Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19015/2019
CPV Kód:16160000-4
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő Mérnökségi telephelyei a dokumentációban foglaltak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000918132019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000918132019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rádió távvezérelt rézsűkaszálógép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000918132019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16160000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
12 db rádió távvezérelt rézsűkaszálógép és tartozékainak beszerzése adásvételi keretszerződés szerinti eseti megrendelések alapján, a keretszerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam lejártáig.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rádió távvezérelt rézsűkaszálógép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16310000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU211,HU212,HU221,HU222,HU232,HU311,HU312,HU321 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő Mérnökségi telephelyei a dokumentációban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
12 db rádió távvezérelt rézsűkaszálógép és tartozékainak beszerzése adásvételi keretszerződés szerinti eseti megrendelések alapján, a keretszerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam lejártáig. Valamennyi eseti megrendelés teljesítésének ezen határidőn belül kell megtörténnie. Nyertes AT feladatát képezi az eszközök teljesítési helyre történő leszállítása, üzemi próba alapján történő átadása, továbbá hibajavítása a jótállási időszak alatt. Nyertes AT kizárólag azonos kivitelű és műszaki kialakítású, a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő új, még használatba nem vett, hibátlan és sérülésmentes eszközöket szállíthat. AK előírja, hogy az eseti megrendelés teljesítésének határideje (szállítási határidő) nem lehet több az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 120 naptári napnál. A megajánlott eszközök meg kell, hogy feleljenek a magyar és az EU (ENSZ-EGB) nemzetközi szabványoknak, előírásoknak és biztonságtechnikai követelményeknek. A gyártó által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt, kezelési, karbantartási és munkavédelmi utasítást, valamint a minősítő, illetve megfelelőségi dokumentumokat (CE/EK megfelelőségi tanúsítványát) a szállításkor át kell adni az AK-nek. A műszaki átadás-átvétel során AK ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, a nyertes AT ajánlatában megajánlott eszközök és tartozékok meglétét, hiánytalanságát, az előírt feltételeknek való megfelelőségét valamint azok megfelelő működőképességét. Nyertes AT feladata a szállítást követően az eszközök használatával, kezelésével, karbantartásával kapcsolatos ismeretek oktatása is, eszközönként 2 fő részére, legalább 3 órában. Nyertes ajánlattevőnek legalább 24 hónap teljes körű, mindennemű gyártóművi megkötés nélküli jótállást kell vállalnia a szállított eszközökre. A minimumként meghatározott jótállási időn felüli megajánlást ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint értékeli.
Ha a szerződés hatálya alatt a megajánlott eszköz tekintetében modellváltoztatás történik, nyertes AT köteles a tudomásra jutását követően haladéktalanul írásban, teljes körűen tájékoztatni AK-t annak tartalmáról, továbbá arról, hogy AK által előírtaknak megfelelő egyenértékű eszköz szállítása biztosított-e. AK az egyenértékűséget a szerződés 5.17. pontjában írt jellemzők tekintetében tekintetében vizsgálja. Modellváltoztatásra csak akkor kerülhet sor, ha az eszköz gyártása megszűnt vagy kivonták a forgalomból. A modellváltoztatást nyertes AT gyártói nyilatkozattal köteles igazolni. Nyertes AT a modellváltoztatás esetén - ha annak feltételei fennállnak - köteles leszállítani azt az utódmodellt, mely a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában meghatározott eszközzel azonos vagy jobb műszaki és felszereltségi paraméterekkel rendelkezik. Az utódmodellt is a megajánlott modellre meghatározott egységáron köteles szállítani. A bejelentett modellváltozást követően AK az eseti megrendelés kibocsátását legalább 5 munkanappal megelőzően írásban tájékoztatja nyertes AT-t a modellváltoztatás elfogadásáról.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rend. 46.§ (2) bek. szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. A részletes feladatmeghatározást és műszaki követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott alapgép és adapter együttes tömege (kg, legkedvezőtlenebb: 1100 kg) 20
2 3. Jótállás időtartama a minimumként meghatározott 24 hónapon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 6 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO az eljárás során következett be. A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az AT nyújtja be. A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerződés teljesítéséhez nem kíván AV-t igénybe venni.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására. AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott KO-k hatálya alá. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 1-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1 A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításait a Kr. 22.§ (1) bek. a) vagy b) pontjában írt módon. A Kr. 22.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye (címe), a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 21. § (1a) bek. a) pontja alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A Kr. 21/A. §-a alapján AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A részteljesítés igazolására a Kr. 22.§ (4) bekezdése irányadó. AK a Kbt. 67. § (2) bek. és a Kr. 2. § (5) bek. alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az EEKD IV. részében a fentiekben részletezett alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát, a részletes információk megadását nem kéri. Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek-ei és a Kr. 24. § (1) bek-e is értelemszerűen irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Alkalmatlan az AT, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen
legalább 4 db rádió távvezérelt, gumihevederes járószerkezetű rézsűkaszálógép szállítására és/vagy forgalmazására és/vagy értékesítésére és/vagy gyártására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. A referenciaérték tetszőleges számú szerződéssel igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az adásvételi keretszerződés pénzügyi fedezetét ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja. AK a ténylegesen leszállított mennyiség ellenértékét a Kbt. 135 § (1) bekezdése, valamint (5)- (6) bekezdéseinek megfelelően kiállított teljesítésigazolás szerint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, AK által leigazolt számla/számlák ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – átutalással teljesíti. Nyertes AT kötbér fizetésére köteles a szerződés késedelmes teljesítése és meghiúsulása esetén, továbbá legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia és jótállási biztosítékot kell nyújtania. A biztosítékok határidőre történő nyújtásáról nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 134.§ (5) bekezdésének megfelelően. Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az AK és a GSZ-ek között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban, elektronikus úton történik. AT-nek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és - az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével - szkennelt, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtania, valamint a kitöltött Ártáblát szerkeszthető *.xlsx formátumban is be kell nyújtania.
2. Részajánlattétel kizárásának indokai: Gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve (garanciális igények, jótállás) egyaránt ésszerűtlen lenne, a beszerzés tárgyának műszaki egysége sem teszi lehetővé, ajánlatkérő azonos kivitelű és műszaki kialakítású eszközöket kíván beszerezni.
3. IV.2.6) pontosítása: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére.
4. AK a III.1.3) M.1 pontban meghatározott követelményt a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
5. AK az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékeli [Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont], az 1. és 2. részszempont esetében fordított, a 3. részszempont esetében egyenes arányosítással. Ponthatár: 0-10-ig. AT-nek ajánlata részeként be kell nyújtania az ajánlattételhez kiadott Ártáblát beárazva, amelyben meg kell adnia a megajánlott eszköz gyártmányát, típusát, egységárát és 12 db eszközre vonatkoztatott összesített nettó ajánlati árát. A 2. részszempontra tett 1100 kg-nál kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is.
7. AK előírja, hogy AT szakmai ajánlata részeként nyújtson be nyilatkozatot a műszaki követelményeknek való megfelelésről valamint a megajánlott eszközre vonatkozó CE/EK megfelelőségi tanúsítvány meglétéről. Amennyiben AK-nek kétsége van a nyilatkozatban szereplő valamely érték vagy állítás tekintetében, felhívja az AT-t az érték vagy állítás helytállóságának alátámasztására. A megfelelés igazolására a Kbt. 60 § (1)-(3) bek.-e irányadó azzal, hogy AK nem követeli meg egy konkrét megfelelőségértékelő szerv által kiállított tanúsítvány benyújtását. Amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg vagy nem állapítható meg, hogy megfelel-e a műszaki leírásban előírt követelményeknek, az ajánlat érvénytelen.
8. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
9. A Kbt. 71.§ (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be, úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
11. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
12. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő.
13. Az ajánlati biztosíték mértéke 3 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés helye: AK 10300002-10460102-49020027 számú fizetési számlája. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „Ajánlati biztosíték - EKR000918132019”. Részletek a dokumentációban.
14. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
Részletek a dokumentációban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt
előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák