Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18944/2019
CPV Kód:34928100-9
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DAK Acélszerkezeti Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Acél vezetőkorlát DAK 2019
Hivatkozási szám: EKR000908432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
294 833 db DAK rendszerű acél vezetőkorlát és tartozékelem szállítása adásvételi keretszerződés alapján ajánlatkérő mérnökségi telephelyeire a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam lejártáig. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiség csak tájékoztató jellegű, a jelenleg e tárgyban hatályos szerződés alapján került meghatározásra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 949997721 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Acél vezetőkorlát DAK 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928100-9
További tárgyak:34928120-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő Mérnökségei a dokumentációban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
294 833 db DAK rendszerű acél vezetőkorlát és tartozékelem szállítása adásvételi keretszerződés alapján ajánlatkérő mérnökségi telephelyeire a rendelkezésre álló - adott esetben opcióval növelt - keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam lejártáig. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közölt mennyiség csak tájékoztató jellegű, a jelenleg e tárgyban hatályos szerződés alapján került meghatározásra. A sérült vezetőkorlátok pótlása ajánlatkérő kiemelt fontosságú feladata, melyet az országos közutak
kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11) KHVM rendelet (OKKSZ) határoz meg részletesen. Ez alapján a vezetőkorlátok cseréjét és pótlását, melyek a folyamatos korrodálódás, a balesetek, roncsolódások, meghibásodások, és az esőzések következtében válnak szükségessé, ajánlatkérőnek folyamatosan végeznie szükséges. A közúti acél vezetőkorlátnak és tartozékainak minőségi követelményekben meg kell felelniük az alábbi útügyi műszaki előírásoknak: - e-UT 07.05.11: 2010.
május (ÚT 2-1.403) Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon, - e-UT 04.04.12: 2010. március (ÚT 2-1.161) Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon, - e-UT 04.04.21: 1982 (ÚT 2-1.102) Közúti vezetőkorlát, - e-UT 04.04.22: 1995 (ÚT 2-1.102 (K1)) Közúti vezetőkorlát, kiegészítés. Meg kell felelniük továbbá a közúti visszatartó rendszerek által támasztott európai követelményeknek, melyet az MSZ EN 1317. a Közúti visszatartó rendszerekről szóló szabványcsoport tartalmaz. A DAK Acélszerkezeti Kft. által gyártott vezetőkorlátok műszaki specifikációja az alábbiak szerinti: Alapanyagok: MSZ EN 10162 szerint, Méret és alaktűrések: MSZ EN ISO 13920 C illetve G osztály, Anyagminőségek: S235JRG2 - MSZ EN 10025 (anyagminőség alapanyag) és 5.6. - DIN 20898 (anyagminőség kötőelem), Felületvédelem: MSZ EN ISO 1461:2009 szabvány szerint tűzihorganyzott. Az egyedi megrendelésben szereplő termékek leszállítása a nyertes ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő jogosult azonban a megrendelt termékeket a nyertes ajánlattevő telephelyéről a Mérnökségeire saját költségén is elszállítani, amennyiben azt az egyedi megrendelésben előzetesen jelezte.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban közölt információ pontosítása: ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) a kiadott egységár táblázat szerint, a
súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Acél vezetőkorlát DAK 2019
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DAK Acélszerkezeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78771583
Postai cím: Sándorháza 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvezetes@dak.hu
Telefon: +36 25511600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 949997721
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 949997721
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
DAK Acélszerkezeti Kft., 2400 Dunaújváros, Sándorháza 1., 10350681-2-07
Az ellenszolgáltatás összege: Képzett nettó ajánlati ár (HUF): 1 169 066 384 HUF.
Az eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja alapján kerül lefolytatásra tekintettel arra, hogy a szerződés műszaki-technikai
sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a
következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Az eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja alapján került lefolytatásra. A kizárólagos jogok védelmének indokolása: A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 19.§ (1) bekezdése értelmében: „19. § (1) A szabadalmi oltalom alapján a szabadalom jogosultjának - a szabadalmasnak - kizárólagos joga van a találmány hasznosítására.” A DAK rendszerű közúti vezetőkorlát-rendszer a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 229 663 és 230 097 lajstromszámon kiadott szabadalmi oltalom alatt áll, amelynek jogosultja (szabadalmasa) a feltaláló Tarány Gábor (2400 Dunaújváros, Fiastyúk u. 8.) szám alatti lakos. A szabadalmi oltalom megadásáról szóló határozatok a közbeszerzési dokumentumok részét képezik. Tarány Gábor szabadalmas, mint licencia adó 2015. július hó 30. napján mindkét fenti lajstromszámú szabadalom tekintetében licencia szerződést kötött a DAK Acélszerkezeti Kft. (2400 Dunaújváros-Sándorháza), mint licencia vevővel, továbbá a szabadalmakkal kapcsolatos valamennyi jogot és kötelezettséget külön nyilatkozatban átruházott a DAK Acélszerkezeti Kft. javára. A licencia szerződések és az átruházási nyilatkozatok a közbeszerzési dokumentumok részét képezik. A DAK rendszerű közúti vezetőkorlát-rendszer gyártásával, forgalmazásával a fentiekben részletezett jogalapon csak és kizárólag a DAK Acélszerkezeti Kft. foglalkozik. A DAK Acélszerkezeti Kft. viszonteladói szerződést egyetlen gazdasági szereplővel sem kötött, a szabadalmakkal kapcsolatos jogairól más gazdasági szereplő javára nem mondott le, a jelen eljárás eredményeként megkötendő adásvételi keretszerződés teljesítésére vállalkozik. A DAK Acélszerkezeti Kft. által jelen eljárás vonatkozásában tett kizárólagossági nyilatkozata a közbeszerzési dokumentumok részét képezik. Ajánlatkérő számára a következők miatt nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére: A sérült vezetőkorlátok pótlása ajánlatkérő kiemelt fontosságú feladata, melyet az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11) KHVM rendelet (OKKSZ) határoz meg részletesen. A jogszabály alapján a vezetőkorlátok cseréjét és pótlását - melyek a folyamatos korrodálódás, a balesetek, roncsolódások, meghibásodások, és az esőzések következtében válnak szükségessé - ajánlatkérőnek folyamatosan végeznie szükséges. Az ajánlatkérő által kezelt mintegy 31 000 km hosszúságú országos közúthálózaton jelentős mennyiségű (mintegy 29 450 km) DAK rendszerű vezetőkorlát található, melyek teljes lecserélése, kiváltása ajánlatkérő számára reálisalternatívát nem jelent, tekintettel annak jelentős költségvonzatára, amelynek fedezetével ajánlatkérő nem rendelkezik. A DAK Acélszerkezeti Kft. által gyártott és forgalmazott közúti acél vezetőkorlát-rendszerek egyediek, más ismert vezetőkorlát gyártók (Voest, Volkmann-Rossbach, Tubosider, Fracasso) által forgalmazott rendszerekkel illetve alkatrészekkel - az elemek kialakításának profilja és rögzítésének módja miatt - nem kompatibilisek. A DAK Acélszerkezeti Kft. által gyártott különböző visszatartási fokozatú DAK rendszerű közúti vezetőkorlátok pótlása baleset vagy egyéb sérülés esetén csak és kizárólag DAK rendszerű vezetőkorláttal történhet. Ennek oka egyrészt, hogy más gyártók termékei nem kompatibilisek a DAK Acélszerkezeti Kft. által gyártott termékekkel, másrészt a rendszer legfőbb eleme a vízszintesen elhelyezkedő korlátelem, melynek profil mérete 280 mm x 65 mm, az elemek toldása 6 db csavarral történik, ez minden más gyártónál 311 mm x 85 mm és az elemek toldása 8 db, illetve 9 db csavarral történik. Az oszlopok és a deformációs elemek szerkezeti kialakításukban is eltérnek más gyártók elemeitől, ezért ezek együttes alkalmazása műszakilag összeegyeztethetetlen. A DAK rendszer más rendszerrel történő komplett kiváltása esetén átmeneti elem alkalmazásakor az átmeneti rész, illetve annak környezetében a DAK rendszer a vonatkozó MSZ-EN 1317 számú európai szabvány előírásainak való megfelelőségét elveszíti.