Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19244/2019
CPV Kód:34996000-5
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alábbi telephelyei: 1. Veszprém mérnökség (8200 Veszprém, Jutasi út 95.) 2. Szolnok mérnökség (5000 Szolnok, Nagysándor József u. 20.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000746812019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000746812019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vontatott ütközési energiaelnyelő beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000746812019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34996000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében vontatott mobil ütközési energiaelnyelő berendezések beszerzése a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vontatott ütközési energiaelnyelő beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34996000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alábbi telephelyei:
1. Veszprém mérnökség (8200 Veszprém, Jutasi út 95.)
2. Szolnok mérnökség (5000 Szolnok, Nagysándor József u. 20.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vontatott mobil ütközési energiaelnyelő berendezések szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó 150.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján, ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre. A szállítandó termékek műszaki paramétereit az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést.
A beszerzés célja azon passzív biztonsági berendezések beszerzése, pótlása, melyek a közutakon forgalomterelés mellett végrehajtott munkáknál használják, a biztosítást végző tehergépjármű által vontatott kivitelben. Elvárás, hogy a figyelmetlenül közlekedő személy és kistehergépjárművek max. 100 km/órás ütközéséig képes legyen az ütközési energia elnyelésére, az NCHRP 350 szabvány szerint. Szolgáltatása révén védje a figyelmetlen közlekedőt, valamint a közúton munkát végző dolgozókat és a technikai eszközöket az ütközési eseménynél.
Az eszköznek alkalmasnak kell lennie az Ajánlattevő üzemeltetésében lévő, min. 8 tonna vagy nagyobb saját tömegű tehergépjárművekhez történő kapcsolódásra, ezen járművekkel való vontatásukra.

Ajánlatkérő az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget jelöli meg:
- 40 db Vontatott, mobil ütközési energiaelnyelő berendezés.
Főbb feladatok (a teljes műszaki leírást és a szerződéses feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák)
• A szállított berendezések azonos kivitelűek és műszaki kialakításuk azonos.
• a berendezéseknek új, sérülésmentes, hibátlan állapotúaknak kell lenniük.
• A berendezések teljesítsék a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott műszaki specifikációban („Főbb műszaki követelmények”) leírt követelményeket.
• Ajánlattevő kötelessége a berendezéseket az eseti megrendeléskor megadott szállítási helyekre szállítása.
• A berendezésekkel együtt át kell adni a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt, - mely tartalmazza a magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítást, alkatrész jegyzéket.
• A műszaki átadás során Ajánlatkérő ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, valamint az ajánlatban szereplő berendezés és annak tartozékainak stb. meglétét, hiánytalanságát, az előírt feltételeknek való megfelelőségét, valamint azok megfelelő működőképességét. Az átadott berendezéseket be kell üzemelni az átadás-átvétel során Ajánlattevőnek.
• A szállításkor a berendezéssel együtt a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt és kezelési, karbantartási utasítást, forgalmi engedély, és minden olyan dokumentációt át kell adni, mely az eszköz működéséhez, üzemben tartásához, forgalomban részvételhez elengedhetetlen.
• Nyertes Ajánlattevőnek a berendezést forgalomba helyezve, rendszámmal, műszaki vizsgával ellátva, törzskönyvvel és járműkísérő lappal a Magyar Közút NZrt. nevére kiállított forgalmi engedéllyel kell átadnia.
• A nyertes Ajánlattevő a forgalomba helyezéshez szükséges dokumentumokat, fedezetigazolásokat a járművek adatainak (gyártmány, típus, saját-, és össztömeg értékek), és a járműkísérő lapok másolatainak megküldésével tudják kikérni, Ajánlatkérőtől
• Legalább 24 hónap teljes körű garancia jótállás a kifogástalan és hibamentes átadás-átvétel dátumától mindennemű gyártóművi korlát nélkül

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A megajánlott berendezésekre vállalt jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 36 hónap) (egész számot szükséges megadni) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 105.000.000 Ft összegre vállal lehívási kötelezettséget, azaz a keretösszegből az opciós rész értéke nettó 45.000.000 Ft. A közvetlen megrendelés szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kieg. a II.2.7.ponthoz: Az egyedi megrendelés teljesítési határideje100 nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Értékelés módszere a "jótállás" esetében a Miniszterelnökség két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlete, a "összesített nettó ajánlati ár" esetébe a fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. E tekintetben Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 62.§ (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok alkalmazására. A megkövetelt igazolási mód a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-16. § alapján: Az ajánlattevőnek az ajánlatában Kr. II.Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.§, 10.§, 12.§, 14.§ és 16.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet , akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A Kr. 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(8)bekezdés szerinti felhívásra nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata- vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (azaz az A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év - a közbeszerzés tárgya szerinti (ütközési energiaelnyelő berendezés szállítása) - legjelentősebb szállításainak ismertetését, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján kell igazolni. Az igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél nevét, a szállítás tárgyát, valamint az szállítás mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (1a) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M/1 pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen
legalább 15 db min. 8 tonna saját tömegű tehergépjármű mögé szerelhető ütközési energiaelnyelő berendezés szerződésszerű szállítására vonatkozó referenciával.
Alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő az M/1. műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A számlázás gyári számonként, vagy az eseti megrendelésben szereplő mennyiségenként de ez esetben tételenként (gyári számonként) lehetséges. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Teljesítési biztosíték: a lehívási kötelezettséggel vállalt nettó 105 m Ft ellenszolgáltatás 5 %-a.
Jótállási biztosíték: az eseti megrendelés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelemet a Kbt. 27/A. §-ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR portálon történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ak felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani. 2)Ak a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ak a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 3)Ak az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése estén - az ajánlatok értékelés során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte. 4) Ak a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. 5)Ak az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 1.000.000,- HUF. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az átutalást igazoló dokumentummal, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény benyújtásával. Ak számlaszáma: MKB 10300002-10460102-49020027; 6) Ak szakmai ajánlatként előírja, hogy Ajánlattevő nevezze meg a megajánlott termékek gyártmányát és konkrét típusát. 7)Ak felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 8)Részajánlattétel nem biztosított, mivel a homogén eszközpark biztosítja a mérnökségek közötti átcsoportosítás, csere lehetőségét, valamint az egységes üzemeltetési körülményeket, illetve a közpénzekkel való hatékony és felelős gazdálkodás érvényre jutását. 9) FAKSZ: Juhász Dániel (lajstromszám: 01032) és dr. Csoboth Zília (lajstromszám: 00146) 10) A további információkat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák