Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19351/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 3300 Eger, Knézich K. utca 1. szám alatti R1- R2 és H1 számú épületeinek alagsora
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62162294
Postai cím: Széchenyi út 27-29.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kapuszta Mihály
Telefon: +36 703324190
E-mail: kapuszta.mihaly@mfkh.hu
Fax: +36 36412459
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mfkh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001255052019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001255052019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dolgozói öltözők felújítása
Hivatkozási szám: EKR001255052019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladat a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Knézich Károly u. 1 szám alatti R1- R2 és H1 számú épületeinek alagsorában található dolgozói öltözők felújítása, villamos szerelés nélkül.
Összesen 7 db önálló öltözőről van szó. Minden öltöző saját vizesblokkal rendelkezik. A felújításkor a meglévő aljzatot új burkolattal kell ellátni mind az öltöző és a vizesblokkok tekintetében. A vizes blokkokban, ahol van 3. zuhanyzási lehetőség azt ott meg kell szüntetni gipszkartonos leválasztással az új kialakításban csak két zuhanyozó állás szerepel épített zuhanytálcás megoldással.
Egy – egy mosdó kerül a zuhanyozó, illetve a WC előterében felszerelésre. A vizes blokkokban új nyomó, illetve szennyvíz vezetékeket kell kiépíteni a helyiségbe bejövő, illetve a helységből kimenő csatlakozási pontokig az új kialakításnak megfelelően.
A térelválasztásként szereplő ajtók acéltokos kivitelűeknek kell beépíteni. Az oldalfali kerámia burkolat magasságának az ajtókeret fölső síkja fölé kell érnie, ez 210 cm magasságot jelent esetünkben. Az öltözőt tisztasági festéssel kell ellátni. Az öltözők szellőzését két darab ablakba épített szellőző ventilátor fogja biztosítani.
A helyiségek villamos szerelvényeinek felújítását a megrendelő kórház munkatársai fogják elvégezni a felújítást végző szakemberekkel együtt működve.
A felújítási munkákat a jogszabályoknak, legmagasabb műszaki/szakmai követelményeknek megfelelő minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak Európai Uniós CE minőségű, vagy azzal egyenértékű megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük. Az építési terület csak gyalogosan közelíthető meg. Az épület körüli terület és az építési terület között, az anyagmozgatás kézzel oldható meg, liftek használatával.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A felújítási munkálatok ütemezhetősége miatt a részajánlat tételének lehetősége kizárt (Egyszerre csak egy öltözőben lehet a munkálatokat elvégezni, míg az adott öltöző elkészül addig az érintett dolgozók összevontan közös öltözőben öltöznek. Ha a kivitelező azzal kész, akkor kezdi a következő öltözőt. Több vállalkozóval nehéz lenne az ütemezés megvalósítása, az egyes öltözők nem napra szabottan kell, hogy elkészüljenek, és ha a következő öltözőt egy másik vállalkozó kezdené, akkor amikor az első vállalkozó az egyik öltözővel kész, abban az esetben nehezen képzelhető el, hogy aznap (nem x napon belül) el is tudná kezdeni a munkát. További szempont: egyidejűleg nem lehetséges több öltöző felújítása, mert az öltöző dolgozók elhelyezése nem megoldható!).
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Dolgozói öltözők felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45111213-4
45247130-0
45262650-2
45331210-1
45332400-7
45421131-1
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
3300 Eger, Knézich K. utca 1. szám alatti R1- R2 és H1 számú épületeinek alagsora
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Knézich Károly u. 1 szám alatti R1- R2 és H1 számú épületeinek alagsorában található dolgozói öltözők (7 db) felújítása, villamos szerelés nélkül.
Minden öltöző saját vizesblokkal rendelkezik. A felújításkor a meglévő aljzatot új burkolattal kell ellátni mind az öltöző és a vizesblokkok tekintetében. A vizes blokkokban, ahol van 3. zuhanyzási lehetőség azt ott meg kell szüntetni gipszkartonos leválasztással az új kialakításban csak két zuhanyozó állás szerepel épített zuhanytálcás megoldással.
Egy – egy mosdó kerül a zuhanyozó, illetve a WC előterében felszerelésre. A vizes blokkokban új nyomó, illetve szennyvíz vezetékeket kell kiépíteni a helyiségbe bejövő, illetve a helységből kimenő csatlakozási pontokig az új kialakításnak megfelelően.
A térelválasztásként szereplő ajtók acéltokos kivitelűeknek kell beépíteni. Az oldalfali kerámia burkolat magasságának az ajtókeret fölső síkja fölé kell érnie, ez 210 cm magasságot jelent esetünkben. Az öltözőt tisztasági festéssel kell ellátni. Az öltözők szellőzését két darab ablakba épített szellőző ventilátor fogja biztosítani.
A helyiségek villamos szerelvényeinek felújítását a megrendelő kórház munkatársai fogják elvégezni a felújítást végző szakemberekkel együtt működve.
A felújítási munkákat a jogszabályoknak, legmagasabb műszaki/szakmai követelményeknek megfelelő minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak Európai Uniós CE minőségű, vagy azzal egyenértékű megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük. Az építési terület csak gyalogosan közelíthető meg. Az épület körüli terület és az építési terület között, az anyagmozgatás kézzel oldható meg, liftek használatával.
Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a műszaki leírás részeként kiadott árazatlan költségvetés benyújtásával meg kell adnia 1 db öltöző kialakításának nettó ellenértékét, valamint a teljes mennyiség, 7 db öltöző kialakításának nettó ellenértékét. Ajánlatkérő a teljes, 7 db öltöző kialakításának nettó ellenértékét fogja értékelni.
AT a szerz.szerinti munkálatokat hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni.AT a munkavégzés során csak a vonatkozó jsz-nek megfelelő teljesítménynyilatkozattal rendelkező, új, hiány- és hibamentes, a jsz-nek, szabványoknak, mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel.
A közbesz. tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében ajánlatkérő (továbbiakban: AK) jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: KD) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget AK-nek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. AT kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást AK tényszerűen megindokolja. AK számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékre is tehető ajánlat.
A részletes feladatleírást, azaz az öltözőnként az öltöző és vizesblokk felújítási munkákat a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
Össz alapterület: 372 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül megajánlott többlet-jótállás időtartama hónapban megadva (min.0 hónap- max.60 hónap)  10
2 3. Az M.1. alkalmassági követelményként megajánlott szakember minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min.0 hónap-max.36 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Helyszíni bejárás: 2019. október 14. 10:00 óra, Helyszín: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, 3300 Eger, Knézich K. utca 1. R1- R2 és H1 számú épületeinek alagsorában található dolgozói öltözők
Folyt. II.2.5. pont: Ár szempont:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó (tartalékkeret nélkül) HUF)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés b, g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés és a Kbt. 114. § (2) bek. szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Továbbá Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, amely nyilatkozatnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR-ben megadott űrlap), valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá kiadott nyilatkozatminta szerint.
A Kbt. 69. § is irányadó.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált –EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A 321/2015, (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő és – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani.
M.1.Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolja azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy a szakembert mely pozícióra jelöli az ajánlattevő.
b) a szakember szakmai tapasztalatát és szakképzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amely tartalmazza:
- a szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás ismertetése, a szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap))
c) szakemberek képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata (más tagállamban szerzett képzettség/végzettség esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű képzettségét/végzettségét igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása);
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásról tudomással bír és tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
M.2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 8 éven (96 hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §- ban meghatározott formában igazolva, azaz a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással.
A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
 a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye);
 a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
 A teljesítés helyét;
 az építési beruházás tárgyát, mennyiségét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
 nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
 Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %-a;
A Kbt. 140. § (9) bek. és Kr. 22. § (5) bek. irányadó.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9), (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is köteles benyújtania ajánlata részeként.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A §-ben foglaltakra.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
A műszaki-szakmai alkalmassági feltételek (M.1.; M.2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1fő középfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik épületgépész (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, továbbá rendelkezik legalább 12 hónap épületgépészeti szerelési gyakorlattal.
M.2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban legalább 1 db 60 m2 alapterületű öltöző kialakítására és/vagy, felújítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia több szerződéssel teljesíthető.
A referencia esetén Ajánlatkérő az elmúlt 5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszik figyelembe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Nyertes AT kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződésben szereplő kötbérterhes határidőket elmulasztja. A kötbér a késedelem minden naptári napja után, minden megkezdett naptári napra a (tartalékkeret nélküli) teljes nettó ellenszolgáltatás 1 %-a. 20 napot meghaladó késedelem esetén AK jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, mely okán Nyertes AT meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes AT meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Mértéke a (tartalékkeret nélküli) teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a.
Nyertes AT a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására a sikeres átadás-átvételtől számított legalább 36 hónap (de az ajánlatában szereplő megajánlás szerint) általános jótállást vállal.
Részletes előírások a KD-ban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Kifizetések saját forrásból történnek.
6 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség a sikeres műszaki átadás-átvételt követően az alábbi készültségi szintenként: Öltözőként jogosult a rész és a végszámla benyújtására.
Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései:
• Alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135.§(1)-(2)és(5)-(6)bek., továbbá a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.szerint;
• Alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.-től eltérően a Kbt.135.§(3) bek.alapján a 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 32/A. §-aszerint;figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 32/B.§-ban foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
Tartalékkeret: 8 %
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban EKR rendelet) foglaltaknak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.LD.AF VI.3.12.16.) pontban
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: eszker@eszker.eu.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Részletes szabályok a KD-ban, melyet AK az EKR-ben tesz közzé gazd.szer.-nek.
4. A tárgyi eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hirdetmény közzétételével kerül lefolytatásra (nyílt közbeszerzési eljárás).
5. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben.
6. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
8. AK előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtását (nemleges tartalom esetén is).
9. AK biztosítja a Kbt. 114. § (6) szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szabályok szerint. AK konzultációt nem tart.
10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) a 424/2017.(XII. 19.) Korm rend.13.§ (3) bek.-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
11. Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
12. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját és a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
13. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 8.000.000 HUF/év és 4.000.000 HUF/káresemény mértékű, építési-, szerelési tárgyú felelősségbiztosítással, avagy a meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre ki kell terjesztenie, melyre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.
14. Ajánlattevőnek be kell nyújtania ajánlata részeként a kiadott költségvetést beárazva elektronikus másolatban aláírt .pdf formátumban, illetve szerkeszthető .xls formátumban is.
15. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Fodor Kata, lajstromszáma: 00150.
16. Kiegészítés a VI.3.9.) ponthoz: Értékelés módszere: 2-3. részszempont: egyenes arányosítás,1.részszempont: fordított arányosítás. A 2. értékelési szempont tekintetében a többletjótállás időtartama azon anyagokra vonatkoznak, amelyek nem tartoznak a 181/2003.(XI. 5.) Korm.rend.hatálya alá. Az értékelés részletes leírását a KD tartalmazza
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges