Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:18967/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Budapest XXI. Hollandi u. 14.;Budapest XXI. Hollandi u. 14.;Budapest XXI. Hollandi u. 14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IP.PLANET Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Weiser Károly egyéni vállalkozó;Lamar Építész Iroda Kft
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:városgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49857935
Postai cím: Katona József Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 202364592
E-mail: szabo.attila@electool.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: városgazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csepeli Strandfürdő főbej. és szoc. ép. felújítása
Hivatkozási szám: EKR000832322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Csepeli Strandfürdő főbejárat. és szociális épületek felújítása tárgyban kivitelezési munkák, az alábbiak szerint:
1. részfeladat során megvalósítandó feladatok:
Ö01 Nyári használatú koedukált öltöző épület
Ö02 Nyári használatú koedukált öltöző épület
M02 Nyári használatú vizesblokk épület
2. részfeladat során megvalósítandó feladatok:
F01 Főbejárat
Ö03 Nyári használatú koedukált öltöző épület
Ö04 Nyári használatú koedukált öltöző épület
M01 Nyári használatú vizesblokk épület
3. részfeladat során megvalósítandó feladatok:
T01 Téliesített koedukált épület és környezete
A részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 289372582 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: 2 db öltöző és 1 db vizesblokk felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XXI. Hollandi u. 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megvalósítandó feladatok:
Ö01 Nyári használatú koedukált öltöző épület - 104,8 m2
Ö02 Nyári használatú koedukált öltöző épület - 104,8 m2
M02 Nyári használatú vizesblokk épület - 7,8 m2
Az 1. részre vonatkozó leírás:
A fentebb részletezett épületek befejezése, üzemkész állapotban történő átadása, berendezéssel együtt (öltözőszekrények, paravánok, stb.), továbbá az 1., 2. ajánlati részhez tartozó épületek és az M03 Nyári használatú vizesblokk épület vonatkozásában a teljes épületen kívüli közmű (hidegvíz, meleg víz és termálvíz, csatorna, és elektromos hálózat) kiépítése a meglévő ívó víz hálózatra történő csatlakozással, illetve a termál és a hideg vizes kutaktól indítva. A megvalósításhoz még esetlegesen szükséges tervek, engedélyek, közműszolgáltatói, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is ajánlattevő feladata és költsége.
Amennyiben a közmű építési munkák építéséhez a munkaárok víztelenítése válik szükségessé, úgy annak elvégzése az ajánlattevő feladata és költsége.
Az építési területen található, a megvalósítást gátló felszíni és felszín alatti építmények, használaton kívüli műtárgyak bontása. Az építési törmelék, bontott anyag, föld elszállítása és lerakása lerakóhelyre.
Az 1., 2. ajánlati részhez tartozó épületek és az M03 Nyári használatú vizesblokk épület vonatkozásában a teljes külső tereprendezés parkosítás, térkő burkolatépítés, térvilágítás, parkbútorok, zászlók telepítése. (Az építési részekre vonatkozó helyszínrajzon kék színnel körbekeretezett.)
Az egységes megjelenés miatt a külső megjelenésű anyagokat (homlokzat színezés, faburkolat, fali és padló burkolat, vizes berendezési tárgyak, szaniterek, stb.) ajánlatkérővel egyeztetni, jóváhagyatni szükséges.
Épület felszerelési tárgyak (öltözőszekrények, tükrök, akasztók, WC papír tartó, szappan adagoló, stb.) beszerzése, és elhelyezése.
A teljes értékű készültséghez egyéb, a közbeszerzési eljárás tárgyát nem képező munkák elvégezése is szükséges (kamera rendszer, hangosítás, elektromos munkák a strand egyéb területének áramellátása biztosításához, vagy gépészeti illetve elektromos munkák végzése az elektromos fogadóban illetve a gépészeti helyiségben stb.) a nyertes ajánlattevő köteles ezen munkavégzéseket a munkaterületén tűrni.
A munkavégzéshez szükséges ideiglenes áram és víz felhasználást ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a kapacitás erejéig, de ennek kiépítése az ajánlattevő feladata és költsége.
A kivitelezést a rendelkezésre álló terveknek és engedélyeknek megfelelően a vonatkozó előírások betartásával kell elvégezni.
Az akadálymentesítést a terveknek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően el kell végezni.
A kivitelezési munka kiemelt jellege miatt ajánlatkérő a munkavégzéshez hétvégi munkavégzési engedélyt kérhet.
A műszaki átadás-átvételi eljárás részeként az ajánlattevőnek el kell készíttetnie és ajánlatkérőnek átadni a kiépített vízvezeték negatív vízmintáját.
Részteljesítési határidő: az épületek teljes körű elkészülte és üzemképes állapotban történő átadása, az üzemeléshez szükséges külső munkákkal együtt (tereprendezés, térkő építés, közmű építés, stb.), valamint a teljes külső közmű építés elkészülte teljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 60. nap
A részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (a 48 hónap, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása egységesen a maximális pontszámot kapja) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Főbejárat 2 db öltöző és 1 db vizesblokk
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XXI. Hollandi u. 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megvalósítandó feladatok:
F01 Főbejárat - 54,4 m2
Ö03 Nyári használatú koedukált öltöző épület - 104,8 m2
Ö04 Nyári használatú koedukált öltöző épület - 92,44 m2
M01 Nyári használatú vizesblokk épület
A 2. részre vonatkozó leírás:
A fentebb részletezett épületek befejezése, üzemkész állapotban történő átadása, berendezéssel együtt (öltözőszekrények, paravánok, stb.).
Az egységes megjelenés miatt a külső megjelenésű anyagokat (homlokzat színezés, faburkolat, fali és padló burkolat, vizes berendezési tárgyak, szaniterek, stb.) megrendelővel egyeztetni, jóváhagyatni szükséges.
Épület felszerelési tárgyak (öltözőszekrények, tükrök, akasztók, WC papír tartó, szappan adagoló, stb.) beszerzése, és elhelyezése.
A teljes értékű készültséghez egyéb, a közbeszerzési eljárás tárgyát nem képező munkák elvégezése is szükséges (kamera rendszer, hangosítás, elektromos munkák a strand egyéb területének áramellátása biztosításához, vagy gépészeti illetve elektromos munkák végzése az elektromos fogadóban illetve a gépészeti helyiségben stb.) a nyertes ajánlattevő köteles ezen munkavégzéseket a munkaterületén tűrni. Amennyiben a közmű építési munkák építéséhez a munkaárok víztelenítése válik szükségessé, úgy annak elvégzése az ajánlattevő feladata és költsége.
Az építési területen található, a megvalósítást gátló felszíni és felszín alatti építmények, használaton kívüli műtárgyak bontása. Az építési törmelék, bontott anyag, föld elszállítása és lerakása lerakóhelyre.
A főbejárati épület (F01) homlokzati felirat és grafika gyártása és elhelyezése ajánlattevő feladata és költsége.
A munkavégzéshez szükséges ideiglenes áram és víz felhasználást ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a kapacitás erejéig, de ennek kiépítése az ajánlattevő feladata és költsége.
A kivitelezést az rendelkezésre álló terveknek és engedélyeknek megfelelően a vonatkozó előírások betartásával kell elvégezni.
Az akadálymentesítést a terveknek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően el kell végezni.
A kivitelezési munka kiemelt jellege miatt ajánlatkérő a munkavégzéshez hétvégi munkavégzési engedélyt kérhet.
A műszaki átadás-átvételi eljárás részeként az ajánlattevőnek el kell készíttetnie és ajánlatkérőnek átadni a kiépített vízvezeték negatív vízmintája.
A részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (a 48 hónap, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása egységesen a maximális pontszámot kapja) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 3. rész: Téliesített koedukált épület
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XXI. Hollandi u. 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A megvalósítandó feladatok:
T01 Téliesített koedukált épület (210 m2) és környezete
A 3. részre vonatkozó leírás:
A fentebb részletezett épület helyén álló épület bontása, új, téliesített koedukált öltöző épület megépítése, üzemkész állapotban történő átadása, berendezéssel együtt (öltözőszekrények, paravánok, stb.), továbbá az 3. ajánlati rész vonatkozásában a teljes épületen kívüli közmű megépítése. A megvalósításhoz még esetlegesen szükséges tervek, engedélyek, közműszolgáltatói, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is ajánlattevő feladata és költsége. Amennyiben a közmű építési munkák építéséhez a munkaárok víztelenítése válik szükségessé, úgy annak elvégzése az ajánlattevő feladata és költsége
Az építési területen található, a megvalósítást gátló felszíni és felszín alatti építmények, használaton kívüli műtárgyak bontása. Az építési törmelék, bontott anyag, föld elszállítása és lerakása lerakóhelyre.
Az 3. rész vonatkozásában a teljes külső tereprendezés (Az építési részekre vonatkozó helyszínrajzon kék színnel körbekeretezett). területen a tereprendezés, parkosítás, térkő burkolatépítés, térvilágítás, parkbútorok telepítése.
Az egységes megjelenés miatt a külső megjelenésű anyagokat (homlokzat színezés, faburkolat, fali és padló burkolat, vizes berendezési tárgyak, szaniterek, stb.) megrendelővel egyeztetni, jóváhagyatni szükséges.
A teljesértékű készültséghez egyéb, a közbeszerzési eljárás tárgyát nem képező munkák elvégezése is szükséges (kamera rendszer, hangosítás, elektromos munkák a strand egyéb területének áramellátása biztosításához, vagy gépészeti illetve elektromos munkák végzése az elektromos fogadóban illetve a gépészeti helyiségben stb.) a nyertes ajánlattevő köteles ezen munkavégzéseket a munkaterületén tűrni.
A munkavégzéshez szükséges ideiglenes áram és víz felhasználást ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a kapacitás erejéig, de ennek kiépítése az ajánlattevő feladata és költsége.
A kivitelezést az rendelkezésre álló terveknek és engedélyeknek megfelelően a vonatkozó előírások betartásával kell elvégezni.
Az akadálymentesítést a terveknek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően el kell végezni.
A kivitelezési munka kiemelt jellege miatt ajánlatkérő a munkavégzéshez hétvégi munkavégzési engedélyt kérhet.
A műszaki átadás-átvételi eljárás részeként az ajánlattevőnek el kell készíttetnie és ajánlatkérőnek átadni a kiépített vízvezeték negatív vízmintája.
A részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előírt 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (a 48 hónap, vagy azt meghaladó időtartam megajánlása egységesen a maximális pontszámot kapja) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: 2 db öltöző és 1 db vizesblokk felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IP.PLANET Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40174022
Postai cím: Csörszárok Utca 22/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: ipplanetkft@gmail.com
Telefon: +36 703808438
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12866838243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75795680
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IP.PLANET Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40174022
Postai cím: Csörszárok Utca 22/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12866838243

Hivatalos név: Tape Bau építőipari és kereskedelmi szolgáltató korlátolt fellelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16669275
Postai cím: Donáti Utca 38/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23941874241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: Főbejárat 2 db öltöző és 1 db vizesblokk
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14214646
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: weiserk@prenoker.hu
Telefon: +36 309403619
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14120683
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 41045417243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 128684902
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Még nem ismert az alvállalkozói teljesítés aránya
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14214646
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 41045417243

Hivatalos név: MOUNTLESS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28130097
Postai cím: Hajdú Utca 42-44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14560040241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész: Téliesített koedukált épület
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lamar Építész Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10097946
Postai cím: Külső 11.862/11
Város: Kunmadaras
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5321
Ország: Magyarország
E-mail: olajos.marianna@lamarepitesziroda.hu
Telefon: +36 305220399
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23132076216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 84892000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lamar Építész Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10097946
Postai cím: Külső 11.862/11
Város: Kunmadaras
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5321
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23132076216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges