Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18714/2019
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország 9400 Sopron
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64637802
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515113
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Fax: +36 99320939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopron.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001254192019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001254192019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz szállítása
Hivatkozási szám: EKR001254192019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Földgáz biztosítása Sopron Megyei Jogú Város felelősségi körébe tartozó 10 db fogyasztási hely részére, 2019.11.01. 6.00 órától 2020.11.01. 6.00 óráig, 12 hónapra szól, a műszaki dokumentációban részletezetteknek megfelelően
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: Magyarország 9400 Sopron
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A beszerzés tárgyát képező földgáz energia mennyisége: 249 130 m3 + 30% Fogyasztási helyek száma: 10 db
(A műszaki dokumentáció műszaki melléklete is tartalmazza a fogyasztási helyek felsorolását és az egyes fogyasztási helyek esetében az adott időszakra vonatkozóan várható gázfelhasználás mennyiségét, illetve a fogyasztási helyeken lévő mérők névleges teljesítményét.)
Intézmény Irsz Város Cím Mérő teljesítménye
Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf 9400 Sopron Ady Endre u. 176. 16
4
Hermann Alice Óvoda 9400 Sopron István bíró u. 1/a. 65
4
Központi Gyermekkonyha 9400 Sopron Besenyő u. 11-13. 25
Fenyő téri konyha 9400 Sopron Fenyő tér 1 65
Teleki P. utca 26. konyha 9400 Sopron Teleki Pál u. 26. 40
Széchenyi István Városi Könyvtár 9400 Sopron Pócsi u. 25. 25
Soproni Múzeum 9400 Sopron Csatkai utca 9. 16
2*4=8
4
Gyermekkonyha 9400 Sopron Ferenczy J. utca 60. 40
Polgármesteri Hivatal 9400 Sopron Fő tér 1. 65
Sopron, Szociális Otthon 451, 452 9400 Sopron Balfi utca 80. 80
Az ajánlatoknak a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerinti értékelése során az egyes fogyasztási helyek 12 hónapos időszakra vonatkozó a 2019/2020-as időszakra várható teljes számított árszinten földgáz beszerzési nettó költségeinek összege kerül összehasonlításra, mivel ez az összeg fejezi ki az ellenszolgáltatás tényleges összegét.
Az egyes fogyasztási helyek adott időszakra vonatkozó földgáz vásárlási költségeinek összege magában foglalja a 2019/2020 időszakra számított szerződött molekula ára alapján számított energia költségeket, illetve az egyes fogyasztási helyek vonatkozásában megállapított rendszer-használati díjakat. A rendszerhasználati díjakat az 11/2016 és a 13/2016 MEKH rendeletek alapján, a 2019.10.01-től érvényes egységárakkal és feltételekkel kell meghatározni.
Az egyes fogyasztási helyek 12 hónapos időszakra vonatkozó földgáz szállítási költségeinek összegét két helyen kell megadnia az ajánlattevőnek ajánlatában.
Elsőként a műszaki dokumentáció III. sz. mellékletét képező Sopron_gáz_2019_adattábla_3. sz. melléklet. xls „adattábla” nevű munkalapjának C38 cellájában, majd a táblázatban szereplő összeget kell a Felolvasólapon feltüntetni.
Az ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja a műszaki dokumentáció III. sz. mellékletét képező adattáblát excel fájl formátumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő által beszerezni kívánt mennység: 249 130 m3 + 30%
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.7 pontban meghatározott szerződéses időtartam (2019.11.01. napján 06:00 óra – 2020.11.01. napján 06:00 óra) a következő intézmények esetében irányadó:
Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf
Hermann Alice Óvoda
Központi Gyermekkonyha
Fenyő téri konyha
Teleki P. utca 26. konyha
Széchenyi István Városi Könyvtár
Soproni Múzeum
Gyermekkonyha
Polgármesteri Hivatal
Sopron, Szociális Otthon 451, 452

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)-q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§(11a) bekezdésére, 35.§(2a) bekezdésére, 65.§ (12) bekezdésére, valamint 41/A. § (4)-(5) bekezdéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (1 ) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) teljesített, de hat évben (72 hónapban) megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
c) a teljesítés idejét ( kezdő és befejező év, hónap, nap megjelöléssel),
d) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Rendelet 23. §-a alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve adott esetben elegendő, ha közülük csak egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de hat évben (72 hónapban) megkezdett:
M.1.1) összesen legalább 180 ezer m3 mennyiségű földgáz szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér: A földgáz szállításával, a földgáz minőségével kapcsolatos kötelezettségek nyertes Ajánlattevő általi megszegése esetén a kötbér mértéke:
- a minőségi hiba esetén a szerződésszegéssel (minőségi hibával) érintett földgázmennyiség nettó vételárának 25 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Felhasználók előleget nem fizetnek. A szabadpiaci gázenergia fogyasztás teljes körű elszámolását a szabadpiaci teljes ellátás alapú szerződések megkötését követően a nyertes Ajánlattevő végzi az elszámolási időszak szerinti fogyasztási értékek alapján, kivéve a tárgyhó első napján esedékes alapdíjat vagy teljesítménydíjat. Elszámolási időszak a távmért mérőberendezések esetében a tárgyhónap első naptári napjának 06:00 órától következő hónap első naptári napjának 06:00 órájáig terjedő időszak.
Az elszámolási időszak távméréssel nem rendelkező felhasználási helyek esetén az Elosztói Engedélyes által meghatározott elszámolási időszakot jelenti. A gáz fogyasztásmérő leolvasása a távméréssel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében a területileg illetékes Elosztói engedélyes üzletszabályzatában foglaltak szerint és gyakorisággal, havonta, a megadott fordulónapon történik. Nyertes Ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számla, illetve terhelő levél alapján, a Felhasználó felé (fogyasztási helyei alapján) való benyújtásával érvényesíti a megkötendő szerződésekben meghatározott bármely jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogait.
Nyertes Ajánlattevő a csatlakozási pontok száma, az alapdíj, a távmért adatok, a távméréssel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében a hálózati engedélyes társaság által adott fordulónapon mért havi fogyasztások figyelembevételével számított gázdíjat, rendszerhasználati díjat, valamint a földgáz eladását terhelő jogszabály szerinti adókat (energiaadó, ÁFA, stb.) és az egyéb állami befizetési kötelezettségeket közvetített szolgáltatásként számlázza Felhasználó felé (intézményenként, ezen belül fogyasztási helyenként), külön tételsorban. Nyertes Ajánlattevő a Felhasználó fogyasztási helyei után megfizetett, földgáz eladását terhelő jogszabály szerinti adókat (energiaadó, ÁFA, stb.) és az egyéb állami befizetési kötelezettségeket az illetékes gázenergia iparági szereplőkkel, az illetékes hatósággal maga számolja el. Nyertes Ajánlattevő köteles az 1. sz. mellékletben megadott Felhasználó, a fogyasztási helyek listája szerint (intézményenként, ezen belül fogyasztási helyenként külön-külön és nem csoportonként) számlázni, azaz a listán szereplő fogyasztási helyekre (intézményenként, ezen belül fogyasztási helyenként) havonta külön számlákat bocsát ki Felhasználó részére. Nyertes Ajánlattevő által kibocsátott számlát Felhasználó a számla igazolt kézhezvétele után a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint átutalással teljesíti.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/10/14 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), valamint a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: - AK jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. AK az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
- AK az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
- AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
- A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja nem alkalmazandó.
- AK a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. AK a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez feltétlenül szükséges.
- Az AK az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról AK haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az EKR rendszeren keresztül valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása hirdetmény feladásával történik az EKR rendszeren keresztül.
- AK jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, zip, xls.
- AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41./A-B §-aira, 69.§(11a) bekezdésére, valamint 65. § (12) bekezdésére, továbbá az EKR rendelet 11. § (1)-(4) és (7)-(8), 15.§ (1) bekezdésére.
- A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
- AT-nek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintájának eredeti vagy másolati példányát. Külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ezeknek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta, illetve közjegyzői okiratba foglalt okirat csatolása szükséges). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- Az AT az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
- Az AT műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
- Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni (i) a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, illetve (ii) a Kbt. 67. § (3) bekezdés szerinti megfelelő nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is kérjük csatolni.
- Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
- Ajánlattevő köteles ajánlatához adattáblát csatolni, amely szakmai ajánlatnak minősül.
- Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés Sopron város egyes intézményeinek energia ellátásának fedezésére irányul, nem szükséges részajánlattétel biztosítása. A feladat ellátását nagyban megnehezítené, ha minden fogyasztási helyre külön, más- más szolgáltatóval kerülne sor a szerződéskötésre, illetve ebben az esetben az egyes intézményeknél aránytalanság alakulna ki a mennyiségek különbségére való tekintettel.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges