Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:19504/2019
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;"Zöldfény" Lámpatelepítő -és Szerviz Kft.;HAJDÚ INERT Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Útfenntartás
Hivatkozási szám: EKR000162942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Útfenntartási és építési munkálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés keretében Debrecen közigazgatási területén útfenntartási és építési munkálatok elvégzése. A beszerzés célja Debrecen Megyei jogú Város közigazgatási területén található utak fenntartási munkálatai kapcsán felmerülő hibák kijavítása és építési munkák elvégzése 2022. december 31-ig.
Nyertes Ajánlattevő feladata Debrecen város közigazgatási területén az útburkolatban, ill. járdaburkolatban keletkező hibák javítása a hatályos szabványokban leírt műszaki előírásoknak megfelelően, valamint szükség esetén jelzőlámpa bontási-, és telepítési munkálatai és közműkiváltási munkálatok elvégzése.
Útfenntartási munkálatok mennyisége: 340.000 m2 + 20 %.
Építési munkálatok: 16 db + 50 % csomópont felújítása, mely tartalmaz jelzőlámpa telepítési és közműkiváltási munkálatokat is.
A keretösszeg nettó 2.000.000.000 Ft.
A vállalkozási szerződés egységáras.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a lemart aszfalt elszállítása megrendelő által kijelölt helyre 15 km-en belül, valamint az egyéb bontott építési anyagok lerakóhelyre történő szállítása annak járulékos költségeivel együtt.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 086 - 205079

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útfenntartási és építési munkálatok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46912550
Postai cím: Ozmán Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@d-profil.hu
Telefon: +36 52530592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52530593
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: "Zöldfény" Lámpatelepítő -és Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46485713
Postai cím: Luther Utca 7
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: zoldfeny@zoldfeny.hu
Telefon: +36 52415737
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52415737
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HAJDÚ INERT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42459426
Postai cím: Kishegyesi Út 83
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: info@hajduinert.hu
Telefon: +36 306592497
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 15494515 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
Szerződésmódosítás indoklása:
A Szerződés alapján végzett munkálatok során a Felek több alkalommal szembesültek azzal, hogy a kivitelezési munkák során feltárt nyomvonalon nem csak kopóréteg cseréket kell elvégezni, hanem vannak olyan esetek, amikor a kopóréteg alatt lévő kötőrétegek cseréje is szükséges azok leromlott állapota miatt. Ezen körülményről Feleknek az érintett felület bontását megelőzően nem volt információja. A Szerződés mellékletét képező egységár-táblázat nem tartalmazza az AC-22 (F) kötő típusú aszfalt kötőréteg építését, ugyanakkor a feladat elvégzése egyes esetekben a már feltárt, építési munkaterületnek minősülő helyszínen elkerülhetetlen.
A fentieken túlmenően Felek az útépítési munkák megvalósítása mellett elvégzendő elektromos vezeték kiépítése kapcsán több alkalommal szembesültek azzal, hogy a Szerződés mellékletét képező tételleírás szerinti hagyományos kiépítési feladatnál lényegesen költséghatékonyabb és ésszerűbb műszaki megoldással, fúrási technológiával is elvégezhető a feladat. Ezen munkanem a hagyományos technológiánál kevésbé invázív, ezáltal a fúrás esetén számos, munka -és időigényes egyéb feladatot nem kell elvégezni. A Szerződés mellékletét képező egységár-táblázat nem tartalmazza a fúrási technológia munkanemét és egységárát, ezért a szerződés módosítás vált szükségessé.
Felek a Debreceni Repülőtér gurulóútjának felújítása során megállapították továbbá, hogy a gurulóutat keresztező meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer a funkcióját korlátozottan képes ellátni, mely balesetveszélyes helyzetett teremtett. Erre tekintettel a nagyteherbírású burkolati csapadékvizet elvezető rendszer felújítása sürgősen szükségessé vált.
A fentiekben ismertetett munkálatok elvégzését már feltárt, építési munkálatokkal érintett munkaterületen kell megvalósítani, erre tekintettel a feladatok más gazdasági szereplővel történő elvégeztetése nem megvalósítható sem műszaki, sem gazdasági okból. Felek egyetértettek abban, hogy az útfenntartási munkálatok elvégzésére irányuló Szerződés teljesítése során felmerő egyéb aszfaltozási, fúrási és áteresz építési feladatok hatékony kezelése érdekében a Szerződés módosítása szükséges oly módon, hogy a Szerződés mellékletét képező tételleírás és egységár-kimutatás kiegészítésre kerül azon további munkatételekkel, valamint azok egységáraival (3 db), melyek elvégzése a szerződés teljesítése során nélkülözhetetlen, ugyanakkor a Szerződés nem tartalmazta. A Szerződés alapját képező közbeszerzési eljárást megindító felhívásban rögzített keretösszeget továbbá Felek megemelni kívánják, tekintettel arra, hogy az előirányzott keretösszeg a szerződés időtartamának lejárta előtt kimerül és közlekedésbiztonsági szempontból az útfenntartási feladatok elvégzése az új közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartama alatt is elengedhetetlen.
Az egységárak megalapozottságának vizsgálatát Megrendelő műszaki ellenőre elvégezte és az egységárakat megalapozottnak, a piaci viszonyokhoz igazodónak és racionálisnak találta. Megrendelő a piaci árak vizsgálatát indikatív ajánlatok bekérésével is elvégezte és jelen szerződésmódosításhoz a legalacsonyabb indikatív ajánlati árak alkalmazásával járult hozzá.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b)szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződés módosításának dátuma: 2019.10.03.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen város közigazgatási területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Debrecen közigazgatási területén útfenntartási és építési munkálatok elvégzése. A beszerzés célja Debrecen Megyei jogú Város közigazgatási területén található utak fenntartási munkálatai kapcsán felmerülő hibák kijavítása és építési munkák elvégzése 2022. december 31-ig.
Nyertes Ajánlattevő feladata Debrecen város közigazgatási területén az útburkolatban, ill. járdaburkolatban keletkező hibák javítása a hatályos szabványokban leírt műszaki előírásoknak megfelelően, valamint szükség esetén jelzőlámpa bontási-, és telepítési munkálatai és közműkiváltási munkálatok elvégzése.
Útfenntartási munkálatok mennyisége: 340.000 m2 + 20 %.
Építési munkálatok: 16 db + 50 % csomópont felújítása, mely tartalmaz jelzőlámpa telepítési és közműkiváltási munkálatokat is.
A keretösszeg nettó 2.300.000.000 Ft.
A vállalkozási szerződés egységáras.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a lemart aszfalt elszállítása megrendelő által kijelölt helyre 15 km-en belül, valamint az egyéb bontott építési anyagok lerakóhelyre történő szállítása annak járulékos költségeivel együtt.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 16301415
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46912550
Postai cím: Ozmán Utca 9
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: info@d-profil.hu
Telefon: +36 52530592
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52530593
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: "Zöldfény" Lámpatelepítő -és Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46485713
Postai cím: Luther Utca 7
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: zoldfeny@zoldfeny.hu
Telefon: +36 52415737
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52415737
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HAJDÚ INERT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42459426
Postai cím: Kishegyesi Út 83
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: info@hajduinert.hu
Telefon: +36 306592497
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Jelen szerződésmódosítás keretében a Szerződés mellékletét képező 169 db tételt tartalmazó táblázat 3 db tétellel és azok egységáraival kerül kiegészítésre. A tételek egységáraival a képzett ellenérték 15 494 515 Ft-ról 16 301 415 Ft-ra nő. Jelen módosítással a képzett ellenérték kevesebb, mint 6%-kal emelkedik, azaz a módosítás mértéke nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15%-át. Felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítással a Szerződés alapját képező közbeszerzési eljárást megindító felhívásban rögzített nettó 2 000 000 000 HUF keretösszeg 15%-kal, azaz 2 300 000 000 Ft-ra emelkedik. Megrendelő jelen szerződésmódosítással belépő munkatételekből a szerződés időtartama alatt összességében nem rendel meg kivitelezési munkát a Szerződés keretösszegének 15%-át (azaz 300 000 000 Ft-ot) meghaladó mértékben.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Karakterkorlátra tekintettel a "VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pont tartalmazza.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 15494515 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 16301415 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben