Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19655/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Győri Tankerületi Központ Darnózseli Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:9232 Darnózseli, Bem tér 3., hrsz.: 136.;9232 Darnózseli, Bem tér 3., hrsz.: 136;9232 Darnózseli, Bem tér 3., hrsz.: 136
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt.5.§ (1) bekezdés c) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győri Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97055194
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 17.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Blazovicsné Varga Marianna
Telefon: +36 96795299
E-mail: gyor@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Darnózseli Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48837932
Postai cím: Ady Endre Utca 8
Város: Darnózseli
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9232
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Zoltán
Telefon: +36 304453801
E-mail: polgarmester@darnozseli.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Győri Tankerületi Központ (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001267952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001267952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt.5.§ (1) bekezdés c) pont
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szigetköz ált. isk. és Alapf. műv. isk. felújítás
Hivatkozási szám: EKR001267952019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00044 és a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00040 azonosítószámú pályázat során elnyert támogatáshoz kapcsolódó projekt keretében „A Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása"

1. rész: Bővítés és felújítás kivitelezése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00044)
2. rész: Energetikai korszerűsítés (Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00040)
3. rész: Műfüves sportpálya létesítése (Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00044)
A részletes műszaki leírást, és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
A teljesítés határideje (részenkénti időtartama) tekintetében figyelemmel kell arra lenni, hogy a támogatási szerződés szerint a fizikai teljesítés időpontja az EFOP projekttel érintett 1. és 3. részek esetén 2020. 08. 31., TOP projekttel érintett 2. rész esetén 2019. december 15., azonban 2019. augusztus 30. után csak olyan munkák elvégzése engedélyezett, melyek nem járnak a köznevelési intézmények működésének akadályozásával és az oktatás zavartalan folytatását lehetővé teszik.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Bővítés és felújítás kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45000000-7
45210000-2
45310000-3
45350000-5
45421100-5
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9232 Darnózseli, Bem tér 3., hrsz.: 136.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Kivitelezés
Jelen beszerzés tárgya a Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (hrsz.: 136) építészeti munkák elvégzése.
A tervezett bővítés a belső udvarra tervezett, meglévő térbetonozott területre, 184,55 m2 hasznos alapterülettel. A meglévő nyílászárók eltávolításával, vagy átalakításával egy összekötő nyaktag építésével kerül összekötésre a meglévő épülettel. Az épületbővítés külön tűzszakaszként kerül kiépítésre. Az épület bővítés elhelyezése, valamint kialakítása illeszkedik a jelenlegi rendszerbe. A bővítés felületképzése a TOP pályázatban elkészült homlokzati felújítással azonos színben tervezett. Az aulában greslap kerül kiépítésre. A felmenő szerkezetek 30 cm vastag vázkerámia falazóelemek, a bővítés záró födémszerkezete monolit vasbeton koszorúra támaszkodó szeglemezes tartó. Tetőfedése egyenes vágású tetőcserép téglavörös színben. A homlokzati nyílászárók fehér műanyag szerkezetű bukó-nyíló kivitelű ablakok. A tűz szakasz határon tűzgátló ajtó tervezett.
A felújítás során az épület azon részeinek teljes villamos felújítása történik meg, amely a Megrendelő fenntartási területeibe tartozik. Ez a terület 1039,65 m2. Ebben benne foglaltatnak a vizes blokkok teljes építészeti és gépészeti felújítása, kivéve az akadálymentes mosdót. Az akadálymentes mosdó a TOP pályázat keretében valósul meg. Az épület megközelítést szolgáló térbeton felületek rendezése, bontással (407,54 m2), térkövezéssel, taktilis sávok beépítésével. A belső közlekedő burkolatain taktilis sávok kiépítésével. A számítástechnika tanterem felújítása, új műgyanta burkolat készítése.
A részletes műszaki leírást, és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
Megjegyzés a II.2.7) ponthoz:
Ezen rész tekintetében a teljesítési határidő 4,5 hónap, azonban a rendszer technikailag nem engedte ilyen formában beírni az adott ponthoz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1) Szakember többlet szakmai tap. (magasépítési kivitelezésben szerzett) (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 5
2 M.2.2) Szakember többlet szakmai tapasztalata (magasépítési kivitelezésben szerzett) (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 5
3 M.2.3) Szakember többlet szakmai tapasztalata (magasépítési kivitelezésben szerzett) (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 5
4 Homlokzati nyílászárók hőátbocsátási tényezője legkedvezőbb érték 0,80 és legkedvezőtlenebb 1,10 W/m2K (a kisebb érték a jobb energetikailag)  5
5 Homlokzati hőszigetelés hővezetési tényező legkedvezőbb érték 0,031 és legkedvezőtlenebb 0,038 W/mK (a kisebb érték a jobb energetikailag)  5
6 Padlástéri hőszigetelés névleges testsűrűsége legkedvezőbb érték 40 kg/m3 és legkedvezőtlenebb 28 kg/m3 (a nagyobb érték a jobb energetikailag)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00044
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: 2019.10.16. 10:00 óra
Helyszín: 9232 Darnózseli, Bem tér 3., hrsz.: 136.
A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra, az alkalmazandó képletek tekintetében Ajánlatkérő hivatkozik a Közbeszerzési Hatóság Útmutatójára (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.).

II.2.1) Elnevezés: Energetikai korszerűsítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45000000-7
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9232 Darnózseli, Bem tér 3., hrsz.: 136
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen beszerzés tárgya építési tevékenység, mely a 1639,41 m2 nettó hasznos alapterülettel rendelkező Szigetköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (hrsz.: 136) felújítása keretében különösen energetikai korszerűsítést tartalmaz. Helyszín: 9232 Darnózseli, Bem tér 3. A tervezett korszerűsítések elsődleges célja az épület energiafelhasználásának csökkentése és általános állagmegóvása.
A TOP pályázat keretében megvalósuló tervezett korszerűsítések : 16 cm vtg. homlokzati hőszigetelés (2100 m2), 14 cm vtg. lábazati hőszigetelés (230 m2), 75 m2 lapostető utólagos hőszigetelése és 75 m2 vízszigetelése, 12 m2 attika vízszigetelés, részleges akadálymentesítés (18 m2 térkő burkolatú rámpa és 4,60 m2 mosdó), épületgépészet korszerűsítése.
Jelen pályázatban meglévő korszerűtlen fa homlokzati nyílászáróknak csak egy része , összesen 22 db kerül cserélésre.
- Háromrétegű üvegezésű, argongáz töltésű low-e bevonatos, PVC keretszerkezetű, melegperemes nyílászárók lesznek beépítve. Az alaprajzon jelölt 3 db PVC ajtó és 2 db PVC ablak, valamint a folyosói szellőzést biztosítandó, 13 db fix ablak bukó-nyílókra lesznek cserélve. Beépítésre kerül 7 db légbevezető. Továbbá 4 db nagyméretű bejárati ajtó is cserére kerül fém szerkezetűre.
Az akadálymentes mosdó létesítése során további 2 db beltéri ajtó kerül beépítésre.
Az épületgépészeti munkák keretében új hőközpont kerül kialakításra a központi fűtés és a használati melegvíz ellátás gazdaságos és energiatakarékos biztosítása céljából. A 6 db gázkazánból 3 db elbontásra kerül, 3 db megmaradó tartalék kazán új hidraulikai bekötést kap, 3 db új 45 kW névleges teljesítményű kondenzációs fali gázkazán kerül felszerelésre a víz- és gázoldali bekötésekkel együtt. A kazánházban az összes szivattyú és csőhálózat elbontásra kerül, új fűtési gerincvezeték kerül kiépítésre 2 radiátoros fűtési körrel és a tornateremhez 1 padlófűtési körrel. A tornaterem kiszolgáló helyiségeihez új gerincvezeték kerül kiépítésre. 7 db radiátor lecserélésre kerül, a többi megmarad, azonban valamennyi radiátorra, összesen 100 db termosztatikus radiátorszelep kerül felszerelésre. 7 db szivattyú kerül beépítésre. 3 db elektronikus szabályozó készülék is beépítésre kerül. A fűtési hálózat beszabályozása is megvalósul.
1 db 300 l-es melegvíz tároló és 1 db zárt tágulási tartály is felszerelésre kerül.
Építési termékek teljesítmény –jellemzőinek meghatározása:
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló rendelet 4.§.(3) pontja szerint:
„Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása”
Az építészeti leírásban egyértelműen beazonosítható építési termék kerültek megjelölésre, így a fentiek alapján ez egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározása is!”
A részletes műszaki paramétereket, és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1) Szakember többlet szakmai tapasztalata (energiamegtakarítást eredményező épület-felújítási munka)(egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min.értéke 0 hónap,legkedvezőbb szintje 48 hónap 10
2 M.2.2) Szakember többlet szakmai tapasztalata (energiamegtakarítást eredményező épület-felújítási munka) (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min.értéke 0 hónap,legkedvezőbb szintje 48 hónap 10
3 Homlokzati hőszigetelés hővezetési tényezője legkedvezőbb érték 0,031 és legkedvezőtlenebb 0,034 W/mK (a kisebb érték a jobb energetikailag) 5
4 Homlokzati hőszigetelés A1 tűzvédelmi osztályú (IGEN/NEM) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00040
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: 2019.10.16. 10:00 óra
Helyszín: 9232 Darnózseli, Bem tér 3., hrsz.: 136.
A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra, az alkalmazandó képletek tekintetében Ajánlatkérő hivatkozik a Közbeszerzési Hatóság Útmutatójára (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.).

II.2.1) Elnevezés: Műfüves sportpálya létesítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45112720-8
45212221-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9232 Darnózseli, Bem tér 3., hrsz.: 136
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egy darab műfüves sportpálya kialakítása költségvetés szerint.
A fejlesztés részeként kialakulna egy 20×40 (24×44) m-es multifunkciós műfüves pálya. A pálya drénezésének kialakítása, a pálya környezetének rendezése, labdafogó hálók telepítése szükséges.
A tervezett sportpálya alapterülete körben járdával együtt 1056,52 m2. A tervezett pályán több sportág pályatípusának felfestése szükséges. A pálya körben palánkkal és labdafogó hálóval tervezett. Világítás nem tervezett a pályához.
A pálya rétegrendje: 2,5 cm 25 mm műfű (kvarchomok); 3,5 cm kiegyenlítő szűrőréteg 2/5 szemnagyságú fagyálló zúzottkő, tömörítés 90-95%; 12 cm szűrőréteg fagyálló 5/20 szemnagyságú zúzottkő, tömörítés 85%; 20 cm ágyazati szűrőréteg fagyálló 20/50 szemnagyságú zúzottkő, tömörítés 85%. A járda rétegrendje:
6 cm járda felület; 4 cm ágyazó homok réteg; 10 cm zúzottkő ágyazat; 10 cm fagyálló homokos kavicsréteg.

A részletes műszaki leírást, és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1) Szakember többlet szakmai tapasztalata (sportpálya kivitelezésben szerzett) (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min.értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap) 10
2 M.2.2) Szakember többlet szakmai tapasztalata (sportpálya kivitelezésben szerzett) (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem minimum értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hónap)  10
3 Műfű szál anyagának UV állósága DIN 53387 tesztnek megfelelően, egész órában kifejezve (az ajánlati elem minimum értéke 6.000 óra, legkedvezőbb szintje 9.000 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00044
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: 2019.10.16. 10:00 óra
Helyszín: 9232 Darnózseli, Bem tér 3., hrsz.: 136.
A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra, az alkalmazandó képletek tekintetében Ajánlatkérő hivatkozik a Közbeszerzési Hatóság Útmutatójára (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja hatálya alá nem tartozását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolnia.
Továbbá ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az igénybe venni kívánt alvállalkozók és az ajánlattevő által az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek vonatkozásában is nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy azok sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása körében Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint - a Kbt. 114.§ (2) bekezdésében előírtakra is figyelemmel - a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (ajánlattevő, alvállalkozó) vonatkozásában Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban megnevezett építőipari kivitelezési tevékenységet végző szervezeteknek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásokat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: III.1.3. folytatása:
II. rész:
M.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott, a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett, kivitelezés (építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkára - mely legalább 1000 m2 homlokzati hőszigetelést tartalmaz - vonatkozó referencia munka ismertetését. A referencia igazolást a Rendelet 22. § -ában (3) bekezdése szerint kell benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a műszaki átadás-átvétel idejét (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megjelölését, a megrendelő részéről a referenciával kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és telefon elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő figyelemmel a Rendelet 21.§ (2a) a) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak (5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetőek figyelembe.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, figyelemmel kell lenni a Rendelet 22. § (5) bekezdésére is.
M. 2. Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján a Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Valamennyi szakember esetében a nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
 a szakember neve,
 annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, a szakember végzettsége vagy jogosultsági számát (amennyiben már van),
 nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog,
 az értékeléshez szükséges szakmai tapasztalat bemutatását.

Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján továbbá csatolni kell:
o a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 a szakember neve, címe,
 az M.2. pontok esetében a jogosultság megszerzéséhez, illetve az alkalmasság igazolása körében előírt szakmai tapasztalat ismertetése,
 annak érdekében, hogy a szakember teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (ajánlattevő szakembere, alvállalkozó szervezet szakembere) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni),
 a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2.1) és M.2.2.) pont szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.

III. rész:
M.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott, a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett, műfüves sportpálya építési kivitelezési munkára vonatkozó, minimum 600 m2 alapterületű referencia munka ismertetését. A referencia igazolást a Rendelet 22. § -ában (3) bekezdése szerint kell benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mely tartalmazza a szakági (villamos és gépész) munkák szerinti tevékenységek mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a műszaki átadás-átvétel idejét (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megjelölését, a megrendelő részéről a referenciával kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és telefon elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő figyelemmel a Rendelet 21.§ (2a) a) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak 5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, figyelemmel kell lenni a Rendelet 22. § (5) bekezdésére is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: III.1.3. folytatása:
(III.rész)
M. 2. Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján a Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Valamennyi szakember esetében a nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
 a szakember neve,
 annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, a szakember végzettsége vagy jogosultsági számát (amennyiben már van),
 nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog,
 az értékeléshez szükséges szakmai tapasztalat bemutatását.

Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján továbbá csatolni kell:
o a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 a szakember neve, címe,
 az M.2. pontok esetében a jogosultság megszerzéséhez, illetve az alkalmasság igazolása körében előírt szakmai tapasztalat ismertetése,
 annak érdekében, hogy a szakember teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (ajánlattevő szakembere, alvállalkozó szervezet szakembere) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni),
 a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2.1) és M.2.2) pont szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A Rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy ajánlattevő megfelel a fenti követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölése elegendő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 114. § (2) bekezdésére figyelemmel ajánlattevő/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - azonos módon - az ajánlatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő dönthet úgy is, hogy nyilatkozata mellé, már annak benyújtásával egyidejűleg benyújtja az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Továbbá az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmazni kell a- a Kbt. 64. § (8) bekezdése szerinti szervezet részről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az M.1.-M2. pontok tekintetében nyilatkozattal igazolja alkalmasságát, majd a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat benyújtja az EKR rendszeren keresztül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdések alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire is figyelemmel:
I. rész :
M.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott, a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) befejezett, magasépítési-kivitelezésre vonatkozó (építész, gépész, villamos szakágat tartalmazó) referencia munka ismertetését. A referencia igazolást a Rendelet 22. § -ában (3) bekezdése szerint kell benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mely tartalmazza a szakági (építész, villamos, gépész, stb.) munkák szerinti tevékenységek mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a műszaki átadás-átvétel idejét (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megjelölését, a megrendelő részéről a referenciával kapcsolatban felvilágosítást adó személy nevét és telefon elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő figyelemmel a Rendelet 21.§ (2a) a) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak 5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, figyelemmel kell lenni a Rendelet 22. § (5) bekezdésére is.
M. 2. Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján a Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Valamennyi szakember esetében a nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
 a szakember neve,
 annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, a szakember végzettségét, kamarai nyilvántartási számát (amennyiben már van),
 nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog,
 az értékeléshez szükséges szakmai tapasztalat bemutatását.

Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján továbbá csatolni kell:
 a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 a szakember neve, címe,
 az M.2. pontok esetében a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, illetve az alkalmasság igazolása körében előírt szakmai tapasztalat ismertetése,
 annak érdekében, hogy a szakember teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (ajánlattevő szakembere, alvállalkozó szervezet szakembere) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni),
 a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2.1) - M.2.3) pont szerinti szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
folytatás: III.1.2. pontban
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): I. rész tekintetében:
Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben:
M.1. nem rendelkezik a Korm. rendelet 23. § alapján, a 22.§ (3) bekezdése szerint igazolt az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 (öt) évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon belül) megkezdett, szerződésszerűen teljesített minimum nettó 130 m2 épületre vonatkozó magasépítési-kivitelezési – valamennyi szakágat tartalmazó (építész, gépész, villamos) referencia munkával. Több szerződéssel történő megfelelés megengedett
M.2.
M2.1. Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
M2.2. Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
M2.3. Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5 pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.

A referencia és a megajánlott szakemberek között az átfedés – részek között is -, megengedett, figyelemmel a feladatok összetettségére.
Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot elfogadja.

II. rész tekintetében:
Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben:
M.1. nem rendelkezik a Korm. rendelet 23. § alapján, a 22.§ (3) bekezdése szerint igazolt az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 (öt) évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), minimum nettó 1200 m2 épületre vonatkozó referenciával, amely építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkára vonatkozik, és amely tartalmazott legalább 1000 m2 homlokzati hőszigetelést. Több szerződéssel történő megfelelés megengedett.
M.2.
M.2.1.) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
M.2.2.) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja szerinti „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
A referencia és a megajánlott szakemberek között az átfedés – részek között is -megengedett, figyelemmel a feladatok összetettségére.
Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot elfogadja.
III. rész tekintetében:
Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben:
M.1. nem rendelkezik a Korm. rendelet 23. § alapján, a 22.§ (3) bekezdése szerint igazolt az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 (öt) évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), minimum nettó 600 m2 alapterületű műfüves sportpálya építési kivitelezési munkára vonatkozó referenciával.
Több szerződéssel történő megfelelés megengedett
M.2.
M2.1) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal
M.2.2.) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. vagy ezzel egyenértékű jogosultságú FMV jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.
A referencia és a megajánlott szakemberek között az átfedés – részek között is -megengedett, figyelemmel a feladatok összetettségére.
Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot elfogadja.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik.
Mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap, maximuma 20 késedelmes naptári nap, mindösszesen a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a lehet. A kötbérfizetési kötelezettség a szerződésben meghatározott teljesítési határidő elmulasztásának első napjával kezdődik.
Meghiúsulási kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért nyertes ajánlattevő felelős. Mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a.
Szerződő Felek meghiúsulásnak tekintik azt is, amennyiben a nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelembe esik.
Jóteljesítési biztosíték: sikeres műszaki átadás-átvételtől számított minimum 36 hónapos időtartamra jótállási kötelezettsége áll fenn a nyertes ajánlattevőnek, mely kötelezettség vonatkozásában a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a szerződés szerinti, és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a erejéig jótállási biztosítékot kér Ajánlatkérő a (6) bekezdés a) pontja szerinti, ajánlattevő által választott formában.
A biztosíték tekintetében Ajánlattevőnek a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján nyilatkoznia (ajánlatában) kell a biztosíték határidőben való rendelkezésre bocsátásáról.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF) minden rész esetében. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt rendelkezések irányadók. Ajánlatkérő a kifizetés során a Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakat alkalmazza.
Az ellenszolgáltatás megfizetése körében a Korm. rendelet 30.§ és 31.§ -ban foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
A Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő az I. és III. (EFOP) részek esetén biztosítja a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét.
A Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő a II. (TOP) rész esetén biztosítja a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét.
Az előleg fizetését Ajánlatkérő nem teszi függővé biztosíték nyújtásától. Ajánlatkérő nem alkalmaz tartalékkeretet semyelyik rész esetén.
Megrendelő a szerződés pénzügyi fedezetét részben az EFOP-4.1.2-17-00044 és TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00040 azonosítószámú Támogatási Szerződés terhére biztosítja. A támogatási intenzitás EFOP-4.1.2-17-00044 és a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00040 pályázat esetén is 100 %.
Számlázás:
I. rész vonatkozásában:
1. részszámla - 25 %-os műszaki készültség építési naplóbejegyzés alapján és a munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításával a szerződés (továbbiakban:Sz.)III.2. pontja szerinti nettó vállalkozói díj 25%-áról
2. részszámla - 50 %-os műszaki készültség építési naplóbejegyzés alapján és a munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításával a Sz.III.2. szerinti nettó vállalkozói díj további 25 %-áról
3. részszámla - 75 %-os műszaki készültség építési naplóbejegyzés alapján és a munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításával a Sz.III. 2. szerinti nettó vállalkozói díj további 25 %-áról,
Végszámla – a kivitelezés 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás (hiba- és hiánymentes) lezárását követően, a munkára vonatkozó teljesítésigazolás kiállításával a Sz.III.2. szerinti nettó vállalkozói díj további 25 %-áról, csökkentve az előlegre már kifizetett összeggel
II. rész vonatkozásában:
1. részszámla - 25 %-os műszaki készültség építési naplóbejegyzés alapján és a munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításával a Sz.III.2. szerinti nettó vállalkozói díj 25%-áról
2. részszámla - 50 %-os műszaki készültség építési naplóbejegyzés alapján és a munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításával a Sz.III.2. szerinti nettó vállalkozói díj további 25 %-áról
3. részszámla - 75 %-os műszaki készültség építési naplóbejegyzés alapján és a munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításával a Sz.III. 2. szerinti nettó vállalkozói díj további 25 %-áról,
Végszámla – a kivitelezés 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás (hiba- és hiánymentes) lezárását követően, a munkára vonatkozó teljesítésigazolás kiállításával a Sz.III.2. szerinti nettó vállalkozói díj további 25%-áról, csökkentve az előlegre már kifizetett összeggel
III. rész vonatkozásában:
1. részszámla - 50 %-os műszaki készültség építési naplóbejegyzés alapján és a munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításával a Sz.III.2. szerinti nettó vállalkozói díj 50%-áról
Végszámla – a kivitelezés 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás (hiba- és hiánymentes) lezárását követően, a munkára vonatkozó teljesítésigazolás kiállításával a Sz. III.2. szerinti nettó vállalkozói díj további 100%-áról csökkentve az előlegre már kifizetett összeggel.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
VI.3.12) További információk folytatása
17) A nyertes AT.nek a szerződéskötés után, a munkaterület átadása előtt organizációs tervet szükséges benyújtania (melyen részletesen megtalálható, hogy mely területeken szeretne kivitelező deponálni, hol található a felvonulási területe) tekintettel arra, hogy az intézmény 2019. augusztus 30.-tól üzemel a kivitelezés ideje alatt. Ez azt jelenti, hogy az iskola közel 150 fő gyermekkel és az őket ellátó személyzettel lesz jelen az építkezés alatt. A tanév kezdetétől a teljesítési határidő lejártáig oktatási idő közben, kizárólag az elfogadott organizációs terv alapján végezheti a kivitelezési tevékenységet a nyertes AT.. A nyertes AT.nek figyelembe kell vennie az intézmény napirendjét, szükséges az intézménnyel és az AK.vel előre egyeztetni az egyes munkafolyamatok ütemezését (részletesen kitérve, hogy a tantermekben és a kiszolgáló helyiségekben mikor milyen munkát kívánnak végezni). Az épület belső tereiben végzett munkáknak úgy kell elkészülnie, hogy az a lehető legkevesebb por és zajterheléssel járjon. A nyertes AT.nek fokozottan figyelnie szükséges, hogy a munkaterület kialakítása balesetmentes környezetet biztosítson a gyermekek számára. A hétvégi munkavégzés megengedett.
18) Az egyenértékűség igazolása – mely AT feladata,- tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm.rendeletnek 46. § (3-6) bekezdései az irányadóak. AK. hangsúlyozza, hogy ahol a közbesz.dok.okban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AT.k ajánlatukban bármely más olyan eszközt szerepeltethetnek, amely az adott funkciójának megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.
19) AK. jelen eljárásban mindegyik rész esetén alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
20) Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin lajstromszám 00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)
21) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.(jelen felhívásban:”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó. A további alkalmazandó jogszabályok a Közbesz.dok. I. kötetében találhatók.
22) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés eredményeként megkötendő kivitelezés pontos időbeli ütemezése még nem ismert, valamint, hogy a beruházást finanszírozó Támogatási Szerződés terhére történő elszámolás csak az időbeli ütemezés megfelelő összhangja esetén lehetséges a közbeszerzési eljárás II. része tekintetében a szerződés hatálybalépése feltételhez kötött (feltételesként kerül megindításra). A kivitelezési szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy annak időbeli ütemezése és az ellenszolgáltatás finanszírozására szolgáló Támogatási Szerződés időbeli ütemezése összhangba kerül (mely nem a felhívásban előírt teljesítési határidő (4 hónap) meghosszabbítását célozza).
Az EFOP-4.1.2-vel érintett I. és III. részben a pályázati forrás kiegészítésre való figyelemmel jelen közbeszerzés, a Kbt. 53.§ (5) bekezdés alapján feltételesként kerül megindításra, mert a fedezet nem áll rendelkezésre teljes mértékben a becsült értékhez viszonyítva. A szerződéskötés feltétele a fedezet AK. döntésétől független biztosítottsága többlet külső forrás bevonásával, vagy saját forrásként történő rendelkezésre bocsátásával. Amennyiben a szükséges fedezet teljeskörűen nem válik biztosítottá, AK. az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. §
szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: I.R:1.500.000.-,II.R:500.000.-,III.R:300.000.-Ft
A befizetés helye: Győri Tankerületi Kp. és Darnózseli Községi Önk.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: banki igazolás az utalás megtörténtéről
A befizetés helye:
Kbt. 54. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
I és III. (EFOP) rész esetén 10033001-00336860-00000000
II. (TOP) rész esetén 10033001-00343316-00000017
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: I. rész von: 1.,: rp.. fordított arányosítás, 2. - 5. sz. rp arányosítás; II. rész von: 1. rp: fordított arányosítás, 2/a és 2/b,-3 rp.: arányosítás, 4. pontkiosztás; III. rész von: 1 rp. fordított arányosítás, 2/a és 2/b;3. rp. arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-10 pont. az I. rész von: 1.,: rp.. fordított arányosítás, 2. - 5. sz. rp arányosítás; II. rész von: 1. rp: fordított arányosítás, 2/a és 2/b,-3 rp.: arányosítás, 4. pontkiosztás; III. rész von: 1 rp. fordított arányosítás, 2/a és 2/b;3. rp. arányosítás
2) AK. eredményhirdetést nem tart, AT.ket a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint, az összegezés EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az eljárás eredményéről. AK. tájékoztatja az AT.ket, hogy a Kbt. 70. § (1) bek.megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az AT.knek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
3) AK. rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az AK. a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
4) Formai előírások: a KD. I. kötetben
5) AT. von. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT. von. nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
6) Az ajánlatnak az AK. által az EKR-ben a közbesz.dok.ok között elektronikusan űrlapként létrehozott felolvasólapot mintát is tartalmaznia kell, amelyet az AT. az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
7) AK. a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)–(10) bekezdése szerint biztosítja az EKR rendszeren keresztül.
8) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a KD-ben részletezett előírásokra figyelemmel.
9) Az AT. az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet von. a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g), k), m) és q ) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról.
10) AT.nek csatolnia kell a Kbt. 54.§ (1) bekezdése szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását alátámasztó iratot, így a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garanciavállalási vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, illetve készfizetői kezességvállalást tartalmazó biztosítói kötelezvényt. Az ajánlati biztosíték AK. hivatkozott fizetési számlájára történő utalás esetén csatolja a banki igazolást arról, hogy az ajánlati biztosíték AK. fizetési számlájára átutalásra került.
11) AT.nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) és a 67. § (4) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.
12) Az AT.k műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített AT.k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
13) A Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel az AK. tájékoztatásul közli, hogy a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
14) AK. a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az AT.ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális kártérítési összeg: 1. rész tekintetében: 45 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 145 millió HUF/év; a 2. rész tekintetében: 25 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 75 millió HUF/év, a 3. rész tekintetében: 10 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 30 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az AT.től származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy AT. nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az AK. (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
15) Jelen közbeszerzési eljárás során AK. a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint.
16) Az ajánlati ár alátámasztására az AT. által beárazott költségvetés szolgál, mely a szerződés mellékletét fogja képezni.
Folytatás:III.1.8.) pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges