Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19539/2019
CPV Kód:45233250-6
Ajánlatkérő:Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2310 Szigetszentmiklós 80, 81, 82 és 84/5 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzati feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30384835
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 2.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabadszállásiné Bárdos Szilvia
Telefon: +36 24505532
E-mail: bardos.szilvia@szigetszentmiklos.hu
Fax: +36 24505531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szigetszentmiklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Erzsébet téri parkoló építése”
Hivatkozási szám: EKR000977612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233250-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egyösszegű, átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében Szigetszentmiklóson, a Losonczi utca és az Erzsébet tér közötti (80, 81, 82, 84/5 hrsz) ingatlanokon tervezett parkolási és gyalogos létesítményekhez tartozó útépítési, vízelvezetési és térvilágítási feladatok kivitelezési munkáinak teljes körű ellátása. Megvalósítandó egy 60 férőhelyes parkoló a hozzá tartozó járdákkal és zöld felületekkel együtt. A parkoló egy, a Losonczi utcát és Szent Erzsébet teret összekötő átmenő parkoló útból és 4 db csatlakozó mellékágból áll. A tervezett parkolóhoz tartozó útpálya és parkolóállások betonkő burkolatúak. A parkoló területén belül található járda is betonkő burkolattal lett tervezve. Süllyesztett szegély épül a tervezett parkolóállások és útburkolat között. Ez alól kivételt képeznek azon szakaszok, ahol a süllyesztett szegély helyett rácsos folyóka épül. Ezen felül süllyesztett szegély készül szakaszosan a parkolóállások és járda között, továbbá a tervezett- és meglévő útburkolat csatlakozásának vonalában.
A terület jelentős része zöld területre esik, melyen belül találhatóak meglévő fák. A zöld felületek elbontásán felül ki kell vágni 16 db fát. A kivágott fák pótlásának érdekében 4 db parkolónként 1 db fa ültetését, így a 60 férőhelyes parkolóhoz tartozóan 15 db fa ültetése szükséges.
A parkoló területéről rácsos folyókák és víznyelőaknák gyűjtik össze a csapadékvizeket és vezetik a tározóba. A tározóból PURECO ENVIA TNC-10-2-A típusú olajfogó műtárgyon keresztül köt be a befogadó csatornába. A tervezési terület csapadékvíz befogadója a Szent Erzsébet téri Ø60b közcsatorna.
A parkolóhoz tartozó végleges forgalomtechnikai rend új jelzőtábla kihelyezését és burkolati jelek felfestését foglalja magában.
A megvalósítás részét képezi a tervezett parkolóhoz tartozóan térvilágítás és elektromos hálózat megépítése is. Általánosságban elmondható, hogy a tervezett parkolóállások és járdák megfelelő megvilágítását 11 db lámpaoszlopra felszerelt 17 db lámpatest biztosítja.
A rendelkezésre bocsájtott tervektől eltérően a BGNP-AU-EU Iker akadálymentes automatikus illemhely nem kerül elhelyezésre!
1850 m3 föld kiemelését és elszállítását követően 2377,2 m2 betonkő burkolatú útpálya, parkoló és járda épül a hozzá tartózó 690 fm szegéllyel. Az útépítést követően 200 m2-en füvesítésre kerül sor 15 db fa ültetése mellett. A csapadékvíz elvezetését 95 fm vb csatorna és 47 fm
KG-PVC csatorna biztosítja, 12 db tisztítóakna és 36 fm rácsos folyóka beépítésével. A befogadó csatorna előtt egy iszapfogó és olajleválasztó műtárgy lesz telepítve. A parkolóállások és a járdák megfelelő megvilágítását 11 db lámpaoszlopra felszerelt 17 db lámpatest biztosítja, mely üzemeltetéséhez 673 fm kábelt szükséges lefektetni.
Az Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az építési engedély még nincs a birtokában, de az építési engedélyezési eljárást már megindította az illetékes hatóság előtt. A vállalkozási szerződés az építési engedély jogerőre emelkedését követő 8. napon lép hatályba. Az építési engedély megszerzéséről és annak jogerőre emelkedéséről a Megrendelő haladéktalanul köteles a Vállalkozót értesíteni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 150000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Erzsébet téri parkoló építése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233250-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós 80, 81, 82 és 84/5 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyösszegű, átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében Szigetszentmiklóson, a Losonczi utca és az Erzsébet tér közötti (80, 81, 82, 84/5 hrsz) ingatlanokon tervezett parkolási és gyalogos létesítményekhez tartozó útépítési, vízelvezetési és térvilágítási feladatok kivitelezési munkáinak teljes körű ellátása. Megvalósítandó egy 60 férőhelyes parkoló a hozzá tartozó járdákkal és zöld felületekkel együtt. A parkoló egy, a Losonczi utcát és Szent Erzsébet teret összekötő átmenő parkoló útból és 4 db csatlakozó mellékágból áll. A tervezett parkolóhoz tartozó útpálya és parkolóállások betonkő burkolatúak. A parkoló területén belül található járda is betonkő burkolattal lett tervezve. Süllyesztett szegély épül a tervezett parkolóállások és útburkolat között. Ez alól kivételt képeznek azon szakaszok, ahol a süllyesztett szegély helyett rácsos folyóka épül. Ezen felül süllyesztett szegély készül szakaszosan a parkolóállások és járda között, továbbá a tervezett- és meglévő útburkolat csatlakozásának vonalában.
A terület jelentős része zöld területre esik, melyen belül találhatóak meglévő fák. A zöld felületek elbontásán felül ki kell vágni 16 db fát. A kivágott fák pótlásának érdekében 4 db parkolónként 1 db fa ültetését, így a 60 férőhelyes parkolóhoz tartozóan 15 db fa ültetése szükséges.
A parkoló területéről rácsos folyókák és víznyelőaknák gyűjtik össze a csapadékvizeket és vezetik a tározóba. A tározóból PURECO ENVIA TNC-10-2-A típusú olajfogó műtárgyon keresztül köt be a befogadó csatornába. A tervezési terület csapadékvíz befogadója a Szent Erzsébet téri Ø60b közcsatorna.
A parkolóhoz tartozó végleges forgalomtechnikai rend új jelzőtábla kihelyezését és burkolati jelek felfestését foglalja magában.
A megvalósítás részét képezi a tervezett parkolóhoz tartozóan térvilágítás és elektromos hálózat megépítése is. Általánosságban elmondható, hogy a tervezett parkolóállások és járdák megfelelő megvilágítását 11 db lámpaoszlopra felszerelt 17 db lámpatest biztosítja.
A rendelkezésre bocsájtott tervektől eltérően a BGNP-AU-EU Iker akadálymentes automatikus illemhely nem kerül elhelyezésre!
1850 m3 föld kiemelését és elszállítását követően 2377,2 m2 betonkő burkolatú útpálya, parkoló és járda épül a hozzá tartózó 690 fm szegéllyel. Az útépítést követően 200 m2-en füvesítésre kerül sor 15 db fa ültetése mellett. A csapadékvíz elvezetését 95 fm vb csatorna és 47 fm
KG-PVC csatorna biztosítja, 12 db tisztítóakna és 36 fm rácsos folyóka beépítésével. A befogadó csatorna előtt egy iszapfogó és olajleválasztó műtárgy lesz telepítve. A parkolóállások és a járdák megfelelő megvilágítását 11 db lámpaoszlopra felszerelt 17 db lámpatest biztosítja, mely üzemeltetéséhez 673 fm kábelt szükséges lefektetni.
Az Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az építési engedély még nincs a birtokában, de az építési engedélyezési eljárást már megindította az illetékes hatóság előtt. A vállalkozási szerződés az építési engedély jogerőre emelkedését követő 8. napon lép hatályba. Az építési engedély megszerzéséről és annak jogerőre emelkedéséről a Megrendelő haladéktalanul köteles a Vállalkozót értesíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0 hónap max. 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó átalányár) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.Az Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az építési engedély még nincs a birtokában, de az építési engedélyezési eljárást már megindította az illetékes hatóság előtt. A vállalkozási szerződés az építési engedély jogerőre emelkedését követő 8. napon lép hatályba. Az építési engedély megszerzéséről és annak jogerőre emelkedéséről a Megrendelő haladéktalanul köteles a Vállalkozót értesíteni.
2. A II.1.5) pontban meghatározott teljesítési időtartam: a munkaterület átadástól számítva 4 hónap, mely magában foglalja a kivitelezési tervek alapján történő építési/szerelési munkákat, a szükség szerinti fedvénytervek készítését ( amennyiben bármely okból szükség van rá ), továbbá a megvalósulási terv elkészítését, átadását Megrendelő részére. Megrendelő előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Erzsébet téri parkoló építése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52979192
Postai cím: Szabolcs Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bonex.hu
Telefon: +36 13202088
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13200479
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381328241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59055118
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szakipari munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52979192
Postai cím: Szabolcs Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381328241

Hivatalos név: DEPON-BAU MAGAS ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12826915
Postai cím: Bécsi Út 85. fsz. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14630129241

Hivatalos név: ÁRKÁDOK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66285577
Postai cím: Sport Utca 35
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10647972211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges