Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19369/2019
CPV Kód:45215110-1
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hunép Universal Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A Modern Városok Program keretében „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú projekt kivitelezési munkálatai”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215110-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „A Modern Városok Program keretében „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú projekt kivitelezési munkálatai”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1., hrsz: 22330/4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Modern Városok Program keretében „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú projekt
kivitelezési munkálatai.
A kivitelezés során a következő fő építményeket szükséges megvalósítani:
- nettó alapterület: 11.380 m2
- vasbeton tartószerkezet mennyisége: 14.734 m3
- a létesítmény befogadóképessége: 24 650 fő/nap
- vízfelület mennyisége: 5.730 m2
- medence burkolat: 7.766 m2
- vízforgató berendezés kapacitása: 3.273 m3/h
- zöldtető felülete: 2.942 m2
- parkosítás, parképítés: 29.200 m2
- járható tetőterasz építés 2.832 m2
Rövid szakmai leírás:
Az „A” épület egy kelet-nyugati hossztengelyű nagyméretű téglatest, - cca. 196 m x 26 m alaprajzi
5
méretű és 12 m magas - mely keretezi a több generáció részére bekerülő funkciókat.
Öltözők:
A terepszint alatt került kialakításra, megközelítése két a főépület középső átjárójából nyíló
lépcsőházon keresztül lehetséges. Ide leérve egy középfolyosós rendszerű térbe érkezünk, melyről
az öltöző és szekrénysorok váltakozva nyílnak. A koedukált kialakítású öltöző kabinokkal és zárható
öltözőszekrényekkel lett kialakítva. Az öltözőkhöz vizesblokkok kapcsolódnak, zuhanyzókkal,
WC-kel.
A medencék gépészeti terei is ezen a szinten kerültek elhelyezésre, továbbá a dolgozói öltözők,
vizes helyiségek és szociális helyiségek is. A gépészeti terekbe történő ki- és beszállítás
szerelőaknák segítségével lesz kialakítva.
Medencetér szintje:
A terepszinten helyezkedik el, kapcsolódva az épület körüli kerthez. A különböző korcsoportoknak
kialakított funkciók sorakoznak egymás mellett, a medencetechnológiai tervben részletezetten. A
különböző funkciók vízfüggönnyel vagy növényzettel ellátott falakkal kerülnek egymástól
elválasztásra.
Terasz szint:
A tulajdonképpeni tetőszint, a hosszanti oldalakon 4-4 m széles körbe közlekedő területtel, innen
indulnak a csúszdák, és itt kapnak helyet napágyak is. A tetőszint nyugati és keleti végére egy-egy
bár kerül, társalgóhelyekkel.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az
egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései
az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a
további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 236 - 538781

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „A Modern Városok Program keretében „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú projekt kivitelezési munkálatai”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hunép Universal Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy u. 34-36. sz.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 8599419500 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2019. 09. 24.
I. Pótmunkák:
A Kivitelező által benyújtott pótmunkáról szóló dokumentációt a projekt műszaki ellenőre megvizsgálta és megállapította a szóban forgó pótmunka elvégzésének műszaki szükségességét és a tétel előre nem láthatóságát. A pótmunkával érintett részek a következők:
- V-010, Telken belüli 11 kV-os kábelkiváltás I. üteme
A kivitelezési munkák megkezdését követően a kivitelező a tervezett épületek és medencék helyén kézi feltárásokat végzett. A feltárások során több kutatóárokban is elektromos földkábelt tárt fel, melyről megállapításra került, hogy élő, az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő, közcélú 11 kV-os földkábelről van szó.
A közműnyilvántartás alapján ennek a kábelnek a nyomvonala a telekhatár közelében haladt, nem érintette a tervezett épületek és építmények helyét. A nyomvonal bemérés alapján megállapíthatóvá vált, hogy a kábel tényleges nyomvonala eltér a közműnyilvántartásban szereplő nyomvonaltól és ütközik a „H” és „A” épületekkel és a „G” medencével, valamint a környezetükben található közművekkel is.
A 11 kV-os földkábel kiváltása három ütemben valósítható meg, ebből az első ütem elvégzése során kerül ki a földkábel a telekhatáron kívülre, elhárítva ezzel az építési munkák előli akadályt.
A kiváltás első üteme is két részletben valósulhat meg. Az I/a ütemben a Nagyerdei körút és a Nagyerdei Szabadtéri Színpad transzformátor előtt meglévő kábeltoldás közti szakasz kiváltása történik meg. Az I/b ütemben kerül kiváltásra a Nagyerdei Szabadtéri Színpad transzformátor előtt meglévő kábeltoldás és a meglévő, 39019 számú "Fürdő" transzformátor állomás közti szakasz.
Az első ütemben az újonnan épített kiszolgáló útig a Nagyerdei körúton nyíltárkos kábelfektetés történik, majd az kiszolgáló út mentén, a Nagyerdő védett minősítése miatt a fák védelme érdekében, irányított fúrásos technológia alkalmazásával történik a nyomvonal kialakítása, az új kiszolgáló út nyomvonalát követve. A technológia, a törtvonalú nyomvonalvezetés miatt védőcsövet is tartalmaz, ebbe kerül befűzésre az új kábel.
A fenti műszaki tartalom módosítás miatt, a vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetés, valamint annak hiányában a műszaki ellenőr által jóváhagyott kalkulált egységárak alapján, a pótmunka tételek nettó értéke 21.895.558,- Ft. A póttételek alátámasztására szolgáló költségkimutatások és műszaki ellenőri nyilatkozatok jelen szerződésmódosítás mellékleteit képezik.
II. Teljesítési határidő
A Vállalkozó 2018. 10. 11-i levelében jelezte, hogy a 11 kV-os földkábel ütközik a tervezett „H” épülettel, ezért akadályt közölt.
A megrendelő az akadályközlő levélre válaszolva 2018. 10. 12-én kelt levelében jelezte, hogy kéri az akadályközlés pontosítását és a 11 kV-os kábel teljes, a telken belüli nyomvonalának bemérését és a pontos ütközések megjelölését.
A bemérés alapján a megrendelő a 2018. 10. 18-án kelt levelében a Vállalkozó 2018. 10. 11-i akadályközlését, valamint annak 2018. 10. 17-i kiterjesztését elfogadta és jelezte, hogy a szükséges terveket elkészítteti.
A kiviteli tervek elkészültét követően a megrendelő pótmunkaként kívánja a kábelkiváltást a Vállalkozótól megrendelni és ennek érdekében kérte a Vállalkozót, hogy változtatási eljárás keretében dolgozza ki a pótmunka projektre gyakorolt hatásait.
A Vállalkozó a V-010 számú változtatási adatlapot, az E.On által jóváhagyott tervek elkészültét követően, 2019. 03. 14-én benyújtotta, melyben jelezte, hogy a többletköltségen felül a határidőre is hatással van a kábelkiváltás, mivel addig az érintett épületek, építmények és közművek kivitelezése nem történhet meg.
A megrendelő, az ajánlat műszaki ellenőri felülvizsgálatát követően, a változtatási adatlap aláírásával, 2019. 03. 19-én a pótmunkát megrendelte a Vállalkozótől.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a.
Folytatása a VI. 3) pontnak:
A Vállalkozói akadályközlés (2018. 10. 11.) és az akadály elhárulása között, az I/a kiváltási ütem esetében (2019. 04. 17.) 188 nap, az I/b kiváltási ütem esetében (2019. 05. 09.) 210 nap akadállyal érintett nap telt el.
A fentieket alapján kijelenthető, hogy a 11 kV-os kábelkiváltás miatti akadályoztatást figyelembe véve a kivitelezési szerződésben rögzített befejezési határidő nem tartható, annak módosítására a Vállalkozó jogosult. A földkábel ütközése a tervezett építményekkel (a közmű-nyilvántartástól eltérő nyomvonal miatt) előre nem látható volt, és olyan műszaki szükségszerűség, ami nélkül a teljesítés nem történhet meg és a rendeltetésszerű használat nem biztosítható, ezért a megrendelő pótmunkaként rendelte el a kiváltást.
Az akadályoztatás miatt lényegében a teljes „A és „H” épület (valamennyi szakág) és a külső munkák (közművek, útépítés, kertészet) miatt a teljes terület érintett volt.
Az „A” és „H” épületek kivitelezése elől az akadály a kábel I/a ütemének kiváltását követően hárult el, így a 2019. 04. 17-i kiváltást figyelembe véve 188 nap érintett akadályoztatással.
A többi, érintett tevékenység a munkák átszervezésével erre a határidőre megvalósulhat.
Figyelembe véve a fentiekben leírtakat a befejezési határidő 188 nappal való meghosszabbítása indokolt. A Vállalkozási Szerződés 4. pontja szerint a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap, azaz a szerződés 2018. 09. 24-i aláírását figyelembe véve 2019. 09. 24. Ennek 188 nappal való meghosszabbítását követően a befejezési határidő 2020. 03. 30-ra módosul.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215110-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1., hrsz: 22330/4.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Modern Városok Program keretében „a debreceni Nagyerdő program befejezése” tárgyú projekt
kivitelezési munkálatai.
A kivitelezés során a következő fő építményeket szükséges megvalósítani:
- nettó alapterület: 11.380 m2
- vasbeton tartószerkezet mennyisége: 14.734 m3
- a létesítmény befogadóképessége: 24 650 fő/nap
- vízfelület mennyisége: 5.730 m2
- medence burkolat: 7.766 m2
- vízforgató berendezés kapacitása: 3.273 m3/h
- zöldtető felülete: 2.942 m2
- parkosítás, parképítés: 29.200 m2
- járható tetőterasz építés 2.832 m2
Rövid szakmai leírás:
Az „A” épület egy kelet-nyugati hossztengelyű nagyméretű téglatest, - cca. 196 m x 26 m alaprajzi
5
méretű és 12 m magas - mely keretezi a több generáció részére bekerülő funkciókat.
Öltözők:
A terepszint alatt került kialakításra, megközelítése két a főépület középső átjárójából nyíló
lépcsőházon keresztül lehetséges. Ide leérve egy középfolyosós rendszerű térbe érkezünk, melyről
az öltöző és szekrénysorok váltakozva nyílnak. A koedukált kialakítású öltöző kabinokkal és zárható
öltözőszekrényekkel lett kialakítva. Az öltözőkhöz vizesblokkok kapcsolódnak, zuhanyzókkal,
WC-kel.
A medencék gépészeti terei is ezen a szinten kerültek elhelyezésre, továbbá a dolgozói öltözők,
vizes helyiségek és szociális helyiségek is. A gépészeti terekbe történő ki- és beszállítás
szerelőaknák segítségével lesz kialakítva.
Medencetér szintje:
A terepszinten helyezkedik el, kapcsolódva az épület körüli kerthez. A különböző korcsoportoknak
kialakított funkciók sorakoznak egymás mellett, a medencetechnológiai tervben részletezetten. A
különböző funkciók vízfüggönnyel vagy növényzettel ellátott falakkal kerülnek egymástól
elválasztásra.
Terasz szint:
A tulajdonképpeni tetőszint, a hosszanti oldalakon 4-4 m széles körbe közlekedő területtel, innen
indulnak a csúszdák, és itt kapnak helyet napágyak is. A tetőszint nyugati és keleti végére egy-egy
bár kerül, társalgóhelyekkel.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,
azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az
egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései
az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a
további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8696221295
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HUNÉP Universal Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy u. 34-36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom módosításra irányul (pótmunka), amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Pótmunka összesen értéke (nettó Ft) (+)nettó 21.895.558,- Ft
Jelen szerződésmódosítás I. pontja nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával (növekedésével) jár.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy strand kivitelezése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű és biztonságos működése érdekében.
Jelen módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyeket a Megrendelő nem láthatott előre. A kivitelezési munkák megkezdését követően a kivitelező a tervezett épületek és medencék helyén kézi feltárásokat végzett. A feltárások során több kutatóárokban is elektromos földkábelt tárt fel, melyről megállapításra került, hogy élő, az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő, közcélú 11 kV-os földkábelről van szó.
A közműnyilvántartás alapján ennek a kábelnek a nyomvonala a telekhatár közelében haladt, nem érintette a tervezett épületek és építmények helyét.
Látható, hogy ezen szerződés módosítással érintett beavatkozás a Szerződés megkötésekor nem volt Megrendelő és a Felek által előre látott és látható.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával (növekedésével) jár.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanúgy strand kivitelezése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag további, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák elvégzése vált indokolttá az épület rendeltetésszerű és biztonságos működése érdekében.
Jelen módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyeket a Megrendelő nem láthatott előre. A kivitelezési munkák megkezdését követően a kivitelező a tervezett épületek és medencék helyén kézi feltárásokat végzett. A feltárások során több kutatóárokban is elektromos földkábelt tárt fel, melyről megállapításra került, hogy élő, az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő, közcélú 11 kV-os földkábelről van szó.
A közműnyilvántartás alapján ennek a kábelnek a nyomvonala a telekhatár közelében haladt, nem érintette a tervezett épületek és építmények helyét.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 8674325737 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8696221295 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben