Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:1925/2019
CPV Kód:71631300-3
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a feladatleírás szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pvfzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pvfzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgáltatásmegrendelés - Iparcsarnok műellenőr
Hivatkozási szám: EKR000503422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005 Iparcsarnok kialakítása a Déli Ipari Parkban” műszaki ellenőri feladatok ellátása”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Iparcsarnok Déli Ipari Parkban- műszaki ellenőrzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a feladatleírás szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építtető a Déli Ipari Park kialakítását követően bérbe adható ipari csarnok építését tervezi. Az ipari parkban a telkek kialakítása már korábban megtörtént, jelenleg a telkek közművesítése zajlik. A beruházó egy több telket is kiszolgáló parkolóterület kialakításával és buszforduló építésével teszi vonzóbbá az iparterületet a leendő befektetők, bérlők számára. A tervezés által érintett terület ehhez a közlekedési célú területhez közvetlenül északról kapcsolódik.
A területen jelentős szintkülönbségek vannak, a K-i oldal helyezkedik el magasabban. Az épületet és az azt övező közlekedési területeket fogadó platót feltöltéssel és bevágással úgy alakítjuk, hogy a területről földet ne kelljen elszállítani. A plató magasságának szintjét továbbá befolyásolja a D-i oldalra már korábban megtervezett közlekedési kapcsolat és annak magassága. Az épület esetében fontos szempont a kamionnal és tűzoltóautókkal történő körbejárhatóság biztosítása. A téglalap alaprajzú, É-D-i hossztengellyel rendelkező lapostetős épület két fő tömegből áll. A D-i, a bejárat felé néző oldalon található a normál belmagasságú, szociális és igazgatási helyiségeket tartalmazó alacsonyabb épületrész. Ehhez kapcsolódik É-ról a 6 m tiszta belmagasságú ipari csarnok üzemi helyiségekkel, raktárakkal, műhelyekkel, az É-i oldalon egy hatalmas fűtetlen raktárral. Az üzemi helyiségek területén a csarnok egy kis területen két szintes, lehetővé téve az olyan technológiák telepítését, ahol elvárás a kétszintesség. A fűtetlen raktár bejárata a Ny-i oldalon, míg a fűtött üzemi helyiségcsoport bejárata a K-i oldalon található. A Ny-i oldali bejáratok kamionos, merőleges beállást is lehetővé tévő megközelítése biztosított, a K-i oldali bejáratok kisebb teherautókkal közelíthető meg. A bejáratokat mindkét oldalon függesztett előtetők védik.
Az épület vasbeton vázas, a D-i oldalon vasbeton gerendákkal, az É-i magasabb épületrésznél acél rácsos tartókkal, mindkét helyen magasbordás trapézlemez fedéssel. Az épület külső megjelenésében meghatározók a fekvő helyzetű szendvicspanelek (a raktár esetében a trapézlemez burkolat), a vasbeton lábazat, a műanyag nyílászárók és az acél szerkezetű ipari kapuk. A déli oldalon a személy bejáratokat és az irodák ide néző ablakait az épülettől különálló szerkezetű előtető védi és árnyékolja. A beépítés feltételeit Pécs város OTÉK alapú szabályozási terve és arculati kézikönyve határozza meg. A rendelet szerint a Ge-711X67(MIP) jelű övezetben épületet szabadon állóan 50 %-os beépítettséggel, 15 m-es maximális építménymagassággal és 35 %-os minimális zöldfelülettel lehet elhelyezni.
Építés helye: Pécs, Időjós utca (hrsz.: 01455/88)
Építmény rendeltetése: ipari csarnok
Beépítés jellege: szabadon álló
Szintek száma: fölszint + 1 emelet (részben)
Beépített terület: 1755 m2
Hasznos alapterület: 1664 m2
Telek mérete: 10.000 m2
Gépkocsi elhelyezés: telken belül burkolt felületen
A feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. § szerint
Műszaki ellenőri feladatkörben továbbá:
- A munkaterület átadás – átvételi eljárás, a műszaki átadás-átvételi eljárások és a használatbavételi eljárás koordinálása.
- Állandó részvétel a heti rendszerességű kooperációkon, azok megtartása és dokumentálása.
- Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése, azon történő részvétel.
- Az utógondozás ideje (jótállás időtartama) alatt felmerült ügyekben történő műszaki ellenőri feladatok.
- Előrehaladási jelentés készítése a műszaki ellenőri szolgáltatás előrehaladásáról.
- A kivitelező által elkészített zéró dokumentáció, előrehaladási jelentés és záró dokumentáció ellenőrzése, jóváhagyása.
- Az esetlegesen felmerülő pót-, illetve többletmunkák elbírálása, felülvizsgálata, valamint műszaki ellenőrzése.
- A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki változás bejelentések felülvizsgálata, jóváhagyása, ellenjegyzése.
- Az e-építési napló rendszeres vezetése a jogszabályi előírások szerint.
Részletesen lásd a KD-ben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2. alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembereknek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban(min. 0, max.36) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005
II.2.9) További információ:
Értékelési pontszám: 0-10, Értékelés módszere: ár fordított arányosítás, szakember szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás. A minőségi kritérium értékelési szempont alátámasztására AT már az eredeti ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban csatolja a szakember önéletrajzát a KD -ban írtak szerint, annak hiányában az ajánlat érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Iparcsarnok Déli Ipari Parkban- műszaki ellenőrzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70225585
Postai cím: Esztergár Lajos Utca 19
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
E-mail: mecsekerc@mecsekerc.hu
Telefon: +36 72535370
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72535388
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11563192202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: Homár-Bau bt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37312383
Postai cím: Mártírok Útja 10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20716570102

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885243

Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47791783
Postai cím: Váci Út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984241

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42007311
Postai cím: Barázda Köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438202

Hivatalos név: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70225585
Postai cím: Esztergár Lajos Utca 19
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11563192202

Hivatalos név: ATROX-MÉRNÖK Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88004376
Postai cím: Barsi Utca 30
Város: Bicske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13632960207

Hivatalos név: AGROINVEST Vállalkozó, Szolgáltató és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94947690
Postai cím: Etele Út 57
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10679988243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
- MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19., 11563192202
- UTIBER Közúti Beruházó Kft, 1115 Budapest, Csóka Utca 7-13 10554885243
- FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 140 12037984241
- Perfektum Építész Kft., 1036 Budapest, Perc Utca 2. 26295464241
- AGROINVEST Vállalkozó, Szolgáltató és Mérnöki Zrt., 1119 Budapest, Etele Út 57 10679988243
- Homár-Bau bt, 7623 Pécs, Mártírok Útja 10 20716570102
- Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, 7630 Pécs, Barázda Köz 8. 13625438202
- ATROX-MÉRNÖK Kft., 2060 Bicske, Barsi u 30. 13632960207 ajánlattevő ajánlata határidőn túl érkezett be, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató feladásának 10. munkanapja január 25. péntekre esett. Adminisztratív okokból a hirdetmény feladása ezen a napon nem volt lehetséges, így az ezt követően az azt követő munkanapon január 28. hétfőn került feladásra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges