Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19823/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:IRON-TECH Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:7900 Szigetvár, Dencsházai utca 12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémmegmunkálás és alkatrészgyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IRON-TECH Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99753034
Postai cím: Dencsházai Utca 12.
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Konczos Norbert
Telefon: +36 304610617
E-mail: norbert.konczos@iron-tech.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000641942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000641942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémmegmunkálás és alkatrészgyártás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2 db CNC fémmegmunkáló központ beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000641942019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A dokumentációban részletezett 2 db CNC fémmegmunkáló központ beszerzése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő 2 db teljesen egyforma gépet kíván beszerezni. A gép speciális tulajdonságai, működése és a betanítás szükségessége miatt gazdaságilag ésszerűtlen lenne a részajánlattétel lehetőségének biztosítása. Ajánlatkérő álláspontja szerint a 2 db termék együttes beszerzése kedvezőbb beszerzési árat eredményez a betanítás költsége és a szerviz költsége sem kerül kétszeresen kiszámlázásra.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: 2 db CNC fémmegmunkáló központ beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42638000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: 7900 Szigetvár, Dencsházai utca 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés tárgya, mennyisége: 2 db CNC fémmegmunkáló központ Ajánlatkérő tulajdonába és birtokába adása, a beszerzett eszközök beüzemelése, funkcionális teszt elvégezése, helyszíni betanítás magyar nyelven (5 főnek 3 nap alatt napi 8 órában). Valamint elérhető szerviz biztosítása a hiba bejelentéstől számított maximum 6 órán belüli hibaelhárítás megkezdése. Ajánlatkérő a hibaelhárítás megkezdése alatt az írásbeli vagy szóbeli hibabejelentéstől számított kapcsolatfelvételt és a hiba feltárásának megkezdését érti.
A funkcionális teszt abban az esetben minősül sikeresen elvégzettnek, ha a beüzemelést követően az eszközök üzemszerű működésre képesek, a gép-geometria ellenőrzés alapján a kért ill. a gyári értékeknek megfelelő eredményeket érnek el és minden funkció hibátlanul működik. A teljesítés időtartamába az 1 munkanap időtartamú próbaüzem és az átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama is beletartozik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Mozgás tartomány az X tengelyeken A műszaki minimum követelményen (800 mm) felüli megajánlás (a legkedvezőtlenebb 800 mm, a legkedvezőbb 900 mm) 2,5
2 Mozgás tartomány az Y tengelyen A műszaki minimum követelményen (900 mm) felüli megajánlás (a legkedvezőtlenebb 900 mm, a legkedvezőbb 1000 mm)  2,5
3 Főorsó maximum nyomatéka (Nm) A műszaki minimum követelményen (400 Nm) felüli megajánlás(a legkedvezőbb megajánlás a 800 Nm, a legkedvezőtlenebb 400 Nm) 5
4 Aktív tengelyként használható B tengely folyamatos megmunkálásra (igen/nem) 5
5 Időzíthető hűtővíz klíma (igen/nem) 3
6 Gyors főorsó csere rendszer (cserélhető külön a főorsó mechanikus és külön az elektromos része) (igen/nem) 7
7 Előteljesítési határidő (További információ a VI.3.12. pontban található) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (EUR) a teljes mennyiségre -2 db / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.3.3-16-2017-00009
II.2.13) További információ
A támogatás intenzitása: 50 % mértékű és a finanszírozás módja: utófinanszírozás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint a bemutatott referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési időpont - év/hónap/nap - megjelölésével),
• a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
• az információt szolgáltató személy nevét, e-mail címét,
• a szállítás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő-e,
• a szállítás mennyiségét,
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 114. § (2) rendelkezései szerint Ajánlattevő ajánlatába csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban az alkalmassági követelményekre vonatkozóan előírt saját nyilatkozatait elegendő Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (6) (7) (9) bekezdések szerint kell eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek) legalább az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db CNC fémmegmunkáló központ szállítására vonatkozó referenciával.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186. §): A szerződés szerinti teljes nettó ár 0,5 % / naptári nap. A kötbér maximuma 20 naptári napra jutó összeg, azaz nettó ajánlati ár 10 %. 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni. Ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, akkor Ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186. §): A teljes nettó ajánlati ár 15 %-a. Meghiúsulás a szerződés felmondását megalapozó súlyos szerződésszegés, illetve az Ajánlatkérői elállás, amennyiben a meghiúsulásra a teljesítés megkezdését megelőzően kerül sor.
Ajánlattevő kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha felelős a szerződésszegésért. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos jogalapra történő hivatkozással nem követelhető.
Jótállás:
Ajánlattevő köteles az eszközre 12 hónap jótállást vállalni. A jótállás kezdő időpontja az eszközök sikeres átadás-átvételét és a sikeres próbaüzem lefolytatását követő első nap.
Ajánlattevőnek a jótállás időszakában a hibák elhárításhoz szükséges valamennyi alkatrészt biztosítania szükséges.
Szavatosság:
Az ajánlattevőt szavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 6:159-167. §-ai és a 6:175-176. §-ai tartalmazzák. Az ajánlattevő szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, az adott szakterülethez vonatkozó előírásoknak megfelelő minőségben teljesít.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A beszerzés a GINOP-1.3.3-16-2017-00009 számú pályázati forrásból valósul meg. A finanszírozás módja utófinanszírozás. A támogatási intenzitás mértéke: 50,0000 %. A kifizetés pénzneme: euró.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján minden részre az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít a nyertes ajánlattevő részére.
Az előleget az ajánlatkérő előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötése után benyújtott előleg bekérő kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül. Az előleg ajánlatkérő általi rendelkezésre bocsátását követően az ajánlattevő köteles az előlegről a 2007. évi CXXVII. törvény 59. §-nak megfelelő számlát kiállítani. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő részszámlázásra lehetőséget ad azzal, hogy az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 60%-ának megfelelő részszámla kiállítását biztosítja Ajánlattevő számára. A részszámla benyújtásának feltétele a szerződés tárgyát képező Eszköz készre jelentése.
A végszámla benyújtásának feltétele a szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítésigazolás megléte. Ajánlattevő az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 40%-ának megfelelő összegről állíthat ki végszámlát azzal, hogy a végszámla összegéből az előlegként kifizetett összeg (30%) levonásra kerül.
Ajánlatkérő az első részszámla ellenértékét a készre jelentésről szóló írásbeli tájékoztatást követően, a végszámla ellenértékét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint, átutalással. Részletesen a dokumentációban és a szerződéstervezetben.
A kifizetésre irányadó a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet előírásai. A számla fizetési határideje 30 nap. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, vagy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napon belül történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt., a Ptk., és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásai is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság), gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus bontás az EKR rendszerben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés módosításának az irányító hatóság (Pénzügyminisztérium) általi jóváhagyása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A módszer(ek) részletes meghatározását a felhívás VI.3.12) tartalmazza
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Ajánlatkérő a 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság), gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Értékelés: minden értékelési szempont esetén: 0-10 pont között. 1. értékelési részszempont: nettó ajánlati ár (EUR) a teljes mennyiségre vonatkozóan - egyenes arányosítás. 2. értékelési részszempont: Mozgás tartomány az X tengelyen-arányosítás. 3. értékelési szempont: Mozgás tartomány az Y tengelyen-arányosítás. 4. értékelési részszempont: Főorsó maximum nyomatéka (Nm) - arányosítás. 5. értékelési részszempont: Aktív tengelyként használható B tengely folyamatos megmunkálásra - abszolút értékelési módszer. 6. értékelési részszempont: Időzíthető hűtővíz klíma - abszolút értékelési módszer. 7. értékelési részszempont: Gyors főorsó csere rendszer - abszolút értékelési módszer. 8. értékelési részszempont: előteljesítési határidő - egyenes arányosítás.
Előteljesítési határidő: A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított legfeljebb 180 naptári nap. Az ajánlattevők ennél kedvezőbb időtartamra is tehetnek ajánlatot. Előteljesítés lehetséges, melynek időtartama legfeljebb 150 naptári nappal rövidítheti a 180 napos időtartamot. Legkedvezőbb megajánlható érték: 150 naptári nap, legkedvezőtlenebb: 0 naptári nap.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) bekezdése alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Török Tünde, levelezési címe: 1066 Budapest, Mozsár utca 16., e-mail címe: torok.tunde@nekszt.hu, lajstromszáma: 00996. Ajánlatkérő előírja, hogy műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, illetve az eszköz származási helyét megajánlásában.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges