0-10 pont. További információk a közbeszerzési dok-ban.
2.Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Időpontja: 2019. 10. 09. 14:00 óra
3.Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevő köteles évi minimum 150.000.000 Ft értékű személy és vagyonvédelmi szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. A felelősségbiztosításnak káreseményenként legalább 50.000.000 Ft összegűnek kell lennie.
4.Tanúsítvány: A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor a beszerzés tárgyára (Személy és vagyonőri szolgáltatások) vonatkozó ISO 9001, valamint ISO 14001 vagy azzal egyenértékű tanúsítványokkal rendelkezni vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását bemutatni. A tanúsítványok vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
5. Az ajánlatba az összes dokumentumot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani.Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.Amennyiben a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
6. Ajánlattevő csatolja az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását írásos meghatalmazást.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint jár el; a Kbt. 75.§ (2) e) nem alkalmazandó.
8. Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.
9. Ajánlati kötöttség: 60 nap.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés kezdő dátuma (tervezetten):2020.02.08.
Részajánlattétel tárgyi eljárásban nem lehetséges, a beszerzés tárgyának jellege azt nem teszi lehetővé.
Az ajánlati árat (a személy és vagyonőri szolgáltatás nettó óradíja) nettó forintban kell megadni. Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az teljes körű legyen, és magában foglaljon minden kifizetői igényt.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
a) a Kbt.62.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll;
b) a Kbt.62.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok bármelyike fennáll;
figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5), 63.§ (3) bekezdéseire is.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján:
17. § (1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a hivatkozott Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (3) bekezdése
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek: a nyertes ajánlattevő esetében, neki felróható okból hibásan,késedelmesen teljesít, vagy a szerződés meghiúsul, vagy szerződést szeg.
a) hibás teljesítés esetén alkalmanként nettó 100.000 Ft, de összességében nem több, mint a nettó Megbízási Díj 10 %-a,
b) a szolgálati idő kezdetéhez képest 15 percen túli szolgálatfelvétel esetén a napi (24 órás) szolgálat után járó nettó Megbízási Díj 30 %-a, de összességében nem több, mint a nettó Megbízási Díj 10 %-a,
c) nem teljesítés (a teljesítés megtagadása vagy a teljesítés lehetetlenülése) esetén a nettó Megbízási Díj 30 %-a,
d) a titoktartási feltételek megszegése esetén alkalmanként nettó 500.000 Ft
A Megbízottal szemben érvényesített kötbérek összegének maximuma nem haladhatja meg a szerződés egészére vonatkozó nettó ellenszolgáltatás, a Megbízási Díj 30%-át.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötött, összege: 1.500.000 Ft.
Teljesíthető a Paks II. Zrt., K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404326-50526677-67521005 számú bankszámlájára történő befizetésével a jogcím feltüntetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.A rendelkezésre bocsájtást az ajánlatban igazolni kell. Ld. még Dokumentáció.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
10.Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), Ajánlatkérő előleget nem biztosít, a finanszírozás forrása:saját.
A Nyertes az Ajánlatkérő által írásban igazolt szerződésszerű teljesítést követően havonta egy darab számla benyújtására jogosult. A szerződés ellenértéke a Ptk. 6:155. §, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak, valamint a Kbt. 27/A § és a Kbt. 135. § (1), (5 - 6), és a (11) bekezdésében foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre.A számlák kifizetésének és a költségek elszámolásának részletes szabályait a megbízási szerződéstervezet tartalmazza.
11. Műszaki-szakmai alkalmassági feltételek:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében - figyelemmel a 21/A §-ra is - ha a felhívás feladását megelőző három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett időszakban, nem rendelkezik legalább összesen nettó 50 millió forinti összegű referenciával irodai környezetben végzett személy és/vagy vagyonőri tevékenység terén. A referencia maximum 3 szerződésből teljesíthető.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
a) 1 fő vezető beosztásban lévő személlyel, aki személy- és vagyonvédelmi területen vezető beosztásban szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlattal és felsőfokú szakirányú (rendészeti vagy biztonságtechnikai) iskolai végzettséggel rendelkezik és
b) további 4 fő, legalább középfokú iskolai végzettséggel, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (3) bekezdésben meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és irodai környezetben végzett személy és/vagy vagyonőri tevékenység terén legalább három éves szakmai tapasztalattal rendelkező, a teljesítésben részt vevő szakemberrel (személy- és vagyonőr).
Egy szakember egy pozícióra megnevezhető.
Igazolás módja:
I. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolása:
Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján csupán nyilatkozni köteles arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel felelhetnek meg.
Ha az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a nyilatkozatot, hogy a gazdasági szereplő által igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
II. Az alkalmassági követelmények igazolása ajánlatkérő felhívására:
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésben foglaltak értelemszerű alkalmazásával az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, illetőleg a Kbt. 69.§ (6) bekezdésének alkalmazása esetén az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfelelés alábbiak szerint kifejtett, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. fejezetében foglaltaknak megfelelő igazolására.
Amennyiben ajánlattevő valamely szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg az alkalmassági követelményeknek, e tekintetben az igazolásokat a kapacitást nyújtó szervezetnek kell benyújtania. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Folytatás: VI.4.3).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
VI.3) pont folytatása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja.
M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő felhívás feladásától visszafelé számított három évben a legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 23. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolással.
A nyilatkozatban vagy igazolásban meg kell adni: a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a szolgáltatás nyújtásának helyét, kezdő és befejezési időpontját (év, hónap, nap), a kapcsolattartó személy(ek) nevét, elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás során ajánlattevők legyenek figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdésére.
M2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) az ismertetése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség az azt igazoló oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelynek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: szakember neve, végzettsége/képzettsége, szakmai gyakorlatának időtartama (kezdő és befejező év, hónap pontossággal), a szakmai gyakorlat során végzett tevékenységek bemutatása, valamint a szakember nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
(Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésére.)
12.Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban az éves beszámolóval, mert az adott időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (irodai környezetben végzett személy és/vagy vagyonőri szolgáltatások ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje a legalább 50 millió forintot.
Igazolás módja:P1. 321/2015.(X.30.)Kr.19.§(1)bek.b)szerinti Ajánlatkérő ellenőrzi. A 19.§(2)bek. szerinti érték a P.1.
minimumkövetelménnyel azonos.Ha az e-beszmolo.im.gov.hu oldalon nem található meg a beszámoló, úgy annak benyújtása, vagy nyilatkozat az árbevételről.
13.Az ajánlatban csatolni kell:
Felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal
Kbt.62.§(1)bek. k)kb) alpontja szerinti nyilatkozat,
321/2015.(X.30.)Kr.13.§,17.§ szerinti nyilatkozatok,
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2), (6) bekezdésében foglaltak szerint
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése - adott esetben
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, nemleges tartalommal is
Indoklás a Kbt. 44. § (1) bekezdése - adott esetben
14.A hirdetményfeladó-rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a Dokumentáció tartalmaz
15.Bontás helye és ideje: EKR, ajánlatt.határidő + 2 óra.
16.Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szokolainé Papp Klára (lajstromszáma:00066)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)