Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20679/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gav-Art Stúdió Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyházi Állatkert Jégkorszak tervezés
Hivatkozási szám: EKR000741862018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyházi Állatkert Jégkorszak tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza MJV Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
• Feladat, a tervpályázat során megadott tervezési programterv alapján teljes engedélyes terv és engedélyezési dokumentáció, illetve jogerős építési engedély megszerzése és a kiviteli tervek elkészítése.
• Árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan.
• Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése.
• Az organizációs terv részeként forgalmi építési fázisterv készítése.
• Tervező feladata beszerezni az engedélyeket és az azokhoz szükséges szakhatósági és közműgazda hozzájárulásokat is. A felmerülő valamennyi, a tervdokumentáció elkészítésével összefüggő költség a Tervezőt terheli, a hatósági díjak megfizetése Megrendelő költsége.
• Közreműködés a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során felmerülő kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában. A kiegészítő tájékoztatás kérések alapján felmerülő esetleges közbeszerzési eljárás dokumentumaiban történő módosítások Megrendelő által szabott (legalább 3 munkanap) határidőre történő elvégzése.
• Indokolt esetben a Tervező hibájából a terv esetleges hiányossága, vagy hibája miatt a kivitelezés során fellépő problémák esetében történő tervpontosítás, tervmagyarázat, helyszíni egyeztetés keretében; a terv hibájából adódó tervmódosítások elkészítése, továbbá a kivitelezés teljesítését lezáró műszaki átadás-átvételi eljáráson való hivatalos részvétel.
• A kivitelezés alatt max 60 mérnöknap tervezői művezetés (megajánlástól függően).
A tervezői művezetés biztosítása (megkezdett fél mérnöknaponként kerül elszámolásra) magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait. Ennek során a Tervező a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Felek fél mérnök nap alatt 4 órát nem meghaladó időtartamot, egy mérnöknap alatt 4 órát meghaladó, legfeljebb 8 órából álló időtartamot értenek.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadása: 6 példányban összefűzve papíralapon és 1 pld elektronikusan, szerk., DWG formátumban is; árazatlan költségvetéssel és közbeszerzéshez szükséges műszaki leírással együtt.
A kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei különösen, de nem kizárólagosan:
1.Építészeti munkarész (továbbiakban: msz.) és szakági kiviteli terv készítése
2. Tartószerkezeti msz.
3.Tereprendezési msz. és kiviteli terv készítése
4.Épületgépészeti msz. és szakági kiviteli terv készítése
5.Épületvillamossági msz. és szakági kiviteli terv készítése
6.Gyengeáramú msz. és hálózat telepítési terv készítése
7. Tűzjelző hálózati msz.
8. Közmű msz.
9. Út és térburkolat msz.
10. Víztechnológiai msz.
11. Környezetrendezési msz.
12. Geodéziai felmérési msz.
13. Talajmechanikai msz.
14.Üzemelés-biztonsági msz. készítése
15 Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése
16. Statikai msz.
17. Útépítési msz.
18. Közvilágítási msz.
19. Kertészeti, az akadálymentesítési msz.
20. Állattartás technológiai tervek.
Az Állatkert látogatottsága: kb. 480.000 Fő/év
Az új épületnek szoros összhangban kell külalakjában, és funkciójában illeszkednie a Zöld Piramishoz; illetve, figyelembe kell venni a tervezés során, hogy az épület egyik közvetlen szomszédja tehát a Zöld Piramis, a másik pedig a leendő Indiaház és madárröpde. A Tervező köteles egyeztetni és együttműködni az Indiaház és Madárröpde létesítmények tervezőjével.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 241 - 551003

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Nyíregyházi Állatkert Jégkorszak tervezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Gav-Art Stúdió Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57537634
Postai cím: Szabadság Tér 12/A.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: gava@gavart.hu
Telefon: +36 309787264
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 134400000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje a Kbt. 148.§ szerint.
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama pontban megadott 261 munkanap technikai okokból került megadásra, helyette irányadó 261 naptári nap.
A szerződés-módosítás aláírásának napja: 2019. május 6.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel a hatályos Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának:
a) Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) c) pont ca) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás indokolása miatt a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
b) Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cb) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, azaz ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányul.
c) Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) c) pontja cc) alpontja tekintetében rögzítik, hogy a műszaki megoldások változása nem jár ellenérték változással.
Szerződő Felek továbbá rögzíteni kívánják, hogy a szerződésmódosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza MJV Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
• Feladat, a tervpályázat során megadott tervezési programterv alapján teljes engedélyes terv és engedélyezési dokumentáció, illetve jogerős építési engedély megszerzése és a kiviteli tervek elkészítése.
• Árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan.
• Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése.
• Az organizációs terv részeként forgalmi építési fázisterv készítése.
• Tervező feladata beszerezni az engedélyeket és az azokhoz szükséges szakhatósági és közműgazda hozzájárulásokat is. A felmerülő valamennyi, a tervdokumentáció elkészítésével összefüggő költség a Tervezőt terheli, a hatósági díjak megfizetése Megrendelő költsége.
• Közreműködés a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során felmerülő kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában. A kiegészítő tájékoztatás kérések alapján felmerülő esetleges közbeszerzési eljárás dokumentumaiban történő módosítások Megrendelő által szabott (legalább 3 munkanap) határidőre történő elvégzése.
• Indokolt esetben a Tervező hibájából a terv esetleges hiányossága, vagy hibája miatt a kivitelezés során fellépő problémák esetében történő tervpontosítás, tervmagyarázat, helyszíni egyeztetés keretében; a terv hibájából adódó tervmódosítások elkészítése, továbbá a kivitelezés teljesítését lezáró műszaki átadás-átvételi eljáráson való hivatalos részvétel.
• A kivitelezés alatt max 60 mérnöknap tervezői művezetés (megajánlástól függően).
A tervezői művezetés biztosítása (megkezdett fél mérnöknaponként kerül elszámolásra) magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait. Ennek során a Tervező a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Felek fél mérnök nap alatt 4 órát nem meghaladó időtartamot, egy mérnöknap alatt 4 órát meghaladó, legfeljebb 8 órából álló időtartamot értenek.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadása: 6 példányban összefűzve papíralapon és 1 pld elektronikusan, szerk., DWG formátumban is; árazatlan költségvetéssel és közbeszerzéshez szükséges műszaki leírással együtt.
A kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei különösen, de nem kizárólagosan:
1.Építészeti munkarész (továbbiakban: msz.) és szakági kiviteli terv készítése
2. Tartószerkezeti msz.
3.Tereprendezési msz. és kiviteli terv készítése
4.Épületgépészeti msz. és szakági kiviteli terv készítése
5.Épületvillamossági msz. és szakági kiviteli terv készítése
6.Gyengeáramú msz. és hálózat telepítési terv készítése
7. Tűzjelző hálózati msz.
8. Közmű msz.
9. Út és térburkolat msz.
10. Víztechnológiai msz.
11. Környezetrendezési msz.
12. Geodéziai felmérési msz.
13. Talajmechanikai msz.
14.Üzemelés-biztonsági msz. készítése
15 Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése
16. Statikai msz.
17. Útépítési msz.
18. Közvilágítási msz.
19. Kertészeti, az akadálymentesítési msz.
20. Állattartás technológiai tervek.
Az Állatkert látogatottsága: kb. 480.000 Fő/év
Az új épületnek szoros összhangban kell külalakjában, és funkciójában illeszkednie a Zöld Piramishoz; illetve, figyelembe kell venni a tervezés során, hogy az épület egyik közvetlen szomszédja tehát a Zöld Piramis, a másik pedig a leendő Indiaház és madárröpde. A Tervező köteles egyeztetni és együttműködni az Indiaház és Madárröpde létesítmények tervezőjével.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 261
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 134400000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Gav-Art Stúdió Építész Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57537634
Postai cím: Szabadság Tér 12/A.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: gava@gavart.hu
Telefon: +36 309787264
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Tervezési szerződést alábbiak szerint módosították:
Eredeti szöveg:
1.3.6. A Tervező köteles a leírtak eredményeképpen létrejövő projekt kivitelezésre alkalmas terveit az alábbiakban megjelölt részhatáridők szerint elkészíteni, majd a Megrendelő részére átadni:
A Vázlatterv teljesítési határideje:
Szerződés aláírása után 30 nap
Az építési engedélyezési tervdokumentáció teljesítési határideje:
Szerződés aláírása után 60 nap
Kivitelezési terv teljesítési határideje:
Jogerős építési engedély kézhezvételét követő 60 nap
1.3.10. A Tervezőnek a feladatai ellátáshoz rendelkezésére álló időtartam:
vázlatterv teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 30 nap
kengedélyezési terv teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 60 nap; kivitelezési terv: jogerős építési engedély kézhezvételét követő 60 nap;
tehát együttesen 60 nap + 60 nap, minösszesen 120 nap
Az 1.3.6. pontban naptári napokban meghatározott részhatáridők túllépése, elmúlasztása (30 nap – 60 nap - 60 nap) az 1.3.12. pont szerint késedellmi kötbérköteles; azaz a részhatáridők túllépése is kötbértehes Megrendelő előteljesítést elfogad. A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha Tervező a megszabott időben a megfelelő minőség szerint teljesített.

Módosított szöveg:
1.3.6 A Tervező köteles a leírtak eredményeképpen létrejövő projekt kivitelezésre alkalmas terveit az alábbiakban megjelölt részhatáridők szerint elkészíteni, majd a Megrendelő részére átadni:
A Vázlatterv teljesítési határideje:
Szerződés aláírása után 30 nap
Az építési engedélyezési tervdokumentáció teljesítési határideje:
Szerződés aláírása után 60 nap
A módosított engedélyezési tervdokumentáció teljesítési határideje:
2019. május 27.
Kivitelezési terv teljesítési határideje:
A módosított jogerős építési engedély kézhezvételét követő 30nap
1.3.10. A Tervezőnek a feladatai ellátáshoz rendelkezésére álló időtartam:
vázlatterv teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 30 nap
engedélyezési terv teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 60 nap;
a módosított engedélyezési terv teljesítési határideje: 2019.05.27.
kivitelezési terv: a módosított jogerős építési engedély kézhezvételét követő 30 nap;
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tervpályázati anyag részét képező “Tervezési Prog.” semmilyen formában nem érintette a talajvíz szintjét, csupán a funkcionális elvárásokat. A 2012. júliusában készült talajvizsgálati jelentés a talajrétegződésekre vonatkozó megállapításokat 2 fúrási hely adatai alapján tette meg. Ezek a fúrási helyek kb. 250 m-re vannak a Jégkorszak ép. helyétől.
A jelentés szerint a talajvíz nyugalmi szintje a terepszinthez képest 2,31 és 2,40 m mélységben található a helyszínen.
Az eng. tervekhez 2019. 01. 14-én készült új talajmechanikai vizsgálat eredményei már az építési helyen végzett 4 db fúrás alapján tett megállapításokon alapulnak.Ebben a szakértő már kitér a szokásostól jóval magasabb talajvíz szintre, amelyről a Tervező már későn értesült. A tervező előre nem láthatta, hogy az első vizsgálati helyszíntől ennyire eltérő talajszerkezettel és magas talajvízszinttel kell számolnia, a már elkészült engedélyes tervek és a végleges/jogerős építési engedély módosítása vált szükségessé.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 134400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 134400000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben