Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19014/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pannonway Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 441. számú főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése, környezetihatástanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv készítése
Hivatkozási szám: K441.09
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 441. számú főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése, környezetihatástanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90700000-4
További tárgyak:71356400-2
71322000-1
71322300-4
71322500-6
71323100-9
71313400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tervezési szerződés keretében elvégzendő feladat a 441. sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös - kb. 10km hosszúságú - szakasz 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés tanulmányterveinek, útépítési-, éskapcsolódó egyéb szakági engedélyezési terveinek készítése, jogerős építési engedély megszerzése és kiviteliterveinek készítése az Ajánlatkérő igényei szerint.
A Tervező feladata továbbá a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő műszaki előírásokalapján környezeti dokumentáció elkészítése és környezetvédelmi engedély vagy határozat megszerzése.A tanulmány elkészítése során a tervező a környezetvédelmi hatósággal egyeztetve vizsgálja meg azt,hogy jelenprojekt esetében előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) vagy környezeti hatástanulmány(KHT) elkészítése szükséges és a vizsgálat eredménye alapján készítse el a megfelelő környezetvédelmidokumentációt.
A tervezés során szükséges elvégezni:
- a csomópontok felülvizsgálatát, korszerűsítését/átépítését,
- a buszmegállók felülvizsgálatát,
- a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételrendszerének javítását.
A tervezés során a 11,5 tonnás burkolatmegerősítés mellett az érintett hidakra tanulmánytervet kellkészíteni,melyben be kell mutatnia a 11,5 tonnás tengelyterhelés átvezetésének lehetőségeit, valamint azidegenterületek megszerzéséhez szükséges kisajátítási vázrajzok elkészítését, földhivatali és építésügyihatósági záradékoltatását is el kell végezni.
A tervezőnek továbbá minden szükséges vizsgálatot (aszfaltvizsgálatok, geotechnikai vizsgálatok,teherbírásmérés stb.) el kell végeznie a hatályos Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével.
A másodrendű főút tervezési osztályba sorolása:
- külterületi szakaszon: K. IV. A.: Vt=90 km/h. (A lakott területet érintő tervezési sebességgel kapcsolatbanegyeztetni szükséges az adott útszakasz üzemeltetőjével és az érintett önkormányzattal.).
Az érintett útszakasz 2X1 sávos.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes ismertetését az Ajánlatkérési Dokumentáció II. kötetétképező Tervezési szerződés, Tervezési feladat és a Szerződéses Feltételek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 125 - 286077

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 441. számú főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése, környezetihatástanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv készítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batsányi J. u. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 224 860 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90700000-4
További tárgyak:71356400-2
71322000-1
71322300-4
71322500-6
71323100-9
71313400-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében elvégzendő feladat a 441. sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös - kb. 10km hosszúságú - szakasz 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés tanulmányterveinek, útépítési-, éskapcsolódó egyéb szakági engedélyezési terveinek készítése, jogerős építési engedély megszerzése és kiviteliterveinek készítése az Ajánlatkérő igényei szerint.
A Tervező feladata továbbá a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő műszaki előírásokalapján környezeti dokumentáció elkészítése és környezetvédelmi engedély vagy határozat megszerzése.A tanulmány elkészítése során a tervező a környezetvédelmi hatósággal egyeztetve vizsgálja meg azt,hogy jelenprojekt esetében előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) vagy környezeti hatástanulmány(KHT) elkészítése szükséges és a vizsgálat eredménye alapján készítse el a megfelelő környezetvédelmidokumentációt.
A tervezés során szükséges elvégezni:
- a csomópontok felülvizsgálatát, korszerűsítését/átépítését,
- a buszmegállók felülvizsgálatát,
- a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételrendszerének javítását.
A tervezés során a 11,5 tonnás burkolatmegerősítés mellett az érintett hidakra tanulmánytervet kellkészíteni,melyben be kell mutatnia a 11,5 tonnás tengelyterhelés átvezetésének lehetőségeit, valamint azidegenterületek megszerzéséhez szükséges kisajátítási vázrajzok elkészítését, földhivatali és építésügyihatósági záradékoltatását is el kell végezni.
A tervezőnek továbbá minden szükséges vizsgálatot (aszfaltvizsgálatok, geotechnikai vizsgálatok,teherbírásmérés stb.) el kell végeznie a hatályos Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével.
A másodrendű főút tervezési osztályba sorolása:
- külterületi szakaszon: K. IV. A.: Vt=90 km/h. (A lakott területet érintő tervezési sebességgel kapcsolatbanegyeztetni szükséges az adott útszakasz üzemeltetőjével és az érintett önkormányzattal.).
Jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes ismertetését az Ajánlatkérési Dokumentáció II. kötetétképező Tervezési szerződés, Tervezési feladat és a Szerződéses Feltételek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 267 376 349
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pannonway Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batsányi J. u. 9.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A tanulmány készítése során megtartott kooperációkon és tervismertetőn több, helyileg illetékes szervezet (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskeméti Járási Hivatal, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, Kecskemét MJV. Polgármesteri Hivatala) is jelezte annak igényét, hogy a Kecskemét elkerülő és Katonatelep Nagykőrös felőli vége közötti tervezési szakasza 2x2 sávos kialakítással kerüljön megtervezésre. Ennek oka az volt, hogy a Tervező által az 1. számú részfeladat teljesítése során végzett számítások alapján megállapítást nyert, hogy az út tervezési időtartamára vonatkozó forgalomnagyság-növekedés - az előzetesen feltételezett mértéket lényegesen meghaladva - kritikusan megközelíti, s várhatóan meg is haladhatja a 2x1 sávos kialakítás kapacitását.
A fenti igényekre tekintettel Megrendelő kérte a projekt szakmai felügyeletét ellátó Innovációs és Technológia Minisztérium (a továbbiakban: ITM) állásfoglalását a megvalósítandó diszpozíciót illetően.
Az ITM a felmerült igényeket figyelembe véve 2019. február 27-én - a 2. számú részfeladat teljesítése során - kelt levelével módosította a tárgyi projekthez kapcsolódó elrendelőjét. Az elrendelő módosítás értelmében a tervezési feladat úgy módosult, hogy a teljes tervezési szakaszból a Katonatelepi átkelési szakasz kezdete (Platán utca) - Kecskemét elkerülő közötti szakaszon az eredeti 2x1 sáv helyett 2x2 sávos keresztmetszeti kialakítás, az átkelési szakaszon belterületi jelleg, míg a Katonatelepi átkelési szakasz kezdete (Platán utca) - Nagykőrös (tervezési szakasz vége) közötti szakaszon továbbra is 11,5 t tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítés és 2x1 sávos kialakítás megtervezése vált szükségessé.
A fent írtakra tekintettel a Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a Szerződést módosítják a 2. számú a 3. számú és a 4. számú részhatáridő tekintetében, továbbá a Tervezői díjat 42.516.349,- Ft összeggel megemelik.
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.09.19.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, illetve Megrendelő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Mindemellett megállapítható, hogy a Tervezői díj változása nem éri el az eredeti szerződéses ellenérték 50 %-át. A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján kerül sor
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 224 860 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 267 376 349 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben