Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:19977/2019
CPV Kód:90512000-9
Ajánlatkérő:Zöld Híd B.I.G.G Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő Központ Nógrádmarcali Regionális Hulladékkezelő Központ, 2675 Nógrádmarcal, 095/8 hrsz;2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő Központ Nógrádmarcali Regionális Hulladékkezelő Központ, 2675 Nógrádmarcal, 095/8 hrsz;2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő Központ Nógrádmarcali Regionális Hulladékkezelő Központ, 2675 Nógrádmarcal, 095/8 hrsz;2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő Központ Nógrádmarcali Regionális Hulladékkezelő Központ, 2675 Nógrádmarcal, 095/8 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zöld Híd B.I.G.G Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53907642
Postai cím: Dózsa György Út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hartman Mátyás
Telefon: +36 28561200
E-mail: zoldhidtitkarsag@zoldhid.hu
Fax: +36 28561201
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zoldhid.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001093502019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001093502019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közszolgáltatásból származó hulladék szállítása
Hivatkozási szám: EKR001093502019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Közszolgáltatásból származó hulladék szállítása
Szállítási szolgáltatás a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. részére vállalkozási keretszerződés formájában a közszolgáltatás és előkezelés során keletkező hulladék fuvarozására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
  valamennyi részre
x legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 2
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közszolgáltatásból származó hulladék szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő
Központ
Nógrádmarcali Regionális Hulladékkezelő Központ,
2675 Nógrádmarcal, 095/8 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítandó hulladékok típusai, HAK (EWC) kódok, várható mennyiség:
Hulladék típusa
- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (20 03 01 HAK (EWC) 25.000 tonna/év
- lomhulladék (20 03 07 HAK (EWC) 3.000 tonna/év
- egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 19 12 12 HAK (EWC) 6000 tonna/év
- éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 19 12 10 HAK (EWC)
- fém vas 19 12 02 HAK (EWC)
- hulladékká vált gumiabroncs 16 01 03 HAK (EWC)
- papír és karton csomagolási hulladékok 15 01 01 HAK (EWC)
- műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 HAK (EWC)
- fém csomagolási hulladékok 15 01 04 HAK (EWC)
- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 15 01 05 HAK (EWC)
- egyéb, kevert csomagolási hulladékok 15 01 06 HAK (EWC)
- üveg csomagolási hulladékok 15 01 07 HAK (EWC)
- közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 20 03 99 HAK (EWC)
Egy rész (összesen négy rész) esetén elszállítandó mennyiség a szerződés időszaka alatt:
- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (20 03 01 HAK (EWC) 6.250 tonna/év/rész
- lomhulladék (20 03 07 HAK (EWC) 750 tonna/év
- egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 19 12 12 HAK (EWC) 1500 tonna/év
- éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 19 12 10 HAK (EWC)
- fém vas 19 12 02 HAK (EWC)
- hulladékká vált gumiabroncs 16 01 03 HAK (EWC)
- papír és karton csomagolási hulladékok 15 01 01 HAK (EWC)
- műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 HAK (EWC)
- fém csomagolási hulladékok 15 01 04 HAK (EWC)
- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 15 01 05 HAK (EWC)
- egyéb, kevert csomagolási hulladékok 15 01 06 HAK (EWC)
- üveg csomagolási hulladékok 15 01 07 HAK (EWC)
- közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 20 03 99 HAK (EWC)
Elvárt jármű típus: walking-floor felépítményű nyerges vontató
Szállítási időpontok: Hétköznapokon előzetes írásbeli megrendelések alapján.
Összes várható szállítás becsült éves mennyisége: 1950 alkalom
A felrakodást a Megrendelő végzi.
Az Ajánlattevőnek be kell tartania a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. Üzembiztonsági Szabályzat, amelyet ismertetnie kell az alkalmazottaival.
A Megrendelő telephelyein a KRESZ szabályai az érvényesek.
Az Ajánlattevőnek alkalmassági követelményként be kell mutatnia majd a szerződés ideje alatt fenn kell tartania az országos, érvényes hulladékszállítási engedélyét, amely érvényességének lejárta előtt a hosszabbításáról gondoskodnia kell és az új engedélyt be kell mutatnia Ajánlatkérő számára.

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban .
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja –e ajánlattevő, hogy a szállítások során kizárólag Euro VI ( B, vagy C vagy D Temp vagy D) besorolású járművet használ ( pontkiosztás módszere:Igen válasz 10 pont nem válasz 0 pont.) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Igen, maximum 1 alkalommal és maximum 12 hónappal. A minimum hosszabbítási időtartam 1 hónap
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közszolgáltatásból származó hulladék szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő
Központ
Nógrádmarcali Regionális Hulladékkezelő Központ,
2675 Nógrádmarcal, 095/8 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítandó hulladékok típusai, HAK (EWC) kódok, várható mennyiség:
Hulladék típusa
- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (20 03 01 HAK (EWC) 25.000 tonna/év
- lomhulladék (20 03 07 HAK (EWC) 3.000 tonna/év
- egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 19 12 12 HAK (EWC) 6000 tonna/év
- éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 19 12 10 HAK (EWC)
- fém vas 19 12 02 HAK (EWC)
- hulladékká vált gumiabroncs 16 01 03 HAK (EWC)
- papír és karton csomagolási hulladékok 15 01 01 HAK (EWC)
- műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 HAK (EWC)
- fém csomagolási hulladékok 15 01 04 HAK (EWC)
- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 15 01 05 HAK (EWC)
- egyéb, kevert csomagolási hulladékok 15 01 06 HAK (EWC)
- üveg csomagolási hulladékok 15 01 07 HAK (EWC)
- közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 20 03 99 HAK (EWC)
Egy rész (összesen négy rész) esetén elszállítandó mennyiség a szerződés időszaka alatt:
- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (20 03 01 HAK (EWC) 6.250 tonna/év/rész
- lomhulladék (20 03 07 HAK (EWC) 750 tonna/év
- egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 19 12 12 HAK (EWC) 1500 tonna/év
- éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 19 12 10 HAK (EWC)
- fém vas 19 12 02 HAK (EWC)
- hulladékká vált gumiabroncs 16 01 03 HAK (EWC)
- papír és karton csomagolási hulladékok 15 01 01 HAK (EWC)
- műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 HAK (EWC)
- fém csomagolási hulladékok 15 01 04 HAK (EWC)
- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 15 01 05 HAK (EWC)
- egyéb, kevert csomagolási hulladékok 15 01 06 HAK (EWC)
- üveg csomagolási hulladékok 15 01 07 HAK (EWC)
- közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 20 03 99 HAK (EWC)
Elvárt jármű típus: walking-floor felépítményű nyerges vontató
Szállítási időpontok: Hétköznapokon előzetes írásbeli megrendelések alapján.
Összes várható szállítás becsült éves mennyisége: 1950 alkalom
A felrakodást a Megrendelő végzi.
Az Ajánlattevőnek be kell tartania a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. Üzembiztonsági Szabályzat, amelyet ismertetnie kell az alkalmazottaival.
A Megrendelő telephelyein a KRESZ szabályai az érvényesek.
Az Ajánlattevőnek alkalmassági követelményként be kell mutatnia majd a szerződés ideje alatt fenn kell tartania az országos, érvényes hulladékszállítási engedélyét, amely érvényességének lejárta előtt a hosszabbításáról gondoskodnia kell és az új engedélyt be kell mutatnia Ajánlatkérő számára.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban .
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja –e ajánlattevő, hogy a szállítások során kizárólag Euro VI ( B, vagy C vagy D Temp vagy D) besorolású járművet használ ( pontkiosztás módszere:Igen válasz 10 pont nem válasz 0 pont.) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Igen, maximum 1 alkalommal és maximum 12 hónappal. A minimum hosszabbítási időtartam 1 hónap.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közszolgáltatásból származó hulladék szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő
Központ
Nógrádmarcali Regionális Hulladékkezelő Központ,
2675 Nógrádmarcal, 095/8 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítandó hulladékok típusai, HAK (EWC) kódok, várható mennyiség:
Hulladék típusa
- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (20 03 01 HAK (EWC) 25.000 tonna/év
- lomhulladék (20 03 07 HAK (EWC) 3.000 tonna/év
- egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 19 12 12 HAK (EWC) 6000 tonna/év
- éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 19 12 10 HAK (EWC)
- fém vas 19 12 02 HAK (EWC)
- hulladékká vált gumiabroncs 16 01 03 HAK (EWC)
- papír és karton csomagolási hulladékok 15 01 01 HAK (EWC)
- műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 HAK (EWC)
- fém csomagolási hulladékok 15 01 04 HAK (EWC)
- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 15 01 05 HAK (EWC)
- egyéb, kevert csomagolási hulladékok 15 01 06 HAK (EWC)
- üveg csomagolási hulladékok 15 01 07 HAK (EWC)
- közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 20 03 99 HAK (EWC)
Egy rész (összesen négy rész) esetén elszállítandó mennyiség a szerződés időszaka alatt:
- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (20 03 01 HAK (EWC) 6.250 tonna/év/rész
- lomhulladék (20 03 07 HAK (EWC) 750 tonna/év
- egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 19 12 12 HAK (EWC) 1500 tonna/év
- éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 19 12 10 HAK (EWC)
- fém vas 19 12 02 HAK (EWC)
- hulladékká vált gumiabroncs 16 01 03 HAK (EWC)
- papír és karton csomagolási hulladékok 15 01 01 HAK (EWC)
- műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 HAK (EWC)
- fém csomagolási hulladékok 15 01 04 HAK (EWC)
- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 15 01 05 HAK (EWC)
- egyéb, kevert csomagolási hulladékok 15 01 06 HAK (EWC)
- üveg csomagolási hulladékok 15 01 07 HAK (EWC)
- közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 20 03 99 HAK (EWC)
Elvárt jármű típus: walking-floor felépítményű nyerges vontató
Szállítási időpontok: Hétköznapokon előzetes írásbeli megrendelések alapján.
Összes várható szállítás becsült éves mennyisége: 1950 alkalom
A felrakodást a Megrendelő végzi.
Az Ajánlattevőnek be kell tartania a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. Üzembiztonsági Szabályzat, amelyet ismertetnie kell az alkalmazottaival.
A Megrendelő telephelyein a KRESZ szabályai az érvényesek.
Az Ajánlattevőnek alkalmassági követelményként be kell mutatnia majd a szerződés ideje alatt fenn kell tartania az országos, érvényes hulladékszállítási engedélyét, amely érvényességének lejárta előtt a hosszabbításáról gondoskodnia kell és az új engedélyt be kell mutatnia Ajánlatkérő számára.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban .
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja –e ajánlattevő, hogy a szállítások során kizárólag Euro VI ( B, vagy C vagy D Temp vagy D) besorolású járművet használ ( pontkiosztás módszere:Igen válasz 10 pont nem válasz 0 pont.)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Igen, maximum 1 alkalommal és maximum 12 hónappal. A minimum hosszabbítási időtartam 1 hónap.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közszolgáltatásból származó hulladék szállítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2144 Kerepes, Ökörtelek-völgy 0115/2 hrsz. Hulladékkezelő
Központ
Nógrádmarcali Regionális Hulladékkezelő Központ,
2675 Nógrádmarcal, 095/8 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítandó hulladékok típusai, HAK (EWC) kódok, várható mennyiség:
Hulladék típusa
- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (20 03 01 HAK (EWC) 25.000 tonna/év
- lomhulladék (20 03 07 HAK (EWC) 3.000 tonna/év
- egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 19 12 12 HAK (EWC) 6000 tonna/év
- éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 19 12 10 HAK (EWC)
- fém vas 19 12 02 HAK (EWC)
- hulladékká vált gumiabroncs 16 01 03 HAK (EWC)
- papír és karton csomagolási hulladékok 15 01 01 HAK (EWC)
- műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 HAK (EWC)
- fém csomagolási hulladékok 15 01 04 HAK (EWC)
- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 15 01 05 HAK (EWC)
- egyéb, kevert csomagolási hulladékok 15 01 06 HAK (EWC)
- üveg csomagolási hulladékok 15 01 07 HAK (EWC)
- közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 20 03 99 HAK (EWC)
Egy rész (összesen négy rész) esetén elszállítandó mennyiség a szerződés időszaka alatt:
- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (20 03 01 HAK (EWC) 6.250 tonna/év/rész
- lomhulladék (20 03 07 HAK (EWC) 750 tonna/év
- egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 19 12 12 HAK (EWC) 1500 tonna/év
- éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 19 12 10 HAK (EWC)
- fém vas 19 12 02 HAK (EWC)
- hulladékká vált gumiabroncs 16 01 03 HAK (EWC)
- papír és karton csomagolási hulladékok 15 01 01 HAK (EWC)
- műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 HAK (EWC)
- fém csomagolási hulladékok 15 01 04 HAK (EWC)
- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 15 01 05 HAK (EWC)
- egyéb, kevert csomagolási hulladékok 15 01 06 HAK (EWC)
- üveg csomagolási hulladékok 15 01 07 HAK (EWC)
- közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 20 03 99 HAK (EWC)
Elvárt jármű típus: walking-floor felépítményű nyerges vontató
Szállítási időpontok: Hétköznapokon előzetes írásbeli megrendelések alapján.
Összes várható szállítás becsült éves mennyisége: 1950 alkalom
A felrakodást a Megrendelő végzi.
Az Ajánlattevőnek be kell tartania a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. Üzembiztonsági Szabályzat, amelyet ismertetnie kell az alkalmazottaival.
A Megrendelő telephelyein a KRESZ szabályai az érvényesek.
Az Ajánlattevőnek alkalmassági követelményként be kell mutatnia majd a szerződés ideje alatt fenn kell tartania az országos, érvényes hulladékszállítási engedélyét, amely érvényességének lejárta előtt a hosszabbításáról gondoskodnia kell és az új engedélyt be kell mutatnia Ajánlatkérő számára.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban .
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalja –e ajánlattevő, hogy a szállítások során kizárólag Euro VI ( B, vagy C vagy D Temp vagy D) besorolású járművet használ ( pontkiosztás módszere:Igen válasz 10 pont nem válasz 0 pont.)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Igen, maximum 1 alkalommal és maximum 12 hónappal. A minimum hosszabbítási időtartam 1 hónap.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az AK által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.A Kbt. 74. § (1) b) pontja alapján az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.A megkövetelt igazolási mód:ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-a alapján történik, ennek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.hatálya alá. Az EEKDban foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján kerül sor.Az igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fej.ben meghatározottak szerint kell benyújtania;A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKDt köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.ATnek egyebekben ajánlatában a Kbt. 67.§ (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az AT nyilatkozatát kell csatolni.A Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az AT nyilatkozatát kell csatolni.A kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban a köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi.Ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását vagy együttes adóigazolást kell benyújtani.Nem Mo-n letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását kell benyújtani.Amennyiben a gazdasági szereplő Mo-n nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani.AK egyebekben hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-okra.A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ahol jelen pont ajánlattevőt említ, azon a közös ajánlattevőket is érteni kell.
SZ1:Rendelkezzen ajánlattevő az alábbi azonosító kódú hulladékokra vonatkozó,érvényes országos hulladékszállítási engedéllyel:
•HAK(EWC)20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
•HAK(EWC)20 03 07 lomhulladék
•HAK(EWC)19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)
•HAK(EWC)19 12 10 éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag)
•HAK(EWC)19 12 02 fém vas
•HAK(EWC)16 01 03 hulladékká vált gumiabroncs
•HAK(EWC)15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok
•HAK(EWC)15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok
•HAK(EWC)15 01 04 fém csomagolási hulladékok
•HAK(EWC)15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok
•HAK(EWC)15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok
•HAK(EWC)15 01 07 üveg csomagolási hulladékok
•HAK(EWC)20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék
Igazolási mód: AT AK Kbt.69.§ (4) bekezdése szerinti felszólítására nyújtsa be a III.1.1) pontban szakmai alkalmassági követelményként(SZ1.)előírt azonosító kódú hulladékokra vonatkozó országos hulladékszállítási engedélyét.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes ig. mód : Az AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD - IV. rész alfa pont - kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelményeknek. AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel , de az alk. követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.
- Közös AT esetén nevükben a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó AT teszi meg.
Igazolási mód (AK külön felhívása esetén): M1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja naptári nap pontosan ), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak / igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. - Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell. - A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a felhívás feladását megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós. - A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során
M2.)Az AT a műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a közbeszerzés tárgyához (szállítás, fuvarozás ) illeszkedő ISO 9001 , vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványával vagy azok másolati példányával vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékával melyet AK Kbt. 69.§(4) bekezdése szerinti felszólítására benyújtani köteles .
Az előírt alk. követelményeknek az AT-k bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik és AT az érintettetek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja, akik alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell ezen szervezetek esetén a Kbt 65. § (7) bek. szerinti okiratokat. Az okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. A referencia körében AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. §(7) és (9) bekezdéseiben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Nem rendelkezik az az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciával:
- egy vagy több szerződés alapján szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, összesen legalább 10.000 tonna HAK (EWC) 20, 19 és 15-ös főcsoportba tartozó hulladék szállítására vonatkozó referencia munkával/munkákkal . Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe. Ajánlatkérő nem korlátozza, hogy összesen hány darab referenciával igazolja ajánlattevő az alkalmasságát, ugyanazzal a referenciával másik részre is igazolható az alkalmasság.

M.2.) Műszaki–szakmai alkalmassági követelmény: Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a közbeszerzés tárgyához (szállítás, fuvarozás) illeszkedő ISO 9001 , vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványával vagy azok másolati példányával vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., 27/A. §, és az ÁFA tv. irányadó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR (www.ekr.gov.hu)[Kbt. 68. § (1b) bekezdése]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlati ár bontása karakterkorlát miatt a VI.4.3. pontban. AK a Kbt. 73. § (6) c) pontja alapján az ajánlati ár részszempontja alszempontjai kapcsán részenként meghatározza azon összegeket - maximum nettó szállítási díjak forintban kifejezve – melyet (az adott részben) meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani:A Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján meghatározott nettó összeg ár alszempontjai esetén: 1.: 1345 Ft/km; 2. 21 285 Ft/szállítás; 3. 73 180 Ft /szállítás; 4. 52 000 Ft/szállítás; 5. 101 330 Ft/szállítás; 6. 39 835 Ft/szállítás; 7. 119 610 Ft/szállítás; 8. 100 700 Ft/szállítás; 9. 113 825Ft/szállítás; 10. 110 130Ft/szállítás, 11. 159 630Ft/szállítás; 12. 189 220Ft/szállítás; 13. 113 800Ft/szállítás; 14. 65 740Ft/szállítás; 15. 100 695 Ft/szállítás.
AK előleget nem fizet. Fizetési felt.: 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bek.meghatározott feltételek,vmint a Kbt. 135. § szerint kerül sor 30 napos fizetési határidő mellett. Számlabenyújtás: Teljig kiállítását követően, elektronikus számla elfogadott. Devizanem: Forint.
Pontozás:0-10 ponttartományban.Értékelés: Ajánlati ár alszempontjai esetén fordítottarányosítás, Vállalja –e ajánlattevő, hogy a szállítások során Euro VI ( B, vagy C vagy D Temp vagy D) besorolású járművet használ (pont kiosztás módszere:Igen válasz 10 pont nem válasz 0 pont.) Mindkét részszempont esetén Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2019. évi 106.szám, 2019.június 4)
Ajánlati biztosíték Nem . Közb. dok. a Kbt. 57. § (2) bek. szerint legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak- az EKR rendszeren keresztül -el kell érnie. A dok. másra át nem ruházható.Az eljárás nyelve magyar. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint nyújt melyet kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet kérni és AK ott is küldi meg válaszát valamennyi olyan AT-nek,akik az eljárásra érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték.Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft.végzi (http://nekszt.hu) ezért rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK-nak kieg. tájt nem áll módjában nyújtani. Közös ajánlatot vagy önálló ajánlatot tevő AT-k esetén AK nem teszi lehetővé gazd. szerv. létrehozását (projekttársaság). A III.1.3. pontokban meghatározott alk.min. feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AK a Kbt. 81.§ (4) bek. foglaltak szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, és alkalmazza szükség esetén a Kbt.72. § szerinti eljárást.9. FAKSZ neve: Dr. Papp Annamária, l.száma: 00981 Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatokat, az ajánlat benyújtásának formai követelményeit részletesen a Dokumentáció tartalmazza. AK=Ajánlatkérő, AT =Ajánlattevő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ előírásai szerint.
Ajánlati ár bontása:
1.nettó Ft/km:ssz:5
2.) 2144 Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hullkez.Közp.0115/2 hrsz-Ker-Hu Kft. (2141 Csömör, Határ út 201.) útvonal nettó szállítási díja:ssz:7
3.)2144 Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hullkez Közp. 0115/2 hrsz-Szuha Környezetvédelmi Kft. (3063 Jobbágyi, Apponyi út 90.)útvonal nettó szállítási díja: ssz:1,76
4.)2144 Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hullkez.Közp. 0115/2 hrsz-FCC Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőris út 53.)útvonal nettó szállítási díja ssz:52
5.)2144 Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hullkez.Közp 0115/2 hrsz-Regionális Nemveszélyes Hulladéklerakó (2700 Cegléd, külterület Tápiószentmártoni út 0411 hrsz.) útvonal nettó szállítási díja: ssz:0,88
6.)2144 Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hullkez.Közp 0115/2 hrsz-Fővárosi Hull.hasznosító Mű(1151 Budapest, Mélyfúró u.)útvonal nettó szállítási díja: ssz:14,4
7)2144 Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hullkez.Közp.0115/2 hrsz-VGÜ Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, 0331/5 hrsz.) útvonal nettó szállítási díja: ssz:0,44
8)2144 Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hullkez.Közp 0115/2 hrsz-Zöld Híd B.I.G.G. NKft. Nográdmarcali Regionális Hullkez.Közp (2675 Nógrádmarcal 095/8 hrsz) útvonal nettó szállítási díja: ssz:5,52
9.) 2675 Nógrádmarcal 095/8 hrsz.- Ker-Hu Kft. (2141 Csömör, Határ út 201.) útvonal nettó szállítási díja ssz:0,11
10.) 2675 Nógrádmarcal 095/8 hrsz.- Szuha Környezetvédelmi Kft. (3063 Jobbágyi, Apponyi út 90.) útvonal nettó szállítási díja: ssz: 0,315
11.) 2675 Nógrádmarcal 095/8 hrsz.) -FCC Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőris út 53.) útvonal nettó szállítási díja: ssz:0,625
12.) 2675 Nógrádmarcal 095/8 hrsz.-Regionális Nemveszélyes Hulladéklerakó (2700 Cegléd, külterület Tápiószentmártoni út 0411 hrsz.) útvonal nettó szállítási díja: ssz:0,08
13.) 2675 Nógrádmarcal 095/8 hrsz.-Fővárosi Hulladékhasznosító Mű(1151 Budapest, Mélyfúró u.) útvonal nettó szállítási díja ssz:1,25
14.) 2675 Nógrádmarcal 095/8 hrsz.-VGÜ Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, 0331/5 hrsz.) útvonal nettó szállítási díja: ssz:5
15.) 2675 Nógrádmarcal 095/8 hrsz.-Zöld Híd B.I.G.G. NKft. Nográdmarcali Regionális Hulladékkezelő Központ (2675 Nógrádmarcal 095/8 hrsz) útvonal nettó szállítási díja:ssz:2,62
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák