Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18905/2019
CPV Kód:44921200-4
Ajánlatkérő:Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Teljesítés helye:Gyöngyösoroszi Fióktelep, 3211 Gyöngyösoroszi, Altáró 2.;Recsk Fióktelep, 3245 Recsk, Ércbányatelep 106. (023/31 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57050092
Postai cím: Munkás Tér 2
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tasnádi Tibor
Telefon: +36 88543300
E-mail: beszerzesicsoport@nitro.hu
Fax: +36 88543301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nitrokemia.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001258732019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001258732019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mészhidrát beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001258732019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44921200-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mészhidrát beszerzése adásvételi keretszerződés alapján.
A közbeszerzési eljárásban részajánlat tehető az alábbi részekre:
1. rész: Mészhidrát beszerzése Ajánlatkérő gyöngyösoroszi fióktelepére
2. rész: Mészhidrát beszerzése Ajánlatkérő recski fióktelepére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mészhidrát beszerzése gyöngyösoroszi fióktelepre
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44921200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Gyöngyösoroszi Fióktelep, 3211 Gyöngyösoroszi, Altáró 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mészhidrát szállítása, a helyszínen történő átfejtése és szükség szerint letárolása. A mészhidrát paramétereiben meg kell, hogy feleljen az MSZ EN 459-1 szabvány (vagy ezzel egyenértékű szabvány) szerinti „CL 90 -S”-nek.
Ajánlatkérő szennyezett vízkezelő technológiáinál az oldott szennyezők lecsapásához használ mészhidrátot.
A gyöngyösoroszi bányavíz tisztító mű a bányából kifolyó nehézfémmel szennyezett víz tisztítását végzi kémiai módszerrel, meszes lecsapással.
A vízkezelő becsült mészhidrát felhasználása: a kezelendő víz mennyiségétől függően 16 – 50 tonna/hó – a technológia és a minőségi előírások alapján az MSZ EN 459-1 (vagy ezzel egyenértékű) szabványnak megfelelő CL 90-S minőségű – mészhidrát szükséges.
Szállítás: a technológia működtetésének alapján, igény szerinti ütemezésben közúti szállítással. A telephely megközelíthetősége szilárd útburkolaton szintén biztosított.
A telephelyen - a két darab, egyenként 50 m3 térfogatú - mészhidrát silókba történő átfejtést Ajánlattevő végzi, amelynek során biztosítja a kiporzás mentes töltést.
Ajánlatkérő a mész minőségének ellenőrzését mindkét telephelyen szúrópróbaszerű mintavétellel és szabványos elemzéssel ellenőrizheti. Ajánlatkérő a mintát a mintavételi szabályok alapján veszi.
Ajánlatkérő nem biztosít az átfejtéshez személyzetet, azonban az átfejtés folyamatát bármikor ellenőrizheti.
A közúti szállítás szabályainak betartása, a szállítójármű jogszabályi megfelelőségnek biztosítása, valamint a mészhidrát kiporzásmentes átfejtése kizárólag Ajánlattevő feladata és kötelezettsége.
Szerződés keretösszege: 100.000.000 forint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő egy alkalommal meghosszabbíthatja a szerződést 12 hónappal, ha a II.2.4) pontban megadott keretösszeget nem meríti ki a 12 hónap alatt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban megnevezett értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, a Kbt. 76. § (5) bekezdésére tekintettel, mivel Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. (MSZ EN 459-1 szabvány (vagy ezzel egyenértékű szabvány) szerinti „CL 90 -S”)

II.2.1)
Elnevezés: Mészhidrát beszerzése recski fióktelepre
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44921200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Recsk Fióktelep, 3245 Recsk, Ércbányatelep 106. (023/31 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mészhidrát szállítása, a helyszínen történő átfejtése és szükség szerint letárolása. A mészhidrát paramétereiben meg kell, hogy feleljen az MSZ EN 459-1 szabvány (vagy ezzel egyenértékű szabvány) szerinti „CL 90 -S”-nek.
Ajánlatkérő szennyezett vízkezelő technológiáinál az oldott szennyezők lecsapásához használ mészhidrátot.
A recski bányából kifolyó nehézfémmel szennyezett víz, valamint a Recski meddőhányók nehézfémekkel szennyezett, savas összegyűjtött vizeinek tisztítását, kezelését a Vízkezelő Üzem végzi kémiai módszerrel, meszes lecsapással.
A vízkezelő becsült mészhidrát felhasználása: a kezelendő víz mennyiségétől függően 16 – 50 tonna/negyedév – a technológia és a minőségi előírások alapján az MSZ EN 459-1 (vagy ezzel egyenértékű) szabványnak megfelelő CL 90-S minőségű – mészhidrát szükséges.
Szállítás: a technológia működtetésének alapján, igény szerinti ütemezésben, közúti szállítással
A telephelyen egy darab, 50 m3 térfogatú mészhidrát silóba történő átfejtést az Ajánlattevő végzi, amelynek során biztosítja a kiporzás mentes töltést.
Ajánlatkérő a mész minőségének ellenőrzését szúrópróbaszerű mintavétellel és szabványos elemzéssel ellenőrizheti. Ajánlatkérő a mintát a mintavételi szabályok alapján veszi.
Ajánlatkérő nem biztosít az átfejtéshez személyzetet, azonban az átfejtés folyamatát bármikor ellenőrizheti.
A közúti szállítás szabályainak betartása, a szállítójármű jogszabályi megfelelőségnek biztosítása, valamint a mészhidrát kiporzásmentes átfejtése kizárólag Ajánlattevő feladata és kötelezettsége.
Szerződés keretösszege: 20.000.000 forint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő egy alkalommal meghosszabbíthatja a szerződést 12 hónappal, ha a II.2.4) pontban megadott keretösszeget nem meríti ki a 12 hónap alatt.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban megnevezett értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, a Kbt. 76. § (5) bekezdésére tekintettel, mivel Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg. (MSZ EN 459-1 szabvány (vagy ezzel egyenértékű szabvány) szerinti „CL 90 -S”)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;
2. öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
3. igazolás: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–16. §-a alapján:
- a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,
- a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,
- a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek,
- a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi,
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. AT-nek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, és hat éven belül megkezdett legjelentősebb mészhidrát szállításait, nyilatkozat és/vagy referenciaigazolás, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat (Kr. 21. § (1) bek. a) pont; Kr. 21/A. §, Kr. 22. § (1)–(2) bek.):
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont: év, hónap, nap-tól – év, hónap, nap-ig),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: telefonszám és e-mail,
- a szállítás tárgya,
- a szállítás mennyisége tonna (olyan részletességgel, hogy az abban szereplő adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése (az előírt tonna) egyértelműen megállapítható legyen,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás módja:
Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (1) bek. a) pont, 21. § (1a) bek., 22. § (1)–(2) bek., 24 .§ ,Kbt. 67. §, 69. §, 65. § (6) és (11) (12) bek.
Előzetes igazolás:
ATnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek (Kr. 1. § (1) bek.).
AK előzetes igazolásként elfogadja AT EEKD-ban tett nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.). Közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki-szakmai követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eket) amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Utólagos igazolás:
ATnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, az AK erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,
M.1.1. - az 1. rész esetében:
Legalább 144 tonna mennyiségű mészhidrát szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával
M.1.2. - a 2. rész esetében:
Legalább 28 tonna mennyiségű mészhidrát szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződésből is igazolható.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a megpályázott részek közül a legmagasabb rész mennyiségét igazolni.
AK a Kr. 21. § (1a) bek. alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetén:
Kötbérek:
Késedelmi: 0,3 %/nap
Hibás teljesítési: 15 %
Meghiúsulási: 2 000 000 Ft/500.000 Ft
Részletes leírás a szerződéstervezetben található.
II. Az ellenszolgáltatás teljesítése:
Mindkét rész esetén:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
Megrendelő az ellenszolgáltatást utólag, a kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételét követően,átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1) (5) (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint,irányadó még az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CL. tv,
Eladó A teljesítést követően az elvégzett szállításokról negyedévente (3 havonta) egy számla benyújtására jogosult, tárgyidőszakot követő hónap 5. napig
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1), (1b), (2), (4) és (6) bekezdése, e-Kr. 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések a felhívásban: közbeszerzési dokumentáció=KD, Nyilatkozat=Nyil. Elektronikus Közbeszerzési Rendszer=EKR, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet=e-Kr, AK=ajánlatkérő, AT=ajánlattevő,
1. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M1).
2. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.
4. Közös Ajánlattevők esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
5. AF IV.2.5) pontjában az „1 hónap” 30 napnak felel meg.
6. Az eljárás lebonyolításárért felelős FAKSZ információ: dr. Hatás Orsolya Liliána (nytsz. 00040) info@ceutender.eu.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben nem kerül sor alvállalkozó igénybe vételére, úgy nemleges nyilatkozat csatolandó, illetve amennyiben az alvállalkozó személye még nem ismert, úgy az erre vonatkozónyilatkozat kerüljön benyújtásra az ajánlatban.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet /projekttársaság/ létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
10. Jelen AF-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
11. Ajánlatkérő a 2. rész esetében fenntartja a jogot, hogy eredménytelenné nyilvánítsa a 2. rész tekintetében az eljárást/ a szerződéskötéstől elálljon/ a szerződéstől elálljon illetőleg azt felmondja, amennyiben a teljesítési hellyel érintett bányatelek jogosítottja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a bányatelekben megnyilvánuló bányászati jogot és az ahhoz kötődő bányabezárási és tájrendezési kötelezettséget és/vagy a Nitrokémia Zrt. a bányatelekkel kapcsolatos kármentesítési kötelezettségét harmadik félre átruházza.
12. Az értékelés szempontja mindkét rész esetén a legalacsonyabb ár: Mészhidrát vételára (forint/tonna)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák